start100aaxaf1000x60ALFRED ADLER Alfred Adler urodził się w

advertisement
start100aaxaf1000x60ALFRED ADLER
Alfred Adler urodził się w
1870 roku w Wiedniu w rodzinie należ±cej do klasy ¶redniej, a zmarł w 1937 roku w
Aberdeen w Szkocji, gdzie przybył w celu prowadzenia wykładów. Ukończył studia
medyczne w 1895 roku na uniwersytecie w Wiedniu. Pocz±tkowo specjalizował się w
oftalmologii, a następnie, po pewnym okresie praktykowania w zakresie medycyny
ogólnej, został psychiatr±. Był jednym z członków założycieli Wiedeńskiego
Towarzystwa Psychoanalitycznego, a póĽniej jego przewodnicz±cym. Wkrótce
jednak Adler zacz±ł rozwijać idee, które odbiegały od koncepcji Freuda oraz
przekonań innych członków Towarzystwa; gdy różnice te stały się drastyczne,
poproszono go, by przedstawił swe pogl±dy Towarzystwu. Adler uczynił to w 1911
roku i w wyniku gwałtownej krytyki i oskarżeń kierowanych przeciw jego stanowisku
przez innych członków Towarzystwa zrezygnował z funkcji przewodnicz±cego, a kilka
miesięcy póĽniej zerwał ostatecznie swe powi±zania z psychoanaliz± freudowska.
PóĽniej Adler utworzył własn± grupę; reprezentowany przez ni± kierunek, który
nazwano psychologi± indywidualn±, zyskał zwolenników na całym ¶wiecie. w czasie I
Wojny ¦wiatowej Adler służył jako lekarz w armii austriackiej, a po wojnie
zainteresował się poradnictwem dziecięcym i założył pierwsze poradnie tego typu
powi±zane z wiedeńskim systemem szkolnym. Z jego inicjatywy powstała w Wiedniu
szkoła eksperymentalna, w której wcielał w życie swoje teorie kształcenia.
W
1935 roku Adler osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal prowadził
praktykę psychiatryczn± i pełnił funkcję profesora psychologii lekarskiej w Wyższej
Szkole Medycznej na Long Island. Adler był płodnym pisarzem i niestrudzonym
wykładowc±. W ci±gu swego życia opublikował setki ksi±żek i artykułów. “The
practice and theory of individual psychology” ( 1927 - Praktyka i teoria
psychologii indywidualnej ) jest prawdopodobnie najlepszym wprowadzeniem do jego
teorii osobowo¶ci.
W wyraĽnym przeciwieństwie do głównego założenia
Freuda, iż zachowanie człowieka jest motywowane przez wrodzone popędy, oraz
podstawowego aksjomatu Junga, iż postępowaniem ludzkim rz±dz± wrodzone
archetypy, Adler przyj±ł, że ludĽmi kieruj± przede wszystkim motywy społeczne.
Według Adlera ludzie s± z natury istotami społecznymi. Wchodz± oni w różnego
rodzaju zwi±zki z innymi ludĽmi, angażuj± się w czynno¶ci społeczne polegaj±ce na
współdziałaniu, przedkładaj± dobro społeczne nad egoistyczny interes i przyjmuj±
styl życia o dominuj±cej orientacji społecznej. Adler twierdził, że uspołecznienie
człowieka następuje wył±cznie pod wpływem procesów społecznych;
zainteresowanie społeczne jest wrodzone, aczkolwiek rozwijaj±ce się specyficzne
typy powi±zań z ludĽmi i instytucjami społecznymi s± zdeterminowane przez naturę
społeczeństwa, w którym dana osoba się urodziła.W pewnym więc sensie Adler
zajmuje stanowisko równie biologiczne, jak Freud i Jung. Wszyscy trzej zakładaj±, że
człowiek ma wrodzon± naturę, która kształtuje jego osobowo¶ć. Freud kładł nacisk
na sex, Jung na podstawowe struktury my¶lowe, Adler za¶ na zainteresowanie
społeczne. To podkre¶lenie roli społecznych wyznaczników zachowania, która
została przeoczona lub zminimalizowana przez Freuda, jest prawdopodobnie
największym wkładem Adlera w teorię psychologiczn±. Zwrócił on uwagę
psychologów na doniosłe znaczenie zmiennych społecznych i przyczynił się do
rozwoju psychologii społecznej w czasie, gdy ta gał±Ľ psychologii potrzebowała
zachęty i poparcia, zwłaszcza ze strony psychoanalizy.
