specjalizacja: hodowla lasu

advertisement
WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY – STOPIEŃ PIERWSZY
SPECJALIZACJA – HODOWLA LASU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Zmienność drzew leśnych i zasady regionalizacji nasiennej w Polsce.
Biuro Nasiennictwa Leśnego.
Przysposabianie do siewu i przechowywania nasion drzew i krzewów leśnych.
Technologia produkcji materiału sadzeniowego w leśnych szkółkach gruntowych.
Rola płodozmianów i nawożenia w utrzymaniu produkcyjności gleb w szkółkach gruntowych.
Przygotowanie powierzchni leśnej do odnowienia sztucznego i naturalnego.
Zasady projektowania składu naturalnego odnowień.
Dobór form zmieszania w uprawach oraz stosowanie przedplonu i podgonu.
Cele i zasady pielęgnowania upraw w różnym wieku.
Cele i zasady prowadzenie trzebieży późnych.
Cele i zasady prowadzenia trzebieży wczesnych.
Cele i zasady prowadzenia trzebieży późnych.
Cele i zasady kształtowania dolnych warstw w drzewostanach.
Rodzaje rębni oraz zasady ich doboru przy odnowieniu lasu.
Zasady odnawiania i pielęgnowania gatunków lasotwórczych.
Sposoby przygotowania gleby.
Wybór sposobu odnowienia.
Gospodarczy typ drzewostanu.
Sposoby sadzenia.
Stabilność drzew i drzewostanów.
Warunki ekologiczne po cięciu zupełnym.
Warunki ekologiczne w cięciach częściowych.
Sposoby cięć odnowieniowych.
Elementy rębni.
Podszyt.
Metody stabilizacji wydm.
Chemiczne i mechaniczne zwalczanie trzcinnika.
Postępowanie hodowlane na pożarzyskach.
Wpływ wystawy na wzrost odnowień na gruntach erodowanych przez wodę.
Zalety i wady brzozowych drzewostanów przedplonowych na gruntach porolnych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Zasoby leśne Polski.
Przyrodnicze uwarunkowania produkcji leśnej (w Polsce).
Wzrost wysokości drzew w sezonie wegetacyjnym.
Wzrost grubości drzew w sezonie wegetacyjnym.
Wzrost wysokości drzew z wiekiem.
Wzrost grubości drzew z wiekiem.
Analiza pnia.
Budowa korony drzewa i charakterystyka aparatu asymilacyjnego.
Metody oceny stanu koron drzew leśnych.
Bilans przyrostu miąższości drzewostanu.
Związek przyrostu wysokości i grubości drzew ze stopniem zagęszczenia drzew w drzewostanie.
Produkcyjność głównych gatunków drzew leśnych w Polsce.
Warunki siedliskowe a produkcyjność drzewostanu.
Zabiegi pielęgnacyjne a produkcyjność drzewostanu.
Konkurencja w drzewostanie.
Regularna bryła obrotowa.
Metody pomiaru miąższości drzewa leżącego.
Metody pomiaru miąższości drzewa stojącego.
Wzory sekcyjne.
Dokładność wzorów dendrometrycznych i przyczyny błędów wzorów dendrometrycznych.
Zależności między cechami drzew w drzewostanie.
Metody określania pola przekroju drzewostanu.
Metody określania miąższości drzewostanu.
Metody określania przyrostu miąższości drzewostanu.
Tablice zasobności - zawartość, sposób korzystania.
Metoda dendrochronologiczna.
Zastosowanie modeli wzrostu w nauce i praktyce leśnej.
Metody pomiaru biomasy w ekosystemach leśnych.
Liczby kształtu.
Określanie wieku drzewa i drzewostanu.
SPECJALIZACJA – DENDROMETRIA I NAUKA O PRODUKCYJNOŚCI LASU
WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY – STOPIEŃ PIERWSZY
SPECJALIZACJA – UŻYTKOWANIE LASU
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ergonomia – podstawowe cele, wymierne i niewymierne korzyści.
Uproszczona metoda oceny wydatku energii wg Lehmanna.
Kompleksowa ocena obciążenia statycznego metodą OWAS.
Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów składowych na przykładzie stanowiska biurowokomputerowego; wykorzystanie danych antropometrycznych.
