wyższa szkoła ubezpieczeń i bankowości

advertisement
„ WYCENA AKTYWÓW FINANSOWYCH
W UBEZPIECZENIACH (AKCJE, OBLIGACJE)”
1. Ogólna charakterystyka akcji i obligacji.
Instrumenty finansowe stanowią nową kategorię finansową wprowadzoną do
Ustawy o rachunkowości. Skutkami instrumentów finansowych mogą być aktywa,
zobowiązania lub kapitał własny i to właśnie zasady wyceny tych elementów bilansowych
zostały wprowadzone do polskiego Prawa bilansowego.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła pojęcie instrumentów
finansowych, a rozporządzenie- szczegółowe regulacje ich ujęcia w rachunkowości. Zgodnie
z tymi regulacjami instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje
jednocześnie powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej jednostki gospodarczej i
zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki gospodarczej.
„Składnik aktywów finansowych stanowi taki składnik aktywów, który ma postać: aktywów
pieniężnych, umownego prawa do otrzymania aktywów pieniężnych, umownego prawa do
wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na korzystnych
warunkach lub instrumentu kapitałowego innej jednostki gospodarczej. Zobowiązanie
finansowe jest umownym zobowiązaniem do wydania aktywów finansowych innej jednostce
gospodarczej, lub wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na
niekorzystnych warunkach.
Instrumenty kapitałowe są kontraktami, z których wynika prawo do majątku jednostki,
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, lub zobowiązanie
się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych.
Instrumentami kapitałowymi będą akcje własne, opcje na akcje własne lub warranty.
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
- instrumenty proste,
- instrumenty pochodne,
- instrumenty złożone.
Prostym instrumentem finansowym są takie papiery wartościowe, jak m.in. akcje,' obligacje,
weksle.
Akcje
Akcja jest papierem wartościowym o określonej wartości nominalnej, będącym dowodem
praw majątkowych, stwierdzającym, iż jej posiadacz jest właścicielem spółki, która akcję
wyemitowała, w części przypadającej na daną akcję.
Na mocy kodeksu spółek handlowych do emisji akcji uprawnione są spółki akcyjne oraz
komandytowo-akcyjne.
Podział akcji
Polskie prawo wyróżnia:
• akcje imienne,
• akcje na okaziciela,
• akcje uprzywilejowane.
Ze względu na uprawnienia przysługujące posiadaczowi akcji, wyróżnić można:
• akcje zwykłe,
• akcje uprzywilejowane (przy czym uprzywilejowanie dotyczyć może: głosu,
dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji).
Ze względu na podmiot dokonujący emisji, akcje można podzielić na:
2
• akcje własne,
• akcje obce.
Natomiast przyjmując za kryterium formy pokrycia należności za nabywane akcje, możemy
wyróżnić:
• akcje opłacane gotówką,
• akcje aportowe.
Formy emisji akcji
Wyróżnić można dwie podstawowe formy emisji akcji:
• emisja zamknięta, czyli objęcie wszystkich akcji przez samych założycieli
spółki i przez inne podmioty przez założycieli wybrane,
• subskrypcja publiczna o charakterze otwartym bądź ograniczonym.
Ceny akcji
Cena nominalna - cena akcji, której wysokość ustala się w drodze podziału sumy kapitału
akcyjnego przez ilość wszystkich akcji biorących udział w emisji.
Cena emisyjna - cena, w jakiej akcje są oferowane do nabycia subskrybentom.
Cena rynkowa
- cena, jaką w danym momencie można uzyskać za akcję na rynku
(giełdzie).
Obligacje
Obligacje, podobnie jak akcje, są papierami wartościowymi, lecz w przeciwieństwie do
nich nie są lokatami o charakterze wkładu do kapitału, ale lokatami o charakterze pożyczki.
Wystawiający obligację potwierdza w ten sposób fakt, że jest dłużnikiem posiadacza
obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń.
