roczny plan pracy

advertisement
w obecnym roku szkolnym placówka nasza kładzie szczególny nacisk na
Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez wzbudzanie
zamiłowania do sprawności ruchowej oraz poszerzania wiadomości
na temat zdrowej żywności i zagrożeń środowiska naturalnego.
Realizacja powyższego tematu na płaszczyźnie:
Praca z dziećmi
1.Systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych w poszczególnych grupach
(przynajmniej raz w tygodniu) z wykorzystaniem różnych metod, np.:
 metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne;
 metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana
elementy metody Baty Strauss;
 metoda C. Orfa;
 gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów
 elementy muzykoterapii;
 opowieść ruchowa.
2.Zrealizowanie trzech Przedszkolnych Olimpiad Sportowych: jesiennej, zimowej i
wiosennej.
3.Wypracowanie jeszcze atrakcyjniejszej formuły Międzyprzedszkolnego Wyścigu
Rowerowego i jego realizacja w miesiącu czerwcu
4.Zorganizowanie w sali gimnastycznej trzech wernisaży plakatu opracowanych w
poszczególnych grupach ph.:
 Jem, to co zdrowe;
 Sportowcy na medal;
 Aby wokół było czysto
5.Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, modernizacja sprzętu sportowo –
rekreacyjnego, budowanie torów przeszkód z posiadanych materiałów.
6.Organizowanie wycieczek do sklepu ze zdrową żywnością, oraz spotkań z dietetykami,
wycieczek do ośrodka zdrowia i spotkań z lekarzem pediatrą,
7.Stworzenie dla każdej grupy możliwości skomponowania jadłospisu na cały tydzień, z
wykorzystaniem posiadanych wiadomości na temat poprawnego i zdrowego żywienia przez
dzieci.
8.Zasadzenie przez każdą grupę wybranej rośliny (drzewo, krzew) w ogrodzie przedszkolnym
na zakończenie cyklu zajęć uświadamiających dzieciom znaczenie przyrody dla właściwego
rozwoju i życia dzieci i dorosłych
9.Zapoznanie dzieci z zagadnieniami segregowania i przetwarzania odpadów - wycieczki do
oczyszczalni ścieków, na wysypisko ekologiczne
1
10.Stosowanie wiedzy ekologicznej w życiu – wprowadzenie w przedszkolu pojemników
pozwalających na segregowanie odpadów, a zwłaszcza oddzielenie odpadów papierowych i
szklanych od żywieniowych.
11.Stwarzanie dzieciom możliwości bezpośredniego poznawania różnych środowisk
przyrodniczych w trakcie wycieczek krajoznawczo – przyrodniczych
12.Dbałość o atrakcyjny, „żywy” kącik przyrody w każdej grupie, prezentujący zarówno
przyrodę ożywioną, jak i nieożywioną, dający możliwość prowadzenia uprawy roślin przez
cały rok, wybrane pozycje książkowe, zielniki przygotowywane przez dzieci, itp.
13.Prezentacja spektakli teatralnych przygotowywanych przez dzieci, nauczycielki lub
rodziców a nawiązujących do tematyki planu rocznego
14.Czytanie dzieciom literatury propagującej zdrowy styl życia oraz ukazującej różnice w
krajobrazie przyrodniczym Polski i kształtującej pożądane postawy dzieci wobec przyrody
15.Włączanie się z dziećmi do akcji środowisk lokalnych propagujących zdrowy styl życia,
poszanowanie przyrody, dbałość o środowisko
Współpraca z rodzicami
1.Prowadzenie zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców mających na celu
propagowanie prezentowanych zagadnień.
2.Prowadzenie systematycznej pedagogizacji rodziców poprzez:
 umieszczanie na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola recenzji
ciekawych pozycji literatury pedagogicznej i tematycznej;
 zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne, zebrania grupowe, spotkania i zabawy
okolicznościowe,
 prowadzenie grupowych tablic informacyjnych dających rodzicom możliwość zapoznania
się z realizowanymi kierunkami pracy, zamierzeniami wychowawczo – dydaktycznymi, itp.;
 prowadzenie indywidualnych spotkań z rodzicami, omawianie mocnych i słabych stron ich
dzieci i ustalania wspólnej strategii działania;
 spotkania rodziców z psychologiem, dietetykiem, itp.
3.Pozyskanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola, wspólne wypracowanie
form pozyskiwania środków pieniężnych niezbędnych do modernizacji placu przedszkolnego
4.Zaangażowanie rodziców do współtworzenia programu festynu rodzinnego ( w tym
przygotowania spektaklu teatralnego, zebranie przepisów kulinarnych do broszury pt. „Jadam
smacznie, zdrowo i koniecznie kolorowo”) ph. „Mama, tata i ja czyli w zdrowym ciele,
zdrowy duch”.
5.Zaangażowanie rodziców wraz z dziećmi do akcji „Sprzątanie świata
6.Włączenie rodziców do organizacji wycieczki z okazji Dnia Dziecka do Ośrodka
Jeździeckiego w Runowie.
2
Download