królewskiej choroby - Alma Mater

advertisement
HISTORIA „KRÓLEWSKIEJ CHOROBY”
90. rocznica tragicznej śmierci carewicza Aleksego Mikołajewicza Romanowa
CZYM JEST HEMOFILIA?
charakter opóźniony, to znaczy pojawiają się kilka godzin po
urazie. Typowe dla tej choroby są krwawienia do stawów oraz
Hemofilia jest wrodzoną, osoczową skazą krwotoczną, do mięśni, również samoistne. Czas krwawienia (np. po pobraniu
dziedziczoną w sposób sprzężony z płcią. Polega na niedoborze krwi lub niewielkim zranieniu skóry) jest prawidłowy, ponieważ
zależy od sprawności
lub braku VIII lub IX
hemostazy pierwotczynnika krzepnięnej. Również objawy
cia (hemofilia typu
skórne (podbiegnięA i B). Chorują na
cia krwawe, wybronią prawie wyłącznie
czyny) oraz krwamężczyźni, kobiety są
wienia śluzówkowe
nosicielkami. W okosą bardziej typowe
ło 2/3 przypadków
dla skaz naczyniowśród krewnych lub
wych i płytkowych.
przodków chorego
Wyróżniamy trzy
na hemofilię możtypy hemofilii: ciężki
na odnaleźć innych
(aktywność czynnika
hemofilików, jednak
VIII/IX w osoczu <
około 30 procent zaWystępowanie hemofilii wśród potomków angielskiej królowej Wiktorii
1 procent), umiarchorowań to tak zwane przypadki sporadyczne, będące efektem nowo powstałej kowany (1–5 procent) oraz łagodny (5–50 procent). Pacjenci
z ciężką postacią hemofilii oraz niektórzy chorzy na postać
mutacji. Wywiad rodzinny jest wówczas ujemny.
Kobiety będące nosicielkami hemofilii typu A lub B zazwy- umiarkowaną doświadczają licznych samoistnych krwawień
czaj nie wykazują objawów krwotocznych, choć aktywność do dużych stawów, prowadzących (przy braku odpowiedniego
czynnika VIII/IX jest u nich zmniejszona średnio o połowę. leczenia) do zaawansowanej artropatii i niepełnosprawności.
Konieczne staje się wówczas wykonywanie
U niewielkiej części nosicielek aktywność
kosztownych zabiegów ortopedycznych
niedoborowego czynnika krzepnięcia jest
(synowektomia, artrodeza, endoprotezojednak bardzo niska (na skutek nierówwanie stawów). U części chorych na postać
nomiernej inaktywacji chromosomu X we
umiarkowaną oraz u większości pacjentów
wczesnych stadiach rozwoju zarodkowez łagodną hemofilią do krwawień dochodzi
go), co sprawia, że mogą one doświadczać
jedynie w wyniku urazów lub po operacjach
takich samych dolegliwości jak chorzy
chirurgicznych.
mężczyźni. Wymagają wówczas zabezpieCzęstość występowania hemofilii A w
czenia hematologicznego przed operacjami,
Polsce wynosi 1 : 12 300 mieszkańców.
ekstrakcjami zębów oraz w okresie okołoTyp B jest około sześciu razy rzadszy.
porodowym.
Hemofilia jest najbardziej znaną skazą
Niedobór czynnika VIII lub IX upoślekrwotoczną, choć nie najczęstszą: ustępuje
dza aktywność wewnątrzpochodnego szlapod względem rozpowszechnienia chorobie
ku krzepnięcia, niezbędnego do generacji
von Willebranda, na którą, jak świadczą
odpowiedniej ilości trombiny, potrzebnej
wyniki badań populacyjnych, choruje nawet
do przekształcenia fibrynogenu w nieroz1 procent populacji ogólnej. W odróżnieniu
puszczalną fibrynę i utworzenia skrzepu.
od hemofilii chorobę von Willebranda dzieOba te czynniki nie biorą udziału w hedziczy
się w sposób autosomalny, a jej obraz
mostazie pierwotnej (zależnej od naczyń
Królowa Wiktoria (1819–1901)
kliniczny i przebieg są odmienne, pomimo
krwionośnych i płytek krwi), dlatego obraz
kliniczny skaz osoczowych jest inny niż w przypadku zabu- tego, że odznacza się wtórnym niedoborem czynnika VIII
rzeń naczyniowych i płytkowych (np. małopłytkowości). Do (czynnik VIII w warunkach fizjologicznych jest stabilizowany
objawów hemofilii należą krwawienia po ekstrakcjach zębów, przez czynnik von Willebranda). Do najczęstszych objawów
zabiegach chirurgicznych i urazach. Krwotoki te często mają choroby von Willebranda należą krwawienia z nosa, dziąseł
ALMA MATER
77
i inne krwawienia śluzówkowe, krwotoczne miesiączki oraz
skłonnośc do łatwego powstawania siniaków.
Hemofilia nie zawsze jest skazą wrodzoną. Istnieje również
jednostka chorobowa zwana nabytą hemofilią, charakteryzująca
się nagłym pojawieniem się autoprzeciwciał skierowanych przeciw czynnikowi VIII u osoby, która nie cierpi na wrodzoną skazę
krwotoczną. Nabyty niedobór czynnika VIII
występuje bardzo rzadko, lecz może objawiać się poważnymi, groźnymi dla życia
krwawieniami (umieralność kształtuje się
na poziomie 6–22 procent). W przeciwieństwie do wrodzonej hemofilii w tej chorobie
najczęściej dochodzi do powstawania rozległych, spontanicznych lub pourazowych
krwiaków podskórnych oraz do silnych
krwawień śluzówkowych. Nabyta hemofilia
może pojawiać się u osób chorujących na
pewne określone choroby (np. toczeń trzewny, choroby nowotworowe), choć w części
przypadków nie udaje się wykryć takiego
związku. Może również występować u kobiet w okresie poporodowym, nawet kilka
miesięcy po rozwiązaniu.
nazwali brakujący składnik osocza globuliną antyhemofilową.
W późniejszych latach zyskała ona miano czynnika VIII.
W roku 1944 Alfredo Pavlovsky dokonał niezwykle ciekawego odkrycia: osocze chorego na hemofilię normalizowało
czas krzepnięcia krwi innego chorego na tę chorobę. W 1952
roku angielscy badacze pod kierownictwem Rosemary Biggs
wyjaśnili ten paradoks, odkrywając drugi
rodzaj hemofilii: niedobór czynnika IX (nazwanego przez nich czynnikiem Christmasa
od nazwiska pacjenta, 10-letniego chorego
chłopca). W odróżnieniu od klasycznej
hemofilii A nową jednostkę chorobową
nazwano hemofilią B. W tym samym roku
Rosenthal opisał wrodzony niedobór czynnika XI (hemofilię C), dziedziczony w sposób
niezależny od płci.
Niewątpliwie hemofilia stała się chorobą
znaną szerszemu gronu ludzi dzięki temu,
że pojawiła się w europejskich rodzinach
arystokratycznych. Uzyskała w ten sposób
miano „choroby królewskiej”. Na schemacie
(s. 77) przedstawiono drzewo genealogiczne
potomków angielskiej królowej Wiktorii,
wnuczki Jerzego III, która wniosła gen
HISTORIA HEMOFILII
hemofilii do dynastii panujących w Anglii,
Rosji, Niemczech oraz Hiszpanii. Analiza
Carewicz Aleksy (1904–1918)
Już w Biblii, Talmudzie oraz pismach
rodowodu wyraźnie wykazuje, że królowa
starożytnych Egipcjan i Greków można znaleźć wzmianki Wiktoria była nosicielką hemofilii. Spośród dziewięciorga dzieci
o nadmiernej skłonności do krwawień u niektórych mężczyzn. królowej Wiktorii i księcia Alberta jeden syn (Leopold) był chory,
Opisywano przypadki chłopców, którzy umierali w wyniku krwo- a co najmniej dwie córki (Alicja i Beatrycze) były nosicielkami.
toku po tradycyjnym zabiegu obrzezania. Żydowski rabin Juda Na hemofilię cierpiało trzech wnuków i sześciu prawnuków
zwolnił z obowiązku obrzezania trzecich synów kobiet, których Wiktorii.
dwaj pierwsi synowie zmarli w wyniku tego zabiegu. W późAlicja, córka Wiktorii, przekazała gen hemofilii co najmniej
niejszym czasie klauzulą tą objęto również synów wszystkich trojgu ze swoich dzieci. Chory syn Fryderyk (zwany „Frittie”)
sióstr takich kobiet.
zmarł w trzecim roku życia w wyniku upadku z okna. NajmłodŚredniowieczny lekarz arabski Khalaf ibn Abbas (znany jako sza córka Irena przekazała chorobę synom: Heinrichowi, który
Albucasis z Kordoby) opisał w swoim podręczniku chirurgii zmarł w czwartym roku życia, oraz Waldemarowi, który dożył
kilkunastu mężczyzn pochodzących z tej samej wioski, którzy wieku 56 lat. Księżniczka Aleksandra (córka Alicji) została żoną
wykrwawili się na śmierć w wyniku niewielkich ran.
Mikołaja II, ostatniego cara Rosji. W ten sposób gen hemofiPierwsze badania naukowe nad hemofilią podjęto dopiero lii przedostał się do rodziny carskiej. Na hemofilię chorował
w XIX wieku, w miarę poznawania fizjologii układu krzepnięcia. jedyny syn Aleksandry Fiodorowny Romanowej i Mikołaja II
W 1803 roku filadelfijski lekarz John C. Otto wyodrębnił hemofilię – carewicz Aleksy. Nie wiadomo, czy cztery jego starsze siostry
jako jednostkę chorobową przenoszoną przez kobiety, ale wystę- były nosicielkami hemofilii, choć przypuszcza się, że jedna
pującą wyłącznie u mężczyzn. Sposób dziedziczenia hemofilii z nich (Maria) była nosicielką z niskim poziomem czynnika
opisał w 1820 roku Christian Friedrich Nasse, który zauważył, że krzepnięcia we krwi, ponieważ w czasie zabiegu usunięcia
synowie hemofilika są zdrowi, a choroba pojawia się u niektórych migdałków doszło u niej do krwotoku. Urodzony w 1904 roku
synów jego córek (tzw. prawo Nassego). Nazwy „hemofilia” po Aleksy był długo wyczekanym pierwszym męskim potomkiem
raz pierwszy użył niemiecki student medycyny Friedrich Hopff cesarskiej pary. Łączono z nim nadzieje co do sukcesji tronu.
w 1828 roku w swojej pracy Über die Hämophilie oder die erbli- Jednak już kilka dni po urodzeniu zaczął krwawić. W kolejche Neigung zu tödlichen Blutungen. Słowo to prawdopodobnie nych latach cierpiał z powodu częstych, rozległych krwawień
pochodzi od terminu używanego przez prof. Lukasa Schönleina, do stawów i mięśni. W dzieciństwie o jego bezpieczeństwo
nauczyciela Hopffa, brzmiącego: haemorrhaphilia (z greckie- dbali dwaj opiekunowie, którzy nosili go na rękach, gdy nie
go: upodobanie do krwawień). Nie znano jednak przyczyny tej mógł chodzić. Leczenie Aleksego powierzono rzekomemu
choroby. W 1893 roku A. Wright stwierdził, że czas krzepnięcia mnichowi Grigorijowi Rasputinowi, który, ograniczając ciągłe
krwi u chorych na hemofilię jest przedłużony. Przez ponad 40 lat badania chłopca, chronił go w ten sposób przed urazami, dzięki
był to jedyny test diagnostyczny w tej chorobie. Dopiero w 1911 czemu stan zdrowia carewicza znacznie się poprawił. Rasputin
roku Thomas Addis wykazał, że podanie choremu na hemofilię zaskarbił sobie wdzięczność cesarskiej pary, uzyskując dzięki
prawidłowego osocza skraca czas krzepnięcia. Około 25 lat póź- temu duży wpływ na sprawy państwowe. Chłopiec miał jedynie
niej dwaj lekarze z Harvardu, Arthur J. Patek i F. H. J. Taylor, 14 lat, gdy 17 lipca 1918 roku cała rodzina Romanowów po-
78
ALMA MATER
niosła śmierć z rąk bolszewików. Aleksy został w 2000 roku w warunkach domowych przez samego pacjenta lub jego rokanonizowany przez Cerkiew prawosławną.
dziców. Ten postęp dokonał się dzięki odkryciom poczynionym
Przedostatni z dziewięciorga dzieci królowej Wiktorii, Leo- w XIX i XX wieku.
pold, był chłopcem bardzo delikatnym, a na jego skórze łatwo
Pierwszą próbę leczenia krwawienia u chorego na hemofilię
pojawiały się rozległe siniaki. Doświadczał częstych wylewów opisano w 1840 roku, gdy angielski chirurg Samuel Lane zatakrwi do stawów (zwłaszcza kolanowych), co uniemożliwiało mu mował krwotok po operacji zeza poprzez przetoczenie świeżej
pełnienie obowiązków reprezentacyjnych. Zmarł w wieku 31 lat krwi. W roku 1923 Robert Feissly zastosował w podobnym celu
na skutek urazu spowodowanego upadkiem. Jego wnuk Rupert świeże osocze. Technologie lionizacji i frakcjonowania osocza
chorował na hemofilię i zginął w wypadku samochodowym zostały opracowane w latach 40. XX wieku. Frakcję osocza
w 1928 roku, natomiast drugi wnuk, Maurycy, zmarł we wcze- szczególnie bogatą w czynnik VIII nazwano krioprecypitatem
snym dzieciństwie. Nie wiadomo, czy był chory.
(CEPAG). Metodę jego otrzymywania opracował zespół badaczy
Najmłodsza córka Wiktorii, Beatrycze, wniosła gen he- pod kierownictwem Judith Pool w latach 1959–1966. W Polsce
mofilii do hiszpańskiej rokrioprecypitat do leczenia
dziny królewskiej. Jej syn
chorych na hemofilię wproLeopold zmarł w 33. roku
wadził prof. Stanisław Łopażycia w trakcie operacji
ciuk w 1966 roku.
kolana, a drugi, MauryPierwsze koncentraty
cy, zginął w wieku 23 lat
czynników krzepnięcia VIII
podczas pierwszej wojny
i IX (pochodzenia ludzkiego
światowej. Córka Wiktoria
i zwierzęcego) wprowadzoEugenia wyszła za mąż za
no do leczenia chorych na
króla Hiszpanii Alfonsa XIII
hemofilię w latach 50. Przei przekazała chorobę dwóm
łomem w leczeniu choroby
synom: Gonzalesowi, który
stało się wprowadzenie na
rynek w połowie lat 60.
zginął w wypadku samobardzo aktywnych, oczyszchodowym w 1934 roku,
czonych, liofilizowanych
oraz Alfonsowi, który zmarł
koncentratów czynnika VIII.
w podobnych okolicznośMożliwość przechowywania
ciach cztery lata później.
w lodówce oraz łatwość
Z tej dynastii wywodzi się
podawania w porównaniu
obecny król Hiszpanii Juan
Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych u nastolatka
z osoczem i krioprecypitaCarlos I.
chorego na ciężką postać hemofilii
tem sprawiły, że w kolejnych
Edward VII, najstarszy
syn królowej Wiktorii, był zdrowy. Zasiadł na angielskim tronie krajach coraz szerzej wprowadzano leczenie domowe, które
znacznie poprawiło komfort życia pacjentów oraz wyniki leczepo matce, a jego prawnuczką jest królowa Elżbieta II.
Nie wiadomo, czy królewska rodzina była obciążona hemofilią nia. Wczesne podawanie leku w warunkach domowych umożA czy B. Jest prawdopodobne, że gen hemofilii, którego nosicielką liwiło szybkie tamowanie krwawień do stawów i spowolnienie
była królowa Wiktoria, zanikł w kolejnych pokoleniach, ponie- postępu artropatii. Po raz pierwszy chorzy na ciężką hemofilię
waż obecnie wśród żyjących męskich potomków Wiktorii nikt mogli chodzić do szkoły, kształcić się, podejmować pracę, ponie choruje na tę chorobę. Nie można jednak wykluczyć, że gen dróżować z własnym zapasem leku.
ujawni się z czasem, przeniesiony w linii żeńskiej.
Już wtedy pojawiły się pierwsze próby leczenia profilaktyczPierwsza wzmianka o hemofilii w piśmiennictwie polskim nego, którego skuteczność i bezpieczeństwo potwierdziły kolejne
pojawiła się w „Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego Warszaw- dziesięciolecia. Profilaktyczne, regularne podawanie koncentratu
skiego” w 1857 roku. Jej autorem był dr Adam Helbich. Prace czynnika (trzy razy w tygodniu w przypadku hemofilii A, dwa
kliniczne nad hemofilią w XX wieku prowadzili Tadeusz Tempka, razy w tygodniu w hemofilii B) zapobiega artropatii hemofiloMściwój Semerau-Siemianowski, Janina Misiewicz oraz Stefan wej i niepełnosprawności, umożliwiając pacjentom pełny udział
Niewiaromski. Podwaliny pod współczesną organizację leczenia w życiu społecznym i zawodowym.
hemofilii i innych skaz krwotocznych w Polsce położył wybitny
W latach 80. społeczność chorych na hemofilię dotknęła wielhematolog i międzynarodowy autorytet w dziedzinie hemostazy ka tragedia. W USA i krajach Europy Zachodniej doszło wśród
prof. Stanisław Łopaciuk (1935–2003).
nich do masowych zakażeń wirusem HIV. Źródłem zakażenia
były koncentraty czynników krzepnięcia, wytwarzane z osocza
HISTORIA LECZENIA HEMOFILII
wielu tysięcy dawców. W Polsce, z uwagi na brak dostępu do
nowoczesnych technologii, chorzy na hemofilię byli wówczas
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu chorzy na ciężką hemofilię leczeni pozyskiwanym w kraju osoczem i krioprecypitatem, przez
umierali młodo w wyniku krwawień lub zabiegów operacyjnych. co nie doszło do masowych zakażeń tym wirusem. Jednak barObecnie oczekiwana długość życia chorych nie odbiega od zdro- dzo wielu z nich zaraziło się wirusem zapalenia wątroby typu B,
wej populacji, a nowoczesne leczenie umożliwia prowadzenie a ogromna większość – wirusem typu C.
normalnego, aktywnego życia. Standardem leczenia ciężkiej
W kolejnych latach wprowadzano działania majace na celu
hemofilii na świecie jest terapia profilaktyczna, prowadzona zwiększenie bezpieczeństwa preparatów krwiopochodnych. Se-
ALMA MATER
79
lekcja dawców krwi, badanie puli osocza, doskonalenie metod
diagnostyki wirusologicznej oraz procedury inaktywacji wirusów, którym poddawane są koncentraty czynników, sprawiły,
że bezpieczeństwo terapii znacznie wzrosło. Niemniej jednak
koncentraty osoczopochodne nadal nie są pozbawione ryzyka
przeniesienia znanych i nieznanych patogenów zakaźnych. Coraz
częściej porusza się problem teoretycznego zakażenia prionami
za pośrednictwem tych leków.
