ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

advertisement
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 03/WT/JW4220/2011,
którego przedmiotem jest: Zabezpieczenie celów powietrznych dla realizacji strzelań rakietowych Przeciwlotniczych Zestawów
Rakietowych KUB i OSA-AK..
zamawiający : Jednostka Wojskowa 4220
Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka, tel.: 059-81-51-824, faks: 059-81-51-578
w dniu : 10.03.2011 r. dokonał: zmiany treści SIWZ,
Wobec powyższego odpowiednie zapisy SIWZ uległy następującej zmianie :
L.p.
1.
Nr punktu
SIWZ
III
pkt I
ppkt 4
Treść dotychczasowa
Nowa treść
Z uwagi na bezpieczeństwo wykonywania strzelań
każda zaproponowana platforma latająca zostanie
zweryfikowana przez organizatora strzelań przed
wyborem Wykonawcy.
Z uwagi na bezpieczeństwo wykonywania strzelań
każda zaproponowana platforma latająca zostanie
zweryfikowana przez organizatora strzelań przed
wyborem Wykonawcy.
Weryfikację wstępną przeprowadza Organizator
strzelania zabezpieczając niezbędne typy urządzeń wraz
z obsługami, które są przewidywane później do
strzelań.
Badanie próbek przeprowadza Organizator strzelania
zabezpieczając niezbędne typy urządzeń wraz z
obsługami, które są przewidywane później do strzelań.
Protokół po przeprowadzonych próbach przez
specjalnie powołaną do tego celu komisję z weryfikacji
wstępnej, zostanie załączony do dokumentacji
postępowania po otwarciu ofert w czasie ich oceny.
Koszty
związane
z
testami
przydatności
proponowanych platform ponoszą Wykonawcy i nie
Protokół po przeprowadzonych badaniach próbek przez
Komisję Przetargową i biegłych podlega zapoznaniu
się przez Wykonawcę i zostanie załączony do
dokumentacji postępowania.
Koszty
związane
z
testami
przydatności
proponowanych platform ponoszą Wykonawcy i nie
podlegają zwrotowi, w przypadku nie wybrania danej
1
podlegają zwrotowi, w przypadku nie wybrania danej
platformy do późniejszego zabezpieczenia strzelań.
1. Weryfikacja wstępna wszystkich zaoferowanych
platform odbywać się będzie w JW 3672 w
miejscowości Ustka w dniu 17.03.2011 r. przed
otwarciem nadesłanych ofert zgodnie z poniższym
harmonogramem:
- 8.00 – 9.00 –
gotowość
przeprowadzenia testów,
2.
III
w pkt II
ppkt 1
sprzętu
OPL
do
– zbiórka przedstawicieli Wykonawców,
którzy złożyli oferty, na Centralnym
Poligonie
Sił
Powietrznych
Ustka
(lotnisko) przygotowanie platform do
lotów;
- 9.00 – 10.00 – omówienie przez oferentów zabezpieczeń
platform w zakresie:
 utraty sygnału z GPS;
 uszkodzenia układów sterujących lotem po
zaprogramowanej trasie lotu;
 uszkodzenia urządzeń sterujących lotem
platformy;
 utraty sygnału z platformy sterującej na
której jest zobrazowanie;
 procedury
jakie
ograniczają
niekontrolowane wyjście z wyznaczonej
strefy strzelań.
Przedstawiany
materiał
przez
Wykonawców winien być wykonany w
dwóch
egzemplarzach
w wersji
wydrukowanej
i
autoryzowanej.
platformy do późniejszego zabezpieczenia strzelań.
1. Badanie próbek wszystkich zaoferowanych
platform odbywać się będzie w JW 3672 w
miejscowości Ustka w dniu 17.03.2011 r. po
otwarciu
ofert
zgodnie
z
poniższym
harmonogramem:
- 8.00 – 9.00 –
gotowość
sprzętu
OPL
do
przeprowadzenia testów,
– zbiórka przedstawicieli Wykonawców, którzy złożyli
oferty, na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka
(lotnisko) przygotowanie platform do lotów;
- 9.00 – 10.00 – omówienie przez oferentów
zabezpieczeń platform w zakresie:
 utraty sygnału z GPS;
 uszkodzenia układów sterujących lotem
po zaprogramowanej trasie lotu;
 uszkodzenia urządzeń sterujących lotem
platformy;
 utraty sygnału z platformy sterującej na
której jest zobrazowanie;
 procedury
jakie
ograniczają
niekontrolowane wyjście z wyznaczonej
strefy strzelań.
Przedstawiany materiał przez Wykonawców winien być
wykonany
w
dwóch
egzemplarzach
w wersji
wydrukowanej i autoryzowanej. Egzemplarz nr 1
powinien być załączony do złożonej oferty. Egzemplarz
nr 2 powinien zostać przedstawiony podczas badania
próbek.
- 10.00 – 12.00 – loty realne platform po opisanej poniżej
2
Egzemplarz nr 1 powinien być załączony
do złożonej oferty. Egzemplarz nr 2
powinien zostać przedstawiony podczas
weryfikacji wstępnej.
- 10.00 – 12.00 – loty realne platform po opisanej poniżej
trasie, podczas których sprawdzane są parametry:
 zobrazowanie
bieżącego
położenia
platformy
(urządzenie
zabezpiecza
Wykonawca) na stanowisku dowodzenia
strzelaniami bojowymi;
 lot po zaprogramowanej trasie na odległość
30 km od stanowiska ogniowego nr 3
(poniżej podane parametry punktu który
ma osiągnąć);
 osiągnięcie przez platformy prędkość 60
m/s względem ziemi;
 lot na minimalnej wysokości 20 m n.p.m.
podczas wylotu na punkt P1 na odcinku
min 5 km (przy złych warunkach
pogodowych
istnieje
możliwość
podniesienia
pułapu
uzgodniona
z
organizatorem);
 osiągnięcie przez platformy pułapu 3000 m
n.p.m. do punktu P1;
 wykrycie, śledzenie przez wydzielone
środki w pasmach L, S, C, X, KU
(powierzchnia skuteczne odbicia platformy
powinna być w przedziale 1- 1,2 m2);
 możliwość
zmiany
wcześniej
zaprogramowanej trasy;
 jednoczesny lot dwoma platformami.
Warunki startu: prędkość wiatru do 20 m/s, bez
trasie, podczas których sprawdzane są parametry:
 zobrazowanie
bieżącego
położenia
platformy
(urządzenie
zabezpiecza
Wykonawca) na stanowisku dowodzenia
strzelaniami bojowymi;
 lot po zaprogramowanej trasie na
odległość 30 km od stanowiska
ogniowego nr 3 (poniżej podane
parametry punktu który ma osiągnąć);
 osiągnięcie przez platformy prędkość 60
m/s względem ziemi;
 lot na minimalnej wysokości 20 m n.p.m.
podczas wylotu na punkt P1 na odcinku
min 5 km (przy złych warunkach
pogodowych
istnieje
możliwość
podniesienia pułapu uzgodniona z
organizatorem);
 osiągnięcie przez platformy pułapu 3000
m n.p.m. do punktu P1;
 wykrycie, śledzenie przez wydzielone
środki w pasmach L, S, C, X, KU
(powierzchnia
skuteczne
odbicia
platformy powinna być w przedziale 11,2 m2);
 możliwość
zmiany
wcześniej
zaprogramowanej trasy;
 jednoczesny lot dwoma platformami.
Warunki startu: prędkość wiatru do 20 m/s, bez obfitych
opadów atmosferycznych lub powodujących oblodzenie
płatowca i aparatury nawigacyjnej, temperatura
powietrza od 0oC w miejscu startu, ograniczenia
widoczności umożliwiające obserwację płatowca na
3
obfitych
opadów
atmosferycznych
lub
powodujących oblodzenie płatowca i aparatury
nawigacyjnej, temperatura powietrza od 0oC w
miejscu startu, ograniczenia widoczności
umożliwiające
obserwację
płatowca
na
wysokości 100 m powyżej miejsca startu.
3.
4.
VI
we
fragmencie
XI
wysokości 100 m powyżej miejsca startu.
- 12.00 – 13.00 – opracowanie protokołów z testów przez
Organizatora. Określenie zgodności oferowanych
platform z warunkami SIWZ.
Przedstawiane urządzenia i platformy muszą
spełniać wszystkie wymagania określone przez
- 12.00 – 13.00 – opracowanie protokołów z testów przez Zamawiającego.
Organizatora. Określenie przydatności oferowanych
platform.
- 13.00 – otwarcie ofert.
Przedstawiane urządzenia i platformy muszą
spełniać wszystkie warunki określone w weryfikacji
wstępnej. Jeżeli jakiś warunek określony w weryfikacji
wstępnej
nie jest spełniony, wykonawca zostaje
wykluczony a jego oferta jest odrzucona.
W celu wykazania spełniania przez oferowane usługi W celu wykazania spełniania przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego.
wymagań określonych przez Zamawiającego.
1. Protokoły z weryfikacji wstępnej oferowanych usług 1. Dostarczenie próbek do badań (platform latających)
(załączane do dokumentacji postępowania po
do dnia 17.03.2011 r. w miejsce, gdzie zostaną
otwarciu ofert w czasie ich oceniania).
przeprowadzone badania wraz z opisem spełnienia
2. Opis
spełnienia
wymaganych
warunków
wymaganych warunków bezpieczeństwa wykonane
bezpieczeństwa wykonane w 2 egzemplarzach. (jeden
w 2 egzemplarzach. (jeden załączony do oferty, drugi
załączony do oferty, drugi przedstawiony podczas
przedstawiony podczas badania próbek)
weryfikacji wstępnej)
Ofertę należy przesłać na adres:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4220
Lędowo – Osiedle 1N
76 – 271 Ustka
lub dostarczyć do kancelarii JW 4220 bud. Nr 25, pok. Nr
10 do dnia 17.03.2011 r. do godz. 08.00.
Ofertę należy przesłać na adres:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4220
Lędowo – Osiedle 1N
76 – 271 Ustka
lub dostarczyć do kancelarii JW 4220 bud. Nr 25, pok.
Nr 10 do dnia 17.03.2011 r. do godz. 08.00.
4
O złożeniu oferty po upływie obowiązującego terminu, O złożeniu oferty po upływie obowiązującego terminu,
zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę oraz zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
odwołania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego bud. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego bud.
Nr 25 pok. nr 11 w dniu 17.03.2011 r. o godz. 13.00.
Nr 25 pok. nr 11 w dniu 17.03.2011 r. o godz. 08.15.
Data wysłania wykonawcom zamian SIWZ : 10.03.2011 r.
5
Download