Cięcie cesarskie u ciężarnych po częściowej resekcji jelita w

advertisement
Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 1, zeszyt 2, 152-156, 2008
Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych po częściowej resekcji jelita
w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit (choroby Leśniowskiego-Crohna
i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
B
ARBARA GRZEŚ1, LESŁAW SOZAŃSKI2,
M
ARIUSZ ZIMMER2,
W
IKTOR BEDNARZ3
Streszczenie
Celem pracy jest analiza przebiegu ciąż i sposobów ich zakończenia u 6 ciężarnych ze zdiagnozowaną nieswoista chorobą jelit,
po przebytej interwencji chirurgicznej, które były objęte opieką położniczą w II Katedrze i Klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii AM we Wrocławiu w 2007 - 2008 roku. Materiał i metody: Przeanalizowano przypadki sześciu ciężarnych w wieku od 20-32
lat ze zdiagnozowanym nieswoistym zapaleniem jelit. Były to trzy przypadki choroby Leśniowskiego-Crohna (chL-C) i trzy przypadki
wrzodziejącego zapalenia jelit (WZJG). Cztery ciężarne w przeszłości poddane zostały zabiegowi częściowej resekcji jelita z powodu
choroby podstawowej. U dwóch pacjentek, u których choroba po raz pierwszy ujawniła się podczas trwania ciąży wykonano, ze
wskazań życiowych operację chirurgiczną usuwając fragment jelita. Wyniki: Prawidłowe prowadzenie ciąży w przypadku nieswoistych zapaleń jelit polega na ścisłej współpracy lekarza ginekologa, gastroenterologa i chirurga. Operacyjne leczenie nieswoistych
zapaleń jelit u kobiet ciężarnych w ciężkim stanie ogólnym wiąże się ze znacznym ryzykiem poronienia lub wewnątrzmacicznego
obumarcia płodu. U ciężarnych z nieswoistymi zapaleniami jelit istnieje większe ryzyko porodu przedwczesnego i wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu. Wnioski: 1) Prowadzenie ciąży u kobiet z nieswoistymi zapaleniami jelit wymaga współpracy
medycznej położnika, gastroenterologa i chirurga. 2) Nieprzerwana farmakoterapia choroby podstawowej w czasie ciąży ma znaczący
wpływ na prawidłowy przebieg ciąży i urodzenie zdrowego dziecka. 3) Wybór sposobu zakończenia ciąży po interwencji chirurgicznej w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit powinien uwzględniać wskazania zarówno położnicze jaki i chirurgiczne. 4) Cięcie
cesarskie w powyższych przypadkach wydaje się bezpieczniejszym zakończeniem ciąży ze względu na możliwość powikłań
wcześniejszych interwencji chirurgicznych.
: nieswoiste zapalenia jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ciąża, cięcie
cesarskie
Słowa kluczowe
Choroba Leśniowskiego-Crohna (chL-C) i wrzodziejące
zapalenie jelita grubego(WZJG) zaliczane są do przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit o nadal niejasnej etiologii. W ostatnich latach, wraz z postępem cywilizacyjnym
częstość ich występowania znacznie wzrosła, a ze względu
na zmienny przebieg kliniczny, z następującymi po sobie
okresami zaostrzeń i remisji, jak również częstsze występowanie pierwszych objawów u osób w młodym wieku, stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny [1].
Zrozumiały jest zatem niepokój młodych kobiet, u których rozpoznano nieswoiste zapalenie jelit, o wpływ choroby oraz terapii na płodność i posiadanie zdrowego potomstwa.
Zaplanowanie i prawidłowe prowadzenie ciąży opiera
się na realizacji ścisłej współpracy lekarza ginekologa i gastroenterologa, a w fazie aktywnej choroby, prowadzącej do
groźnych powikłań, nierzadko wskazana jest interwencja
chirurga.
Obawy kobiet przed negatywnym wpływem terapii na
rozwój płodu często prowadzą do odstawienia leków przed
planowanym zapłodnieniem oraz w okresie ciąży, co bardzo często aktywuje przebieg choroby i zwiększa ryzyko
poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu [2].
Do lekarza należy informacja, że aktywna postać choroby wpływa bardziej niekorzystnie na przebieg ciąży
i zdrowie dziecka niż agresywna, ale skuteczna terapia.
Z wieloletnich obserwacji wynika, iż kobiety, które
w chwili zapłodnienia i w okresie trwania ciąży są w remisji mają taką samą szansę jak kobiety zdrowe na donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka [3].
Celem pracy jest analiza przebiegu ciąży i sposobu jej
zakończenia u 6 kobiet ze zdiagnozowaną nieswoistą chorobą jelit, po przebytej interwencji chirurgicznej, które
były objęte opieką położniczą w II Katedrze i Klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii AM we Wrocławiu
w 2007 i 2008 roku.
Materiał i metody
Podczas dwóch ostatnich lat w II Katedrze i Klinice
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu hospitalizowano 6 ciężarnych w wieku
21-35 lat ze zdiagnozowanym nieswoistym zapaleniem
jelit. Były to trzy przypadki choroby Leśniowskiego-Crohna (Ch L-C) i trzy przypadki wrzodziejącego zapalenia jelita (WZJG) (tabela 1).
Głównym powodem hospitalizacji u wszystkich wyżej
wymienionych kobiet była narastająca niedokrwistość
Zakład Ginekologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, Wrocław
II Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii AM we Wrocławiu, Wrocław
3
Klinika Chirurgii Ogólne, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM we Wrocławiu. Wrocław
1
2
Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych po częściowej resekcji jelita w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit
153
Tabela 1
Wiek
Typ
NZJ
Badania dodatkowe
N.M.
CII
PI
28
Ostry
rzut Ch
L-C
K.E.
CII
PII
32
Ch L-C
Sz.K.
CI PI
30
Ch L-C
G.M.
CI PI
35
WZJG
H.M.
CII
PII
29
WZJG
21
Piorunująca
postać
WZJG
HGB – 8,5 mg%
CRP – 175 mg%
Białko całkowite – 4,3 g%
Albuminy – 2,8 g/dl
HGB – 8,7 mg%
CRP – 68 mg%
Białko całkowite – 4,0 g%
Albuminy – 2,5 g/dl
HGB – 10,2 mg%
CRP – 25 mg%
Białko całkowite – 4,6 g%
Albuminy – 2,8 g/dl
HGB – 9,5 mg%
CRP – 37 mg%
Białko całkowite – 4,5 g%
Albuminy – 2,6 g/dl
HGB – 8,2 mg%
CRP – 29 mg%
Białko całkowite – 5,0 g%
Albuminy – 2,9 g/dl
HGB – 8,1 mg%
CRP – 53,7 mg%
Białko całkowite – 4,7 g%
Albuminy – 2,3 g/dl
Lp
P.P
CI PI
Zakończenie ciąży
tysposób
dzień
23. tydzień ciąży.
Cięcie cesarskie
Resectio tu inflammatorius reg. Ileo-coecalis
córka żywa
cum anastomosis ileo-ascendentis finis ad
39 –donoszona
– 2800 g
finem. Liquidatio fistulae ileo-vesicalis et ileoz
cechami
hipotrofii
cutaneae. Ileostomia
Cięcie cesarkie
2001 rok
– syn żywy nieHemicolectomia sin. Propter stenosis coli
37 donoszony
2730 g
transversi, descendentis et sigmoidei
z cechami hipotrofii
Cięcie cesarkie
2005 rok
– syn żywy nieHemicolectomia dex.
39 donoszony
2480 g
z cechami hipotrofii
2006 rok
Cięcie cesarskie
Colectomia et ileostomia
– syn żywy
38 donoszony
(zachowana ileostomia podczas trwania
2630 g
z cechami hipotrofii
ciąży)
Cięcie cesarskie
2003 rok
– córka żywa niedoColectomia et ileostomia
37 noszona
2530 g
z cechami hipotrofii
24. tydzień ciąży (stan po zalożeniu szwu
Poród silami natury
szyjkowego)
24
– syn nieżywy
Colectomia et ileostomia.
niedonoszony 450 g
Relaparotomia – ileus, peritonitis diffusa.
z powodu niedoboru żelaza, niereagująca na doustne leki
krwiotwórcze. W każdym przypadku zlecono dożylną podaż żelaza, uzyskując zadowalający efekt terapeutyczny.
W badaniach dodatkowych u wszystkich ciężarnych
uwagę zwracały podwyższone wartości białka ostrej fazy
CRP > 20 mg% oraz hipoalbuminemia. W badaniach ultrasonograficznych płodu we wszystkich opisywanych przypadkach stwierdzono wewnątrzmaciczne zahamowanie
wzrastania płodu rzędu 2-3 tygodni ciąży. Pozostałe parametry i badanie dopplerowskie mieściły się w granicach
normy.
Cztery spośród sześciu badanych ciężarnych, hospitalizowane z powodu zagrożenia porodem przedwczesnym,
w przeszłości poddane zostały zabiegowi chirurgicznemu,
podczas którego usunięto fragment jelita. W tej grupie
dwie kobiety zachowały podczas ciąży pętlową ileostomię.
Ciężarne dzięki nieprzerwanej farmakoterapii przez cały
okres ciąży pozostawały w stadium remisji choroby.
U pozostałych dwóch kobiet choroba po raz pierwszy
ujawniła się w przebiegu ciąży. W pierwszym przypadku
u pierwiastki w 22. tygodniu jako ostry rzut choroby Leśniowskiego-Crohna, z powikłaniami pod postacią licznych
przetok jelitowo-skórnych i jelitowo–pęcherzowo-pochwowych, niedrożnością przewodu pokarmowego i zagrażającym stanem septycznym.
Drugi przypadek dotyczył pierwiastki w 23. tygodniu
ciąży ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jeli-
Zabieg operacyjny
ta grubego, u której z powodu niewydolności cieśniowoszyjkowej założono szew szyjkowy. W tym przypadku najprawdopodobniej po modyfikacji leczenia farmakologicznego doszło do rozwoju piorunującej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
W opisywanych dwóch przypadkach z aktywną postacią choroby podstawowej, podczas konsultacji gastronenterologa i chirurga z uwagi na nieskuteczną farmakoterapię, pogarszający się stan ogólny ciężarnych i nasilające
się objawy niedrożności przewodu pokarmowego zadecydowano o interwencji chirurgicznej. W obu przypadkach
w asyście położniczej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM we Wrocławiu
usunięto zmieniony fragment jelita i wyłoniono przetokę
jelitowo-skórną.
Wyniki
Ciąża u pacjentki, poddanej w 23. tygodniu ciąży operacji chirurgicznej przebiegała bez powikłań. Kobieta była
pod stałą opieką ginekologiczno-gastroenterologiczną i dzięki farmakoterapii choroba podstawowa utrzymywała się w
stadium remisji do końca ciąży.
U czterech ciężarnych, które poddane zostały operacji
przed ciążą, oprócz utrzymującej się nieznacznego stopnia
niedokrwistości i łagodnego wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu patologii w dalszym przebiegu ciąży nie stwierdzono.
154
B. Grześ, L. Sozański, M. Zimmer, W. Bednarz
Dwie z opisywanej grupy kobiet zgłosiły się do Kliniki
w 37. tygodniu ciąży z rozpoczynającą się czynnością skurczową macicy. Pozostałe trzy ciężarne zgłosiły się do Kliniki w terminie porodu.
Z uwagi na zdiagnozowana i leczoną nieswoistą chorobę jelit, obciążony wywiad chirurgiczny, stan po częściowym usunięciu jelita i dodatkowo w trzech przypadkach
pozostającą przetokę jelitowo–skórną u wszystkich kobiet
w zespole położniczo-chirurgicznym wykonano zabiegi
cięcia cesarskiego. Cięcie cesarskie wykonano w linii pośrodkowej ciała, wycinając stara bliznę. Wszystkie noworodki urodziły się w stanie ogólnym dobrym z cechami hipotrofii, o masie ciała nieprzekraczającej 2800 g.
Jednoczasowo podczas cięcia cesarskiego oceniono
okolicę zespolenia jelitowego i makroskopowy obraz pozostałej części jelit. Takie postępowanie z punktu widzenia
chirurgicznego daje możliwość oceny rokowania co do
dalszego przebiegu choroby podstawowej.
Opisywany przypadek piorunującej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u ciężarnej w 24. tygodniu
ciąży, przekazanej do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM we Wrocławiu, gdzie
w trybie przyspieszonym usunięto część jelita grubego
z wytworzeniem czasowej przetoki jelitowo-skórnej, powikłany był rozejściem się zespolenia jelitowego w 6. dobie
po zabiegu operacyjnym z następowym rozlanym zapaleniem otrzewnej, z wytworzeniem się ropni międzypętlowych i ropnia podśledzionowego.
