Odpowiedzi_nr_1_11_2016

advertisement
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Iława, dn. 21.04.2016 r.
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych z podziałem na 65
zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 11/2016)
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na
podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada:
Zapytanie nr 1
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 53 poz. 228 (Meropenem 500mg x 10 fiolek inj. doż.(s.subs) wymaga, aby
meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w
związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana
jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie
oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej,
zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 53 poz. 228 (Meropenem 500mg x 10 fiolek inj. doż.(s.subs) wymaga, aby
trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy w zadaniu Nr 44 poz. 1 i 2 (Budesonide 250 i 500 mcg/ml x 20 poj. 2 ml zaw. do inh. z neb.) Zamawiający
wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin
od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 44 poz. 1 i 2 (Budesonide 250 i 500 mcg/ml x 20 poj. 2 ml zaw. do inh. z neb.)
wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego
producenta ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 35 poz. 3, 4 i 5 (Metoprolol succinate 25, 50 i 100 mg x 28 tabl. o przedł.
uwal.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak:
tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 35 poz. 2 (Bupivacaine Spinal 0,5% x 5 amp 4ml) oraz w zadaniu Nr 39 poz. 8
(Bupivacaine Spinal 0,5% (5mg/ml) x 5 amp 4ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe
blistry?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Zapytanie nr 2
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 24 pozycja 13 produktu leczniczego
6% Hydroksyetyloskrobia (HES) – 500ml flakon z dwoma różnymi portami?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 24 pozycja 7, 10, 11, 14 płynów
infuzyjnych w opakowaniu stojącym z dwoma różnymi portami, nie wymagającymi dezynfekcji
przed pierwszym użyciem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 24 pozycja 12 produktu Natrium chlor.
0,9% 500ml butelka zakręcana z możliwością podgrzewania do 40 °C?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 24 pozycji 3,8,9, co pozwoli na
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej
cenowo oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 25 pozycja 1,5-8,12-15,18-21 opakowań stojących z
dwoma samouszczelniającymi się, różnej wielkości portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym
użyciem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 6
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 25 pozycja 2 produktu leczniczego Dekstran 10%
500ml w opakowaniu butelka szklana?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 25 pozycja 9 oraz 10 produktu leczniczego Mannitol
20% w opakowaniu butelka szklana?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 25 pozycja 16 produktu Natrium chlor. 0,9% 500ml
butelka zakręcana z możliwością podgrzewania do 40 °C?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 25 pozycji 3,4,11,17,22,23, co pozwoli na
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej
cenowo oferty?
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycja 1 dietę kompletną, normokaloryczną
(1kcal/1ml), wskazaną dla pacjentów krytycznie chorych, wspomagająca leczenie ran, oparta na białku
kazeinowym i hydrolizacie serwatki, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, do podaży przez
zgłębnik lub stomię, bezglutenowa, o wysokiej zawartości argininy, glutaminy i antyoksydantów - witaminę C i
E, cynk oraz β karoten. Zawartość białka min. 5,5g/100ml, argininy min. 0,67g/100ml, glutamina 1g/100ml,
osmolarność do 270 mOsm/l w opakowaniu miękkim o poj. 500 ml po odpowiednim przeliczeniu na litry?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 2 diety do żywienia dojelitowego,
przeznaczonej dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza)
9,25g/100ml, o dużej zawartości błonnika (1,5g/100ml), zawierającej białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe,
normokaloryczną 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 4 diety hiperkalorycznej do podawania
doustnie w czterech smakach, butelka 200 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 5 diety do żywienia dojelitowego,
wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowej (7,5 g/100 ml) - co najmniej 20% energii białkowej,
zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o
osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 6 diety do żywienia dojelitowego,
standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe,
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku
zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 7 diety do żywienia dojelitowego,
standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe,
normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku
zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 8 diety do żywienia dojelitowego,
wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6 g/100 ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe,
tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 330 mosmol/l, w worku
zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań na litry?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 9 diety do żywienia dojelitowego,
standardowej, o wysokiej zawartości błonnika –1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100
ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285
mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 1000 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 10 diety do żywienia dojelitowego,
oligopeptydowej, zawierającej hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe,
normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym
samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 11 diety do żywienia dojelitowego,
oligopeptydowej, zawierającej hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe,
normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym
samozasklepiającą się membraną o objętości 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 12 diety do żywienia dojelitowego,
bogatobiałkowej 10,0 g/100 ml – co najmniej 27% energii białkowej, opartej na białku kazeinowym i
hydrolizacie serwatki, o wysokiej zawartości ω-3 kwasów tłuszczowych, tłuszczy MCT i antyoksydantów,
wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatoresztkowej, o osmolarności 340 mosmol/l, w worku zabezpieczonym
samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 21
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 27 pozycji 13 diety cząstkowej w proszku Fresubin
Protein Powder, będącej źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 g po
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań na gramy??
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 41 pozycja 1 produktu leczniczego Kalium chloratum
15% (150mg/ml) 10ml x 20 ampułek?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 47 pozycji 1,2,4,9, co pozwoli na przystąpienie do
nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź: Nie.
Zapytanie nr 3
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w par. 4.2. umożliwi wcześniejsze wystawienie faktury i dostarczenie jej wraz z dostawą
poprzez wykreślenie aktualnej treści tego zapisu i zastąpienie go następującym: „Wykonawca dostarczy fakturę
VAT po zrealizowaniu każdej części (partii) przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do dostarczenia
faktury VAT wraz z dostawą każdej części (partii) przedmiotu umowy.”?
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w par. 5.2. i par. 5.6. umożliwi, aby „dokumentem dostawy” była faktura VAT? Faktura VAT
określa wszystkie dostarczone leki i z tego względu tworzenie nowych dokumentów o tej samej treści wydaje się
być zbędne.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w par. 5.3. wydłuży godziny dostawy do godziny 14:00? Tak krótkie terminy dostawy
faworyzują lokalnych dostawców, a tym samym narusza zasadę równego udziału stron w postępowaniu.
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający rozważy zmianę wartości procentowej kary umownej określonej w par. 7.1. z 10 % do
wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający rozważy zmianę wartości procentowej kary umownej określonej w par. 7.2. z 1% do wartości
max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 6
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Czy Zamawiający wykreśli par. 7.4.? Przedmiotem umowy jest dostawa leków i za niewykonanie tego
zobowiązania karę umową przewidują par. 7.1. i 7.2. W razie pozostawienia tego zapisu – czy Zamawiający
rozważy zmianę wartości procentowej kary umownej z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest
rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Nie
Zapytanie nr 4
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zapytanie nr 5
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pak.33 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym - aminokwasów specjalistycznych typu NEPHRO (Aminomel Nephro 6%)? Pozytywna odpowiedź
pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiajacego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Zapytanie nr 6
Pytanie nr 1
Czy zamawiający, w pakiecie 7 pozycja 1 (Ceftriakson fiolki) wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu leczniczego,
posiadał rejestracje do stosowania w leczeniu ostrego zapalenia ucha?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga
Pytanie nr 2
Czy zamawiający, w pakiecie 7 pozycja 1 (Ceftriakson fiolki) wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu
leczniczego, posiadał rejestracje do stosowania w przypadku leczenia pacjentów z neutropenią, u których
wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 3
Czy zamawiający, w pakiecie 7 pozycja 2 (Cefotaksym fiolki) wymaga, aby zgodnie z CHPL produktu
leczniczego, posiadał rejestracje do stosowania w posocznicy oraz w zakażeniach w obrębie miednicy mniejszej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Zapytanie nr 7
Pytanie nr 1
Pytanie do zadanie nr 53 Produkty farmaceutyczne LIII pozycja 190 :
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość
zakupu preparatu Multilac® ? W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
Najlepszy produkt na rynku , konkurencyjny cenowo.
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z
prebiotykiem.
2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:
 Lactobacillus helveticus
 Lactoccocus lactis
 Bifidobacterium longum
 Bifidobacterium breve
 Lactobacillus rhamnosus
 Streptococcus termophilus
 Bifidobacterium bifidum
 Lactobacillus casei
 Lactobacillus plantarum
3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki
terapeutycznej.
4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na
niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych
barwników.
7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach
przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zapytanie nr 8
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 36 poz. nr:
15 – Mupirocin 2% (20mg/g) ung 15g – ze względu na długofalowy brak dostępności produktu w naszej ofercie
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 36 poz. nr:
20 – Remifentanil 1 mg x 5 fiol - ze względu na planowane zakończenie dostaw Ultivy do Polski
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 3
21- Remifentanil 2 mg x 5 fiol - ze względu na planowane zakończenie dostaw Ultivy do Polski
Odpowiedź: Nie
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Zapytanie nr 9
Pytanie nr 1
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 53 poz. 190 w przedmiotowym
postępowaniu: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania zamiennika będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym najlepiej
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus (inaczej: LGG;
działanie potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i Lactobacillus helveticus, tj,
odpowiadającego parametrom opisanym w SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zapytanie nr 10
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego
zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę
ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w
chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. par. 3 ust.2.5)
Odpowiedź: Tak, zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.
Pytanie nr 3
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2
Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od
Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie.
Odpowiedź: Nie
Zapytanie nr 11
Pytanie nr 1
Zapytania do zadania 53 poz. 20 „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga,
aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 2
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana
wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać
użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają
rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w
rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r.
Nr 277 poz. 1634
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Zapytanie nr 12
Pytanie nr 1
Pytanie do Pakietu XXIII- POZ. NR 2 Czy Zamawiający miał na myśli immunoglobulinę 6g w postaci suchej
substancji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w postaci suchej
Zapytanie nr 13
Pytanie nr 1
Czy można wycenić leki w opakowaniach innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego (w opakowaniach
Zarejestrowanych i dystrybuowanych na terenie Polski ) a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba
sztuk była zgodna z SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę leków w opakowaniach innej wielkości niż żadana,
należy przy tym przeliczyć ilość pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.
Pytanie nr 2
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek jest tymczasowym brakiem produkcji a nie ma innego
leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży
oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku
Pytanie nr 3
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania
na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc
po przecinku)?
Odpowiedź: Należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę
Pytanie nr 4
Dotyczy Zadania nr 11 – poz. 3 i 12 – zakończona produkcja leków . Czy wycenić te pozycje z ostatnią ceną
sprzedaży i uwagą pod pakietem ,?
Odpowiedź: Należy wycenić te pozycje ostatnią ceną sprzedaży i uwagę pod pakietem.
Pytanie nr 5
Dotyczy Zadania nr 13 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci fiolki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6
Dotyczy zadania 28 poz. 1- dostępne jest op. 90 ml x 24 szt– prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 90 mlx24
szt . w ilości 6 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 7
Dotyczy zadania 28 poz. 5- dostępne jest op. 70 ml .Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 70 ml, w ilości 111
op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 8
Dotyczy zadania 28 poz. 8- dostępne jest op. 90 ml x24 szt. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 90 ml x 24
szt, w ilości 6 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Pytanie nr 9
Dotyczy zadania 29 poz. 18- dostępne jest op. 90 ml x32 szt. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 90 ml x 32
szt, w ilości 38 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 10
Dotyczy zadania 30 poz. 1 – zakończona produkcja Nutramigen 425 g . Dostępny jest Nutramigen LGG nr 1
400 g. Czy Zamawiający dopuści do wyceny Nutramigen LGG 40 g w ilości 48 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do wyceny Nutramigen LGG 40 g w ilości 48 op
Pytanie nr 11
Dotyczy zadania 30 poz. 2 – zakończona produkcja Nutramigen 425 g . Dostępny jest Nutramigen LGG nr 1
400 g. Czy Zamawiający dopuści do wyceny Nutramigen LGG 40 g w ilości 24 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do wyceny Nutramigen LGG 40 g w ilości 48 op
Pytanie nr 12
Dotyczy Zadania nr 23 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała poziom
IgA poniżej 0,05mg/ml? Według doniesień literaturowych to właśnie wysoki poziom IgA odpowiada za
występowanie większości działań niepożądanych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 13
Dotyczy Zadania nr 23 poz. 1 -Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina była wolna od
alkoholi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 14
Dotyczy Zadania nr 23 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała obojętny
stabilizator maltozę?
