Organizacja wycieczek szkolnych

advertisement
Organizacja wycieczek
szkolnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
(Dz. U. Nr 135, poz. 1516)
§ 1. 1. Przedszkola, szkoły i placówki, zwane
dalej "szkołami", mogą organizować dla
wychowanków i uczniów, zwanych dalej
"uczniami", różnorodne formy krajoznawstwa
i turystyki.
Objęcie uczniów ubezpieczeniem
NW,
a przy wyjazdach zagranicznych
ubezpieczeniem kosztów leczenia
§ 15 Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w
przypadku wyjazdu zagranicznego - ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
Kierownik szkolnej wycieczki
posiada właściwe uprawnienia
§ 11.1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy
spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach
odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i
turystyki. .
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna,
wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2. jest instruktorem harcerskim,
3. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika
lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
Odpowiednia ilość opiekunów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
§32
Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem
szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób
zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek,
stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i
ewentualna niepełnosprawność osób powierzonych
opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć,
imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one
odbywać.
Kryteria, o których mowa w ust.1 uwzględnia się
również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i
wycieczek
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1997 r.
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i
uprawniających sporty wodne.
(Dz. U.Nr 57, poz.358)
§ 3. 1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach
górskich, leżących na obszarach parków narodowych i
rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1.000 m
n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy
turystyczni.
Odpowiednio oznakowany
autokar
Art. 57
1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w
wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi
tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W
warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być
oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.
Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne
podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 97.98.602).
Program wycieczki jest
dostosowany do wieku i stanu
psychofizycznego uczniów oraz
został omówiony ze wszystkimi
uczestnikami.
§ 9.1. Wycieczka lub impreza powinna być należycie
przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym a
także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu
wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i
regulaminu.
Dyrektor placówki podpisuje
kartę wycieczki
§ 10.1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez
szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i
opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza
dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do
zarządzenia.
Małoletni uczniowie posiadają
zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów
§ 8. Udział uczniów małoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem
przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych)
i imprezach wymaga zgody rodziców albo opiekunów
prawnych.
Spełniono wymogi obowiązujące
przy wyjazdach zagranicznych
§ 7.1. Szkoły mogą organizować wyjazdy zagraniczne w formach, o
których mowa w § 4. ust.1 pkt. 2-4.
2.Zgodę na zorganizowanie wyjazdów, o których mowa w ust. 1.
Wydaje dyrektor szkoły po powiadomieniu organu prowadzącego i
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3.Zawiadomienie powinno zawierać:
1. nazwę kraju.
2. czas pobytu.
3. imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów
4. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich
wieku.
Lista podróżujących dla
wycieczek w Unii Europejskiej
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września
2005 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1582)
Dostępny na stronie internetowej
www.kuratorium.wroclaw.pl
Download