Konspekt lekcji otwartej, przeprowadzonej w klasie

advertisement
Konspekt lekcji otwartej, przeprowadzonej w klasie
pierwszej Technikum Mechanicznego
w dn. 28. 11. 2000roku.
Temat lekcji: Antyczna tragedia w teatrze ateńskim.
Cele edukacyjne:
- poznanie wyznaczników gatunkowych tragedii
antycznej;
- uporządkowanie pojęć dotyczących teatru
w starożytnej Grecji;
Cele operacyjne:
- kształcenie umiejętności czytania tekstów literatury pięknej,
jak również popularnonaukowej, ze zrozumieniem;
- kształcenie umiejętności selekcjonowania zdobywanych
wiadomości;
- kształcenie umiejętności definiowania pojęć z teorii
literatury, związanych z gatunkiem literackim, jakim
jest tragedia antyczna;
- dostarczenie uczniowi możliwości wystąpienia w procesie
lekcyjnym w roli badacza, wykonawcy, jak również osoby
emocjonalnie zaangażowanej;
- stworzenie okazji na lekcji do całościowego zaangażowania
uczniów ( ich emocji, wyobraźni, intelektu, ciała );
- kształcenie umiejętności twórczego myślenia;
- wyzwolenie aktywności jak największej liczby uczniów;
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie, a także
planowania kolejnych etapów własnej pracy;
- doskonalenie umiejętności odczytywania utworu literackiego
w perspektywie ogólnoludzkiej, ponadczasowej;
- kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego, logicznego
wypowiadania się;
Zadania:
- napisanie na podst. "Antygony"( lub innej sztuki np. „Króla Edypa”) Sofoklesa
adaptacji teatralnej, przystosowanej do wystawienia jej na lekcji w klasie;
- dokonanie przez uczniów logicznego skrótu tekstu tragedii
w taki sposób, aby nie zagubić przesłania utworu;
- poznanie przez uczniów zasad efektywnej współpracy
w grupie;
- nauczenie się planowania pracy nad wytyczonym celem;
- czytanie ze zrozumieniem tekstu tragedii, jak również
tekstów filozoficznych, popularnonaukowych;
- odczytanie "Antygony" ( lub innej tragedii Sofoklesa) w kontekście
ogólnoludzkim,
ponadczasowym;
- wypowiadanie się w sposób logiczny, jasny, zrozumiały;
- definiowanie pojęć z teorii literatury ( katharsis, konflikt
tragiczny, wina tragiczna, bohater tragiczny );
- utrwalenie pojęć związanych z teatrem greckim;
- wystąpienie uczniów w roli badaczy ( podczas studiowania
tekstów Arystotelesa, A. Banacha, T. Kudlińskiego ),
wykonawców ( twórcy makiet teatru greckiego, autorzy
scenariusza adaptacji teatralnej, twórcy scenografii ),
przeżywających ( aktorzy );
- przygotowanie do samodzielnego studiowania materiałów
przez uczniów;
- formułowanie wniosków pod kierunkiem nauczyciela
po samodzielnym przeczytaniu tekstów przez uczniów;
- stworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy, pozwalającej
na zaangażowanie jak największej liczby uczniów;
- rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do poszukiwania
nowych, nieschematycznych rozwiązań;
Metody:
- burza mózgów (w fazie przygotowań);
- elementy metody projektów;
- praca w grupach;
- praca z tekstem;
- przedstawienie teatralne;
Środki dydaktyczne:
- tekst "Antygony" lub „Króla Edypa” Sofoklesa;
- fragment książki Tadeusza Kudlińskiego pt. "Vademecum
teatromana";
- fragment książki Andrzeja Banacha pt. "Wybór maski"
- fragmenty "Poetyki" Arystotelesa;
- makiety teatru greckiego przygotowane przez dwie grupy;
- kaseta magnetofonowa z utworami wykonywanymi przez
zespół " Era"
- elementy scenografii potrzebnej do wystawienia "Antygony"
w klasie (w tym także masek, kostiumów, rekwizytów);
- przystawki z owoców popularnych w Grecji :oliwek i
winogron;
Tok lekcji:
1. Wyjaśnienie celów lekcji, zapisanie tematu.
2.Przedstawienie "Antygony" lub „Króla Edypa” Sofoklesa wg scenariusza
napisanego przez uczniów.
3. Ocenienie wysiłku poszczególnych grup w
przygotowywaniu adaptacji teatralnej i jej
ostatecznego kształtu.
4. Praca w grupach nad opracowywaniem obszarów
tematycznych związanych z teatrem greckim.
Uczniowie w domu zapoznali się z fragmentami tekstów:
Arystotelesa "Poetyka", A. Banacha pt. "Wybór maski",
T. Kudlińskiego pt. "Vademecum teatromana". Teksty
wymienione wyżej uczniowie mieli przestudiować
dokładnie.
Na lekcji opracowywane będą następujące problemy:
- budowa teatru greckiego;
- organizacja przedstawień w teatrze greckim;
- aktorzy w teatrze greckim:
- budowa tragedii greckiej:
- Arystoteles o tragedii greckiej, czyli wyznaczniki
gatunkowe tragedii antycznej;
5. Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup przez
wybranych liderów na planszy zatytułowanej " Teatr grecki";
6. Ocena pracy grupowej uczniów, przypomnienie celów, jakie
realizowane były przede wszystkim na lekcji.
Określenie poziomu wymagań umiejętności,
które uczeń powinien posiąść po lekcji.
Poziom wymagań konieczny.
Uczeń na ocenę dopuszczającą powinien :
- umieć wskazać bohaterów omawianej tragedii;
- umieć wskazać miejsce rozkwitu teatru;
- umieć przyporządkować utwór do odpowiedniego gatunku
literackiego;
- umieć opowiedzieć losy Antygony i Kreona lub streścić „Króla Edypa”;
Poziom wymagań podstawowy.
Uczeń na ocenę dostateczną powinien:
- umieć wymienić cechy tragedii;
- umieć zdefiniować pojęcia: konflikt tragiczny ,wina
tragiczna;
- umieć opowiedzieć o genezie tragedii greckiej;
- znać budowę tragedii antycznej;
- umieć scharakteryzować Antygonę i Kreona lub bohaterów „Króla Edypa”;
Poziom wymagań rozszerzający.
Uczeń na ocenę dobrą powinien:
- umieć zdefiniować pojęcie tragizmu jako kategorii
estetycznej;
- rozumieć, na czym polega stwierdzenie Arystotelesa,
że sztuka powinna mieć charakter naśladowczy;
- umieć udowodnić, że "Antygona" („Król Edyp”) to tragedia antyczna,
odwołując się do swych wiadomości na temat cech i budowy tragedii antycznej;
- formułować samodzielnie wnioski interpretacyjne, nie
powielające książkowych schematów;
Poziom wymagań dopełniający.
Uczeń na ocenę bardzo dobrą powinien :
- umieć czytać ze zrozumieniem tekst "Poetyki" Arystotelesa
oraz inne teksty popularnonaukowe i krytycznoliterackie;
- umieć dokonywać logicznej, przemyślanej selekcji
zdobywanych informacji, być krytycznym, myślącym
odbiorcą czytanych książek;
- umieć formułować oryginalne, twórcze wnioski
interpretacyjne, a także zabierać głos w dyskusji;
Załączniki:
1. Raporty poszczególnych grup, dokumentujące etapy pracy
projektem.
2.Tekst scenariusza adaptacji teatralnej tragedii Sofoklesa
pt. "Antygona", przygotowanej przez uczniów.
3. Zdjęcia makiet, przedstawiających wizerunek
starożytnego teatru.
4. Zdjęcia planszy pt. "Teatr grecki".
5. Nagranie video przedstawienia teatralnego, które odbyło
się w klasie.
Konspekt opracowała i przeprowadziła lekcję
Iwona Adamczewska. nauczycielka języka polskiego
w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
Download