Podział obligacji
Ze względu na kryterium emitenta możemy wyróżnić:
• obligacje emitowane przez osoby prawne,
• obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne),
• obligacje emitowane przez Skarb Państwa,
• obligacje emitowane przez Narodowy Bank Polski,
• obligacje emitowane przez banki.
Przyjmując za punkt odniesienia odsetki wypłacane posiadaczom obligacji, wyróżnia się:
• obligacje zerokuponowe - które nie są oprocentowane,
• obligacje o stałym oprocentowaniu,
• obligacje o zmiennym oprocentowaniu,
•
obligacje indeksowane - które są szczególnym przypadkiem obligacji o zmiennym
oprocentowaniu.
Wartość obligacji
• nominalna - podlegająca zwrotowi po upływie terminu wykupu,
• bieżąca - równa cenie, jaką można uzyskać, sprzedając ją w danym momencie
(przed terminem wykupu).
3
Jeśli wartość bieżąca obligacji jest wyższa niż jej wartość nominalna, to nadwyżkę tę
nazywamy premią na obligacji. Jeśli natomiast wartość bieżąca jest niższa od wartości
nominalnej, mówimy wówczas o dyskoncie na obligacji.”1
1
Ewa Walińska „Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku”, Łódź 2003, s.182-184
4
2. Zasady uznawania instrumentów finansowych.
§ 4. 2.2 Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również zawarte transakcje
terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym
terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych po ustalonej cenie,
wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu, bez względu na
przewidziany w umowie termin rozliczenia transakcji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym
wprowadza się do ksiąg rachunkowych, w zależności od przyjętej przez jednostkę metody,
pod datą zawarcia transakcji albo na dzień rozliczenia transakcji. Wybrana przez jednostkę
metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na rynku
regulowanym.
§ 5. 1. Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do
następujących kategorii:
1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
2) pożyczki udzielone i należności własne,
3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
§ 6. 1. Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu
osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz
wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a
także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu
kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do
którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści
ekonomicznych.
2. Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza
się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy jednostka uznaje zawarte
kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do
obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez
jednostkę umowy sprzedaży krótkiej.
3. Aktywa finansowe zaliczone przez jednostkę do przeznaczonych do obrotu nie mogą być
przekwalifikowane do innych kategorii wymienionych w § 5 ust. 1. Natomiast aktywa
finansowe zaliczone do innych kategorii można przekwalifikować do przeznaczonych do
obrotu, pod warunkiem że istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia w krótkim terminie
korzyści ekonomicznych wynikających z zawartego kontraktu.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. (Dz.U. Nr 149, poz. 1674)
2
5
§ 7. 1. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich
wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej
stronie kontraktu środków pieniężnych, pod warunkiem że zawarty kontrakt spełnia
wymagania określone w art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne
instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu
środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił
kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. W celu ustalenia, czy warunek ten jest
spełniony, stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 2.
3. Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w
krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
§ 8. 1. Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się
niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla
których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz
określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład
oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że jednostka
zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
§ 9. Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające warunków zaliczenia do kategorii
wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1-3, zalicza się do aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży.
3. Metody wyceny instrumentów finansowych.
§ 13. 1. Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia
kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub
przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe - w
wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników
majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez
jednostkę koszty transakcji.
§ 14. 1. Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się
nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości
godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zbywając te
aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych
kosztów byłaby znacząca.
§ 19. 1.3 Zakład ubezpieczeń dokonuje, z zachowaniem zasady ostrożności, wyceny lokat na
dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3:
1) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, gdy możliwe jest ustalenie wartości
godziwej w sposób wiarygodny - według wartości godziwej, z zastrzeżeniem
pkt 3;
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
zakładów ubezpieczeń. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2003r.)
3
6
2) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, gdy wartości godziwej nie można
wiarygodnie ustalić - według wartości nabycia z uwzględnieniem trwałej
utraty wartości, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) udziałów w jednostkach podporządkowanych - metodą praw własności, z
uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy;
4) aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności - według
skorygowanej ceny nabycia, z uwzględnieniem efektywnej stopy
procentowej oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości;
5) lokat terminowych w instytucjach finansowych - według wartości
nominalnej;
6) pożyczek udzielonych - w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości;
7) nieruchomości - według wartości nabycia lub kosztu wytworzenia,
pomniejszonej o wartość naliczonego na dzień bilansowy umorzenia;
8) pozostałych lokat - według wartości nabycia lub kosztu wytworzenia, z
uwzględnieniem trwałej utraty wartości.
§ 22. 1. Różnice z tytułu aktualizacji wyceny lokat, o których mowa w § 19 ust. 1, ujmuje się
odpowiednio w przychodach lub kosztach działalności lokacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
2. Różnice z tytułu aktualizacji wyceny lokat zaliczonych do kategorii aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym w pozycji "kapitał z
aktualizacji wyceny", chyba że są uwzględniane przy ustalaniu wartości rezerw technicznoubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Do różnic z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, o których mowa w ust. 2,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 ust. 4-7 ustawy.
4. Utworzone w okresie sprawozdawczym odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lokat
obciążają wynik finansowy zakładu ubezpieczeń.
5. Różnice z tytułu aktualizacji wyceny lokat zaliczonych do kategorii udziały w jednostkach
podporządkowanych ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym w pozycji "kapitał z
aktualizacji wyceny".
7
3.1 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – według
wartości godziwej.
§ 15.4 Za wiarygodną uznaje się wartość godziwą ustaloną w szczególności drogą:
1) wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku
regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami
finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne,
2) oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną,
niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest
rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi
instrumentami,
3) zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a
wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego
regulowanego rynku,
4) oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje
aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym
regulowanym rynku ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu
finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego,
5) oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji
powszechnie uznanych za poprawne.
Przykład 15
Jednostka posiada akcje X, których wartość godziwa w dniu nabycia wynosiła 25.750. Akcje te
jednostka zaklasyfikowała jako dostępne do sprzedaży, jako aktywa długoterminowe. Na dzień
bilansowy ich wartość godziwa wzrosła do 30.000. Jednostka odnosi skutki ich aktualizacji na kapitał
własny.
Bilans na dzień wyceny
Kapitał własny:
Aktywa finansowe
Cena nabycia
25.750
Kapitał z aktualizacji wyceny:
+ aktualizacja
+4.250
Przychód kapitałowy
+4.250
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. (Dz.U. Nr 149, poz. 1674)
5
Ewa Walińska „Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku”, Łódź 2002, s.190
4
8
3.2 Wycena aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu – według
wartości godziwej.
Przykład 26
Jednostka w roku X1 posiada akcje, których wartość godziwa w dniu nabycia wynosiła 25.750. Akcje
te jednostka uznała za przeznaczone do obrotu. Na dzień bilansowy roku X1 ich wartość godziwa
wzrosła do 30.000.
Bilans na koniec roku X1
Rachunek zysków i strat
Przychody finansowe z tytułu aktualizacji
wartości aktywów finansowych
+4.250
Aktywa finansowe
6
Cena nabycia
25.750
+aktualizacja
+4.250
Ewa Walińska „Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku”, Łódź 2002, s.190
9
3.3 Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych – wycena metodą
praw własności.
Art. 63.7
1. Jeżeli jednostka dominująca lub znaczący inwestor wycenia zaliczane do aktywów
trwałych posiadane przez nią udziały w jednostce podporządkowanej metodą praw własności
- zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 4 to wartość aktywów netto oraz wartość firmy lub ujemną
wartość firmy ustala się, stosując zasady określone w art. 60 ust. 2 i 5 .
2. Cenę nabycia udziałów powiększa się lub pomniejsza o, przypadające na rzecz jednostki
dominującej lub znaczącego inwestora, zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego
jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły od dnia uzyskania znaczącego wpływu lub od
dnia objęcia kontroli lub współkontroli do dnia bilansowego, w tym zmniejszenia z tytułu
rozliczeń z jej właścicielami, z tym że udział w zysku (stracie) netto jednostki
podporządkowanej koryguje się o odpis wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, z
zachowaniem zasad, o których mowa w art. 44b ust. 11 i 12, oraz odpis różnicy w wycenie
aktywów netto według ich wartości godziwych i wartości księgowych, przypadający na dany
okres sprawozdawczy.
3. Zasady określone w art. 62 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio
Przykład 3
Spółka „A" zakupiła 31.12 30% udziałów w spółce „B", płacąc 150.000 zł. Wartość księgowa
aktywów netto spółki „B" wynosiła na ten dzień 300.000 zł i jest równa ich wartości godziwej.
Wartość aktywów netto równa jest wartości kapitału własnego tej jednostki.
Korekty w związku z prezentacją udziałów metodą praw własności w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym na dzień uzyskania znaczącego wpływu.
AKTYWA
Spółka
„A"
Spółka
„B"
Korekty
Skonsolidowan
y bilans
Dt
Ct
Wartość firmy jednostek
60.000
60.000
podporządkowanych
Udziału w jednostkach
podporządkowanych
150.000
60.000
90.000
wycenianych metodą praw
własności
Dodatkowe założenia
W roku następnym spółka „B" osiągnęła zysk netto 40.000zł. Zysk należny spółce „A" wynosi
12.000. Odpisu wartości firmy dokonuje się w ciągu 4 lat.
Korekty w związku z prezentacją udziałów metodą praw własności w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym w kolejnym roku obrotowym
7
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
10
AKTYWA
Spółka
„A"
BILANS
Wartość firmy jednostek
podporządkowanych
Udziału w jednostkach
150.000
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
Wynik finansowy netto roku
obrotowego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Odpis wartości firmy
Zysk z udziałów w
jednostkach
podporządkowanych
Spółka
„B"
Korekty
Dt
Ct
60.000
15.000
12.000
60.000
15.000
12.000
15.000
Skonsolidowany
bilans
45.000
102.000
3.000
15.000
12.000
12.000
11
3.4 Wycena aktywów finansowych utrzymywanych do terminu
wymagalności – według skorygowanej ceny nabycia.
Przykład 48
Spółka ALFA nabyła 01.01.Xl obligację o terminie wykupu 5 lat. Obligacje zaliczane są do
aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności i są wyceniane w skorygowanej
cenie nabycia. Cena emisji wynosi 1.000.000zł. Wartość nominalna obligacji wynosi 1.500.000zł.
Obligacja jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 5 % (75.000zł) rocznie.
Efektywna stopa procentowa wynosi 14,9 %.
Rok
Xl
X2
X3
X4
X5
Skorygowana Oprocentowanie
cena nabycia na wg efektu st.
pocz. roku
proc. (b) =
(a)
a*4,92%
149.266
1.000.000
1.074.266
160.351
1.159.617
173.091
1.257.708
187.733
1.370.440
204.560
Przepływy Zdyskontowana Skorygowana
pieniężne z
cena nabycia na
różnica
tytułu odsetek (d) = (b)-(c}
koniec roku
(e) = (a)+(b)-(c)
(c}
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
74.266
85.351
98.091
112.733
129.560
1.074.266
1.159.617
1.257.708
1.370.440
1.500.000
Bilans na koniec roku X1
Rachunek zysków i strat
Aktywa finansowe
Cena nabycia 1.000.000
+149.266
Skorygowana cena nabycia
na dzień ujęcia wstępnego:
+1.149.266
- spłata wartości nominalnej
(5 % *15.000)= -75.000
Przychody z tytułu odsetek
+149.266
Rezerwa na odroczony
podatek dochodowy
14.853
Podatek doch. odroczony
14.853
skorygowana cena nabycia
na dzień bilansowy
+1.074.266
4. Skutki wyceny instrumentów finansowych.
8
Ewa Walińska „Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku”, Łódź 2003, s. 189
12
§ 21.1.9 Skutki okresowej wyceny (przeszacowania) aktywów finansowych, w tym
instrumentów pochodnych, oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii
przeznaczonych do obrotu, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów
zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
2. Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych
do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych,
wykazuje się w sposób wybrany przez jednostkę do ujęcia wszystkich takich aktywów, od
dnia ich nabycia lub powstania do dnia ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych. Jednostka
może wybrać następujące sposoby:
1) zyski lub straty z przeszacowania zaliczyć odpowiednio do przychodów lub
kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło
przeszacowanie, albo
2) zyski lub straty z przeszacowania odnieść na kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.
3. Skutki przeszacowania aktywów finansowych, które wprowadza się do ksiąg
rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji i wycenia w wartości godziwej, z wyjątkiem
pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, ustala się od dnia zawarcia
transakcji i odpowiednio zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie, lub odnosi na kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny.
§ 22. Skutki przeszacowania aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających), to
jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich
wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
§ 23. 1. Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień
przekwalifikowania ich w całości lub części do innej kategorii aktywów, wycenia się w
wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg
rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odnosi
na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, zależnie od tego, który z tych sposobów stosuje
się do tej kategorii aktywów, do której aktywa przeniesiono.
2. Jeżeli możliwe staje się ustalenie wartości godziwej aktywów finansowych, o których
mowa w § 14 ust. 2 pkt 3, jednostka powinna wycenić takie aktywa w wartości godziwej, a
skutki przeszacowania zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego lub odnieść na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
3. W przypadkach uzasadniających przeszacowanie aktywów finansowych, dotychczas
wykazywanych w wartości godziwej, do wysokości skorygowanych cen nabycia, jak również
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. (Dz.U. Nr 149, poz. 1674)
9
13
wtedy, gdy ustalanie wartości godziwej aktywów stało się niemożliwe, wynikająca z ksiąg
rachunkowych wartość godziwa stanowi na dzień przeszacowania nowo ustaloną
skorygowaną cenę nabycia lub cenę nabycia aktywów. Skutki przeszacowania tych aktywów,
powstałe w okresach przeszłych, a odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
rozlicza się w następujący sposób:
1) zyski i straty z przeszacowania aktywów, dla których nie jest określony
termin wymagalności, pozostają w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
do dnia wyłączenia tych aktywów z ksiąg rachunkowych; na dzień wyłączenia
z ksiąg rachunkowych zalicza się je odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych,
2) zyski i straty z przeszacowania aktywów, dla których jest określony termin
wymagalności, pozostają w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny i
rozlicza się je w okresie do terminu wymagalności za pomocą efektywnej
stopy procentowej; odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
W przypadku aktywów, dla których jest określony termin wymagalności, różnicę między
nowo ustaloną skorygowaną ceną nabycia i wartością aktywów w terminie wymagalności
rozlicza się do dnia wymagalności przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; odpisy
aktualizujące zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
§ 24. 1. W razie trwałej utraty wartości aktywów finansowych aktualizuje się ich wartość
zgodnie z art. 28 ust. 7 i art. 35b ustawy, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego,
stosując odpowiednio określone w ustawie zasady ujęcia odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości w księgach rachunkowych.
2. Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych
składników aktywów finansowych ustala się:
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów
wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania
kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za
pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas,
wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel
podobnych składników aktywów finansowych,
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej,
zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 2 - jako różnicę między ceną nabycia składnika
aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez
wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny
rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych
oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej
stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji
wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż
14
wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów
finansowych,
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między
wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą
wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę,
zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej
do podobnych instrumentów finansowych.
15
BIBLIOGRAFIA
1. Ewa Walińska „Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku”,
Łódź 2003
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansowych. (Dz. . Nr 149, poz. 1674)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie
szczególnych
zasad
rachunkowości
zakładów
ubezpieczeń.
(Dz.U.03.218.2144)
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi
zmianami.
16
Download