ETYKA PRZERYWANIA CIˇŻY na przykładzie ksi±żki Romana

advertisement
ETYKA PRZERYWANIA CIˇŻY
na przykładzie ksi±żki Romana Andrzeja
Tokarczyka
pt. „ Prawa narodzin, życia i ¶mierci.”
Zapobieganie narodzin człowieka wi±zało się z rozterkami ludzi od samych ich
prapocz±tków. Dopóki sposoby te były słabo rozwinięte i polegały na sięganiu do
¶rodków naturalnych, nie występowały jeszcze silne sprzeciwy.W dzisiejszych
czasach problem aborcji jest bardzo popularny i jednocze¶nie negowany. Autor tej
ksi±żki przedstawia opinie i pogl±dy uczonych i Ko¶cioła Katolickiego na temat
przerywania ci±ży z moralnego i religijnego punktu widzenia. Sam jednak nie
wypowiada się w tej kwestii. We współczesnym ¶wiecie aborcja jest zjawiskiem
różnorako odbieranym. W niektórych krajach jest ona dozwolona, lecz w większo¶ci
krajów zabrania się przerywania ci±ży. Aborcja jak i wiele narodzin nieplanowanych
wi±żę się z niewiedzy i słabo dostępno¶ci do ¶rodków antykoncepcyjnych. Autor
pisze, że w wielu krajach ¶rodki te s± surowo zabronione ze względów tradycyjnych,
a także religijnych. W Polsce maj± one wielu zwolenników jak i przeciwników.
Zwolennikami jest przede wszystkim młodzież, która chce się uchronić od
przedwczesnej i nie planowanej ci±ży. Natomiast przeciwnikiem jest Ko¶ciół, który
twierdzi iż antykoncepcja jest niedopuszczeniem do poczęcia nowego życia oraz
uwłacza religii i etykom moralnym człowieka.
-1-
Nie mogę się zgodzić z pogl±dem Ko¶cioła na temat antykoncepcji, ponieważ
uważam że jest ona społeczeństwu bardzo potrzebna. Jest to jedyne wyj¶cie, je¶li
chcemy unikn±ć nieplanowanej ci±ży. Wbrew pogl±dom i opini± Ko¶cioła,
antykoncepcja jest bezpiecznym sposobem kontroli swej płodno¶ci i wcale nie
uwłacza człowiekowi. W połowie XX wieku my¶liciele zgromadzili wiele argumentów
przemawiaj±-cych za dopuszczalno¶ci± aborcji. Autor pisze, że na czołowych
miejscach wymieniaj±: „ d±żenie do ochrony życia matki, troskę o jej zdrowie
fizyczne i umysłowe, potrzebę usuwania skutków gwałtu, unikanie rodzenia dzieci
kalekich, obronę prawa kobiety do okre¶lenia swych pragnień prokreacyjnych,
uprawnienie do sprawowania przez kobietę kontroli nad własnym ciałem, czynienie
zado¶ć wymaganiom sprawiedliwych wskazań – społecznych, ekonomicznych, politycznych, demograficznych.” My¶lę, że w takich przypadkach
słusznie dokonuje się aborcji, ponieważ jak matka ma kochać dziecko, które niejest
owocem miło¶ci, które ma przyj¶ć na ¶wiat z konieczno¶ci gwałtu. Na dzień
dzisiejszy aborcja w Polsce jest zabiegiem zabronionym. Grozi nawet za to wyrok
zarówno dla lekarza dokonuj±cego aborcji jak i dla matki poddaj±cej się zabiegowi.
Wiadomo jednak, że nieoficjalnie mnóstwo lekarzy decyduje się na dokonanie aborcji
za czasami niewyobrażalnie wysok± cenę.Dokonuj± oni zabiegu często w
nieludzkich warunkach, narażaj±c przy tym zdrowie i życie pacjentki.
- 2 -Dokonywanie aborcji jak i mordowanie noworodków wi±że się często z niewiedz±
dotycz±c± antykoncepcji i jej stosowania, a także z niskim statusem materialnym
Polaków. Przecież mimo sprzeciwu Ko¶cioła, ¶rodki antykoncepcyjne w Polsce s±
dostępne dla każdego. Ustosunkowuj±c się do napisanych przez Romana
Tokarczyka pogl±dów uczonych i Ko¶cioła na temat aborcji i antykoncepcji mam
nieco odmienne zdanie. Autor posłużył się cytatem z biblii, który brzmi: „
B±dĽcie płodni i rozmnażajcie się.” Nie mogę do końca się z tym
zgodzić, ponieważ każdy powinien rozmnożyć się wtedy, kiedy tego chce, a nie
wtedy gdy jest do tegozmuszony. Uważam, że aborcja nie jest najlepszym
rozwi±zaniem wyj¶cia z problemu, lecz niekiedy jest konieczno¶ci±. Nie popieram
kobiet, które decyduj± się na aborcję z wygody lub pozbycia się kłopotów, lecz
jestem pełna uznania dla tych, które robi± to ze względu na własne zdrowie, zdrowie
tego dziecka, które ma się urodzić kalekie, a także z przyczyn losowych. WeĽmy pod
uwagę młode, niedo¶wiadczone dziewczyny w ci±ży. Często bywa tak, że rodzice
odwracaj± się od nich Taka dziewczyna zostaje zupełnie sama ze swoim
problemem., bo bardzo często bywa tak, że ojciec dziecka również młody nie staje
na wysoko¶ci zadania i odchodzi. Wtedy wła¶nie dochodzi do aborcji lub morderstwa
noworodka. Spójrzmy na to z innej strony. W małżeństwie wielodzietnym, z bardzo
niskim statusem materialnym, oboje nie pracuj± okazuje się, że na ¶wiat ma
przyj¶ć kolejne dziecko. Nie maj± dostępu lub nie znaj± ¶rodków antykoncepcyjnych.
Brak ¶rodków na wyżywienie wcze¶niejszych dzieci, a tu ma doj¶ć jeszcze jedno.
Jest to dla mnie niewyobrażalne. Co ci ludzie maj± zrobić, nie wyżywić kolejnego
dziecka? W takich sytuacjach również jestem za aborcj±, ponieważ taka matka nie
będzie w stanie wychować kolejnego z kolei już dziecka, a bywa tak, że jest ich już w
domu na¶cie. Wiem, że ta kobieta nie pozbędzie się płodu z wygody czy kaprysu.
Ona po prostu nie będzie w stanie finansowo utrzymać przy życiu tak± ilo¶ć dzieci.
Gdyby stosowali antykoncepcję nie doszłoby do takiego problemu i co za tym idzie
dokonania aborcji.Żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, a jest ich przecież w
Polsce miliony, należy u¶wiadamiać polsk± młodzież i nie tylko w sprawach
seksualnych i przede wszystkim antykoncepcyjnych. Bo choć Ko¶ciół Katolicki jest
przeciwko tym ¶rodkom, ja jestem za używaniem prezerwatyw, tabletek i innych
¶rodków zapobiegaj±cych niechcianej ci±ży. My¶lę, że każdy człowiek ma prawo do
decydowania o tym kiedy i czy chce zostać rodzicem i żadna religia ani prawo nie
powinno w to ingerować. Bo przecież jakie prawo ma Ko¶ciół i przede wszystkim kler
do prywatnego życia człowieka. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własne czyny i
sumienie i nie Ko¶ciół będzie nas z tego rozliczał. Prawdę mówi±c nie wiem co
kler może wiedzieć na temat aborcji, a przede wszystkim na temat antykoncepcji i
psychiki kobiety. Uważam, że każda kobieta ma prawo decydować o własnym ciele i
żaden mężczyzna, a już na pewno kler nie powinien w to ingerować. My¶lę, że
Ko¶ciół powinien bardziej zaj±ć się sprawami zwi±zanymi z wiar±, a nie często
polityk± i prywatno¶ci± kobiet. Nie w każdych przypadkach popieram aborcję, a je¶li
chodzi o moje zdanie na temat stosowania antykoncepcji, to jest absolutnie
wskazana ze względów bezpieczeństwa, zapobiegania niechcianej ci±ży i w
rezultacie aborcji.
Download