Kolejnym kamieniem milowym w terapii hemofilii było więc
opracowanie czynników rekombinowanych. Ich bezpieczeństwo
jest nieporównywalnie większe niż koncentratów osoczopochodnych – postęp inżynierii genetycznej pozwolił na wytworzenie
preparatów w pełni
syntetycznych (tzw. rekombinantów trzeciej
generacji), w toku ich
produkcji nie używa się
żadnych białek ludzkich
ani zwierzęcych.
W terapii wspomagającej krwawień u chorych na hemofilię
ważną rolę odgrywają leki antyfibrynolityczne (Exacyl p.o.,
i.v.) oraz miejscowe środki hemostatyczne.
Bardzo poważnym powikłaniem terapii substytucyjnej hemofilii jest tak zwany inhibitor, czyli alloprzeciwciała wytwarzane przez niektórych chorych w odpowiedzi na egzogenny
czynnik krzepnięcia. Ma to miejsce w około 30 procent przypadków ciężkiej hemofilii A oraz 1,5–3 procent przypadków
hemofilii B, choć u części chorych pojawienie się przeciwciał
ma charakter przejściowy i samoistnie zanika. Chorzy z inhibitorem w wysokim mianie są oporni na koncentrat czynnika
VIII/IX i wymagają leczenia wielokrotnie droższymi preparatami „omijającymi inhibitor”: rekombinowanym
aktywnym czynnikiem
VII lub koncentratem
aktywnych czynników
kompleksu protrombiny. U części chorych
podejmuje się ponadto
LECZENIE
próbę eliminacji inhibiHEMOFILII
tora, podając deficyto– ASPEKTY
wy czynnik krzepnięcia
PRAKTYCZNE
w dawkach wielokrotnie wyższych niż stosoPrzyczynowe leczewane w leczeniu hemonie hemofilii nie jest
filii. Może to doprowajeszcze możliwe, choć
dzić do uzyskania stanu
od wielu lat trwają batak zwanej tolerancji
dania nad terapią genoimmunologicznej wową. Podstawą leczenia
bec czynnika VIII/IX
Koncentrat czynnika VIII pacjent może podać sobie samodzielnie
hemofilii są obecnie
i umożliwić ponowne
koncentraty czynników krzepnięcia (VIII i IX), osoczopochod- leczenie koncentratami tych czynników.
ne oraz rekombinowane. Koncentraty rekombinowane są coraz
szerzej stosowane na świecie (zwłaszcza u dzieci) z uwagi na
LECZENIE HEMOFILII W POLSCE
większe bezpieczeństwo. W ciężkiej hemofilii optymalnym
W maju 1988 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Chorych
schematem leczenia jest profilaktyka. Przed wprowadzeniem
profilaktyki terapią z wyboru było tak zwane leczenie na żą- na Hemofilię, będące członkiem Światowej Federacji Hemofilii,
danie, polegające na podaniu koncentratu jak najwcześniej po które aktywnie działa na rzecz poprawy standardów leczenia skaz
wystąpieniu objawów krwawienia. Leczenie wylewów do mięśni krwotocznych w Polsce. Dzięki staraniom lekarzy zaangażowai stawów, jak również innych krwawień niezagrażających życiu nych w leczenie skaz krwotocznych oraz pacjentów zrzeszonych
w sposób bezpośredni, powinno odbywać się w warunkach do- w Stowarzyszeniu w 2005 roku został wprowadzony Narodowy
mowych. Pacjenci (lub ich rodzice) muszą zostać przeszkoleni Program Leczenia Hemofilii na lata 2005–2011, który zakłada
w zakresie prawidłowego przechowywania leku, jego dawko- stopniowy wzrost nakładów finansowych na zakup koncentratów
wania, podawania drogą dożylną oraz wskazań do kontaktu czynników krzepnięcia. W 2007 roku wskaźnik zaopatrzenia
w koncentrat czynnika VIII po raz pierwszy przekroczył ustalone
z ośrodkiem leczenia hemofilii.