Podczas konsultacji ginekologicznej nie wysłuchano
akcji serca płodu stwierdzając jego wewnątrzmaciczne obumarcie. Po zdjęciu szwu szyjkowego ciężarna urodziła
martwy płód, który przesłano do badania histopatologicznego.
U pacjentki zastosowano płukanie jamy otrzewnej,
drenaż okolicy ropnia podśledzionowego i zagłębienia odbytniczo-macicznego. Z uwagi na planowane operacyjne
płukanie jamy otrzewnej na powłoki jamy brzusznej założono szew sytuacyjny. Pacjentka w stanie ciężkim została
przekazana na Oddział Intensywnej Terapii, skąd po normalizacji parametrów życiowych, po dwóch tygodniach,
wróciła na Oddział Chirurgii Ogólnej celem dalszego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Dyskusja
Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego są przewlekłymi nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit. Proces zapalny w przebiegu schorzenia
najprawdopodobniej inicjuje zwiększoną przepuszczalność uszkodzonej błony śluzowej jelita, wzmożoną reakcję
komórek nabłonka na antygeny śródjelitowe oraz zaburza
prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego w
obrębie błony śluzowej jelita, co daje charakterystyczne
objawy kliniczne choroby.
W etiopatogenezie nieswoistych zapaleń jelit wyróżnia
się udział czynników genetycznych, środowiskowych i
immunologicznych [1].
Identyfikacja genu podwyższonego ryzyka rozwoju
choroby i jego rodzinne występowanie stwierdzane u 2030% chorych nie zmniejsza roli dodatkowych czynników
ryzyka tj. nadmiernego rozwoju fizjologicznej lub patogennej flory bakteryjnej w jelicie, palenia tytoniu, błędów dietetycznych, czynnika psychicznego czy obecnie najczęściej branego pod uwagę czynnika immunologicznego [4].
Kolejnym problemem w diagnostyce i leczeniu nieswoistych zapaleń jelit jest to, iż pomimo wielu wspólnych
własności, każde ze schorzeń posiada wyraźne, odrębne
cechy makro- i mikroskopowe wymagające różnego postępowania.
W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
zmiany chorobowe ograniczone są do jelita grubego i dotyczą powierzchownych warstw jego błony śluzowej. Ostry rzut choroby objawia się ciężką biegunką z domieszką
krwi i śluzu.
W przeciwieństwie do wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna może zajmować
wszystkie odcinki przewodu pokarmowego od jamy ustnej
do odbytu. Naciek zapalny obejmuje całą grubość ściany
jelita, co prowadzi do rozwoju blizn, zwężeń, ropni międzypętlowych i przetok jelitowo-jelitowych, skórnych, pęcherzowych i pochwowych [5].
Charakterystyczne dla choroby Leśniowskiego-Crohna
jest naprzemienne okresy remisji i silnego zaostrzenia
choroby. Typowym objawem są dolegliwości bólowe i nierzadko wyczuwalny guz w prawym podbrzuszu.
Spowodowane zmianami zapalnymi krwawienie z przewodu pokarmowego w większości przypadków chorych
na nieswoiste zapalenia jelit prowadzi do anemizacji i niedoborów żelaza oraz zaburzeń elektrolitowych.
Wszystkie hospitalizowane pacjentki z uwagi na znacznego stopnia niedokrwistość – hemoglobina 7-8 mg% –
otrzymywały dożylnie preparaty żelaza. Dodatkowo z uwagi na zaburzenia wodno-elektrolitowe były okresowo hospitalizowane, celem uzupełnienia niedoborów.
Głównym celem leczenia nieswoistych zapaleń jelit
jest łagodzenie zaostrzeń choroby, zapobieganie nawrotom, a w razie konieczności podjęcie decyzji o interwencji
chirurgicznej. Z doświadczeń autorów wynika, że ciężarne,
które otrzymały leczenie zalecane przez gastroenterologa,
odpowiednio zmodyfikowane w czasie trwania ciąży, bezpiecznie donosiły ciążę i urodziły zdrowe dzieci.
Podczas gdy w przypadku wrzodziejącego zapalenia
jelita grubego wskazania do leczenia operacyjnego są dzisiaj dokładnie określone i nie budzą kontrowersji, postępowanie chirurgiczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna
budzi dużo wątpliwości. Dotyczy to zarówno określenia
optymalnego momentu interwencji chirurgicznej, jak i wyboru najlepszej metody [6, 7].
