Studia magisterskie: Oddział Medycyny Laboratoryjnej

advertisement
Rok akademicki: 2016/2017
Studia magisterskie
Kierunek: Analityka medyczna
Przedmiot : HEMATOLOGIA LABORATORYJNA
Rok- III
Semestr - V
Wykłady – 30 godz.
Ćwiczenia – 45 godz.
Forma zaliczenia: Zaliczenie
Tematyka wykładów:
1. Rola badań hematologicznych w diagnostyce klinicznej.
2. Krwiotworzenie:
2.1. Teorie krwiotworzenia.
2.2. Rozwój układu krwiotwórczego w życiu płodowym i pozapłodowym.
3. Morfologia komórek układu erytroblastycznego:
3.1. Erytropoeza normoblastyczna.
3.2. Erytropoeza megaloblastyczna.
3.3. Erytrocyty – budowa i funkcje.
3.4. Warianty morfologiczne krwinek czerwonych.
4. Morfologia komórek układu granulocytowego:
4.1. Granulopoeza.
4.2. Budowa i funkcje granulocytów.
4.3. Warianty morfologiczne granulocytów.
5. Morfologia komórek układu monocytowo-makrofagowego:
5.1. Monocytopoeza.
5.2. Budowa i funkcje monocytów.
5.3. Makrofagi tkankowe.
6. Morfologia komórek układu limfatycznego:
6.1. Limfopoeza.
6.2. Budowa i funkcje limfocytów.
6.3. Budowa i funkcje plazmocytów.
6.4. Komórki siateczki.
6.5. Różnicowanie limfocytów za pomocą przeciwciał monoklonalnych.
2
7. Morfologia komórek układu płytkotwórczego:
7.1. Rozwój układu płytkotwórczego.
7.2. Budowa i funkcje płytek krwi.
8. Badania cytochemiczne i cytoenzymatyczne stosowane w hematologii.
9. Hemostaza:
9.1. Fizjologiczne znaczenie układów krzepnięcia i fibrynolizy.
9.2. Rola ściany naczyń krwionośnych w hemostazie.
9.3. Układ krzepnięcia krwi:
9.3.1. Czynniki krzepnięcia krwi.
9.3.2. Mechanizm krzepnięcia krwi.
9.3.3. Inhibitory krzepnięcia.
9.4. Fibrynoliza:
9.4.1. Aktywatory fibrynolizy.
9.4.2. Inhibitory fibrynolizy.
9.4.3. Mechanizm procesu fibrynolizy.
10. Fizjologia układu krwiotwórczego wieku dziecięcego i starczego.
Tematyka ćwiczeń:
1.
Wyposażenie i organizacja pracowni hematologicznej.
2.
Antykoagulanty – rodzaje, mechanizm działania.
3.
Pobieranie i przygotowanie materiału biologicznego do badań hematologicznych.
4.
Automatyczne i manualne i metody wykonywania badań hematologicznych.
5.
Oznaczanie objętości, gęstości i lepkości krwi obwodowej.
6.
Oznaczanie liczby erytrocytów.
7.
Oznaczanie stężenia hemoglobiny.
8.
Wskaźnik hematokrytowy.
9.
Wskaźniki czerwonokrwinkowe:
10. Oznaczanie liczby retykulocytów.
11. Badanie oporności osmotycznej erytrocytów.
12. Oznaczanie liczby leukocytów.
13. Odczyn opadania krwinek czerwonych.
14. Podstawowe techniki przygotowania i barwienia preparatów cytologicznych krwi
obwodowej, szpiku kostnego i węzłów chłonnych.
3
15. Ocena preparatów cytologicznych krwi obwodowej. Leukogram.
16. Ocena liczby i funkcji płytek krwi.
17. Podstawowe badania laboratoryjne oceniające proces krzepnięcia krwi i fibrynolizy.
18. Hematologiczne aspekty ciąży.
19. Kontrola jakości badań hematologicznych i koagulologicznych.
Zalecane podręczniki:
1. Carr JH, Rodak BF, [red. wyd. pol.] Dąbrowska M. Atlas hematologii klinicznej.
Elsevier Urban & Partner, 2011.
2. Dmoszyńska A. Wielka interna – hematologia. Medical Tribune Polska. Warszawa
2011.
3. Hołowiecki J.(red.): Hematologia kliniczna. PZWL, Warszawa 2007.
4. Lewandowski K., Hellmann A.: Cytologiczny atlas hematologiczny. Via Medica
Gdańsk, 2001 (wersja CD).
5. Kopeć-Szlęzak J. Immunofenotypowanie komórek białaczkowych i chłoniakowych.
Zastosowanie w diagnostyce – przewodnik. OINPHARMA, Warszawa 2010.
6. Kyrcz-Krzemień. Podstawy hematologii dla studentów. Wydawnictwo SUM,
Katowice 2010.
7. Mariańska B., Fabijańska – Mitek J., Windyga J.: Badania laboratoryjne w
hematologii. PZWL, 2006.
Download