Drugim znacznym
wkładem, jaki wniósł Adler do teorii osobowo¶ci, jest jego koncepcja twórczej jaĽni.
W odróżnieniu od freudowskiego ego, które składa się z wielu procesów
psychicznych służ±cym celom wrodzonych popędów, adlerowska jaĽń jest wysoce
upersonalizowanym, subiektywnym systemem, który interpretuje do¶wiadczenia i
nadaje im sens. Co więcej, jaĽń poszukuje do¶wiadczeń, które pomogłyby w
zrealizowaniu specyficznego stylu życia danej osoby; jeżeli tych do¶wiadczeń nie
można znaleĽć w ¶wiecie zewnętrznym, jaĽń próbuje stworzyć je. Ta koncepcja
twórczej jaĽni była czym¶ nowym dla teorii psychoanalitycznej i przyczyniła się do
skompensowania nadmiernego “obiektywizmu” klasycznej
psychoanalizy, która w swych wyja¶nieniach dynamiki osobowo¶ci opierała się
prawie wył±cznie na biologicznych potrzebach i zewnętrznych bodĽcach. Jak się
przekonamy w dalszych rozdziałach, pojęcie jaĽni odegrało wielk± rolę we
współczesnych teoriach osobowo¶ci. Wkład Adlera w ten nowy trend, uznaj±cy jaĽń
za ważn± przyczynę zachowania, uważa się za bardzo istotny.
Trzeci± cech±
psychologii Adlera, odróżniaj±c± j± od klasycznej psychoanalizy, jest nacisk na
swoisto¶ć, niepowtarzalno¶ć osobowo¶ci. Według Adlera każda osoba jest jedyn± w
swoim rodzaju konfiguracj± motywów, cech, zainteresowań i warto¶ci, każda
czynno¶ć wykonana przez ni± nosi znamię jej własnego, charakterystycznego dla
niej stylu życia. Pod tym względem Adler kontynuował tradycję Williama Jamesa i
Williama Sterna, którzy położyli podwaliny pod psychologie personalityczn±.
W swej teorii osobowo¶ci Adler zmniejszył do minimum znaczenie popędu
seksualnego, który we wczesnych koncepcjach Freuda odgrywał niemal
monopolistyczn± rolę w dynamice zachowania. Do tego monologu seksu Adler dodał
inne ważne głosy. Ludzie s± przede wszystkim istotami społecznymi, a nie
seksualnymi. Ich słabe strony nie ograniczaj± się sfery seksualnej, lecz mog±
dotyczyć wszelkich aspektów egzystencji, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.
D±ż± do ukształtowania swego własnego, odrębnego stylu życia, w którym popęd
seksualny odgrywa mniejsz± rolę. W istocie sposób, w jaki dana osoba zaspokaja
swe potrzeby seksualne, jest zdeterminowany przez jej styl życia, a nie odwrotnie.
Zdetronizowanie seksu przez Adlera powitało z ulg± wielu ludzi znużonych
monotonnym panseksualizmem Freuda.
Adler uznał ¶wiadomo¶ć za centrum
osobowo¶ci, co czyni go pionierem tego kierunku psychologii, który podkre¶la rolę
ego. Ludzie s± istotami ¶wiadomymi swych słabych stron, celów, do których d±ż±,
oraz własnego ja. S± zdolni do planowania swych działań i kierowania nimi z pełn±
¶wiadomo¶ci± ich znaczenia dla własnej samorealizacji. Jest to całkowite
przeciwieństwo teorii Freuda, która w zasadzie zredukowała rolę ¶wiadomo¶ci
niemal do zera - uznaj±c j± jedynie za pianę unosz±c± się na ogromnym morzu
nie¶wiadomo¶ci.
Alfred Adler, podobnie jak inni teoretycy osobowo¶ci, którzy
mieli zasadnicze przygotowanie w dziedzinie medycyny i którzy praktykowali
psychiatrię, pocz±tkowo zajmował się psychopatologi±. Opracował teorię nerwicy, a
dopiero póĽniej, w latach dwudziestych naszego wieku, rozszerzył jej zakres tak, aby
objęła również osobowo¶ć normaln± ( Ansbacher, Ansbacher, 1956 ). Teoria
osobowo¶ci Adlera jest niezwykle “oszczędna”, to znaczy cała jej
struktura teoretyczna opiera się na kilku podstawowych pojęciach. Dzięki temu
pogl±dy Adlera można do¶ć łatwo przedstawić w skrócie w kilku ogólnych działach.
S± to: 1) fikcja jako cel, 2) d±żenie do wyższo¶ci, 3) poczucie niższo¶ci i
kompensacja, 4) zainteresowanie społeczne, 5) styl życia, 6) twórcza jaĽń.
Fikcja jako cel
Wkrótce po usunięciu się z kręgu osób otaczaj±cych Freuda
Adler dostał się pod wpływ filozoficznych idei Hansa Vaihingera, którego ksi±żka
“The psychology of “as if”” ( Psychologia “ jak
gdyby” 1925 ) ukazała się w 1911 roku. Vaihinger wysun± ciekaw± i
intryguj±c± koncepcję, że ludzie kieruj± się w życiu wieloma często fikcyjnymi ideami,
które nie maj± odpowiednika w rzeczywisto¶ci. Fikcje te, pozwalaj± ludziom radzić
sobie skuteczniej z rzeczywisto¶ci±. S± to pomocnicze struktury czy założenia, a nie
hipotezy, które mog± być sprawdzone i potwierdzone. Można je odrzucić, gdy
przestaj± być użyteczne.
Adler przyj±ł tę filozoficzn± doktrynę pozytywizmu
idealistycznego i przystosował j± do własnej koncepcji.Adler odkrył w pracy
Vaihingera możliwo¶ci odrzucenia tego sztywnego determinizmu historycznego;
znalazł w niej idee, że ludzie s± w większym stopniu motywowani przez swe
do¶wiadczenia z przeszło¶ci. Cele te istniej± w przyszło¶ci jako czę¶ć jakiego¶
teologicznego planu - ani Vainhinger, ani Adler nie wierzyli w los czy przeznaczenie istniej± natomiast tu i teraz, subiektywnie, jako d±żenia czy ideały, które wpływaj± na
obecne zachowanie. Je¶li na przykład dana osoba wierzy, że istnieje niebo dla
cnotliwych i piekło dla grzeszników, to można przypuszczać, że wiara ta wywrze
znaczny wpływ na jej zachowanie. Zdaniem Adlera cele fikcyjne stanowi±
subiektywn± przyczynę tego, co zachodzi w psychice.
D±żenie do wyższo¶ci
Mniej więcej w 1908 roku Adler doszedł do wniosku, że agresja odgrywa ważniejsz±
rolę niż seksualno¶ć. Nieco póĽniej miejsce agresywnych impulsów zajęła
“wola mocy”. Adler utożsamił moc z męsko¶ci±, a słabo¶ć z
kobieco¶ci±. W tym stadium rozwoju swych koncepcji ( około 1910 ) sformułował
idee “męskiego protestu” - pewnej formy hipokompensacji, do której
uciekaj± się zarówno mężczyĽni, jak i kobiety, gdy czuj± się niezadowoleni z siebie i
gorsi od innych. PóĽniej Adler odrzucił “wolę mocy” na rzecz
“d±żenia do wyższo¶ci”, przy którym już pozostał. Tak więc były trzy
stadia w ewolucji jego pogl±dów na ostateczny cel człowieka: być agresywnym, być
silnym, być wyższym.
Adler stwierdza bardzo wyraĽnie, że wyższo¶ć nie
oznacza społecznych wyróżnień, przywództwa ani wybitnej pozycji w społeczeństwie.
Jest to d±żenie do pełni doskonałej. Jest to “wielki pęd ku górze”.
Sk±d bierze się to d±żenie do wyższo¶ci czy doskonało¶ci? Adler stwierdza, że jest
ono wrodzone, że stanowi czę¶ć życia, że w gruncie rzeczy jest samym życiem. od
urodzenia do ¶mierci, d±żenie do wyższo¶ci powoduje przechodzenie danej osoby z
jednego stadium rozwoju do następnego, wyższego stadium. Jest to główna zasada
rz±dz±ca dynamik± osobowo¶ci. Nie ma odrębnych popędów, ponieważ każdy
popęd czerpie sw± siłę z tego d±żenia do pełni. Adler przyznaje, że d±żenie do
wyższo¶ci może przejawiać się na tysi±c różnych sposobów i że każdy człowiek ma
własny, okre¶lony sposób, w jaki osi±ga doskonało¶ć lub próbuje j± osi±gn±ć.
W jaki wła¶ciwie sposób kształtuj± się u danej jednostki takie, a nie inne formy
d±żenia do wyższo¶ci? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy omówić adlerowsk±
koncepcję poczucia niższo¶ci.
Poczucie niższo¶ci i kompensacja
Adler w bardzo wczesnym okresie swej kariery, kiedy jeszcze interesował się
medycyn± ogóln±, wysun±ł koncepcję słabo¶ci narz±dów i hiperkompensacji. W tym
czasie interesowało go znalezienie odpowiedzi na odwieczne pytanie, dlaczego u
ludzi zostaje dotknięta chorob± taka, a nie inna czę¶ć ciała. U jednej osoby rozwija
się choroba serca, u drugiej choroba płuc, a u trzeciej artretyzm. Adler sugerował, że
przyczyn± umiejscowienia danego schorzenia jest podstawowa słabo¶ć czy niższa
warto¶ć pewnego narz±du, dziedziczna b±dĽ wynikaj±ca z jakich¶ anomalii
rozwojowych. Następnie stwierdził, że osoba cierpi±ca na upo¶ledzenie jakiego¶
narz±du często stara się skompensować tę słabo¶ć, wzmacniaj±c dany narz±d przez
intensywne ćwiczenie.
Po opublikowaniu swej monografii na temat niższej
warto¶ci narz±dów Adler rozszerzył sw± koncepcję tak, że objęła ona wszelkie
uczucia niższo¶ci, zarówno te, które bior± pocz±tek w rzeczywistej słabo¶ci czy
upo¶ledzeniu fizycznym, jak i te, które wynikaj± z subiektywnie odczuwanego braku
zdolno¶ci psychicznych lub społecznych. W tym czasie Adler stawia znak równo¶ci
między niższo¶ci± a niemęsko¶ci± czy kobieco¶ci±, których kompensacja została
nazwana “męskim protestem”. PóĽniej jednak podporz±dkował tę
koncepcję bardziej ogólnej, zgodnie z któr± uczucia niższo¶ci wynikaj± z poczucia
ułomno¶ci czy niedoskonało¶ci w jakiejkolwiek sferze życia.
Adler podkre¶la,
że uczucia niższo¶ci nie s± Ľródłem wszelkiej poprawy ludzkiego losu. Oczywi¶cie
uczucia niższo¶ci mog± się nasilić pod wpływem szczególnych okoliczno¶ci, takich
jak rozpieszczanie dziecka, lub odrzucenie go, a wtedy mog± wyst±pić pewne
normalne objawy, takie jak ukształtowanie się kompleksu wyższo¶ci. Jednakże w
normalnych warunkach poczucie niższo¶ci czy niedoskonało¶ci jest wielk± sił±
napędow± ludzko¶ci.
Adler nie był rzecznikiem hedonizmu. Aczkolwiek
uważał, że uczucia niższo¶ci s± przykre, to jednak nie s±dził, że uwolnienie się od
nich musi być przyjemne. Celem życia była dla niego doskonało¶ć, a nie
przyjemno¶ć.
Zainteresowanie społeczne
Adler, który był rzecznikiem
sprawiedliwo¶ci społecznej i zwolennikiem socjaldemokracji,, wzbogacił sw±
koncepcję człowieka o czynnik zainteresowania społecznego (1939). Aczkolwiek
zainteresowanie społeczne obejmuje takie sprawy, jak kooperacja, stosunki
interpersonalne i społeczne, identyfikacja z grup±, empatia itd., to jednak jest pojęcie
znacznie szerszym. W gruncie rzeczy zainteresowanie społeczne polega na tym, że
jednostka pomaga społeczeństwu osi±gn±ć cel w postaci stworzenia społeczeństwa
doskonałego. “Zainteresowanie społeczne jest prawdziw± i nieuniknion±
kompensacj± za wszelkie naturalne słabo¶ci indywidualnych istot ludzkich”
(Adler, 1929, s.31).
Człowiek wchodzi w zwi±zki społeczne od pierwszego
dnia swego życia. Kooperacja przejawia się już w relacji między niemowlęciem a
matk±, a odt±d jednostka jest nieustannie wł±czana w sieć zwi±zków
interpersonalnych, które kształtuj± osobowo¶ć i dostarczaj± konkretnego uj¶cia
d±żeniu do wyższo¶ci. D±żenie do wyższo¶ci zostaje poddane procesowi
socjalizacji: ideał społeczeństwa doskonałego zajmuje miejsce czysto osobistej
ambicji i egoistycznego zysku. Pracuj±c dla wspólnego dobra ludzie kompensuj± swe
indywidualne słabo¶ci.
Adler był przekonany, że zainteresowanie społeczne
jest wrodzone, że ludzie s± istotami społecznymi z natury, a nie z nawyku. Jednakże
ta wrodzona predyspozycja, podobnie jak każde inne naturalne uzdolnienie, nie
ujawnia się samorodnie; aby przyniosła owoce, konieczne jest ukierunkowanie i
ćwiczenie. Ponieważ Adler był przekonany o korzy¶ciach płyn±cych z edukacji,
przeto po¶więcił wiele czasu na zakładanie poradni dziecięcych, podnoszenie
poziomu pracy pedagogicznej szkół oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy na
temat wła¶ciwych metod wychowywania dzieci.
Interesuj±ce jest ¶ledzenie w
pracach Adlera radykalnej, choć stopniowo zachodz±cej zmiany w jego koncepcji
człowieka. Według młodego Adlera ludzi popycha do działania nienasycona ż±dza
władzy i dominacji, maj±cych skompensować głęboko ukryte poczucie niższo¶ci.
Według starszego Adlera ludzie s± motywowani przez wrodzone zainteresowanie
społeczne, które skłania ich do podporz±dkowania osobistej korzy¶ci dobru
społecznemu. Obraz doskonałej osoby żyj±cej w doskonałym społeczeństwie
wyeliminował wcze¶niejszy obraz silnej, agresywnej osoby, dominuj±cej nad
społeczeństwem i eksploatuj±cej je. Zainteresowanie społeczne zajęło miejsce
samolubnej interesowno¶ci.
Styl życia
Styl życia to główne hasło teorii
osobowo¶ci sformułowanej przez Adlera. Jest ono tematem powtarzaj±cym się we
wszystkich póĽniejszych pracach tego autora i najbardziej charakterystycznym
aspektem jego psychologii. Styl życia jest t± zasad± systemow±, zgodnie z któr±
funkcjonuje osobowo¶ć danej jednostki; jest cało¶ci±, która rz±dzi czę¶ciami. Styl
życia jest główn± idiograficzn± zasad± Adlera; jest zasad±, która wyja¶nia swoisto¶ć i
niepowtarzalno¶ć danej osoby. Każdy ma jaki¶ styl życia, lecz nie ma dwóch ludzi,
którzy ukształtowaliby taki sam styl.
Każdy człowiek ma ten sam cel w życiu,
lecz istniej± niezliczone sposoby osi±gnięcia tego celu. Jeden stara się rozwijać swój
intelekt, podczas gdy drugi skierowuje wszystkie swe wysiłki na uzyskanie doskonałej
sprawno¶ci mię¶ni. Inny styl życia ma intelektualista, a inny sportowiec.
Intelektualista czyta, studiuje, my¶li, prowadzi bardziej siedz±cy i bardziej samotniczy
tryb życia niż osoba aktywna. Intelektualista organizuje szczegółowo swe życie,
codzienne czynno¶ci domowe, rozrywki, rozkład dnia, stosunki z rodzin±,
przyjaciółmi i znajomymi, spotkania towarzyskie, zgodnie ze swym celem uzyskaniem wyższo¶ci intelektualnej. We wszystkim, co czyni, kieruje się tym
ostatecznym celem. Całe zachowanie danej osoby wynika z jej stylu życia.
Spostrzega ona, uczy się i przyswaja to, co pasuje do jej stylu życia, a ignoruje
wszystko inne.
Styl życia kształtuje się w bardzo wczesnym okresie
dzieciństwa do czwartego lub pi±tego roku życia, a póĽniej do¶wiadczenia s±
przyswajane i wykorzystywane stosownie do tego jedynego w swoim rodzaju stylu
życia. Postawy, uczucia, spostrzeżenia zostaj± utrwalone i zautomatyzowane we
wczesnym okresie życia i jest praktycznie niemożliwe, aby póĽniej styl życia się
zmienił. Dana osoba może uczyć się nowych sposobów wyrażania swego
specyficznego stylu życia, lecz s± to jedynie konkretne i szczególne przejawy tego
samego zasadniczego stylu, jaki ukształtował się we wczesnym dzieciństwie.
Jakie czynniki determinuj± styl życia jednostki? W swych wczesnych pracach Adler
twierdził, że jest on zdeterminowany głównie przez specyficzne poczucie niższo¶ci
(rzeczywistej czy urojonej) występuj±ce u danej osoby. Styl życia stanowi
kompensację okre¶lonego rodzaju niższo¶ci. Je¶li dziecko jest słabe fizycznie, to
jego styl życia będzie polegał na robieniu tego, co uczyni je fizycznie silnym. Dziecko
mało zdolne będzie d±żyć do wyższo¶ci intelektualnej.
To proste wyja¶nienie
postępowania ludzkiego, mimo że przekonało tak wielu czytelników dzieł Adlera i
było szeroko stosowane w analizie charakteru w latach dwudziestych i trzydziestych
naszego stulecia, nie zadowoliło samego Adlera. Było zbyt proste i zbyt
mechanistyczne. Szukał więc zasady bardziej dynamicznej i znalazł twórcz± jaĽń.
Twórcza jaĽń
Koncepcja ta jest najwyższym osi±gnięciem Adlera jako
teoretyka osobowo¶ci. Gdy odkrył on twórcz± siłę jaĽni, podporz±dkował jej
wszystkie inne pojęcia, w niej znalazł poszukiwan± główn± sprężynę, kamień
filozoficzny, eliksir życia, pierwsz± przyczynę wszystkiego, co ludzkie. Zintegrowana,
spójna, twórcza jaĽń jest suwerenem w strukturze osobowo¶ci.
Twórcza siła
jaĽni, podobnie jak wszystkie pierwsze przyczyny, jest bardzo trudna do opisania.
Możemy obserwować jej skutki, lecz nie możemy zaobserwować jej samej. Jest to
co¶, co po¶redniczy między bodĽcami oddziaływuj±cymi na dan± osobę a jej
reakcjami na te bodĽce. Podstawowe twierdzenie doktryny twórczej jaĽni głosi, iż
ludzie sami kształtuj± sw± osobowo¶ć. Buduj± j± z dwóch surowców - dziedziczno¶ci
i do¶wiadczenia.
Dziedziczno¶ć wyposaża człowieka jedynie w pewne
zdolno¶ci. ¦rodowisko dostarcza mu tylko pewnych wrażeń. Te zdolno¶ci i wrażenia
oraz sposób, w jaki ich “do¶wiadcza” - to znaczy dokonywana przez
niego interpretacja tych do¶wiadczeń - s± jakby cegiełkami, czyli, innymi słowy,
składaj± się na jego postawę wobec życia, która determinuje stosunek do ¶wiata
zewnętrznego (Adler, 1935, s.5).
Twórcza jaĽń oddziaływuje na fakty realnego
¶wiata i przekształca je w osobowo¶ć, która jest subiektywna, dynamiczna,
zintegrowana, indywidualna i odznacza się specyficznym, jedynym w swoim rodzaju
stylem. Twórcza jaĽń nadaje sens życiu, stwarza cel, a także ¶rodki do osi±gnięcia
tego celu. Twórcza jaĽń jest aktywn± zasad± życia ludzkiego, nieco podobn± do
starszego pojęcia - duszy.
Rekapituluj±c można powiedzieć, że Adler stworzył
humanistyczn± teorię osobowo¶ci, stanowi±c± antytezę freudowskiej koncepcji
człowieka. Przypisuj±c ludziom altruizm, humanitaryzm, współdziałanie, twórczo¶ć,
niepowtarzalno¶ć i ¶wiadomo¶ć, Adler przywrócił im poczucie godno¶ci i warto¶ci,
które psychoanaliza znacznie nadwerężyła. Zamiast ponurego materialistycznego
obrazu, który oburzył i zraził wielu ludzi, Adler zaproponował taki portret człowieka,
który był bardziej zadowalaj±cy, bardziej obiecuj±cy i znacznie bardziej pochlebny dla
ludzi. Adlerowski pogl±d na naturę osobowo¶ci był zgodny z popularnym
przekonaniem, że ludzie mog± być panami, a nie ofiarami swego losu.
Download