Wpływ pH na rozpuszczalność białek

advertisement
Wydział Chemiczny
ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCY DO ĆWICZEŃ
LABORATORYJNYCH Z CHEMII FIZYCZNEJ I
Termodynamika (ćwiczenia 11-17)
1. I zasada termodynamiki.
2. Pojęcie entalpii i energii wewnętrznej.
3. Ciepło i entalpia reakcji chemicznych (definicja, zależności).
4. Ciepło reakcji w stałej objętości i pod stałym ciśnieniem.
5. Entalpia tworzenia związków chemicznych.
6. Entalpia zobojętniania, rozpuszczania, rozcieńczania i mieszania.
7. Sposoby obliczania efektów cieplnych dowolnych reakcji chemicznych.
8. Zależność efektów cieplnych reakcji od temperatury.
9. Budowa i zasada działania kalorymetru diatermicznego i bomby kalorymetrycznej.
10. Pojemność cieplna kalorymetru i sposoby jej wyznaczania.
11. Praktyczne wykonanie pomiaru kalorymetrycznego (okres początkowy, główny i
końcowy) i obliczanie efektu cieplnego.
Kinetyka chemiczna (ćwiczenia 21-29a)
1. Szybkość reakcji. Zależność szybkości reakcji od stężenia, temperatury i katalizatorów.
2. Stała szybkości reakcji, metody wyznaczania stałej szybkości reakcji. Kryteria doboru
układu obrazującego zależność stężenia od czasu np. ln c= f(t), 1/c = f(t).
3. Rząd i cząsteczkowość reakcji (przykłady).
4. Równania kinetyczne reakcji I i II rzędu.
5. Równanie Arrheniusa.
6. Energia aktywacji.
7. Kinetyka reakcji:
 hydrolizy estru w środowisku kwaśnym i zasadowym,
 jodowania acetonu,
 inwersji sacharozy,
 rozkładu kompleksu trójszczawiano-manganowego.
Równowaga fazowa i chemiczna (ćwiczenia 31-39)
1. Warunki równowagi termodynamicznej.
2. Pojęcie fazy, składnika, liczby składników niezależnych i stopni swobody. Reguła faz
Gibbsa.
3. Równanie Clausiusa-Clapeyrona.
4. Równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych o nieograniczonej mieszalności
wzajemnej.
5. Równowaga fazowa w układach ciekłych trójskładnikowych.
6. Prawo podziału i ekstrakcja.
1
Konduktometria (ćwiczenia 41-46)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przewodnictwo właściwe i molowe (definicja, sens fizyczny jednostki).
Elektrolity jonoforowe i jonogenne.
Zależność przewodnictwa właściwego i molowego od stężenia.
Pomiar przewodnictwa.
Przewodnictwo graniczne.
Ruchliwość jonów.
Liczba przenoszenia jonów. Metoda Hittorfa.
Siła jonowa.
Prawo Faradaya.
Potencjometria (ćwiczenia 50-59).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stężenie i aktywność elektrolitu. Współczynnik aktywności. Siła jonowa.
Siła elektromotoryczna ogniwa (definicja, jednostki), zasada pomiaru SEM.
Potencjał elektrody. Wyznaczanie potencjału standardowego elektrody.
Pojęcie pH. Roztwory buforowe.
Budowa elektrod: kalomelowej, szklanej, chinhydronowej.
Rola i własności klucza elektrolitycznego.
Miareczkowanie potencjometryczne i pehametryczne.
Dyfuzja (ćwiczenie 99)
1. Dyfuzja.
2. I i II prawo Ficka.
3. Rozwiązanie I prawa Ficka dla warunków stacjonarnych.
Oznaczanie masy cząsteczkowej (ćwiczenia 61-63).
1.
2.
3.
4.
5.
Masa cząsteczkowa i masa cząsteczki.
Prawo Roulta. Roztwór doskonały. Właściwości koligatywne roztworów.
Stała krioskopowa (definicja).
Oznaczanie masy cząsteczkowej metodą kriometryczną.
Współczynnik van’t Hoffa.
Pomiar współczynnika załamania światła ( ćwiczenia 71-72).
1.
2.
3.
4.
Zjawiska i prawa odbicia i załamania światła. Kąt graniczny.
Refrakcja właściwa, atomowa i molowa.
Refrakcja roztworu. Oznaczanie stężenia roztworu za pomocą pomiaru refrakcji.
Zasada działania refraktometru.
Pomiar napięcia powierzchniowego (ćwiczenia 91–93).
Napięcie powierzchniowe.
Zależność napięcia powierzchniowego od temperatury.
Napięcie powierzchniowe roztworów (zależność od stężenia).
Pomiar napięcia powierzchniowego metodą stalagmometryczną.
Substancje powierzchniowo czynne.
6. Równanie Gibbsa.
1.
2.
3.
4.
5.
2
Adsorpcja na węglu aktywnym ( ćwiczenia 94 i 95)
1.
2.
3.
4.
Zjawiska adsorpcji.
Adsorpcja fizyczna i chemiczna.
Powierzchnia adsorbenta i centra adsorpcji.
Izotermy adsorpcji Langmuira i Freundlicha.
5. Zależność pomiędzy napięciem powierzchniowym i adsorpcją (równanie Gibbsa)
Oznaczanie lepkości cieczy (ćwiczenia 96, 97 i 98)
1.
2.
3.
4.
5.
Lepkość, lepkość względna, jednostki lepkości.
Zależność lepkości cieczy od temperatury.
Lepkość polimerów.
Budowa i działanie wiskozymetru Ubbelohda. Wzór Poiseuille’a.
Oznaczanie lepkościowo średniej masy polimeru.
Wpływ pH na rozpuszczalność białek. (ćwiczenie 204)
Elektroforeza bibułowa aminokwasów. (ćwiczenie 205)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Definicja układu koloidalnego.
Podział układów koloidalnych.
Budowa miceli (ładunek, podwójna warstwa elektryczna).
Koagulacja i peptyzacja.
Elektroforeza.
Punkt izoelektryczny.
Roztwory buforowe, pH roztworów.
Podręczniki:
1. Peter W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 1999.
2. Peter W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa,2001.
3. Peter W. Atkins, Chemia. Przewodnik po chemii fizycznej,PWN, Warszawa,
1997
4. Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT,
Warszawa,1998
5. Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski,Fizykochemia gazów i cieczy,
WNT, Warszawa, 1998
6. Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa, 1995
7. Waldenar Ufnalski, Równowagi chemiczne WNT, Warszawa,1995
8. Waldemar Ufnalski, Kazimierz Mądry, Excel dla chemików... i nie tylko,
WNT, Warszawa, 2000
9. Andrzej Molski, Wprowadzenie do kinetyki chemicznej, WNT, Warszawa,
2001
10.Chemia fizyczna, praca zbiorowa, PWN, Warszawa, 1980
11.Laboratorium z chemii fizycznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,
Łódź, 1992
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards