Etiopatogeneza choroby von Willebranda

advertisement
Etiopatogeneza
Willebranda
choroby
von
Choroba von Willebranda jest najczęstszą skazą krwotoczną i jest
związana z niedoborem lub upośledzeniem funkcji czynnika von
Willebranda. Czynnik von Willebranda pełni w hemostazie podwójną
funkcję – uczestniczy w procesie adhezji płytek krwi w miejscu
uszkodzenia naczynia oraz stabilizuje czynnik VIII krzepnięcia, z którym
tworzy w osoczu kompleks.
Choroba została po raz pierwszy opisana w 1926 roku przez fińskiego lekarza
Erika von Willebranda, który scharakteryzował, zaobserwowane wśród
mieszkańców Wysp Alandzkich, dziedziczne i poważne zaburzenie krzepliwości
krwi. Ze względu na patogenezę wyróżnia sie trzy typy choroby: typ 1 (łagodny,
ilościowy), typ 2 (jakościowy) oraz typ 3 (ciężki; całkowity brak czynnika von
Willebranda) [1].
Czynnik von Willebranda (vWF, ang. von Willebrand factor) jest białkiem
adhezyjnym o charakterze multimetrycznej. Syntetyzowany jest w komórkach
śródbłonka naczyń krwionośnych oraz w megakariocytach pod kontrolą genu
znajdującego się w chromosomie 12. W hemostazie pełni on podwójną funkcję,
bierze udział w adhezji płytek krwi w miejscu uszkodzenia ściany naczyniowej
oraz chroni krążące we krwi cząsteczki czynnika VIII przed proteolityczną
degradacją przez aktywowane białko C [2]. Czynnik von Willebranda może
występować w osoczu w postaci małych (LMW, ang. low molecular weight),
średnich (IMW, ang. intermediate molecular weight) oraz dużych (HMW , ang.
high molecular weight) multimetrów, które są rozkładane przez metaloproteinazę
ADAMTS13 [3].
Choroba von Willebranda (vWD, ang. von Willebrand disease) jest uważana za
najczęściej występującą skazę krwotoczną. Przyjmuje się, że częstość objawowej
choroby wynosi 1 na 1000 osób w populacji ogólnej [4]. Obecna klasyfikacja
schorzenia opiera się na kryteriach International Society on Thrombosis and
Haemostasis i wyróżnia trzy typy vWD.
Tabela 1. Klasyfikacja choroby von Willebranda [2]
Ze względu na fakt, że w przebiegu skazy krwotocznej większość oznaczanych
parametrów koagulologicznych ma wartości prawidłowe, diagnostyka choroby jest
bardzo trudna. Przedstawiony przez Polskie Towarzystwo Hematologów i
Transfuzjologów algorytm postępowania w diagnostyce choroby opiera się na
przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu klinicznego z pacjentem, wykonaniu
laboratoryjnych testów przesiewowych, badań wstępnych oraz specjalistycznych
[5]. U większości chorych choroba przebiega bezobjawowo, dlatego bardzo często
mogą oni nie wiedzieć o jej istnieniu. Do najczęstszych objawów skazy zaliczamy
łatwe siniaczenie, częste lub przedłużające się krwawienie z nosa, długotrwale
gojenie się skaleczeń, krwawienia z układu pokarmowego, przedłużone
krwawienie po zabiegu stomatologicznym lub chirurgicznym, u kobiet obfite i
długie miesiączki oraz krwotoki poporodowe. Nasilenie objawów jest zależne od
typu choroby von Willebranda. Typ 1 manifestuje się niewielkimi objawami skazy
krwotocznej, podczas gdy w typie 2 i 3 są one zwykle duże, a w typie 3
przypominają hemofilię. Zróżnicowanie objawów jest spowodowane niepełną
penetracją wady genetycznej, u której podstaw leżą wpływ genetycznych
czynników modyfikujących (m.in. białek biorących udział w obróbce
postranslacyjnej modyfikacji, grupa krwi) i niegenetycznych (np. poziom
hormonów tarczycy, stres) [3].
Klasyfikacja vWD na poszczególne typy i podtypy została oparta na ocenie
stężenia antygenu i aktywności czynnika von Willebranda oraz na
specjalistycznych testach, takich jak m.in. analiza multimetrów, test wiązania
FVIII przez vWF czy badania genetyczne. W typie 1 (70% chorych) obserwujemy
częściowy, ilościowy niedobór vWF. Dziedziczenie następuje w sposób
autosomalny dominujący. W podtypie 2A obserwuje się selektywny niedobór
dużych multimetrów, którego przyczyną są nadmierna proteoliza pod wpływem
metaloproteinazy ADAMTS13 lub upośledzenie ich syntezy. Dochodzi tu także do
osłabienia adhezji płytek krwi zależnej od vWF. Ten podtyp także jest dziedziczony
w sposób autosomalny dominujący. Podtyp 2B manifestuje się zwiększonym
powinowactwem vWF do glikoproteiny Ib (GPIb), co nasila proteolizę cząsteczki
von Willebranda oraz usuwanie z krążenia dużych multimetrów. Dochodzi także
do cyklicznej małopłytkowości, wywołanej proteolityczną degradacją agregatów,
powstających z płytek krwi i vWF. Wymienione defekty są skutkiem mutacji w
obrębie regulatorowej sekwencji białka, odpowiedzialnej za wiązanie GPIb z vWF.
W podtypie 2M na skutek mutacji dochodzi do osłabienia interakcji między vWF a
GPIb, wada może być dziedziczona autosomalnie dominująco lub recesywnie.
Podtyp 2N jest zwany inaczej wariantem Normandy i jest dziedziczony jest
autosomalnie recesywnie. Dochodzi tu do obniżenia zdolności wiązania czynnika
von Willebranda z czynnikiem VIII. Obserwuje się niskie stężenie czynnika VIII
przy prawidłowym stężeniu i aktywności vWF. W typie 3 czynnik von Willebranda
jest nieoznaczalny co skutkuje obniżeniem aktywności czynnika VIII.
Następstwem są masywne krwawienia [3].
Etiopatogeneza choroby von Willebranda jest złożona
Źródło: Wikimedia Commons, autor John H. Griffin, licencja CC BY SA 3.0
Leczenie choroby von Willebranda jest uzależnione od typu i opiera się na
stymulowaniu wyrzutu vWF z komórek śródbłonka, na zapobieganiu oraz
minimalizowaniu krwawień, podawaniu leków hormonalnych,
antyfibrynolitycznych. Obecnie najczęściej stosuje się desmopresynę oraz
liofilizowane preparaty czynników krzepnięcia krwi. Desmopresyna stymuluje
wyrzut czynnika von Willebranda z ziarnistości Weibela-Palade’a śródbłonka
naczyniowego do osocza. W typie 3 i niektórych podtypach typu 2 desmopresyna
jest lekiem nieskutecznym, a podtypie 2B może wywołać małopłytkowość. Dożylne
podawanie czynników krzepnięcia jest określane mianem terapii substytucyjnej
[4].
Ewelina Olech
Piśmiennictwo:
1.Zawilska K., Windyga J., Undas A. Zaburzenia hemostazy [W:] Gajewski P. red.
Interna Szczeklika 2012, Kraków; 2012: 1719-1721
2. Iwaniec T. Diagnostyka choroby von Willebranda. J Trans Med, 2011, 4, 4:
178–182.
3. Bogusz M., Lewandowski K. Choroba von Willebranda: od struktury genu do
zaburzeń funkcji cząsteczki białkowej. Acta Haematologica Polonica, 2005, 35, 1:
33-43.
4. Windyga J. Współczesne zasady rozpoznawania i leczenia choroby von
Willebranda. Acta Haematologica Polonica, 2011, 42, 3: 401-414.
5. Zdziarska J., Chojnowski K., Klukowska A. i wsp. Postępowanie w chorobie von
Willebranda. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
2008. Medycyna Praktyczna, wydanie specjalne 2008, 12.
Data publikacji: 21.10.2015r.
Download