Turystyka i krajoznawstwo - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

advertisement
„Stan i warunki turystyki szkolnej na Dolnym Śląsku
w świetle obowiązujących przepisów”
Wrocław13 września 2013 r.
Podróże mające
na celu obserwowanie
i poznawanie przyrody: roślin,
zwierząt, form geologicznych,
obszarów wodnych
Poznawanie środowiska
i kultury odwiedzanego kraju,
regionu, miejscowości (zabytki,
instytucje, wydarzenia kulturalne)
Emocje, przeżywanie przygód,
integracja, tolerancja, współpraca
w zespole, odpowiedzialność
za siebie i innych, przestrzeganie
regulaminu – określonych zasad, norm
etycznych
Umiejętności – lingwistyczne,
organizacyjne, komunikacyjne,
umiejętność korzystania
z różnych źródeł informacji
Wypoczynek i rekreacja –
aktywność sprzyjająca
zachowaniu zdrowia:
wędrówki piesze, rowerowe,
górskie, żeglarskie, kajakowe,
narciarskie, motorowodne,
autokarowe,
bezpieczny wypoczynek

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty
( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze
fizycznej
(tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 226, poz. 1675
ze zmianami).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.
1516)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu
drogowym
(Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r., Nr 57,
poz.358).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
(zmiana z dnia 9 grudnia 2009r. - Dz. U. z 2009 r. Nr
218,poz. 1696).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i
warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1095).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).
Szkolne formy turystyki i krajoznawstwa
Wycieczki przedmiotowe – organizowane w celu uzupełnienie obowiązującego
programu nauczania
Wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne – wymagają
od uczestników przygotowania specjalistycznego
Imprezy wyjazdowe – związane z realizacja programu nauczania,
np. zielone szkoły służą m.in. poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży
z terenów zagrożonych ekologicznie
Ww. formy krajoznawczo-turystyczne mogą być organizowane również poza
granicami kraju.
Wycieczki zagraniczne

Zawiadomienie musi zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko
kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe
wraz z określeniem ich wieku

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Kierownik wycieczki bądź jeden z opiekunów powinien posługiwać się językiem kraju,
który jest miejscem pobytu oraz kraju, przez który uczestnicy podróżują.

Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również Listę Podróżujących
dla wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 188 poz.1582)
oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków
i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazywać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy
(lub kserokopię polisy). Stosowanie formularza Listy Podróżujących dla wycieczek w Unii
Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem dotyczy uczniów pochodzących z państw trzecich
przebywających w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 19.12.1994r)

Zgłaszanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w formie elektronicznej za pomocą
formularza znajdującego się na stronie www.edu.interinfo.pl po zalogowaniu się
użytkownika.
Zadania dyrektora w zakresie wycieczek
 Wyznacza spośród kadry pedagogicznej
kierownika wycieczki szkolnej lub inną
osobę pełnoletnią, zgodnie z wymogami
rozrządzenia w tym zakresie.
Przy organizacji każdej imprezy lub
wycieczki jej kierownik zobowiązany jest
do przedłożenia do zatwierdzenia
dyrektorowi karty wycieczki.
 Zatwierdza kartę wycieczki i
harmonogram, w tym program na druku
stanowiącym załącznik do
rozporządzenia,
opracowany przez kierownika wycieczki
szkolnej.
 Zatwierdza listę uczniów biorących
udział w wycieczce.
 Zawiadamia o organizowanej
wycieczce zagranicznej organ
nadzoru pedagogicznego i organ
prowadzący szkołę.
 Prowadzi dokumentację
merytoryczną i finansową
dotyczącą wycieczek/imprez
szkolnych i udostępnia ją
instytucjom nadzorującym szkołę.
 Czuwa nad realizacją
planowanych wycieczek szkolnych
zgodnie z określoną procedurą.
 Sprawuje nadzór, w tym
weryfikuje realizację zadań
wyznaczonych kierownikowi
wycieczki szkolnej przez
przedmiotowe rozporządzenia.
Zadania kierownika wycieczki szkolnej,
w tym zagranicznej
Ustala bazę noclegową
dla uczestników wycieczki
uwzględniając bazę szkolnych
schronisk młodzieżowych
Sporządza listę uczestników
Ubezpiecza uczestników wycieczki
od następstw nieszczęśliwych
wypadków i od kosztów leczenia
Uzyskuje zgodę rodziców/prawnych
opiekunów na udział w wycieczce
Opracowuje regulamin
i zapoznaje z nim
uczestników
Określa zadania opiekuna w
zakresie realizacji programu,
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa
uczestnikom wycieczki lub imprezy
Zapewnia warunki do pełnej
realizacji programu i regulaminu
wycieczki lub imprezy
oraz sprawuje nadzór w tym
zakresie
Zapoznaje uczestników z zasadami
bezpieczeństwa oraz zapewnia
warunki do ich przestrzegania
Dokonuje podziału zadań wśród
uczestników
Nadzoruje zaopatrzenie uczestników
w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz
apteczkę pierwszej pomocy
Organizuje transport, wyżywienie
i noclegi dla uczestników
Dysponuje środkami
finansowymi przeznaczonymi
na organizację wycieczki
Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu
Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety
wydane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.
Zadania opiekuna wycieczki
szkolnej
Sprawuje opiekę
nad powierzonymi
mu uczniami
Sprawuje nadzór
nad przestrzeganiem regulaminu
przez uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa
Współdziała z kierownikiem w zakresie
realizacji programu i harmonogramu wycieczki
lub imprezy
Wykonuje inne zadania
zlecone przez kierownika
Nadzoruje wykonanie zadań
przydzielonych uczniom
 Dolnośląski
Zespół Parków KrajobrazowychCentrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu.
 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krośnicach.
 Karkonoski Park Narodowy.
 Turystyka i bezpieczeństwo na drodze,
na wodzie i w górach- IV Rajd Gmin
Ślężańskich- S.P w Strzelcach, Gimnazjum
Gminne w Sobótce i Mietkowie.
 Konkursy
organizowane przez nauczycieli
przedszkoli i szkół
 „Zajęcia na Odrze dla młodych
Wrocławian - "Odrzańskie wiosła 2012"Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub
Sportów Wodnych i Rowerowych Pegaz
 Konkurs dla nauczycieli pt. „ Szlakiem
historii XX wieku po Dolnym Śląsku”Dolnośląskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
 konkurs „Najlepsze Szkolne Koło
Krajoznawczo - Turystyczne”
8000
7000
6000
Wycieczki przedmiotowe
5000
Wycieczki krajoznawczo-turystyczne
4000
3000
Wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy
wędrowne
2000
Imprezy krajoznawczo-turystyczne (biwaki,
konkursy, turnieje)
Zielone szkoły
1000
Białe szkoły
0
160000
140000
120000
Wycieczki przedmiotowe
100000
80000
Wycieczki krajoznawczo-turystyczne
60000
Wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy
wędrowne
40000
Imprezy krajoznawczo-turystyczne (biwaki,
konkursy, turnieje)
20000
Zielone szkoły
0
Białe szkoły
Bezpieczeństwo uczestników wycieczek /imprez
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach - § 32 nie precyzuje liczby opiekunów ani sposobu
zorganizowania opieki nad uczniami (wychowankami). Decyzję w tej
sprawie podejmuje dyrektor szkoły, który biorąc pod uwagę:
wiek uczestników
stopień ich rozwoju psychofizycznego,
stan zdrowia,
ewentualna niepełnosprawność uczestników,
a także:
 specyfikę zajęć,
warunki topograficzne, pogodowe i organizacyjne,
doświadczenie zawodowe opiekunów
– zatwierdza podpisem na karcie wycieczki liczbę i skład opiekunów
wycieczki lub imprezy.
Przy organizacji wycieczek, dla których przepisy prawa nie
precyzują szczegółowej normy określającej liczbę uczniów mogących
pozostawać pod opieką jednego opiekuna/wychowawcy, dyrektor może
postąpić w dwojaki sposób:
 każdorazowo przy zatwierdzaniu karty wycieczki może określać ilość
opiekunów potrzebnych do zapewnienia właściwej opieki,
 zarządzeniem dyrektora wprowadzić stale minimalne normy liczby dzieci
pozostających pod opieka jednego opiekuna.
Wymaga to jednak dobrej znajomości prawa oświatowego oraz
możliwości uczniów i doświadczenia pedagogicznego nauczyciela. W tym
przypadku powinien istnieć zapis uprawniający dyrektora do zaostrzenia
norm zapisanych w zarządzeniu w przypadkach szczególnych
(niepełnosprawność dziecka, stan zdrowia, problemy wychowawcze, itp.)
Jeśli wycieczka lub impreza odbywać się będzie:
na terenie położonym powyżej 600 m nad poziomem morza,
którego rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życie osób
na nim przebywających lub którego zagospodarowanie rekreacyjno sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i
sportu w górach
lub
na terenie leżącym poniżej 600 m n.p.m., którego rzeźba
stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nim przebywających
lub którego zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do
uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach,
Koniecznym jest opracowanie regulaminu wycieczki, w którym zostaną
określone warunki zapewniające bezpieczeństwo uczestników .
Wycieczki piesze lub narciarskie na
terenach górskich, leżących na obszarach
parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz
leżących powyżej 1 000 m n.p.m., mogą
prowadzić
tylko
górscy
przewodnicy
turystyczni.
Treningi na terenach górskich, poza
trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny
odbywać się z udziałem górskiego przewodnika
turystycznego.
Szczegółowe
uprawnienia
górskich
przewodników turystycznych na obszarach
poszczególnych grup górskich, a także wykaz
polskich miast, w których zorganizowana
wycieczka zwiedzanie powinna kontynuować z
przewodnikiem określa – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
- Dz. U. z 2011 r. Nr 60, poz. 302.
Pobyt nad wodą
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób
korzystających z kąpielisk i pływalni określone
są w rozporządzeniu RM w sprawie warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających, kąpiących się i uprawiających
sporty wodne.
W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych
grupach na jedną osobę nie może przypadać
więcej niż 15 uczestników. Niezbędne jest
oddzielenie funkcji osoby prowadzącej zajęcia
od funkcji ratownika nadzorującego wszystkie
kapiące się osoby.
Obowiązkiem opiekuna grupy jest
zapoznanie podopiecznych
z regulaminem korzystania z kąpieliska
lub pływalni (musi być na każdym
obiekcie, w widocznym miejscu).
Należy podkreślić, ze nadzór nad dziećmi korzystającymi
z kąpielisk i pływalni może sprawować nauczyciel
pełniący funkcję opiekuna (dobrze byłoby, gdyby to był
nauczyciel wychowania fizycznego, lub osoba
posiadająca uprawnienia instruktora pływania).
Zajęcia na krytej pływalni mogą odbywać się tylko
w obecności instruktorów pływania i ratowników.
Obejmuje:
Kartę wycieczki, program i harmonogram, który zatwierdza dyrektor szkoły (wzór karty
stanowi załącznik do rozporządzenia). Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez
szkołę powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia,
sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
Listę uczestników podpisaną przez dyrektora.
Zgody rodziców / prawnych opiekunów w przypadku gdy uczniowie są niepełnoletni (na
piśmie)
Kalkulację planowanych kosztów wycieczki.
Potwierdzenie, iż uczniowie zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i
kosztów leczenia (polisa ubezpieczeniowa).
Uwagi dotyczące organizacji wycieczek/imprez szkolnych
Pożądaną praktyką w kierowaniu szkołą czy placówką oświatową powinno być,
aby wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki
Dyrektor szkoły/placówki decyduje o łączeniu
funkcji kierownika wycieczki i opiekuna.
„Stan i warunki turystyki szkolnej na Dolnym Śląsku
w świetle obowiązujących przepisów”
Wrocław13 września 2013 r.
Download