Realizacja II etapu zadania projektu MOJA WYMARZONA

advertisement
REALIZACJA II ETAPU ZADANIA
„ MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”
Od 2 stycznia 2014r. rozpoczął się II etap realizacji zadania „ Moja wymarzona
ekopracownia „.
Etap II obejmuje wykorzystanie ekopracowni do edukacji ekologicznej poprzez:
- stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, które w połączeniu z tablicą
multimedialną uatrakcyjnią lekcje, pobudzą uczniów do twórczego myślenia,
- polepszenie warunków nauczania młodzieży i poprawienie jakości pracy
szkoły,
- umożliwienie uczniom pracy z nowymi programami, filmami edukacyjnymi i
wirtualnymi podręcznikami,
- organizowanie spotkań warsztatowych, konferencji z tematyką ekologiczną dla
uczniów.
Mamy nadzieję, że nowa pracownia będzie służyć przez lata uczniom w
zdobywaniu wiedzy ekologicznej, a nauczycielom ułatwi pracę z młodzieżą.
Sponsorom oraz wszystkim osobom, którzy pomogli w realizacji projektu,
koordynatorzy serdecznie dziękują.
Opis zrealizowanych zadań w ramach programu edukacji ekologicznej „Na eko fali
popłyniesz dalej” z wykorzystaniem ekopracowni.
Warsztaty ekologiczne.
Podczas ferii zimowych uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych. Podczas 10
spotkań ( 3 godzinnych) uczniowie wykonywali doświadczenia, tworzyli plakaty, prezentacje
multimedialne samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe, wszystko
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w z dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn.” Moja
wymarzona ekpracownia”.
Treści realizowane podczas warsztatów dotyczyły:





Degradacji środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek
z formami działalności człowieka.
Przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne
i niekorzystne zmiany w środowisku.
Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy
na stan środowiska naturalnego.
 Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych
 Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej.
 Zasady zachowania się na obszarach chronionych.
Warsztaty zostały podzielone na 6 działów tematycznych.
1.Atmosfera i jej ochrona.
2.Hydrosfera i jej ochrona
3.Zanieczyszczenia i ochrona gleby.
4.Odpady problem stary jak świat.
5.Sposoby wytwarzania i oszczędzania energii.
6.Przyroda Polski pod ochroną.
Procedury osiągania celów:
metoda laboratoryjna
burza mózgów
analiza schematów, danych źródłowych, wykresów map
pogadanka
obserwacje mikroskopowe
gry dydaktyczne
karty pracy
plakaty, mapa mentalna
projekcja filmów
MŁODZI EINSTEINI NA START, CZYLI DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY .
Doświadczenia jakie uczniowie wykonywali podczas warsztatów ekologicznych.












Wykrywanie powietrza w pustym naczyniu.
Wykazanie, że objętość gazu można łatwo zmienić.
Wykazanie, że ogrzane powietrze unosi się do góry.
Badanie procesu palenia się substancji w zamkniętym naczyniu
Zgaś światło!
Suchy nurek
Wspinająca się świeca.
Wdech i wydech…
Czy powietrze ma masę?
Co się dzieje z gazem w czasie ogrzewania?
Poznajemy zasadę działania termometru gazowego.
Badanie wpływu światła na zachodzenie procesu fotosyntezy.













Badanie wpływu natężenia światła na intensywność fotosyntezy
Badanie wpływu stężenia dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy
Badanie wpływu temperatury na intensywność fotosyntezy
Badanie wpływu zakwaszenia środowiska na proces fotosyntezy (u roślin wodnych)
Ekstrakcja barwników fotosyntetycznych z roślin. (na ciepło)
Izolacja barwników fotosyntetycznych z roślin. (poprzez roztarcie)
Izolacja barwników z czerwonej kapusty oraz z czerwonego buraka
Badanie wpływu odczynu na wyizolowane barwniki
„Urządzenie nawadniające”
„Farbowanie kwiatów”
Straszący pieprz
Warstwy wody
Rozkaz roztapiania się
