Doświadczenie opisanych przypadków pozwala uznać, że wcześniejsza interwencja chirurgiczna, przed planowaną ciążą, zdecydowanie lepiej rokuje, w porównaniu
z zabiegiem wykonanym w trakcie trwania ciąży.
Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych po częściowej resekcji jelita w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit
Brak standardów postępowania spowodowany występowaniem wielu wariantów choroby zmusza do indywidualnego podejścia do każdej pacjentki, szczególnie dotyczy to kobiet ciężarnych, w przypadku których każda forma diagnostyki i leczenia musi być prowadzona w trosce
o ciążę i chęć posiadania w przyszłości dalszego potomstwa. W opisywanym przypadku ciężarnej z ostrym rzutem choroby Leśniowskiego-Crohna operacja częściowej
resekcji jelita okazała się zabiegiem ratującym życie zarówno kobiety, jak i dziecka. Niepowiklany przebieg pooperacyjny, edukacja dotycząca higieny przetoki jelitowoskórnej oraz nieprzerwana farmakoterapia i ścisła współpraca lekarzy wielu specjalności w tym przypadku zakończyła się sukcesem położniczo-chirurgicznym.
Udowodniono, że osoby chore na nieswoiste zapalenia jelit mają statystycznie mniej dzieci niż pary zdrowe.
Płodność kobiet zależy od przebiegu choroby. W okresach
remisji nie odbiega od normy, natomiast spada w okresach
zaostrzenia. Jedną z przyczyn mogą być niedobory pokarmowe, które prowadzą czasami nawet do zatrzymania
cyklu menstruacyjnego. U osób, które zachorowały przed
okresem pokwitania, często opóźnione jest dojrzewanie
płciowe [8].
Dodatkowym problemem w przebiegu tych schorzeń
stają się powikłania pod postacią przetok jelitowo--pochwowych, jelitowo-skórnych, okołoodbytowych ropni i szczelin, które wpływają na pożycie seksualne obniżając jego
komfort, a także mogą obniżać atrakcyjność seksualną.
Czynniki psychiczne takie jak depresja, często towarzysząca chorobie, obniżenie poczucia własnej wartości, skrępowanie objawami choroby, mogą prowadzić do ograniczenia kontaktów towarzyskich i zmniejszają szansę na
znalezienie partnera [9].
Dodatkowym problemem jest obawa o przebieg ciąży
i zdrowie przyszłego potomstwa. Stwierdzono, że kobiety,
które zachorowały przed urodzeniem pierwszego dziecka
mają mniej liczne potomstwo, niż te, które urodziły pierwsze dziecko przed postawieniem diagnozy. Stwierdzono
również, że negatywny wpływ na płodność chorych kobiet
ma interwencja chirurgiczna i kobiety po kolektomii w ciążę zachodzą rzadziej od kobiet, które uniknęły całkowitej
resekcji jelita grubego [10, 11]. Operacyjne leczenie nieswoistych zapaleń jelit u kobiet ciężarnych w ciężkim
stanie ogólnym wiąże się ze znacznym ryzykiem poronienia lub wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.
Z piśmiennictwa wynika ze śmiertelność matek i dzieci
podczas operacji ze wskazań nagłych z powodu nieswoistych zapaleń jelit sięga 53% [12].
Opisywany przez nas przypadek ciężarnej operowanej
w 23. tygodniu ciąży z powodu piorunującej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, powikłany rozlanym
zapaleniem otrzewnej, zagrożeniem życia pacjentki i utratą
ciąży, niestety potwierdza statystyki.
Należy pamiętać i edukować kobiety ciężarne, że leki
przeciwzapalne stosowane w okresach remisji i zaostrzeń
155
choroby nie muszą być odstawiane. Odnosi się to zwłaszcza do sulfasalazyny, mesalazyny i glukokortykosteroidów. Zastrzeżenia budzą te leki, o których nie ma pełnych
danych – są to azatiopryna, 6-merkaptopuryna i infliksymab. Bezwzględnie przeciwwskazany jest metotreksat,
który powinien być odstawiony na 6 miesięcy przed planowaną ciążą z uwagi na swoje działanie mutagenne i ryzyko powstania wad rozwojowych u płodu [13, 14].
Skuteczna farmakoterapia utrzymująca chorobę podstawową w fazie remisji pozwoliła u wszystkich naszych
ciężarnych na prawidłowy przebieg ciąży i urodzenie zdrowych dzieci.
Piśmiennictwo podaje większe ryzyko porodu przedwczesnego, szczególnie w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna (16%), a we wrzodziejącym zapaleniu jelita
grubego 8% [15]. Podobne zależności procentowe dotyczą
wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu.
Przewaga procentowa ryzyka porodu przed 37. tygodniem
ciąży i niskiej masy urodzeniowej w przebiegu chL-C najprawdopodobniej spowodowana jest niedoborami pokarmowymi, które towarzyszą tej jednostce chorobowej [16].
Wśród badanych w naszej Klinice ciężarnych, dwie
z chorobą Leśniowskiego-Crohna i jedna pacjentka z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego urodziły dzieci przed
37. tygodniem ciąży. W każdym opisywanym przypadku
stwierdzono u płodu cechy hipotrofii i niską masę urodzeniową.
Odmienne wyniki stwierdzono analizując częstość
występowania wad rozwojowych u noworodków. Wady
rozwojowe stwierdzane były u 8% dzieci matek z WZJG.
U 3% dzieci matek z chL-C [17].
W podsumowaniu, korzystając z własnych doświadczeń, potwierdzamy, że prawidłowy przebieg ciąży i urodzenie zdrowego dziecka zależy od aktywności choroby.
W niektórych przypadkach ciąża ma pozytywny wpływ na
przebieg nieswoistych zapaleń jelit, w innych dochodzi do
zaostrzenia choroby postępującego w miarę rozwoju ciąży
[18]. W obu przypadkach należy starannie kontrolować
przebieg schorzenia, kontynuować leczenie niekiedy
w sposób agresywny, a gdy zachodzi potrzeba również
operacyjnie. Nieoceniona w przypadku kobiety ciężarnej
z aktywną postacią nieswoistego zapalenia jelit staje się
współpraca doświadczonego gastroenterologa i położnika
z dostępem do ośrodka o trzecim stopniu referencyjności.
Wnioski
1) Prowadzenie ciąży u kobiet z nieswoistymi zapaleniami jelit wymaga współpracy medycznej położnika,
gastroenterologa i chirurga.
2) Nieprzerwana farmakoterapia choroby podstawowej
w czasie ciąży ma znaczący wpływ na prawidłowy
przebieg ciąży i urodzenie zdrowego dziecka.
3) Wybór sposobu zakończenia ciąży po interwencji chirurgicznej w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit po-
156
B. Grześ, L. Sozański, M. Zimmer, W. Bednarz
winien uwzględniać wskazania zarówno położnicze,
jak i chirurgiczne.
4) Cięcie cesarskie w powyższych przypadkach wydaje
się bezpieczniejszym zakończeniem ciąży ze względu
na możliwość powikłań wcześniejszych interwencji
chirurgicznych.
Piśmiennictwo
[1] Judge T.A., Lichtenstein G.R. (2003) Inflammatory bowel disease. In: Friedman S.L., McQuaid K.R., Grendell J.H. (ed.)
Current Diagnosis and Treatment in Gastroenterology. McGraw Hill Companies, New York: 108-30.
[2] Dominitz J.A., Young J.C., Boyko E.J. (2002) Outcomes of infants born to mothers with inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. Am. J. Gastroenterol 97: 641-8.
[3] Nørgård B., Fonager K., Sorensen H.T. et al. (2000) Birth outcomes of women with ulcerative colitis: a nationwide Danish
cohort study. Am. J. Gastroenterology 95: 3165-70.
[4] Isaacs K.L. (2002) Upper gastrointestinal tract endoscopy in
inflammatory bowel disease. Gastrointest Endoscopy Clin.
N. Am. 12(3), 451-62.
[5] Latos W., Gadowska-Cicha A., Niepsuj K. et al. (2005) Choroba Leśniowskiego-Crohna w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Wiad. Lek. 58: 222-6.
[6] Bartnik W. (2004) Postępy farmakoterapii choroby Leśniowskiego-Crohna. Współczesna Farmakoterapia 4: 5-8.
[7] Stallmach A., Wittig B.M., Moser C. et al. (2003) Safety and
efficacy of intravenous pulse cyclophosphamide in acute
steroid refractory inflammatory bowel disease. Gut. 52: 377-82.
[8] Fedorkow D.M., Persaud D., Nimrod C.A. (2006) Inflammatory bowel disease:a controlled study of late pregnancy
outcome. Am. J. Obstet. Gynaecol. 160: 998-1001.
[9] Tennenbaum R., Marteau P., Elefant et al. (1999) Pregnancy
outcome in inflammatory bowel diseases. Gastroenterol.
Clin. Biol. 23: 464-9.
[10] Nørgård B, Fonager K, Pedersen L, et al. (2003) Birth outcome in women exposed to 5-aminosalic clic acid during
pregnancy: a Danish cohort study. Gut. 52: 243-7.
[11] Moody G., Probert C., Srivasta. et al. (2003) Sexual dysfunction amongst patients with inflammatory bowel disease.
Digestion 52: 256-60.
[12] Prajapati D.N., Newcomer J.R., Emmons J. et al. (2002) Successful treatment of an acute flare of Crohn’s colitis during
pregnancy with unfractionated heparin. Inflamm. Bowel Dis.
8: 192-5.
[13] Rutgeerts P., Lemmens L., Van Asche G. et al. (2003) Treatment of active Crohn’s disease with onercept (recombinant
human soluble p55 tumour necrosis factor receptor): results
of a randomised,open-label, pilot study. Aliment. Pharmacol.
Ther. 17: 185-92.
[14] Sandborn W.J., Yednock T.A. (2003) Novel approaches to
treating inflammatory bowel disease: targeting alpha-4 integrin. Am. J. Gastroenterol. 98: 2372-82.
[15] Kornfeld D., Cnattignuis S., Ekbom A. (2007) Pregnancy outcomes in women with inflammatory bowel disease. A population-based cohort study. Am. J. Obstet. Gynaecol. 177:
942-6.
[16] Baird D.D., Narendranathan M., Sandler R.S. (1990) Increased risk of pre-term birth for women with inflammatory
bowel disease. Gastroenterology 99: 987-94.
[17] Hernandez-Diaz S., Werler M.M., Walker A.M. et al. (2000)
Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth
defects. N. Engl. J. Med. 343: 1608-14.
[18] Hana I.M. (2005) Inflammatory bowel disease in the pregnant woman. Clin. Perinatol. 12: 682-99.
J Barbara Grześ
Zakład Ginekologii Katedry Ginekologii i Położnictwa
Akademia Medyczna we Wrocławiu
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: [email protected]
The course of pregnancy and delivery for pregnant women who underwent segmental colon resection
in the course of non-specific inflammatory bowel disease (Leśniowski-Crohn disease and colitis ulcerosa)
The aim of the study is the analysis of the course of pregnancy and the delivery for 6 women with diagnosed non-specific inflammatory bowel disease, after surgical intervention who received their prenatal care in the Department of Obstetrics, Gynecology and
Neonatology of the Academy of Medicine in Wrocław in 2007-2008. Material and methods: Six cases of pregnant women with
diagnosed non-specific inflammatory bowel disease aged 20-32 years were analysed. These were three cases of Leśniowski-Crohn
disease and three cases of ulcerative colitis. Four pregnant women underwent surgical intervention because of the main disease
symptoms. Two women who were diagnosed with the disease in the course of pregnancy due to life indications underwent surgery.
Results: Planned and well-managed pregnancy for women with Leśniowski-Crohn disease and ulcerative colitis requires cooperation
between gynecologist, gastroenterologist and surgeon. Surgical treatment of non-specific inflammatory bowel disease for pregnant
women in severe general condition is connected with a higher risk for miscarriage or intrauterine fetal death. For pregnant women
with non-specific inflammatory bowel disease there is a higher risk of premature labor and IUGR (intrauterine growth retardation).
Conclusions: 1) Normal course of pregnancy at women with non-specific inflammatory bowel disease should be dependent on
medical cooperation between obstetrician, gastroenterologist and surgeon. 2) Uninterrupted pharmatherapy of the main disease in
the course of pregnancy has significant influence on normal course of pregnancy and delivery of a healthy baby. 3) The choice of
delivery after surgical intervention in the course of non-specific inflammatory bowel disease should include indications both
obstetrical and surgical. 4) Cesarean section seems to be a safer delivery due to the possibility of complications after previous surgical
interventions.
: non-specific inflammatory bowel disease, Leśniowski-Crohn disease, colitis ulcerosa, pregnancy, cesarean section
Key words
Download