Strategia użytkowania drzewostanów poklęskowych.
Proces produkcyjny pozyskiwania drewna i jego elementy składowe.
Systemy technologiczne pozyskiwania drewna.
Wpływ pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska leśnego.
Warunki umożliwiające wprowadzenie maszynowego pozyskiwania drewna w Polsce.
Formy organizacji pracy przy pozyskiwaniu drewna.
Środki zrywkowe (wywozowe) stosowane w lasach.
Prawa i obowiązki zarządcy obiektów budowlanych
Wpływ prac transportowych na przekształcenia środowiska leśnego.
Udostępnianie drzewostanów do prac transportowych.
Zakres ubocznego użytkowania lasu w Polsce.
Baza surowcowa zasobów leśnych surowców niedrzewnych – aktualny stan wiedzy, możliwości oceny.
Zasady użytkowania zasobów runa leśnego.
Surowce i produkty uboczne pochodzące z drzew leśnych.
Operacje transportowe w procesie pozyskiwania drewna.
Czynniki wpływające na wydajność prac transportowych.
Charakterystyka elementów procesu przemieszczania.
Sposoby zrywki drewna.
Zadania inżynieryjnego zagospodarowania lasu dla celów produkcyjnych i poza produkcyjnych w wielofunkcyjnym
użytkowaniu lasu.
Typy gospodarki wodnej w glebie.
Charakterystyka elementów składowych równań bilansu wodnego.
Zasady obrotu surowcem drzewnym.
Charakterystyka bazy surowca drzewnego w Polsce.
Określenie jakości technicznej drewna na pniu i po ścięciu – metody, zasady i przydatność wyników w praktyce.
Wpływ zabiegów hodowlanych na kształtowanie jakości technicznej surowca drzewnego.
Zasady oceny wartości drewna okrągłego i obrót surowcem drzewnym w Polsce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Najważniejsze parametry populacji.
Rodzaje i znaczenie sukcesji ekologicznej.
Struktura troficzna biocenoz.
Synantropizacja biocenoz.
Pojęcie ekotonu i korytarza ekologicznego – znaczenie w ochronie ekosystemów i krajobrazu.
Charakterystyka i znaczenie wybranych rodzin i rzędów owadów.
Biologia i znaczenie wybranych gatunków foliofagicznych, kambiofagicznych i ksylofagicznych.
Owady wprowadzające do drewna grzyby ambrozyjne.
Klasyfikacja uszkodzeń drzew leśnych powodowanych przez owady.
Morfologia i typy larw stadiów młodocianych u owadów.
Typy przeobrażeń u owadów.
Sposoby lokomocji u owadów.
Wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady: foliofag, kambiofag, ksylofag, kokon, bobówka, kokolit.
Choroby szkółek, upraw i młodników drzew leśnych.
Zgnilizny drewna – podział, identyfikacja, sprawcy.
Choroby drzewostanów na gruntach porolnych.
Najważniejsze choroby głównych gatunków drzew lasotwórczych w Polsce.
Biologiczne i chemiczne metody zwalczania chorób drzew.
Antropogeniczne zagrożenia lasu.
Szkodnictwo leśne.
Rodzaje pożarów lasu i metody ich gaszenia.
Zagrożenia lasu ze strony czynników abiotycznych.
Szkody od zwierzyny.
Metody prognozowania zagrożenia ze strony owadów foliofagicznych i ryzofagicznych.
Zwalczanie chemiczne owadów wyrządzających szkody w lesie.
Sposoby ograniczania presji ruchu turystycznego w lasach.
Las, a turystyka – konflikty, perspektywy rozwoju.
Ochrona pożytecznej fauny.
Kontrola, ocena i prognozowanie zagrożeń lasu.
Ochrona różnorodności biologicznej w lasach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
SPECJALIZACJA – OCHRONA LASU
WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY – STOPIEŃ PIERWSZY
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
SPECJALIZACJA – BOTANIKA I FITOSOCJOLOGIA LEŚNA
Przebieg mejozy i mitozy u roślin wyższych.
Budowa komórki roślinnej.
Budowa ściany komórki roślinnej.
Budowa korzenia i łodygi rośliny jednoliściennej.
Budowa korzenia i łodygi rośliny wytwarzającej przyrost wtórny.
