Praca doktorska

advertisement
Praca doktorska
Sławomir Palicki
„Metody prospektywnej oceny następstw
obszarów miejskich”
Akademia Ekonomiczna
Promotor: prof. dr hab. Antoni Sobczak
rewitalizacji
Praca nagrodzona w konkursie „Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę doktorską”
Nagroda
została
przyznana
za
próbę
opracowania
procedury prospektywnej oceny projektów rewitalizacji
obszarów miejskich, która w możliwie szerokim ujęciu
uwzględniałaby
specyfikę
i
wieloaspektowość
rewitalizacji.
Celem
rewitalizacji
zurbanizowanego
jest
ożywienie
poprzez
zdegradowanego
wprowadzenie
doń
nowej
obszaru
funkcji.
Kluczowa staje się zatem kwestia wyboru takiego projektu i –
co za tym idzie – funkcji, która wedle wszelkich przesłanek ma
zapewnić możliwie korzystne następstwa. Wszelkie zamierzenia
techniczne, finansowe, prawne i przestrzenne znajdują swoje
przełożenie w późniejszych efektach ich wdrożenia.
Rozprawa
traktuje
o
zagadnieniu
rewitalizacji
obszarów
miejskich, koncentrując się na metodach prospektywnej oceny
jej
następstw.
szerszego
niż
Dzięki
niej
dotychczas
możliwe
spektrum
jest
rozpoznawanie
przesłanek
towarzyszących
wyborowi wariantu działania w obszarze rewitalizacji, przez co
staje się instrumentem służącym lepszemu zrozumieniu sytuacji
decyzyjnej.
Przedmiotowa
toteż
praca
problematyka
wnosi
nową
jest
w
wartość
Polsce
słabo
zarówno
w
rozpoznana,
kontekście
teoretycznym, jak i aplikacyjnym.
1
Praca doktorska
Michał Beim
„Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji
poznańskiej
z
wykorzystaniem
sztucznych
sieci
neuronowych i automatów komórkowych”
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Promotor: prof. dr hab. Waldemar Ratajczak
Praca nagrodzona w konkursie „Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę doktorską”
Praca
została
nagrodzona
za
skonstruowanie
modelu
hybrydowego łączącego automaty komórkowe i sztuczne
sieci neuronowe, który został wykorzystany do analizy
zjawiska suburbanizacji, które zachodzi w aglomeracji
poznańskiej.
Konstrukcja
modelu,
wprowadzająca
do
symulacji
automatami
komórkowymi element stochastyczny, rozumiany jako atrakcyjność
poszczególnych terenów dla rozwoju zabudowy, stanowi nowość
nie tylko na gruncie polskiej, ale również światowej nauki.
Atrakcyjność
została
określona
za
pomocą
sztucznych
sieci
neuronowych na podstawie pogłębionej analizy dotychczasowych
trendów urbanizacyjnych.
Cenną
częścią
pracy
są
badania
empiryczne,
które
zostały
przeprowadzone na szeroką skalę wśród osób, które zamieszkały
na przedmieściach, z których ponad 2/3 stanowiły osoby, które
wyprowadziły się z Poznania. Badania pozwoliły na określenie
motywów przeprowadzki na przedmieścia, kryteriów wyboru nowego
miejsca zamieszkania, a także zmiany zachowań komunikacyjnych.
Były
to
pierwsze
poznańskiej,
badania
udowadniające
na
że
tę
na
skalę
jej
w
aglomeracji
terenie
zachodzi
samopodtrzymujący proces suburbanizacji.
2
Praca doktorska
Krzysztof Szwarc
„Determinanty głębokości ubóstwa gospodarstw domowych
objętych pomocą społeczną w Poznaniu w latach
2001-2003”
Akademia Ekonomiczna
Promotor: prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka
Praca nagrodzona w konkursie „Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę doktorską”
Nagroda
została
przyznana
za
udane
przeprowadzenie
postępowania analitycznego umożliwiającego precyzyjne
określenie
wpływu
różnych
czynników
na
poziom
głębokości ubóstwa gospodarstw domowych.
W
okresie
transformacji
szczególnego
towarzyszące
praca
służy
znaczenia
temu
ustrojowej
przede
procesowi
wyjaśnieniu,
problem
wszystkim
zjawisko
które
z
ubóstwa
ze
względu
bezrobocia.
czynników
nabiera
na
Niniejsza
społecznych
i demograficznych gospodarstw domowych decydują o rozmiarach
głębokości ubóstwa. Analizie poddano ponad 6 tys. gospodarstw
domowych,
które
w
latach
2001-2003
objęte
były
pomocą
społeczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Dokonane pomiary umożliwiły zhierarchizowanie grup gospodarstw
domowych według przeciętnej odległości od linii ubóstwa. Za
pomocą metody analizy ścieżkowej, określono wpływ społecznodemograficznych cech gospodarstw domowych na poziom głębokości
ubóstwa.
Ponadto
metoda
ta
pozwoliła
zmierzyć
siłę
bezpośredniego oddziaływania zmiennych na poziom dochodów, a
także poznać ich wzajemne powiązania.
Określenie determinant głębokości ubóstwa gospodarstw domowych
i
ich
wzajemnych
oddziaływań,
pozwoliło
na
szczegółowe
rozpoznanie splotu cech demograficzno-społecznych gospodarstw
domowych, który sprzyja popadnięciu oraz pozostawaniu w sferze
ubóstwa.
3
Praca doktorska
Bogusz Modrzewski
„Struktura przestrzenno-funkcjonalna nadwarciańskiego
obszaru Poznania”
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Parysek
Praca wyróżniona w konkursie „Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę doktorską”
Praca została wyróżniona za analizę stanu obecnego
oraz zarysowanie kierunków potencjalnej rewitalizacji
urbanistycznej
części
miasta,
określanej
jako
„nadwarciański obszar Poznania”.
Praca stanowi prezentację serii badań i analiz położonego
nad rzeką Wartą obszaru w Poznaniu, obejmującego dzielnicę
Chwaliszewo, tereny Starej Gazowni Miejskiej oraz ulice
Grobla
i
wizerunku
Mostowa.
Stan
tego
dynamicznie
jednocześnie
drzemią
terenu
rozwijającego
w
nim
nadal
odstaje
od
się
miasta,
a
niewykorzystane
zasoby
rozwojowe. Praca podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie;
jakie czynniki nie pozwalają pewnym częściom miast nadążyć
w rozwoju za innymi oraz co należy uczynić aby to się
zmieniło.
Do
pracy
dołączono
autorską
koncepcję
rewitalizacji
badanego terenu. Projekt urbanistyczny dla obszaru badań
składa się z dwóch warstw. W pierwszej określa się rolę
badanego obszaru w ramach śródmieścia miasta, w drugiej
jego wewnętrzne ukształtowanie.
Autor
badań,
zaprezentował
rozbudowaną,
uwzględniającą
zintegrowaną
aspekty:
metodykę
urbanistyczne,
geograficzne, historyczne, socjologiczne i planistyczne.
4
Praca doktorska
Artur Kowalski
„Oznaczanie rtęci i jej form specjacyjnych w próbkach
środowiskowych”
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Siepak
Praca wyróżniona w konkursie „Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę doktorską”
Praca
została
dotyczących
wyróżniona
oceny
za
przeprowadzenie
zanieczyszczenia
badań
poszczególnych
komponentów środowiska rtęcią i jej formami, rozkładu
przestrzennego
toksycznego
i
potencjalnej
pierwiastka
na
migracji
terenie
tego
Poznania
i
Wielkopolski.
W
pracy
zoptymalizowano
i
zwalidowano
procedurę
ekstrakcji
sekwencyjnej, która pozwoliła na oznaczenie pięciu odmiennych
frakcji rtęci, różniących się biodostępnością i mobilnością w
środowisku. Jest ona jedną z nielicznych w świecie procedur
ekstrakcji sekwencyjnej rtęci, która z powodzeniem może być
wykorzystana do analizy próbek środowiskowych nie poddanych
silnej antropopresji.
Zdecydowana większość próbek do analiz rtęci całkowitej oraz
frakcjonowania rtęci została pobrana z terenów miasta Poznania
oraz
okolic,
mających
wpływ
pośrednio
i
bezpośrednio
na
środowisko przyrodnicze aglomeracji Poznańskiej.
Uzyskane
wyniki
Inspektoratu
stanowią
Ochrony
uzupełnienie
Środowiska
w
danych
Wojewódzkiego
Poznaniu
na
temat
zanieczyszczeń rtęci w różnych komponentach, a w niektórych
przypadkach weryfikują zawyżone wyniki otrzymane przez WIOŚ.
Ponadto
rozkładu
na
podstawie
otrzymanych
zanieczyszczeń
Wielkopolsce,
co
może
rtęcią
wyników
w
przyczynić
sporządzono
mieście
się
do
mapy
Poznaniu
i
przewidywania
ewentualnych dróg skażenia środowiska.
5
Praca doktorska
Małgorzata Orczyk
„Analiza i ocena wpływu natężenia ruchu drogowego na
poziom hałasu w otoczeniu autostrady A2 na odcinku
Komorniki – Krzesiny”
Politechnika Poznańska
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Tomaszewski
Praca wyróżniona w konkursie „Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę doktorską”
Praca
została
wyróżniona
za
opracowanie
zagadnień
związanych z analizą i oceną wpływu hałasu drogowego
na
kształtowanie
położonych
klimatu
wzdłuż
akustycznego
szlaków
terenów
komunikacyjnych,
na
przykładzie poznańskiego odcinka autostrady A2.
Hałas
komunikacyjny
jest
rozpowszechnionych
zamieszkania.
i
uważany
za
jeden
dominujących
Rozprawa
doktorska
z
źródeł
dotyczy
najbardziej
dyskomfortu
analizy
i
oceny
wpływu hałasu drogowego na kształtowanie klimatu akustycznego
terenów położonych wzdłuż poznańskiego odcinka autostrady A2
Komorniki – Krzesiny.
W
pracy
dokonano
oceny
klimatu
akustycznego osiedli położonych w pobliżu omawianego odcinka,
w
miarę
włączania
autostrady.
do
Głównym
ruchu
zadaniem
kolejnych
stało
się
płatnych
odcinków
opracowanie
modelu
pozwalającego szacować poziomy dźwięku w różnej odległości od
jezdni
autostrady,
przez
omawiany
omawianego
terenów
w
odcinek
fragmentu
położonych
statystyczny
i
zależności
w
pojazdów
autostrady
jej
od
liczby
oraz
A2
pobliżu.
na
przejeżdżających
określenie
klimat
Opracowano
matematyczno-fizyczny,
które
wpływu
akustyczny
dwa
modele:
umożliwiają
prognozowanie hałasu w środowisku autostrady.
6
Praca doktorska
Przemysław Kieliszewski
„Polityka
kulturalna
wobec
rozwoju
obywatelskiego w Polsce”
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Promotor: prof. dr hab. Jacek Sójka
społeczeństwa
Praca wyróżniona w konkursie „Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę doktorską”
Praca
została
narzędzi
wyróżniona
polityki
za
kulturalnej
podjęcie
władz
problematyki
samorządowych,
które skutecznie mogą wpływać na aktywność kulturalną
obywateli,
w
aspekcie
sposobu
przejawiania
się
społeczeństwa obywatelskiego.
Wychodząc z założenia, iż polityka kulturalna mieści się w
szerzej
rozumianej
odpowiadać
na
polityce
potrzeby
publicznej,
ma
społeczeństwa,
ona
za
zadanie
kształtować
w
nim
postawy obywatelskie.
Kultura
w
opinii
dodatkiem
do
zarówno
w
życia
Poznania,
codziennego.
Odgrywa
życiu
ogólnospołecznym.
znaczenie
mieszkańców
indywidualnym,
Podkreślić
przypisywane
należy
kulturze”.
nie
ona
rolę
jak
także
jest
Według
znaczącą,
i
tzw.
tylko
wymiarze
„promocyjne
zgodnej
opinii
wszystkich badanych respondentów, to właśnie kultura może stać
się wizytówką miasta.
Praca
stanowi
polityce
krok
kulturalnej
na
drodze
dziś.
do
Badania
celów
jakie
diagnozują
stawia
pewien
się
stan
rzeczy, a rekomendacje z nich płynące dają konkretne wskazówki
do
wprowadzania
zmian
i
reform.
Praca
stanowi
przykład
ukierunkowanych praktycznie badań nad kulturą.
7
Download