Temat 1 „Hematologia a zdrowie publiczne”

advertisement
Temat 1 „Hematologia a zdrowie publiczne”
Nr 1.1 1/006/2010
Epidemiologia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego
Nr 1.2 4/004/2012
Charakterystyka kliniczna i genetyczna hypo- i dysfibrynogenemii
Nr 1.3 1/001/2013
Weryfikacja wartości referencyjnych dla aktywności deaminazy porfobilinogenu
w erytrocytach oraz ocena przydatności oznaczania tego enzymu w diagnostyce pacjentów
z ostrą przerywaną porfirią i członków ich rodzin
Temat 2 „Bezpieczna krew”
Nr 2.1 2/001/2012
Zastosowanie mrożonego żelu płytkowego u chorych chirurgicznych
Nr 2.2 2/006/2012
Badania molekularne odmian antygenów układu ABO i innych antygenów
grup krwi w Polsce
Nr 2.3 2/007/2012
TRALI – udoskonalanie diagnostyki - doświadczenie własne
Nr 2.4 2/001/2013
Analiza porównawcza metod do oznaczania leukocytów w ubogoleukocytarnych
koncentratach krwinek czerwonych (UKKCz) i ubogoleukocytarnych koncentratach krwinek
płytkowych (UKKP) - systemu ADAM r – WBC oraz metody z wykorzystaniem kamery
Nageotte’a
Nr 2.5 2/002/2013
Zarządzanie ryzykiem w publicznej służbie krwi na podstawie doświadczeń
z audytów w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
Nr 2.6 2/003/2013
Tendencje rozwojowe w polskiej służbie krwi - perspektywa ostatnich pięciu lat
Nr 2.7 2/004/2013
Doskonalenie przeglądowych badań czynników zakaźnych u dawców krwi w Polsce
Nr 2.8 2/005/2013
Analiza przyczyn rozbieżności wyników feno-/genotypowania antygenu HNA-1a
u dawcy KKCz, którego przetoczenie wywołało objawy TRALI u pacjentki
z przeciwciałami anty-HNA-1a
Nr 2.9 2/006/2013
Rejestr dawców krwi o homozygotycznych genotypach antygenów HPA płytek krwi oraz
HNA granulocytów – niezbędne narzędzie diagnostyki serologicznej oraz zapewnienia
bezpiecznej krwi chorym zimmunizowanym
Temat 3 „Komórkowe i molekularne składniki krwi w stanach zdrowia i choroby”
Nr 3.1 3/001/2012
Genetyczna analiza integralności i znaczenia rokowniczego mechanizmów inaktywujących
nowotworowe białko supresorowe p53 poprzez ligazy E3 ubikwityny w przewlekłej białaczce
limfocytowej
Nr 3.2 3/003/2011
Mechanizmy i patogenetyczne znaczenie ekspresji CD47 oraz innych białek
immunomodulacyjnych w chłoniaku Hodgkina
Nr 3.3 3/004/2012
Stworzenie banku tkanek Zakładu Diagnostyki Hematologicznej
Nr 3.4 3/005/2012
Mechanizmy warunkujące różnice rokownicze u chorych na przewlekłą białaczką
limfocytową w zależności od stanu mutacji genu IgHV i polimorfizmów genu TNF-308G>A
Nr 3.5 3/006/2012
Fosforylacja kinazy SYK jako czynnik patogenetyczny, marker prognostyczny
i racjonalny cel terapeutyczny w ostrej białaczce szpikowej
Nr 3.6 3/007/2012
Znaczenie czynników BAFF/APRIL w patogenezie przewlekłej choroby przeszczep przeciw
gospodarzowi
Nr 3.8 3/001/2011
Udział czynnika von Willebranda i ADAMTS 13 w patogenezie zaburzeń hemostazy
u chorych z nadpłytkowościa samoistną
Nr 3.9 3/010/2012
Analiza ekspresji kompleksu genów BAALC/C8orf56 u chorych na ostre białaczki szpikowe
Nr 3.10
4/016/2011
Czynnik transkrypcyjny FOXO1 jako nowotworowy gen supresorowy i racjonalny cel
terapeutyczny w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B
(TEAM - GRANT FUNDACJI NAUKI POLSKIEJ)
Nr 3.11
3/011/2012
Identyfikacja i celowana interwencja w molekularne mechanizmy warunkujące oporność na
leki w B-komórkowej ostrej białaczce limfoblastycznej u dorosłych (GRANT NCN)
Nr 3.12
3/012/2012
Patogenetyczne i rokownicze znaczenie polimorfizmów genetycznych w obrębie genu
HLA-G w nowotworach układu chłonnego
Nr 3.13
3/001/2013
Leczenie krwią w klinikach hematologicznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w
wybranych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego i chłonnego w latach 2000-2009
– analiza retrospektywna
Nr 3.14
3/002/2013
Kinazy PIM jako nowy, racjonalny cel terapeutyczny w nowotworach układu chłonnego
(GRANT NCN)
Temat 4 „Specjalistyczne metody diagnostyki i terapii chorób krwi”
Nr 4.1 4/016/2010
Optymalizacja leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego
Nr 4.2 4/017/2010
Optymalizacja metod diagnostycznych w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego
i chłonnego
Nr 4.3 4/005/2011
Wczesne powikłania po splenektomii ze wskazań hematologicznych
Nr 4.4 4/010/2011
Porównanie podwiązywania żylaków przełyku i skleroterapii w pierwotnej profilaktyce
krwawień
Nr 4.5 4/004/2011
Zastosowanie radiotermoablacji w leczeniu przełyku Barretta
Nr 4.6 4/002/2012
Wdrożenie metod PCR-RFLP oraz PCR-SSP do genotypowania polimorfizmu genów MHC
klasy III
Nr 4.7 4/020/2010
Znaczenie prognostyczne aberracji genetycznych w ostrej białaczce szpikowej
(PRACA DOKTORSKA)
Nr 4.8 4/005/2012
Badanie częstości występowania oraz kliniczne znaczenie zakażenia alfaherpeswirusami u
pacjentów po allotransplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych
Nr 4.9 4/006/2012
Monitorowanie zakażenia HHV-7 u pacjentów po transplantacji krwiotwórczych komórek
macierzystych – ocena przydatności klinicznej
Nr 4.10
4/008/2012
Wpływ siatki Progrip®, zastosowanej w technice TEP, na częstość nawrotów przepuklin oraz
jakość życia chorych operowanych z powodu przepuklin pachwiny. Ocena bezpieczeństwa i
skuteczności stosowania metody u chorych z wrodzonymi skazami krwotocznymi. Badanie
prospektywne randomizowane
Nr 4.12
4/012/2011
Podłoże genetyczne i obraz kliniczny skazy krwotocznej u pacjentów z niedoborem czynnika
krzepnięcia VII w Polsce (PRACA DOKTORSKA)
Nr 4.13
4/013/2011
Wpływ mutacji sprawczej na aktywność czynnika VIII mierzonej metodą koagulacyjną
jednostopniową i chromogenną oraz przebieg kliniczny umiarkowanej
i łagodnej hemofilii A (PRACA DOKTORSKA)
Nr 4.15
4/018/2011
Charakterystyka serologiczna i molekularna odmian antygenu RhD w Polsce
(PRACA DOKTORSKA)
Nr 4.16
4/014/2012
Optymalizacja rozpoznawania i leczenia zaburzeń hemostazy – hemofilii powikłanej
inhibitorem, choroby von Willebranda i rzadkich skaz krwotocznych pokrewnych hemofilii
Nr 4.17
4/015/2012
Analiza replikacji wirusa C zapalenia wątroby (HCV) w szpiku i krwi obwodowej pacjentów
z B-komórkowymi chorobami rozrostowymi układu chłonnego
Nr 4.18
4/018/2012
Aktywność ADAMTS13 u chorych z przeciwciałami antyfosfolipidowymi. Wpływ
przeciwciał antyfosfolipidowych na stężenie inhibitora ADAMTS13 oznaczanego metodą
chromogenną
Nr 4.19
4/019/2012
Wykrywanie typu 2B choroby von Willebranda testem RIPA przy zastosowaniu izolowanych
płytek krwi
Nr 4.20
4/017/2012
Ekspresja genów i białek CRBN, CUL4A i DDB1 u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym
i zespołem 5q- jako biomarker odpowiedzi na leki immunomodulujące
Nr 4.21
4/001/2013
Znaczenie badania testem QuantiFERON-TB Gold In-Tube w kierunku zakażenia
Mycobacterium tuberculosis u chorych przed allotransplanatacją macierzystych komórek
krwiotwórczych
Nr 4.22
4/002/2013
Diagnostyka różnicowa wirusowych zakażeń latentnych i aktywnych oraz identyfikacja
czynników ryzyka reaktywacji zakażeń u chorych leczonych immunosupresyjnie
Nr 4.23
4/003/2013
Ekspresja cząsteczek HLA klasy II na krwiotwórczych komórkach macierzystych
w nocnej napadowej hemoglobinurii
Nr 4.24
4/004/2013
(PRACA NOWA)
Udoskonalenie diagnostyki talasemii oraz analiza mutacji występujących u polskich chorych
Nr 4.25
4/005/2013
Leczenie chirurgiczne niepasożytniczych torbieli śledziony
Nr 4.26
4/020/2012
Ocena wpływu skuteczności leczenia cukrzycy na wynik angioplastyki tętnic podudzia po
PTA wykonanym cewnikiem balonowym pokrytym paclitaxelem
Nr 4.27
4/006/2013
Ocena skuteczności leczenia tętnic w odcinku udowo-podkolanowym metodą ultrasonografii
wewnątrznaczyniowej (IVUS) u chorych po klasycznej angioplastyce wykonanej zwykłym
cewnikiem balonowym oraz cewnikiem balonowym pokrytym paclitaxelem w korelacji z
okresem przyjmowania clopidogrelu, po 12 miesiącach od zabiegu
Nr 4.28
4/007/2013
Badanie przecieku płodowo-matczynego w konflikcie matczyno-płodowym w zakresie
antygenu RhD w cytometrze przepływowym
Nr 4.30
4/009/2013
Ocena wpływu wybranych czynników serologicznych i molekularnych na przebieg
alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo/noworodkowej spowodowanej
przeciwciałami anty-HPA-1a (PRACA DOKTORSKA)
Nr 4.31
4/021/2012 (RN 25.03.2013)
Optymalizacja leczenia chirurgicznego chorych ze schorzeniami hematologicznymi oraz bez
zaburzeń hematologicznych
Nr 4.32
4/011/2013 (RN 25.03.2013)
Patofizjologia i diagnostyka chorób spowodowanych immunizacją w stosunku do komórek
krwi i wrodzonych niedokrwistości
Nr 4.33
4/009/2013 (RN 25.03.2013)
Analiza kliniczna i laboratoryjna homozygotycznych nosicieli mutacji genu czynnika V typu
Leiden
Download