Budowa i funkcje liścia.
Merystemy u roślin – kryteria klasyfikacji, budowa, funkcjonowanie.
Budowa układu przewodzącego rośliny drzewiastej.
Budowa układu okrywającego rośliny drzewiastej.
Budowa drewna wtórnego roślin drzewiastych.
Rozmnażanie generatywne i wegetatywne u roślin.
Fizykochemiczne podstawy procesów życiowych
Fotosynteza i jej biologiczne znaczenie.
Proces oddychania tlenowego u roślin i jego biologiczny sens.
Pobieranie i drogi transportu wody u roślin.
Odżywianie mineralne roślin.
Hormony roślinne.
Cechy odróżniające rośliny z gromad nagozalążkowych i okrytozalążkowych.
Główne lasotwórcze gatunki drzew w Polsce: przynależność systematyczna, charakterystyka, rozmieszczenie i
czynniki wyznaczające granice zasięgów.
Bogactwo flory i roślinności lasów Polski.
Rośliny prawnie chronione w lasach Polski. Podstawy prawne, cele i sposoby ochrony.
Charakterystyka wybranego niżowego zbiorowiska leśnego.
Uszeregowanie podstawowych niżowych zbiorowisk leśnych według gradientu wilgotnościowo-żyznościowego.
Powiązania florystyczne między między najważniejszymi zbiorowiskami leśnymi Polski.
Zbiorowiska leśne o rozmieszczeniu regionalnym w Polsce.
Dynamiczny krąg zbiorowisk roślinnych
Procesy dynamiki roślinności występujące w lasach naturalnych.
Zasady prawidłowego wykonania zdjęcia fitosocjologicznego.
Zastosowania i ograniczenia wskaźnikowych liczb ekologicznych.
Najważniejsze praktyczne zastosowania fitosocjologii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Metody pomiarów geodezyjnych. Sprzęt do pomiarów geodezyjnych.
Metody obliczania powierzchni.
Pomiary sytuacyjne i ich zastosowanie w leśnictwie.
Pomiary wysokościowe i ich zastosowanie w leśnictwie.
Trygonometryczny pomiar wysokości drzewa.
Mapa zasadnicza i ewidencja gruntów.
Mapy leśne jako przykład map tematycznych.
Systemy nawigacji satelitarnej i ich zastosowanie w leśnictwie.
Geodezyjne aspekty prowadzenia stanu posiadania gruntów nadleśnictwa.
Organizacja służby geodezyjnej w Polsce.
Właściwości geometryczne zdjęć lotniczych.
Specyficzne cechy fotogrametrii i teledetekcji leśnej.
Fotografia spektrostrefowa i jej zastosowanie w leśnictwie.
Odwzorowanie uszkodzeń roślinności na zdjęciach lotniczych wykonanych w różnych technikach.
Ortofotomapa i jej zastosowanie w leśnictwie.
Określanie cech taksacyjnych drzewostanów na podstawie zdjęć lotniczych.
Technika skanowania laserowego w leśnictwie.
Obrazowanie wielospektralne i jego znaczenie w teledetekcji obszarów leśnych.
Współczesne cywilne wysokorozdzielcze systemy teledetekcji satelitarnej i ich zastosowanie w leśnictwie.
Numeryczny model terenu w leśnictwie.
Sposoby uzyskiwania efektu stereoskopowego i jego znaczenie w interpretacji treści zdjęć obszarów leśnych.
Ustalanie granic wydzieleń taksacyjnych na podstawie zdjęć lotniczych.
Definicja systemu informacji przestrzennej. Klasyfikacja systemów.
Organizacja baz danych i modele danych przestrzennych w SIP.
Formy informacji przestrzennej i metody jej zapisu w SIP.
Źródła danych wektorowych i rastrowych do budowy baz danych SIP.
Rodzaje układów współrzędnych. Układy współrzędnych stosowane dla map topograficznych i ewidencyjnych.
Analizy przestrzenne – definicja, rodzaje i przykłady.
Standard Leśnej Mapy Numerycznej.
Potencjalne możliwości wykorzystania Leśnej Mapy Numerycznej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
SPECJALIZACJA – TECHNIKI GEOINFORMACYJNE W LEŚNICTWIE
WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY – STOPIEŃ PIERWSZY
SPECJALIZACJA – OCHRONA PRZYRODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Gatunkowa ochrona roślin.
Parki narodowe.
Finansowanie ochrony przyrody w lasach.
Formalna edukacja przyrodniczo – leśna.
Ścieżki edukacyjne.
Natura 2000 w lasach.
Pomniki przyrody.
Rola społeczeństwa w ochronie przyrody.
Nieformalna edukacja przyrodniczo – leśna.
Gatunkowa ochrona grzybów.
Rezerwaty przyrody.
Użytki ekologiczne.
Ograniczenia w użytkowaniu drewna z powodu ochrony przyrody.
Rola Leśnych Kompleksów Promocyjnych w ochronie przyrody.
Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.
Zintegrowana edukacja przyrodniczo – leśna.
Ruchy i organizacja ekologiczne.
Drzewa – pomniki przyrody.
Stanowiska dokumentacyjne.
Gatunkowa ochrona zwierząt.
Obszary chronionego krajobrazu.
Społeczny ruch ochrony przyrody.
Międzynarodowe organizacje ochrony przyrody.
Konflikty społeczne wokół ochrony przyrody.
Problemy implementacji dyrektywy siedliskowej w lasach.
Kompensacja przyrodnicza.
Ośrodki naukowe i czasopisma z zakresu ochrony przyrody.
Strategiczne kierunki rozwoju ochrony przyrody w Polsce.
Problemy implementacji dyrektywy ptasiej w lasach.
Parki krajobrazowe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Specyfika przedmiotu „Urządzanie lasu”.
Argumenty uzasadniające tezę, że las trzeba urządzać.
Istota relacji „Las – Leśnik”.
Modele przestrzennej budowy lasu.
Zakłócenia przestrzennej budowy lasu i środki zaradcze.
Pojęcie całkowitej produkcji drzewostanów i jej wykorzystanie w urządzaniu lasu.
Regulacja rozmiaru użytkowania rębnego drzewostanów w GZ.
Regulacja rozmiaru użytkowania rębnego drzewostanów w GPZ.
Regulacja rozmiaru użytkowania przedrębnego.
Podstawy organizacji ładu czasowego gospodarstw leśnych.
Kryteria określania długości okresu produkcji podstawowej drzewostanów.
Zasady wyboru etatu optymalnego.
Znaczenie etatu zrównania w procedurze wyboru etatu optymalnego.
Wpływ struktury wiekowej na wielkość etatów dojrzałości i etatu zrównania.
Uwarunkowania i konsekwencje wyboru celu produkcji.
Uwarunkowania realizacji zasady równomierności i zasady intensyfikacji w regulacji użytkowania lasu.
Możliwości kompromisu zasady równomierności i intensyfikacji w regulacji użytkowania lasu.
Przebieg procesu starzenia i wyrębu drzewostanów w GZ i w GPZ.
Cechy zapasu rosnącego, jako czynnika produkcji leśnej.
Urządzeniowa regulacja rozmiaru cięć w PPP i PPT.
Wskaźniki do oceny ilościowego i jakościowego stanu zasobów drzewnych.
Uwarunkowania niezbędne do obliczenia ED i EZR.
Problem nieoznaczoności dojrzałości produktu w leśnictwie.
Wskaźniki oceny intensyfikacji inwentaryzacji lasu.
Argumenty uzasadniające potrzebę cięć w lesie.
Decyzje z zakresu urządzania lasu regulujące prowadzenie cięć w PPP i PPT.
Problemy ochrony przyrody w PUL.
Wykorzystanie opracowań glebowo-siedliskowych w planowaniu urządzeniowym.
Wpływ warunków siedliskowych na proces planowania, przebieg i intensywność procesów PPP i PPT.
Możliwości lokalizacji cięć rębnych w drzewostanach GZ.
SPECJALIZACJA – ORGANIZACJA GOSPODARSTWA LEŚNEGO
WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY – STOPIEŃ PIERWSZY
SPECJALIZACJA – EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM LEŚNYM
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Podział i dziedziny zastosowań komputerów.
Podział i charakterystyka komputerowych nośników danych.
Podział oprogramowania komputerów - przykłady.
Kategorie i infrastruktura sieci komputerowych.
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo systemów informatycznych.
Geneza i cele SILP oraz ich realizacja w kolejnych etapach rozwoju.
Sprzętowe i programowe elementy SILP w biurze nadleśnictwa.
Funkcje systemu LAS związane z opisem drzewostanów, planami oraz ich realizacją.
Funkcje programu ACER.
Wspomaganie pracy leśniczego przy zastosowaniu SILP.
Cele i zasady gospodarki leśnej w ujęciu obowiązującej Ustawy o lasach.
Gospodarowanie w leśnictwie: czynniki produkcji leśnej, nakłady i wyniki produkcji leśnej – gosp. leśne w ujęciu
systemowym, zarządzanie majątkiem jednostki gosp. jako czynnik kształtujący wynik finansowy jednostki.
Proces tworzenia wartości dodanej w gospodarstwie leśnym.
Ekonomiczne i społeczne aspekty modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
Wycena wartości lasu.
Zróżnicowanie warunków przyrodniczo-ekonomicznych produkcji, a rentowność gospodarstwa leśnego– fundusz
leśny jako kluczowy element systemu finansowego PGL LP.
Klasyczne teorie gospodarowania w leśnictwie.
Funkcje lasu jako dobro publiczne.
Szacowanie szkód i odszkodowań leśnych.
Działalność gospodarcza w leśnictwie według obowiązującej klasyfikacji w Polsce.
Gospodarstwo, jako forma organizacyjna (istota i modele organizacji, struktura organizacyjna PGL LP).
Czynności w procesie zarządzania, funkcje procesu zarządzania.
Szkoły zarządzania – ewolucja i współczesność.
PGL LP jako podmiot rachunkowości.
Majątek jednostki gospodarczej (aktywa, pasywa) - gospodarowanie.
Gospodarka finansowa w PGL LP, kształtowanie wyniku finansowego.
Kreowanie wizerunku pracownika i organizacji, komunikacja werbalna i niewerbalna.
Zasady i procedury sprzedaży drewna w LP.
Las i jego funkcje, jako produkt turystyczny.
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Gatunki kręgowców występujące w różnych typach siedlisk.
Zmiany liczebności kręgowców leśnych w Polsce.
Wędrówki sezonowe kręgowców.
Aktywność dobowa i sezonowa kręgowców.
Zjawisko echolokacji u ssaków.
Status prawny kręgowców w Polsce.
Rodzime i obce gatunki kręgowców w Polsce.
Metody oceny liczebności kręgowców.
Zasady monitoringu kręgowców w Polsce.
Znaczenie skrzynek lęgowych w ochronie kręgowców.
Przystosowania do życia w różnych środowiskach.
Sezonowe zmiany okrywy ciała i ubarwienia kręgowców.
Komunikacja między osobnikami u kręgowców.
Zagrożenia kręgowców w Polsce.
Turystyka przyrodnicza i łowiecka w Polsce.
Metody inwentaryzacji zwierzyny grubej.
Selekcja osobnicza i populacyjna zwierzyny grubej.
Struktury populacji zwierzyny grubej i drobnej – sposoby oceny.
Ocena przyrostu zrealizowanego w populacjach zwierzyny grubej i drobnej.
Pojemność wyżywieniowa siedlisk leśnych dla roślinożernych ssaków kopytnych.
Sposoby poprawy warunków bytowania zwierzyny grubej w aspekcie ograniczania szkód w lasach i na polach.
Metody ograniczania uszkodzeń d-stanów przez roślinożerne ssaki kopytne (biologiczne, chemiczne, techniczne).
Funkcjonujące w różnych krajach modele łowiectwa.
Zasady funkcjonowania łowiectwa w Polsce.
Zasady kategoryzacji obwodów łowieckich w Polsce.
Czynniki wpływające na jakość poroży jeleniowatych.
Roczne i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.
Zasady gospodarowania populacjami zwierzyny grubej oraz planowanie wielkości i struktury pozyskania.
Zasady gospodarowania populacjami zwierzyny drobnej i planowanie wielkości pozyskania.
Trofea łowieckie i sposoby ich wyceny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SPECJALIZACJA – ZOOLOGIA I GOSPODARKA ŁOWIECKA
Download