Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki 6.04.2011

advertisement
ODPOWIEDNIE DAWKOWANIE,
PODAWANIE, DOWÓZ I DOSTĘPNOŚĆ
CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA
Joanna Zdziarska
Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki
6.04.2011, Warszawa, Konferencja PSCH
SKUTECZNE LECZENIE HEMOFILII
1.
2.
3.
dostęp do preparatów
specjaliści w dziedzinie skaz krwotocznych
edukacja pacjenta i rodziny
LECZENIE SKUTECZNE JEŻELI:
•
dawki czynnika odpowiednie
•
czynnik podany szybko (w domu)
•
odpowiednia kontrola leczenia (lekarz)
•
stały i niezakłócony dowóz preparatów
DAWKOWANIE CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA
obowiązujące dokumenty:
1.
POLSKIE WYTYCZNE LECZENIA HEMOFILII
(Windyga J. i wsp. Acta Haematologica Polonica. 2008)
2.
NARODOWY PROGRAM LECZENIA HEMOFILII
2005-2011
3.
PROGRAM PROFILAKTYCZNY NFZ
DAWKOWANIE CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA
PROBLEMY
wciąż zbyt małe dawki stosowane w leczeniu domowym
nieleczenie „niewielkich” wylewów do stawów
„oszczędzanie czynnika” (lekarze, pacjenci)
brak dostępu do profilaktyki okresowej
..................w niektórych rejonach kraju
DAWKOWANIE CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA
PRZYCZYNA PROBLEMÓW?
• brak wyspecjalizowanych ośrodków leczenia hemofilii
• brak specjalistów w dziedzinie zaburzeń krzepnięcia
• zbyt mało czynników krzepnięcia w RCKiK (nadal
niewystarczające zaopatrzenie kraju w czynniki)
• brak sprawnego systemu reagowania na niedobory
czynników w poszczególnych rejonach kraju
DOWÓZ CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA
• sprawna sieć RCKiK
• dostęp 24-godz. do wszystkich preparatów
• płynne wydawanie czynników do szpitali
• wydawanie czynników do leczenia domowego również przez
Oddziały Terenowe/Punkty Serologii
• w ramach Programu Profilaktycznego NFZ – dowóz
czynników VIII i IX do domu
PROBLEM: zbyt mała ilość czynników wydawana
jednorazowo do leczenia domowego
DOSTĘPNOŚĆ CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA
•
•
wskaźnik zaopatrzenia w czynnik VIII – 4,5 j./mieszk.
znaczna poprawa w stosunku do roku 2005
ALE:
•
•
ilość czynników nadal nie wystarcza do leczenia zgodnego
z zaleceniami WFH
brak możliwości wyboru koncentratu/ zmiany na inny
(w szczególności na rekombinowany)
•
OKRESOWE BRAKI/ NIEDOBORY CZYNNIKÓW
– luty 2011 – cz. VIII (ryzyko przerwania programu wszczepiania
endoprotez w Krakowie)
– marzec 2011 – cz. IX w niektórych regionach kraju
– regularne niedobory preparatów omijających inhibitor
NA CO BRAKUJE CZYNNIKÓW?
(STAN NA 2011 r.)
•
kontynuacja profilaktyki u dzieci > 18 r. ż.
•
profilaktyka u dorosłych z ciężkim przebiegiem
klinicznym skazy
•
odpowiednie leczenie chorych z hemofilią powikłaną
inhibitorem
•
immunotolerancja u dorosłych chorych z inhibitorem
(Kraków – trzech chorych zgłoszonych do NCK do ITI na rok 2011:
brak możliwości rozpoczęcia procedury)
•
pełny dostęp do planowych operacji (w tym leczenia
ortopedycznego) – zwłaszcza hemofilia B, choroba von
Willebranda
JAKOŚĆ LECZENIA HEMOFILII
W NAJBLIŻSZYCH LATACH?
• dostęp do specjalistów w zakresie hemostazy –
UMIEJĘTNOŚĆ „KOAGULOLOGIA”
• Poradnie Skaz Krwotocznych i Zakrzepicy (NFZ)
• Narodowy Program Leczenia Hemofilii po 2011 r.?
• finansowanie procedur związanych z leczeniem hemofilii
(opieka ambulatoryjna, hospitalizacje, endoprotezy,
rehabilitacja)
• Dalszy wzrost zaopatrzenia
w koncentraty czynników
Download