Osocze świeżo mrożone oraz krioprecypitat są już historyczny- przez Światową Organizację Zdrowia minimum niezbędne do
mi metodami leczenia hemofilii. W sytuacji dostępności oczyszczo- ratowania zdrowia i życia pacjentów (2 jednostki/mieszkańca
nych koncentratów czynnika VIII i IX nie należy ich stosować.
kraju). W Polsce podstawą leczenia ciężkiej hemofilii jest leTrzeba pamiętać, że lekiem z wyboru w łagodnej hemofilii A, czenie domowe, które umożliwia podanie koncentratu czynnika
podobnie jak w łagodnych postaciach choroby von Willebranda, krzepnięcia natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów
jest desmopresyna w postaci dożylnej (preparat Minirin i.v. w po- krwawienia. Pacjenci podają sobie lek samodzielnie lub z pomocą
staci doustnej nie jest skuteczny w leczeniu skaz krwotocznych, członków rodziny, po przeszkoleniu w zakresie wykonywania
natomiast preparat donosowy i podskórny nie są w Polsce zare- wstrzyknięć dożylnych. Niestety, w Polsce hemofilicy nie są objestrowane). Desmopresyna powoduje wyrzut czynnika VIII oraz jęci profilaktyką. W niedługim czasie po raz pierwszy rozpocznie
czynnika von Willebranda z magazynów w śródbłonku, zwięk- się leczenie profilaktyczne dzieci chorych na ciężką i umiarszając ich aktywność w osoczu chorego 2–5 razy. Desmopesyna kowaną postać hemofilii, które w krajach Europy Zachodniej
jest nieskuteczna w hemofilii B oraz w ciężkiej i umiarkowanej jest standardem postępowania od ponad 20 lat (również wobec
hemofilii A.
pacjentów dorosłych).
80
ALMA MATER
W Polsce, z uwagi na niewystarczające środki finansowe, nie
stosuje się rekombinowanych koncentratów czynnika VIII ani IX.
Wobec malejących cen czynników rekombinowanych należy
jednak spodziewać się, że w najbliższych latach dzieci chore na
hemofilię rozpoczną terapię preparatami z tej grupy.
Niestety ilość kupowanych przez Ministerstwo Zdrowia
preparatów omijających inhibitor nie pozwala na prawidłowe leczenie pacjentów chorych na
hemofilię powikłaną inhibitorem czynnika VIII lub IX.
Zaspokojenie potrzeb tej
grupy pacjentów wymaga
znacznego zwiększenia nakładów na realizację Narodowego Programu Leczenia
Hemofilii.
podawania koncentratów, jak również wydawanie broszurek i filmów informacyjnych o skazach krwotocznych. Pacjenci chorzy
na wrodzone skazy krwotoczne są objęci specjalistyczną opieką
hematologiczną i pielęgniarską.
27 czerwca br. prof. Aleksander Skotnicki jako przedstawiciel
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz małopolski koordynator ds.
leczenia hemofilii wraz z Anną Dymną otworzył wystawę zatytułowaną Z życia chorych
na hemofilię, zorganizowaną
przez Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię.
Wystawę można było oglądać na Rynku Głównym do
11 lipca br. Jej celem było
zwrócenie uwagi opinii publicznej na potrzeby chorych
na hemofilię, popularyzacja
OPIEKA NAD
wiedzy na temat tej choroby
PACJENTAMI CHORYMI
oraz obalanie mitów i uprzeNA HEMOFILIĘ
dzeń z nią związanych.
W WOJEWÓDZTWIE
Szpital UniwersytecMAŁOPOLSKIM
ki w Krakowie zapewnia
chorym na wrodzone skazy
Ośrodkiem referencyjkrwotoczne kompleksową
nym leczenia skaz krwoopiekę medyczną, która
Wernisaż wystawy „Z życia chorych na hemofilię”, 26 czerwca 2008 r.
tocznych w Małopolsce jest
obejmuje nie tylko porady
Klinika Hematologii CM UJ. Opiekę nad dziećmi sprawuje Uni- hematologiczne i pielęgniarskie świadczone w Klinice Hematowersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu. Rolę ma- logii. Chorzy z zaawansowaną artropatią hemofilową regularnie
łopolskiego koordynatora ds. leczenia hemofilii pełni prof. Alek- korzystają z opieki Poradni Rehabilitacji, a pacjenci zakażeni
sander B. Skotnicki, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii CM wirusami B lub C zapalenia wątroby są obejmowani diagnostyką
UJ. Dystrybucją koncentratów czynników krzepnięcia zajmuje i leczeniem w Poradni Przyklinicznej Klinik Gastroenterologii
się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych. W razie potrzeby pacjenci
od 1996 roku prowadzi również komputerowy rejestr chorych na chorzy na skazy krwotoczne są konsultowani w Poradni Chirurwrodzone skazy krwotoczne (rejestr obejmuje 390 chorych – stan gicznej, Laryngologicznej, Ginekologicznej i innych Poradniach
na 4 sierpnia 2009). Pacjenci chorzy na ciężką i umiarkowaną Szpitala Uniwersyteckiego.
postać hemofilii są kwalifikowani do leczenia domowego, które
nadzorują ośrodki leczenia hemofilii w porozumieniu z RCKiK.
Joanna Zdziarska
Diagnostykę skaz krwotocznych prowadzi Pracownia Hemostazy
Aleksander B. Skotnicki
II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.
Na terenie województwa małopolskiego od 1991 działa Koło L I T E R A T U R A
Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, które R. Rokicka-Milewska (red.), Hemofilia u dzieci, PZWL, Warszawa, 1992.
P. Jones, Living with haemophilia, 5th ed., Oxford University Press, 2002.
od momentu powstania ściśle współpracuje z Kliniką Hematologii C.A. Lee, E.E. Berntorp, W.K. Hoots, Textbook of Hemophilia, Blackwell Publishing,
oraz RCKiK w Krakowie. Do wspólnych inicjatyw StowarzyOxford 2005.
szenia Chorych i Kliniki Hematologii należy między innymi J. Zdziarska, A.B. Skotnicki, Choroba von Willebranda i hemofilia – czy zawsze są to choroby
wrodzone?, „Alergologia i Immunologia”, t. 1, nr 3–4, 2007.
coroczne organizowanie obozów rehabilitacyjnych dla chłopców
F. Boulton, Thomas Addis (1881–1949). Scottish pioneer in haemophilia research, „The
chorych na hemofilię w Małopolskim Centrum Rehabilitacji
Journal of the Royal College of Physicians”, Edinburgh, nr 33(2)/2003, s. 135–42.
Dzieci w Radziszowie. Klinika prowadzi również szeroko zakro- National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). The
diagnosis, evaluation, and management of von Willebrand disease. Bethesda (MD): U.S.
jone akcje edukacyjne skierowane do pacjentów i ich rodzin, do
Department of Health and Human Services; 2007 Dec.
których należy organizacja spotkań o charakterze szkoleniowym, A. Buczma, J. Windyga, Hemofilia nabyta, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”,
prowadzenie indywidualnych szkoleń z zakresu samodzielnego
nr 117 (5–6)/2007, s. 227–233.
ALMA MATER
81
Download