Lodówka ze słonego lodu
Poziom morza
Wydobywanie wraka
Cud fontanny
Owocowe iskry
W poszukiwaniu skrobi
Wodny silnik
Miedź wygrywa!
Skurczone kartofle
Domowa oczyszczalnia ścieków
Badanie zasolenia, i zakwaszenia gleby na wzrost nasion rzeżuchy
Badanie wpływu zapylenia powietrza na wzrost nasion rzeżuchy
Wpływ zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki powietrza na metale i stopy
Działanie dwutlenku siarki na barwę kwiatów
Badanie zachowania się dwutlenku siarki wobec wody i kredy
Oznaczanie pH wody
Oznaczanie stężenia azotynów w wodzie
Oznaczanie stężenia azotanów w wodzie
Oznaczania stężenia związków amonowych w wodzie
Oznaczanie stężenia fosforanów w owdzie
Oznaczania stopnia twardości wody
Oznaczania stężenia żelaza w wodzie
Określanie stopnia kwasowości gleby
Posmakuj elektryczności
Roztwór wskaźnikowy
Elektromagnes
Dioda w roztworze zasadowym
Lampka marchewkowa
Rdzewienie
Bateria herbaciana
Atrament sympatyczny
Zegar cytrynowy
Efekty końcowe
W wyniku realizacji powyższego programu edukacji ekologicznej uczniowie:
1) poznali bogactwo i piękno otaczającego ich świata, a szczególnie najbliższego otoczenia,
2) dostrzegą związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a stanem środowiska,
3) rozumieją zależności występujące w świecie im najbliższym oraz pojętym globalnie,
4) potrafią wyjaśnić zjawiska, zwłaszcza niekorzystne dla środowiska,
5) poznali zachowania bezpieczne dla siebie i przyrody,
6) potrafią dostrzegać wokół siebie miejsca korzystnie i niekorzystnie zmienione przez człowieka,
7) zdobyli umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i ich interpretowania,
8) zdobyli umiejętność oceniania stanu najbliższego środowiska prostymi metodami,
9) potrafią wyjaśnić wpływ środowiska na zdrowie człowieka i człowieka na środowisko,
10) potrafią wyjaśnić, w jaki sposób mogą poprawić stan środowiska przyrodniczego w najbliższej
okolicy,
11) nabyli umiejętności działania na rzecz przyrody,
12) dostrzegą ekologiczne walory swojej okolicy,
13) potrafią zachowywać się proekologicznie w życiu codziennym,
14) wykorzystają swoją wiedzę do twórczego rozwiązywania problemów ekologicznych i tych
występujących w najbliższym otoczeniu.
Pielęgnacja roślin doniczkowych.
Zakupione do ekpracowni kwiaty doniczkowe zachwyciły uczniów swym pięknem
szczególnie storczyk. Największe wrażenie zrobiła mięsożerna roślina Muchołówka, którą
uczniowie bardzo chętnie dokarmiają owadami. Pozostałe rośliny czyli Dracena ,Aloes,
Kaktus, Zamioculas, też gdyby mogły mówić nie narzekały by na brak zainteresowania.
Uczniowie bowiem bardzo chętnie dbają o rośliny ( odpowiednie nawadnianie, oczyszczanie
z kurzu, nawożenie), w tym celu powstał poradnik jak dbać o rośliny w ekopracowni.
Opieka nad hodowlą patyczków.
Tuż przed feriami zimowymi w ekopracowni pojawili się nowi lokatorzy czyli patyczaki. Dla
nowych podopiecznych zostało specjalnie przygotowane terrarium oraz został opracowany
poradnik jak hodować te małe istoty. Uczniowie byli zachwyceni nowym towarzystwem w
klasie, dla niektórych była to całkowita nowość, ponieważ nigdy wcześniej nie słyszeli o tych
owadach . Obecnie patyczaki maja się dobrze, dodatkowo ich liczba uległa zwiększeniu o
jednego osobnika.
Pomiar hałasu w szkole.
WYNIKI POMIARU HAŁASU NA TERENIE SZKOŁY
W dniu 03.01.2014
Tab.1
Miejsce
pomiaru
Korytarz na
parterze, godz.
11.30
86
Wartość
natężenia
dźwięków w
dB
dB
Korytarz na
pierwszym
piętrze,
godz. 11.35
87
dB
Korytarz na
Korytarz na
pierwszym piętrze- drugim piętrze,
(dobudówka), godz. godz. 11.45
11.40
88
dB
93
dB
Korytarz na
drugim piętrze(dobudówka),
godz. 11.48
91
dB
Dzięki wielofunkcyjnemu urządzeniu pomiarowemu, w styczniu po raz pierwszy uczniowie
klasy VIC dokonali pomiaru hałasu na terenie szkoły (wyniki tab.1). Urządzenie
wielopomiarowe jest częścią składową zestawu do pomiaru stanu zanieczyszczenia powietrza
w tym hałasu. Badania będą powtarzane raz w miesiącu, a wyniki prezentowane na tablicy
informacyjnej w holu korytarza. Analiza wyników badania, zmusiła uczniów do refleksji
czego konsekwencją było opracowanie i wykonanie wystawki informacyjnej” HAŁAS W
SZKOLE”. Celem wystawy informacyjnej było zachęcenie uczniów naszej szkoły do
zachowania ciszy podczas przerw międzylekcyjnych. Kolejnym krokiem podjętym w walce z
hałasem w szkole było utworzenie „strefy ciszy” w stołówce i świetlicy szkolnej.
Postanowienia noworoczne.
W raz z rozpoczęciem się nowego roku kalendarzowego uczniowie podczas zajęć kółka
przyrodniczo – ekologicznego opracowali listę ekopostanowień noworocznych. Uczniowie
zobowiązali się do wdrożenia tych postanowień i zachęcania innych do ich przestrzegania.
Dokarmianie ptaków zimą – założenie ptasiej stołówki
27 stycznia, wraz z pierwszymi opadami śniegu uczniowie zawiesili ekologiczne karmniki dla
ptaków. Recyklingowa ptasia stołówka zaistniała na szkolnym placu zabaw. Teraz pozostało
nam już tylko obserwować głodnych przybyszy.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards