Zagadnienia do kolokwiów z *wicze* z technologii chemicznej

advertisement
Zagadnienia do kolokwium z ćwiczeń z Technologii stosowanych w ochronie środowiska
1.
Analiza wody cz.1
Właściwości wody, uzdatnianie, odsalanie wody morskiej, rodzaje twardości wody,
oznaczanie twardości – jednostki, metody oznaczania i usuwania twardości wody, metody
zmiękczania, stopień twardości wody, oznaczanie: Cl-.
2.
Analiza wody cz.2
Oznaczanie: BZT, utlenialność, O2, CO2, Cl-, NH3, SO42-, NO2-, NO3-, SiO32-, Ca, Mg, Fe,
Mn, odkrzemianie, jonity, woda utleniona, H2O2, miareczkowanie alkacymetryczne.
3.
Analiza gazów metodą Orsata.
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe – geneza i właściwości. Absorpcyjne metody oznaczania gazów:
CO, O2, CO2, aparat Orsata prosty i zmodyfikowany (11 płuczek), łącznie z reakcjami
zachodzącymi w czasie oznaczania, inne analizatory gazów – waga pierścieniowa, analizatory
absorpcyjne, magnetyczne, konduktometryczne, kolorymetryczne, obliczanie składu
mieszanin gazowych, układy do spalań CH4 + H2.
4. Oznaczanie superfosfatu- oznaczanie zawartości P2O5.
Nawozy sztuczne: fosforowe, azotowe i mieszane, inne nawozy sztuczne, analiza nawozów
fosforowych. Rozpuszczalność związków fosforowych.
5. Badanie efektywności procesów koagulacji i flokulacji układu koloidalnego.
Cechy polielektrolitów. Charakterystyka polimerów jonowych, przykłady polielektrolitów.
Podział polielektrolitów. Budowa i klasyfikacja koloidów, podstawowe właściwości układów
koloidalnych, pochodzenie, rodzaje i właściwości układów koloidalnych obecnych w wodzie i
ściekach, mechanizm procesu koagulacji, czynniki fizyko-chemiczne wpływające na procesy
koagulacji, flokulacji i sedymentacji, nefelometria, turbidymetria. Przykłady koagulantów.
6. Oznaczanie ciepła spalania z zastosowaniem bomby kalorymetrycznej.
Wartość opałowa i ciepło spalania, wzory empiryczne (Frosta, Dulonga), wykres Ostwalda,
oznaczanie wartości opałowej paliw stałych, ciekłych i gazowych.
Wyznaczanie ciepła spalania metodą kalorymetryczną, budowa bomby kalorymetrycznej,
budowa kalorymetru, pojemność cieplna kalorymetru.
Download