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 15
Dotyczy Zadania nr 23 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała
rejestrację m.in. w Przewlekłej Zapalnej Polineuropatii Demielinizacyjnej(CIDP)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 16
Prosimy o wydzielenie z zadania 23 poz. 1do oddzielnego pakietu . Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty
cenowej.
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 17
Dotyczy Zadania nr 37 poz. 27 – czy można wycenić op. 400 g w ilości 9 op.
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 18
Dotyczy zadania nr 37 poz.21 – brak produkcji leku w dawce 150 mg tabl.powl .Prosimy o dopuszczenie do
wyceny lek w dawce 150 mg x 50 kaps.dojelitowa. w ilości 8 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do wyceny lek w dawce 150 mg x 50 kaps.dojelitowa. w
ilości 8 op
Pytanie nr 19
Prosimy o wydzielenie z zadania 37 poz. 2 do oddzielnego pakietu . Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty
cenowej.
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 20
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Dotyczy zadani nr 40 poz.84 ,85,86, – brak wielkości op . Czy należy wycenić op. x 28 tabl.powl.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 21
Dotyczy zadania nr 40 poz. 45,46,47 – prosimy o dopuszczenie do wyceny leki w postaci tabl.powl.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 22
Dotyczy zadania nr 44 poz.1 i 2 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci amp
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 23
Dotyczy zadania nr 48 poz. 12 – zakończona produkcja , czy Zamawiający dopuści do wyceny lek na
jednorazowe zezwolenie MZ Calcium Gluconate 10% 10 ml x 50 amp. W ilości 10 op. Jeśli nie to prosimy o
wykreślenie pozycji .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do wyceny lek na jednorazowe zezwolenie MZ Calcium
Gluconate 10% 10 ml x 50 amp
Pytanie nr 24
Dotyczy zadani nr 48 poz.27, – brak wielkości op . Czy należy wycenić op. x 40 tabl.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 25
Dotyczy zadania nr 48 poz. 35 – prosimy o dopuszczenie do wyceny leki w postaci tabl.draż.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 26
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Diotyczy Zadania nr 52 poz. 2 – w dawce 50 mg dostępne są tylko tabl. o przedł. uwal. Prosimy o dopuszczenie
do wyceny lek w dawce 50 mg x 30 tabl. o przedł. uwal.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 27
Dotyczy zadania 53 poz. 74 – zakończona produkcja leku w dawce 0,3 g . Prosimy o dopuszczenie do wyceny
Carbo Activ 200 mg x 20 kaps.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 28
Dotyczy zadania nr 53 poz. 140 – prosimy o dopuszczenie do wyceny leki w postaci kaps
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 29
Dotyczy zadania nr 53 poz. 149 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w dawce 48mln JM/0,8ml roztw. do
wstrz. 1 amp. Strz.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 30
Dotyczy zadania nr 53 poz.174- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu immunoglobuliny
antyHBs do podaży domięśniowej w dawce 180j.m./1ml w postaci liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia
roztworu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 31
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr .53 poz. 231... był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek w ilośći
11 op.(PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta
cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź: Tak
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Pytanie nr 32
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr ..53 poz.231.. był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4
litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ, w ilości 11 op?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 33
Dotyczy zadania nr 53 poz,236 – prosimy o dopuszczenie do wyceny Enemę roztw.do wlewów dodb. 150 ml.
Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 34
Dotyczy zadania nr 53 poz. 312 ,383– prosimy o dopuszczenie do wyceny leki w postaci tabl.powl.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 35
Dotyczy zadania nr 53 poz. 314 – prosimy o dopuszczenie do wyceny Neo Tormentil maść 20 g. Pozwoli to na
złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 36
Dotyczy zadania nr 53 poz. 316 – czy można wycenić op. x 90 kaps. 3 op. bez HandiHalera , a HandHaler w
ilości 9 szt ( 3 sztuki do op. 90 kaps. ) w poz. 316a Pozwoli to na złożenie bardzo korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 37
Dotyczy zadania nr 53 poz. 347 – dostępne jest tylko op. 30 g . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 30 g w
ilości 60 op.
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 38
Dotyczy zadania nr 53 poz. 397 –dostępne jest op. 1 kg. Prosimy o dopuszczenie op. 1 kg w ilości 10 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 39
Dotyczy zadania nr 53 poz. 398 –dostępne jest op. 1 kg. Prosimy o dopuszczenie op. 1 kg w ilości 200 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 40
Dotyczy zadania nr 53 poz. 399 –dostępne jest op. 100 ml. Prosimy o dopuszczenie op. 100 ml w ilości 120 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 41
Dotyczy zadania nr 53 poz. 412 –Prosimy o dopuszczenie ung 30 g w opakowaniu tubka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 42
Dotyczy zadania nr 53 poz. 417 –Prosimy o dopuszczenie op. 5x8cm 1 op=100 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 43
Dotyczy zadania nr 53 poz. 419 –Prosimy o dopuszczenie op. 12x19cm 1 op=100 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Pytanie nr 44
Dotyczy zadania nr 53 poz. 429 – dostępne jest op. 10 g . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 10 g w ilości
75 op.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 45
Dotyczy zadania nr 53 poz. 425 – Czu zamawiający w poz. 425 wymaga wyceny produktu leczniczego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 46
Dotyczy zadania 60 - W związku z wejściem na listę refundacyjną od dnia 01.05.2014r produktu Avonex w
formie wstrzykiwacza (PEN), KOD EAN 5909991001407 (obok funkcjonującej już ampułko-strzykawki),
prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do produktu Avonex również o formę
wstrzykiwacza(PEN) . Proponujemy, aby w SIWZ znalazł się opis ampułko-strzykawka i/lub wstrzykiwacz. Przy
tak sformułowanym opisie Zamawiający będzie miał możliwość realizowania dostaw leku w opakowaniu
ampułko-strzykawki i/lub wstrzykiwacza w zależności od bieżących potrzeb.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ampułko-strzykawka i/lub wstrzykiwacz
Pytanie nr 47
Dotyczy zadania nr 57 poz. 12,17– prosimy o dopuszczenie do wyceny leki w postaci tabl.powl.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 48
Dotyczy zadania nr 57 poz. 26– prosimy o dopuszczenie do wyceny leki w postaci tabl.draż
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 49
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy
zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki,
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej,i odwrotnie , oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułkostrzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 50
Dotyczy zadania 23 poz.217- czy chodzi o Fenofibrate 267 mg ?
Odpowiedź: Jeśli pytanie dotyczy zadania 53 poz. 217 to tak.
Pytanie nr 51
Do Rozdziału 4 pkt.4.2 SIWZ - kryteria oceny ofert. Wnosimy o zmianę punktacji w kryterium oceny ofert w
zakresie terminu dostaw na: dostawy do 22 h od złożenia zamówienia - 2 pkt, powyżej 22 do 24 h - 0 pkt.
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 52
Prosimy o dopisanie do §3 pkt 2.7 projektu umowy następującego zapisu: "zmiany cen urzędowych leków,
wprowadzonych stosownym aktem prawnym właściwego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć
podwyższenia i obniżenia cen, jak również ustalenia cen urzędowych dla leków nie objętych wcześniej takimi
cenami, a także skreślenia leków z wykazu leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi".
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 53
Ze względu na niejednoznaczny zapis §7 ust.4 projektu umowy, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na
myśli mówiąc o wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy? Jednocześnie prosimy o podanie przykładów.
Odpowiedź: Zobowiązanie z tytułu umowy należy traktować jako niewykonane, kiedy Wykonawca w ogóle
nie spełnił umówionego świadczenia. Nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy
Wykonawca wprawdzie podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, jednak osiągnięty przez
niego wynik nie odpowiada świadczeniu sprecyzowanemu w treści umowy lub wymogom określonym w
obowiązujących przepisach.
Zapytanie nr 14
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pak. 33 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym- aminokwasów specjalistycznych typu NEPHRO (Aminomel Nephro 6%)? Pozytywna odpowiedź
pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego?
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Download