Żyzność gleb degradowanych i rekultywowanych

advertisement
Sylabus przedmiotu/ modułu kształcenia
(przedmiot specjalnościowy do wyboru)
Kod
przedmiotu
Rok
akad./semestr
(zimowy, letni)
Nazwa
przedmiotu
Kierunek
Typ studiów
Rodzaj
przedmiotu
Semestr
studiów
Punkty ECTS
Formy
kształcenia
(wykłady/ćwicz
enia/inne)
liczba godz.
Prowadzący
Język
Efekty
kształcenia
2013/2014/ 3 (letni)
Organiczne zanieczyszczenia środowiska glebowego
Ochrona środowiska
studia II stopnia
fakultatywny
3
3
Wykłady: 15 godzin
ćwiczenia: 30 godzin
dr Irmina Ćwieląg-Piasecka
polski
Wiedza:
Potrafi dobrać metody waloryzacji środowiska.
antropopresji w środowisku OŚ2_W11, OŚ2_W12,
Zna
skutki
Umiejętności:
Umie dokonać waloryzacji wybranych elementów środowiska. Wie
jakie dobrać metody i jak korzystać z przepisów prawa OŚ2_U05,
OŚ2_U06,
Kompetencje społeczne:
Wymagania
wstępne
Treści
kształcenia
Ma świadomość wrażliwości środowiska na antropopresje i rozumie
potrzebę określenia priorytetów i poszanowania prawa w
podejmowaniu decyzji OŚ2_K02, OŚ2_K07,
Gleboznawstwo, Chemia, Chemia środowiska, Technologie
rekultywacji gleb i gruntów zanieczyszczonych substancjami
organicznymi.
Ugruntowanie wiedzy na temat typów zanieczyszczeń organicznych w
glebie ze szczególnym naciskiem na ich źródła antropogeniczne oraz
skutków ich oddziaływania na glebę. Ocena
zanieczyszczenia
środowiska
glebowego
substancjami
organicznymi
(dobór
odpowiednich
metod
poboru,
ekstrakcji
oraz
oznaczania
poszczególnych klas zanieczyszczeń organicznych w próbkach
glebowych, regulacje prawne określające ich dopuszczalne stężenia w
glebie).
Literatura
1.B.J. Alloway, D.C. Ayres. Wydawnictwo PWN 1999. Chemiczne
podstawy zanieczyszczania środowiska.
2.C.H. Walker, S.P. Hopkin, R. M. Sibly, D. B. Peakall, 2002 PWN
Podstawy ekotoksykologii.
3.P. Ilnicki, 2004, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w
Poznaniu. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska.
4.L. Różański, 1998, wydawnictwo:"Agra-Enviro Lab. Przemiany
pestycydów w organizmach żywych i środowisku.
5. J. Siuta. Wydawnictwo IOŚ 1995 Podstawy oceny chemicznego
zanieczyszczenia gleb: metale ciężkie, siarka i WWA.
Metody oceny Kolokwia na ćwiczeniach, Ocena projektów prezentowanych na
ćwiczeniach. Ocena pracy indywidualnej studentów na ćwiczeniach.
Uwagi
Wykłady (15h)
Rodzaje i źródła zanieczyszczeń organicznych w glebie.
Typy interakcji zanieczyszczeń organicznych w środowisku glebowym.
Metody ekstrakcji i oznaczania zanieczyszczeń organicznych w glebie.
Zanieczyszczenia rolnicze- środki ochrony roślin.
Ekstrakcja pozostałości pestycydów z gleby.
Metody oznaczania pozostałości pestycydów w glebie.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)- właściwości, wiązanie w
glebie, ekstrakcja i oznaczanie.
8. Zanieczyszczenie gleb monocyklicznymi węglowodorami aromatycznymi.
9. Halogenowe węglowodory alifatyczne (AOX).
10. Polichlorowane bifenyle (PCB) i trifenyle (PCT)-oznaczanie w glebie.
11. Dioksyny i furany.
12. Produkty ropopochodne.
13. Zanieczyszczenia organiczne w kompostach. Oznaczanie substancji organicznych w
glebach nawożonych kompostami.
14. Zanieczyszczenia organiczne w glebach użyźnianych osadami ściekowymi.
15. Odpady i odcieki ze składowisk odpadów. Oznaczanie substancji organicznych
zanieczyszczających glebę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ćwiczenia (30h)
Każdy z tematów projektowych będzie omawiany na kilku kolejnych zajęciach. Studenci
wykonują projekty w zespołach.
1. Zajęcia organizacyjne. Pozyskiwanie informacji literaturowych, ich interpretacja i
ocena. Zasady prezentacji projektów na zajęciach (2h).
2. Projekt poboru próbek, ekstrakcji oraz oznaczania pozostałości środków ochrony
roślin w próbkach gleb. Prezentacja projektów (6h).
3. Projekt oznaczania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w glebie (4h).
4. Zanieczyszczenie gruntów cieczami ropopochodnymi- ekstrakcja oraz oznaczanie
zawartości związków ropopochodnych. Prezentacja wykonanych projektów (6h).
5. Projekt poboru próbek, ekstrakcji oraz oznaczania PCB i PCT w próbkach gleb.
Prezentacja projektów (2h).
6. Oznaczanie dioksyn i furanów w glebie. Prezentacja wykonanych projektów (2h)
7. Koncepcja oznaczania zanieczyszczeń organicznych w glebach nawożonych
organicznie (6h).
8. Zaliczenie przedmiotu. Kolokwium (2h).
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards