Warunki Techniczne - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

advertisement
zał. nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pieczęć
Gmina: Grybów – obszar miejski
Powiat: nowosądecki
Województwo: małopolskie
WARUNKI TECHNICZNE
MODERNIZACJI
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
OBRĘBU 3 i 4
POŁOŻONYCH W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ
GRYBÓW - OBSZAR MIEJSKI
Numery statystyczne obrębów: 121001_1.0003, 121001_1.0004
Opracowano w Wydziale Geodezji i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Nowy Sącz – Luty 2016 r.
str. 1
ZAKRES TREŚCI WARUNKÓW TECHNICZNYCH
I. Dane formalno-prawne............................................................................................ str. 3
II. Charakterystyka obiektu........................................................................................ str. 6
III. Zakres prac przewidzianych do wykonania......................................................... str. 10
IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania..................................... str. 13
V. System informatyczny w którym prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków
………………………............................................................................................... str. 16
VI. Wybrane uwagi dotyczące sposobu realizacji prac.............................................. str. 16
VII. Kompletowanie dokumentacji powstałej w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia (operatu ewidencji gruntów i budynków)………………………....str. 31
Załączniki do Warunków Technicznych:
1. Mapy poglądowe obrębu 3 i 4 miasta Grybowa w skali 1: 25 000.
2. Wykaz norm prawnych obowiązujących w trakcie opracowania.
3. Analiza materiałów źródłowych i uzgodnienia dotyczące zakresu wykorzystania tych
materiałów.
4. Wykaz rozbieżności w zakresie powierzchni działek ewidencyjnych.
5. Wykaz działek ewidencyjnych objętych ustalaniem przebiegu granic.
6. Wykaz kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości.
7. Oświadczenia dotyczące sposobu wykorzystania gruntów.
8. Arkusz danych ewidencyjnych budynków.
9. Arkusz danych ewidencyjnych lokali.
10.
Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego opisowo-kartograficznego.
11.
Opinie techniczne sporządzone przez Wykonawcę, dotyczące propozycji rozpatrzenia uwag
zgłoszonych przez strony w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.
12.
Statystyki dotyczące obrębu modernizowanego.
I. Dane formalno-prawne
1. Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
2. Nazwa obiektu
2.1. Powiat: nowosądecki
2.2. Jednostka ewidencyjna: miasto Grybów
2.3. Numer statystyczny jednostki: [121001_1]
2.4. Obręb 3 [0003] i obręb 4 [0004]
str. 2
3. Podstawowe informacje o obiekcie
Grybów – miasto w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Pod
względem administracyjnym, jest jedną z 16 gmin powiatu nowosądeckiego. Liczy około 6000
mieszkańców. Miasto Grybów administracyjnie graniczy z gminą Grybów, której granice otaczają
niemal całe miasto oraz na niewielkim odcinku we wschodniej części z gminą Ropa wchodzącą w
skład powiatu gorlickiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do
województwa nowosądeckiego. Grybów położony jest na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza
Rożnowskiego, nad rzeką Białą. Otaczające miasto Góry Grybowskie wznoszą się na wysokość
powyżej 700 m n.p.m., a średnia wysokość położenia miasta wynosi 360 m n.p.m. przy
maksymalnej różnicy wzniesień 260 m.
Od roku 2007 część opisowa ewidencji gruntów i budynków dla miasta Grybowa jest
prowadzona w systemie Ewid 2007. Na terenie m. Grybowa (obręby 1-4) obowiązuje analogowa
mapa ewidencyjna, która jest na bieżąco aktualizowana. W latach 2006-2007 dla obrębów 1-3 m.
Grybowa założono numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków w systemie EWMAPA,
która powstała głównie na podstawie digitalizacji map analogowych. W roku 2007 mapa ta została
zaimportowana do systemu Ewid 2007. Dla obrębu 4 m. Grybowa prowadzona jest wyłącznie
mapa analogowa.
4. Cel i zakres opracowania
4.1. Cel prac:
Celem prac jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz.
520 ze zmianami) i mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do
wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542
ze zmianami.) [w skrócie rozp. 2001] oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i
utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww.
Rozporządzenia.
W wyniku modernizacji powstanie zintegrowana informatyczna baza danych
ewidencji gruntów i budynków pozwalająca na pełne prowadzenie i udostępnianie danych w
technologii informatycznej.
4.2. Zakres prac:
ETAP I
4.2.1. Pozyskanie danych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz analiza możliwości i
zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
4.2.2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków
w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
4.2.3. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.
4.2.4. Weryfikacja terenowa i aktualizacja danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie baz
danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali.
4.2.5. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego projektu operatu
opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków przed jego wyłożeniem do
publicznego wglądu.
4.2.6. Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków.
ETAP II
str. 3
4.2.7. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowokartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
4.2.8. Przygotowanie danych cyfrowych i przeprowadzenie prac koniecznych do poprawnego
zaimportowania przez Wykonawcę zmodernizowanych danych do powiatowej bazy
danych ewidencji gruntów i budynków w systemie Ewid 2007 (format wymiany
danych SWDE).
4.2.9. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i
budynków do końcowej kontroli.
4.2.10. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.
5. Wymagania formalno-organizacyjne
5.1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią niniejszych Warunków
Technicznych, stanowią one bowiem podstawę opracowania oferty przetargowej, a po
wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących
zapisów zawartych w Warunkach Technicznych i ewentualne zmiany w treści tych Warunków
są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą
Prawo zamówień publicznych.
5.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyłoniony w przetargu wykazał się poprawnym
wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla co najmniej jednego obrębu
ewidencyjnego.
5.3. Zmiana Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie
dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle
ważnych, że zmieniają istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez
Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót.
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego
harmonogramu realizacji prac objętych niniejszymi Warunkami Technicznymi.
5.5. Praca podlega zgłoszeniu w PODGiK w Nowym Sączu.
5.6. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.
5.7. Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia do kontroli opracowanych materiałów
w trakcie realizacji modernizacji ewidencji oraz do stosowania się do zaleceń i uwag
inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
5.8. W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich
przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach
prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca pracy zobowiązany jest do
szczegółowych uzgodnień z inspektorem nadzoru, potwierdzonych zapisami w Dzienniku
Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych
z inspektorem.
5.9. Wszelkie materiały cyfrowe należy przekazywać do kontroli na odpowiednio opisanych
nośnikach cyfrowych (CD/DVD).
5.10. Wykonawca przygotuje dla wszystkich osób biorących udział w realizacji prac terenowych
objętych niniejszymi Warunkami następujące materiały:
 identyfikatory ze zdjęciem, zawierające imienne upoważnienie podpisane przez
Zamawiającego,
 kopie zgłoszenia pracy w PODGiK.
5.11. Przez pojęcie "strony", należy rozumieć w niniejszych Warunkach Technicznych osoby
i jednostki organizacyjne, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz w §11 ust. 1 pkt 1
rozp. 2001.
5.12. Kontrola przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach: Etap I - przed
wyłożeniem projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków do
publicznego wglądu, Etap II - po wyłożeniu projektu operatu i rozpatrzeniu uwag oraz
zaktualizowaniu danych w systemie informatycznym Zamawiającego.
5.13. Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru
określa się na ostatni dzień rozpatrzenia uwag po wyłożeniu projektu operatu opisowo str. 4
kartograficznego do publicznego wglądu, nie później jednak niż 2 tygodnie od daty
przekazania operatu do końcowej kontroli.
str. 5
II. Charakterystyka obiektu
Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji
Obręb ewidencyjny
Informacje o obrębie ewidencyjnym
Szacunkowa liczba budynków
Lp.
Id
nazwa
Pobr
w ha
Ldz
LJR
ogółem
ujawnionych
w EGiB- dane
opisowe i
geometryczne
ujawnionych
w EGiB
bez danych
geometrycznych
Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie
ewidencyjnym [ha]
tereny
użytki rolne:
zurbanizowane i
zabudowane
inne
Wp
użytki
w tym
w tym oraz Ws gruntowe
ogółem
ogółem
Br
Tk
Szacowana ldz do
aktualizacji w zakresie
Grunty
zmeliorowane do
ponownej
klasyfikacji
[ha]
użytków
gruntowych
gleboznawczej
klasyfikacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
121001_1.0003
Grybów obr. 3
182
543
331
383
0
11
139
0.4
14
4
2
27
0
250
0
Grybów obr. 4
1006
2819
791
772
0
36
682
0.3
43
12
10
271
0
400
0
1188
3362
1122
1155
0
47
821
0.7
57
16
12
298
0
650
0
2
121001_1.0004
Razem
Skróty użyte w tabel i oznaczają:
– Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB
– Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego,
– Ldz – liczba działek ewidencyjnych
– LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów
str. 6
Tabela nr 2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB
Obręb
Lp.
Materiały
źródłowe
wykorzystane
do założenia/
odnowienia
EGiB
Id
nazwa
1
121001_1.0003
Grybów
obr. 3
Pomiar terenowy
z roku 1984
2
121001_1.0004
Grybów
obr. 4
Pomiar terenowy
z roku 1983
Szacunkowa
liczba
punktów
granicznych
ogółem
Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem
średnim:
[m]
≤ 0,10
0,11 0,30
0,310,60
4035
95
0
0
17329
571
0
0
Mapa ewidencyjna
.
1,01-3,0
≥ 3m
1
4
0
nieelektroni
czna
4
95
0
nieelektroni
czna
0,611,00
postać
mapy
Informacje o osnowie
geodezyjnej
wykorzystanej do
założenia EGiB
skala
Układ
współrzęd.
1:1000
1965
Osnowa z 1972 r.
1965
Osnowa z 1972 r.
1:2000
str. 7
Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB
Jednostka ewidencyjna
Postać
mapy
Układ
współrzędnych
skala
Liczba
arkuszy
Liczba
operatów
techn.
Szacunkowa
Lbud na MZ
Dodatkowe informacje o MZ
Grybów obr. 3
nieelektr.
1965
1:1000
12
148
383
Mapa zasadnicza o kompletnej treści
Grybów obr. 4
nieelektr.
1965
1:2000
14
435
772
Mapa zasadnicza o kompletnej treści
Lp.
Id
1
2
121001_1.0003
121001_1.0004
nazwa
str. 8
Tabela nr 4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ
Nazwa
systemu/oprogramowania
Przeznaczenie
systemu/oprogra
mowania
System/oprogramowanie
dostosowany do
obowiązującego modelu
danych
tak
Ewid 2007
Prowadzenie
EGiB, GESUT,
BDOT500
X
System umożliwia
eksport danych
w formatach:
System umożliwia
import danych
w formatach:
nie
System umożliwia
import danych w
formacie GML z
rejestracją historii zmian:
tak
GML, SWDE
GML, SWDE
Uwagi i dodatkowe
wyjaśnienia
nie
X
1. Liczba budynków została oszacowana i może odbiegać od podanej wartości o około 20%.
2. Liczba lokali została oszacowana i może odbiegać od podanej wartości o około 20%.
str. 9
III.
Zakres prac przewidzianych do wykonania
ETAP I
1. Pozyskanie danych z Wydziału Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu.
1.1. Zgłoszenie pracy w PODGiK w Nowym Sączu.
1.2. Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od Administratora Danych Osobowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
1.3. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji i
Budownictwa Nowym Sączu, w tym z zasobu PODGiK w Nowym Sączu.
1.4. Pozyskanie i skanowanie operatów źródłowych znajdujących się w zasobie PODGiK.
1.5. Inwentaryzacja i analiza dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Wydziale Geodezji
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod kątem możliwości i zakresu jej
wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Prace te dotyczą w szczególności nieobowiązującej
numerycznej mapy ewidencyjnej i raportów powstałych w wyniku realizacji projektu „Budowa
baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym weryfikacja granic działek
ewidencyjnych i opracowanie pól zagospodarowania dla obszaru ok. 30 tys. km2”, KERG 4193445/2007 (w skrócie LPIS).
1.6. Pozyskanie, skanowanie i kalibracja map zasadniczych i map ewidencyjnych (map
klasyfikacyjnych).
1.7. Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-2000, o którym mowa w §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15
października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
1.8. Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układach
lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, po uprzedniej transformacji
lokalnej osnowy pomiarowej, wykorzystanej przy wykonywaniu tych pomiarów, do układu PL2000.
1.9. Wykonawca wykorzysta, przy tworzeniu bazy danych EGiB dane i materiały przekazane mu
przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w §6 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (PZGiK), oraz przy pomocy niektórych tych materiałów zweryfikuje
utworzone przez siebie zbiory danych.
2. Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji
dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających.
2.1. Badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz dokumentów
zgromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
2.2. Pozyskanie informacji dotyczących nieruchomości budynkowych i lokalowych oraz
związanych z nimi nieruchomości gruntowych.
2.3. Ustalenie właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2 i §11
ust. 1 rozp. 2001 w oparciu o wpisy w księgach wieczystych oraz zgromadzone przez Starostwo
dokumenty.
2.4. W przypadku gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów
albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli należy wykazać w ewidencji
gruntów i budynków osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach
samoistnego posiadania.
2.5. Uzupełnienie danych ewidencyjnych właścicieli nieruchomości oraz władających między
innymi w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON.
3. Wykonanie wywiadu terenowego i bezpośrednich pomiarów terenowych w oparciu o dane
zawarte w operatach geodezyjnych znajdujących się w zasobie PODGiK.
str. 10
3.1. Przed dokonaniem pomiarów terenowych należy przeanalizować dane ewidencyjne
uwzględniające kryteria wynikające z §26 ust. 5 oraz §82 ust. 1 rozp. 2001.
3.2. Wykonanie wywiadu terenowego w celu weryfikacji i uczytelnienia mapy ewidencyjnej oraz
inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej dla terenów wymagających wykonania pomiarów
granic działek, budynków, znaków granicznych i innych elementów potrzebnych do wyjaśnienia
przebiegu granic.
3.3. Uzupełnienie opisów topograficznych punktów poziomej osnowy geodezyjnej III klasy
o ewentualne zmiany stwierdzone w terenie, mające znaczenie dla ich odnalezienia.
3.4. Zaprojektowanie, zastabilizowanie, pomiar oraz wyrównanie poziomej osnowy pomiarowej dla
terenów wymagających wykonania pomiarów terenowych.
3.5. Pomiar sytuacyjny na osnowę geodezyjną budynków, znaków granicznych i innych śladów
granicznych, dla których brak w zasobie PODGiK danych pozwalających na ich wykazane w
mapie numerycznej z dokładnością zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami.
3.6. Wykonanie terenowych pomiarów kontrolnych i analiz dokładności znaków granicznych
zachowanych w terenie, celem stwierdzenia poziomu wiarygodności danych dotyczących
przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym dokładności współrzędnych punktów,
zgromadzonych w dotychczasowym operacie ewidencyjnym.
3.7. Wykonanie analizy wyników pomiaru kontrolnego znaków granicznych w oparciu o procedurę
podaną w §67-68 rozp. 2011.
3.8. Obliczenie współrzędnych pomierzonych punktów oraz sporządzenie raportów z wykonanych
pomiarów i obliczeń.
3.9. Wprowadzenie wyników pomiarów do roboczej numerycznej mapy ewidencyjnej.
3.10. Wprowadzenie do roboczej numerycznej mapy ewidencyjnej danych z operatów geodezyjnych
znajdujących się w zasobie PODGiK.
4. Analiza istniejących danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się
w Wydziale Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w tym w zasobie
PODGiK w Nowym Sączu.
4.1. Inwentaryzacja i analiza dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Wydziale Geodezji
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, pod kątem możliwości i zakresu jej
wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Analizy dotyczą również wyniki projektu LPIS.
4.2. Sporządzenie w postaci analogowej i cyfrowej wykazu przeanalizowanych materiałów
źródłowych zgodnie z zał. nr 3 do niniejszych Warunków.
4.3. Wykonanie wstępnego porównania bazy geometrycznej i opisowej ewidencji przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiającego na początku prac modernizacyjnych.
4.4. Zebranie i analiza materiałów geodezyjno-prawnych dla działek, na których:
a) występują w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami
działek (położenie budynku na dwóch nieruchomościach),
b) została przekroczona dopuszczalna odchyłka powierzchni pomiędzy bazą opisową, a
numeryczną mapą ewidencyjną,
c) istnieją kolizje granic obrębów i jednostek ewidencyjnych,
d) występują lokalne i systematyczne przesunięcia i skręcenia działek,
e) występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic wykazanym na mapach
analogowych, a przebiegiem wynikającym z operatów źródłowych, wykraczające poza
dokładność kartometryczną map analogowych.
5. Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki
przeprowadzonych analiz.
5.1. Uzupełnienie roboczej numerycznej mapy ewidencyjnej o wyniki analiz materiałów.
5.2. Skorygowanie atrybutów punktów granicznych działek ewidencyjnych (rodzaje atrybutów - tab.
6 załącznika nr 1 do rozp. 2001).
5.3. Identyfikacja i korekta ewentualnych lokalnych, systematycznych przesunięć lub skręceń granic
działek ewidencyjnych, wykazanych w numerycznej mapie ewidencyjnej.
str. 11
5.4. Zgromadzenie dokumentacji potrzebnej do skorygowania rozbieżności w zakresie powierzchni
działek pomiędzy bazą opisową, a mapą ewidencyjną.
5.5. Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia wykazu działek (w postaci
tabelarycznej i graficznej), wyłonionych w wyniku analiz danych.
5.6. Analiza i weryfikacja oznaczeń konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych pod kątem
zgodności z rozp. 2001.
5.7. Uzupełnienie i dostosowanie struktury numerycznej mapy ewidencyjnej do aktualnych
przepisów prawnych tak, aby mapa zawierała w swej treści elementy wymienione w §28 ust.1
rozp. 2001, zapisane w postaci zgodnej z funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Nowym
Sączu programem Ewid 2007.
5.8. Opracowanie operatu opisowo – kartograficznego składającego się z:
a) bazy danych ewidencyjnych, zgodnej z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a
do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie EGiB,
b) raportów, o których mowa w § 22 i § 29 rozporządzenia w sprawie EGiB.
6. Weryfikacja terenowa i aktualizacja danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie baz danych
ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali.
6.1. Pozyskanie danych geometrycznych dotyczących budynków oraz danych opisowych
dotyczących budynków i lokali.
6.2. Wykazać na mapie numerycznej wszystkie budynki zgodnie z dokładnością jak dla szczegółów
terenowych I grupy, podaną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
– (w skrócie rozp. 2011). Należy skorzystać z istniejących w zasobie PODGiK operatów
pomiarowych, a przypadku braku informacji o budynkach wykonać konieczne pomiary
terenowe (w tym pomiar czołówek).
6.3. Budynki, które zgodnie z §78 rozp. 2001 nie są ujawniane w ewidencji budynków (tzw.
budynki nieewidencyjne - BNE) oraz inne budowle niespełniające definicji budynku typu:
wiaty, blaszane garaże nietrwale związane z gruntem, zostaną obligatoryjnie wykazane przez
Wykonawcę na odrębnych warstwach mapy ewidencyjnej, jeżeli występują już na mapach
analogowych i znajdują się w terenie.
6.4. Sporządzenie plików komputerowych i dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do ujawnienia
zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.
6.5. Zaimplementowanie do systemu EWID 2007 pozyskanych danych.
6.6. Sporządzenie ewidencyjnych raportów podstawowych i pomocniczych oraz plików w formacie
SWDE.
7.
8.
Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu opisowo-kartograficznego
do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.
Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu opisowo-kartograficznego.
ETAP II
9. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag
zgłoszonych przez strony.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Aktualizacja opracowanego projektu operatu ewidencyjnego w oparciu o zmiany, które
wpłynęły do Starostwa od momentu przekazania operatu do kontroli do rozpoczęcia wyłożenia.
Przygotowanie danych numerycznych oraz raportów podstawowych i pomocniczych ewidencji
gruntów i budynków do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji.
Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji do publicznego wglądu.
Rozpatrzenie uwag i wprowadzanie wynikłych z nich zmian do operatu.
str. 12
9.5.
Uzupełnienie operatu ewidencji gruntów i budynków o te zmiany, które wpłynęły do Starostwa
w czasie trwania wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu oraz
rozpatrywania uwag.
10. Skompletowanie oraz przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do
końcowej kontroli.
11. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.
12. Przygotowanie danych cyfrowych i przeprowadzenie prac koniecznych do poprawnego
zaimportowania przez Wykonawcę zmodernizowanych danych do powiatowej bazy danych
ewidencji gruntów i budynków w systemie Ewid 2007.
12.1. Przeprowadzenie przez Wykonawcę na bazie dany ewidencji gruntów i budynków prowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu prac koniecznych do wsadowego załadowania
zmodernizowanych danych oraz zagwarantowania ich poprawnej redakcji i wewnętrznej
spójności (uzgodnienie styków obrębów ewidencyjnych, weryfikacja słowników, powiązanie
jednostek budynkowych i lokalowych, redakcja i uczytelnienie treści mapy).
12.2. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu zmodernizowanych danych w postaci plików
komputerowych uzgodnionych z Zamawiającym, potrzebnych do wsadowego zasilenia przez
Wykonawcę bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Sączu w systemie Ewid 2007 (SWDE).
12.3. Usuwanie przez Wykonawcę ewentualnych błędów o charakterze syntaktycznych lub
semantycznym, które uniemożliwiają poprawne wykonanie przez Wykonawcę importu
zmodernizowanych danych do systemu Ewid 2007 lub powodują powstanie błędów w
ewidencyjnej bazie danych.
12.4. Pobranie i kontrola przez Wykonawcę raportów podstawowych i pomocniczych oraz plików
SWDE wygenerowanych przez Zamawiającego w systemie Ewid 2007 na podstawie
zmodernizowanej bazy danych.
13. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej przez Starostę Nowosądeckiego, że projekt operatu opisowokartograficznego, z dniem zakończenia wyłożenia, stał się operatem ewidencji gruntów i
budynków po rozpatrzeniu uwag.
IV.
Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.
1. Materiały i informacje zgromadzone w Wydziale Geodezji i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu, w tym w zasobie PODGiK w Nowym Sączu.
Materiały dla obrębu 3:
1.1. Mapy zasadnicze (matryce i pierworysy-plansze aluminiowe) w skali 1:1000 sporządzone w
1975 r. w lokalnym układzie współrzędnych.
1.2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 w lokalnym układzie współrzędnych (matryce i
pierworysy-plansze aluminiowe) – pokrycie częściowe.
1.3. Operat pomiarowy z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego (operat 282/6/57/84), zawierający
wykonanie pomiaru uzupełniającego dla mapy zasadniczej 1:1000 i mapy sytuacyjnowysokościowej 1:500.
1.4. Obowiązująca analogowa mapa ewidencyjna (matryce) aktualizowana jest na bieżąco. Zawiera
działki ewidencyjne, klasoużytki, kontury budynków. Mapa ta powstała częściowo z pomiaru
w terenie i częściowo z digitalizacji map zasadniczych na planszach aluminiowych (operat
założenia ewidencji 282/6/55/83 zawierający m.in. obliczenie powierzchni działek
ewidencyjnych, protokoły ustalenia stanu władania, protokoły z rozgraniczenia gruntów Skarbu
Państwa).
str. 13
1.5. Numeryczna, nieobowiązująca ewidencyjna mapa wektorowa, która powstała z digitalizacji
analogowej mapy ewidencyjnej i zasadniczej. Założona w systemie Ewmapa, przez pewien
okres była aktualizowana o treść operatów z PODGiK. Zaimportowana do systemu Ewid 2007.
Na dzień dzisiejszy nie aktualizowana. Informacje dotyczące działek, użytków i budynków
wymagają weryfikacji pod kątem ich aktualności, poprawności i zgodności ze stanem
faktycznym.
1.6. Operaty techniczne wykonane na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz
czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości,
rozgraniczeń nieruchomości, wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów
granicznych oraz aktualizacji użytków gruntowych.
1.7. Operaty jednostkowe: inwentaryzacji budynków, mapy sytuacyjno-wysokościowe.
1.8. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków aktualizowana na bieżąco, prowadzona
w systemie informatycznym Ewid 2007 firmy Geomatyka.
1.9. Dowody zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (decyzje administracyjne, akty
notarialne itp.) przechowywane w Wydziale Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu.
1.10. Pozioma osnowa geodezyjna III klasy posiadająca współrzędne w układzie 1965 założona
w 1972 r., przeliczona na układ PL-2000 w 2008 r.
1.11. Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie czarno-białych zdjęć lotniczych
w skali 1:13000 wykonanych w 2005 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000,
o rozdzielczości terenowej 0,25 m.
1.12. Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie kolorowych zdjęć lotniczych
wykonanych w 2009 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000 o rozdzielczości
terenowej 0,25 m.
1.13. Mapa numeryczna i raporty powstałe w wyniku realizacji projektu „Budowa baz danych
Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym weryfikacja granic działek
ewidencyjnych i opracowanie pól zagospodarowania dla obszaru ok. 30 tys. km2”, KERG
4193-445/2007.
Materiały dla obrębu 4:
1.14. Obowiązująca analogowa mapa ewidencyjna w skali 1:2000 (matryce), aktualizowana na
bieżąco.
1.15. Operat założenia ewidencji gruntów 282/6/56/83.
1.16. Mapy zasadnicze (matryce i pierworysy-plansze aluminiowe) w skali 1:2000 sporządzone w
1977 r. w układzie współrzędnych 1965.
1.17. Operaty techniczne wykonane na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz
czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości,
rozgraniczeń nieruchomości, wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów
granicznych oraz aktualizacji użytków gruntowych.
1.18. Operaty jednostkowe: inwentaryzacji budynków, mapy sytuacyjno-wysokościowe.
1.19. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków aktualizowana na bieżąco, prowadzona
w systemie informatycznym Ewid 2007 firmy Geomatyka.
1.20. Dowody zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (decyzje administracyjne, akty
notarialne itp.) przechowywane w Wydziale Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu.
1.21. Pozioma osnowa geodezyjna III klasy posiadająca współrzędne w układzie 1965 założona
w 1972 r., przeliczona na układ PL-2000 w 2008 r.
1.22. Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie czarno-białych zdjęć lotniczych
w skali 1:13000 wykonanych w 2005 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000,
o rozdzielczości terenowej 0,25 m.
1.23. Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie kolorowych zdjęć lotniczych
wykonanych w 2009 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000 o rozdzielczości
terenowej 0,25 m.
1.24. Mapa numeryczna i raporty powstałe w wyniku realizacji projektu „Budowa baz danych
Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym weryfikacja granic działek
str. 14
ewidencyjnych i opracowanie pól zagospodarowania dla obszaru ok. 30 tys. km2”, KERG
4193-445/2007.
2. Dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach.
2.1. Informacje dotyczące własności nieruchomości – Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Gorlicach (dotyczy to zwłaszcza nieruchomości budynkowych i lokalowych).
2.2. Dokumentacja architektoniczo-budowlana – Urząd Miejski w Grybowie.
2.3. Wykaz nazw ulic i dróg, kategorie dróg, numeracja nieruchomości – Urząd Miejski w
Grybowie.
2.4. Dane odnoszące się do gruntów, a także budynków i lokali, położonych na terenach
zamkniętych, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów
o ochronie informacji niejawnych - zarządcy terenów zamkniętych.
2.5. Dane dotyczące obiektów zabytkowych – Urząd Miejski w Grybowie i Wojewódzki
Konserwator Zabytków.
2.6. Dane dotyczące lokali - Urząd Miejski w Grybowie, spółdzielnie mieszkaniowe.
2.7. Dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki
organizacyjne.
2.8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Urząd Miejski w Grybowie.
2.9. Dane dotyczące użytków ekologicznych - Wojewódzki Konserwator Przyrody - Wydział
Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Ochrony Przyrody.
2.10. Dane dotyczące wód publicznych - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Urząd Miejski w Grybowie
2.11. Dane dotyczące planów urządzania lasów – Urząd Miejski w Grybowie, Nadleśnictwo Gorlice.
2.12. Dane dotyczące terenów kolejowych - Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Krakowie.
2.13. Numery REGON – Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie, zainteresowane osoby.
2.14. Numery PESEL – Urząd Miejski w Grybowie, zainteresowane osoby.
2.15. Mapy klasyfikacyjne - Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Oddział w Nowym
Sączu.
2.16. Decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
3
Wywiad i pomiary terenowe
3.1. W celu pozyskania informacji potrzebnych do założenia kartotek budynkowych i lokalowych
zostanie wykonany wywiad i pomiary terenowe.
3.2. Wykazać na mapie numerycznej wszystkie budynki zgodnie z dokładnością jak dla szczegółów
terenowych I grupy, podaną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
– (w skrócie rozp. 2011).
3.3. Bezpośrednimi pomiarami na osnowę geodezyjną należy objąć budynki podlegające wykazaniu
w ewidencji gruntów i budynków, które zostały pozyskane do tej mapy numerycznej drogą
wektoryzacji map analogowych lub brak dla nich w zasobie PODGiK danych pozwalających na
jednoznaczne określenie ich położenia z dokładnością wymaganą przez rozp. 2011.
3.4. Do określenia położenia (przebiegu) granic należy wykorzystać dane z dokumentów
pozyskanych z PODGiK w Nowym Sączu (m.in. mapa ewidencji gruntów, operaty techniczne,
numeryczna, nieobowiązująca mapa ewidencji gruntów, mapy wektorowe sporządzone w
projekcie LPIS), po ich szczegółowej analizie i porównaniu danych.
3.5. Dla działek, dla których rozbieżność powierzchni pomiędzy bazą opisową ewidencji, a mapą
numeryczną przekracza dopuszczalne odchyłki, należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic
w trybie § 37-39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
3.6. Ustalanie przebiegu granic działek musi zostać wykonane w terenie osobiście przez geodetów
uprawnionych (zakres 2 uprawnień geodezyjnych określonych w art. 43 ustawy z dnia 17 maja
str. 15
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), upoważnionych przez Zamawiającego oraz musi być
poprzedzone staranną analizą istniejącej dokumentacji znajdującej się w zasobie PODGiK.
Głównie dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w tym komunikacyjnych) zostanie
zweryfikowana poprawność i aktualność użytków gruntowych przedstawionych na istniejącej
mapie ewidencyjnej. Weryfikacją objęte zostaną też pozostałe użytki gruntowe. W przypadkach
niezgodności rodzaju i przebiegu konturów użytków gruntowych należy pozyskać dane
potrzebne do wprowadzenia koniecznych zmian w operacie ewidencyjnym. Dla gruntów pod
wodami znajdzie zastosowanie §82a ust.1 rozp. 2001.
Granice obrębów 3 i 4 miasta Grybowa należy przyjąć z operatów technicznych znajdujących
się w PODGiK W Nowym Sączu. W przypadku braku danych umożliwiających ustalenie
styków obrębów objętych modernizacją oraz obrębów sąsiednich należy przeprowadzić
protokolarne ustalenie i pomiar przebiegu granic zgodnie z §37-39 rozp. 2001 oraz łączny
pomiar na osnowę geodezyjną konturów budynków, punktów granicznych oraz trwałych
elementów zagospodarowania terenu (m.in. trwałych ogrodzeń). Elementy te należy zamierzyć
na osnowę geodezyjną III klasy lub osnowę pomiarową z dokładnością jak dla szczegółów I
grupy dokładnościowej.
Wykonawcy zostanie udostępniona nieobowiązująca numeryczna mapa ewidencyjna dla
obrębów 1, 2, 3 oraz mapa powstała w ramach projektu LPIS dla obrębów 1, 2, 3, 4 m. Grybów.
Zamawiający wymaga aby numeryczna mapa ewidencyjna powstała w ramach modernizacji
ewidencji gruntów i budynków była przygotowana w sposób umożliwiający jej bezproblemowe
załadowanie do systemu Ewid 2007 (bez konieczności zmian przebiegu granic po jej
załadowaniu - chodzi głównie o styki obrębów).
Pomiary geodezyjne należy prowadzić i opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych,
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - Rozp. 2011.
V. System informatyczny, w którym prowadzona jest ewidencja gruntów i
budynków.
Część opisowa i graficzna ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w programie
Ewid2007 firmy Geomatyka.
VI.
Wybrane uwagi dotyczące sposobu realizacji prac
1. Pozyskanie danych z Wydziału Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu
1.1. Zgłosić pracę w PODGiK w Nowym Sączu.
1.2. Uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych od Administratora Danych Osobowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
1.3. Pozyskać dane cyfrowe i dokumentację geodezyjno-prawną z Wydziału Geodezji i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w tym z PODGiK w Nowym Sączu.
1.4. Wykonać skanowanie operatów źródłowych znajdujących się w zasobie PODGiK.
1.5. Wykonać analizę i weryfikacje danych analogowych oraz cyfrowych (nieobowiązujące mapy
numeryczne).
1.6. W przypadku stwierdzenia występowania lokalnych, systematycznych przesunięć lub skręceń
granic działek ewidencyjnych pochodzących z wektoryzacji, wykazanych na numerycznej mapie
ewidencyjnej sporządzonej w ramach projektu LPIS, w stosunku do współrzędnych punktów
granicznych pozyskanych z wiarygodnych operatów lub obrazu tych granic widocznych
w postaci śladów granicznych na mapie zasadniczej i ortofotomapie (np. miedze, kontury upraw
polowych), nie dających się wyjaśnić na podstawie dokumentów posiadanych przez PODGiK,
należy dokonać korekty położenia granic (z zachowaniem proporcji, kształtu i relacji
przestrzennych) przyjmując, że charakter tych przesunięć i skręceń wskazuje na lokalne błędy
str. 16
mapy ewidencyjnej, których nie udało się wyeliminować w procesie kalibracji map rastrowych.
Do identyfikacji działek posiadających ww. deformacje należy wykorzystać atrybuty punktów
granicznych (ZRD i BPP) zamieszczone w mapie numerycznej.
1.7. W celu wykonania wyżej opisanej korekty należy sprawdzić poprawność wykonania w projekcie
LPIS kalibracji rastrowych mapy ewidencyjnych obejmujących dany obszar, poprzez analizę
raportów z kalibracji tych map oraz porównanie mapy rastrowej z mapą wektorową przekazaną
do zasobu PODGiK. Jeżeli wyniki analiz wykażą błędy kalibracji (np. przekroczenie odchyłek
przyjętych w projekcie LPIS, nieprawidłowy sposób doboru punktów do transformacji, złe
rozmieszczenie punktów dostosowania), to do dalszych analiz należy wykorzystać mapy
ewidencyjne zeskanowane i skalibrowane przez Wykonawcę w wyżej opisany sposób.
1.8. Jeżeli w wyniku analiz Wykonawca stwierdzi, że pierwotna kalibracja map rastrowych
wykonana w projekcie LPIS jest poprawna, a wspominanie powyżej przesunięcia wektorowych
granic działek występują tylko na niektórych fragmentach mapy, należy określić źródło
pochodzenia tych działek oraz czas i sposób ich wkreślenia na analogowe mapy ewidencyjne.
Wykonawca ustali zakresy obszarów, zwanych dalej kompleksami, objętych ww. deformacjami,
poprzez określenie na mapie numerycznej granic, których położenie jest zgodne z mapami
zasadniczymi, ortofotomapą lub operatami geodezyjnymi. Dla wektorowych granic działek
położonych wewnątrz takich kompleksów należy zidentyfikować co najmniej 5 punktów
dostosowania, równomiernie rozmieszczonych i wykonać dodatkowe, korygujące transformacje:
Helmerta (transformacja kontrolna do weryfikacji punktów dostosowania) i Helmerta
z poprawkami Hausbrandta. Raporty z kalibracji należy dołączyć do operatu wraz z plikiem w
formacie dgn, zawierającym zakresy i numery ww. kompleksów.
1.9. Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się
układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy
PL-EVRF2007-NH, o których mowa w §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15
października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012
r. poz. 1247).
1.10. Transformacji współrzędnych płaskich prostokątnych, dotyczących istniejących zbiorów danych
PZGiK, do układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, dokonuje się zgodnie z
zasadami określonymi w §47 rozp. 2011.
1.11 Przygotować w postaci opisów, raportów i załączników graficznych oraz przedstawić do
uzgodnienia Zamawiającemu szczegółowe wyniki analiz i wykonane korekty stwierdzonych
lokalnych, systematycznych przesunięć lub skręceń granic działek ewidencyjnych pochodzących
z wektoryzacji.
2. Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji
dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających
2.1. Wykonać badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz
dokumentów zgromadzonych w Starostwie. Sporządzić dokumentację ustalenia stanów
prawnych nieruchomości (§61 instrukcji G-5).
2.2. Wyniki badania ksiąg wieczystych należy dołączyć do operatu modernizacji ewidencji
w postaci papierowej, podpisanej przez uprawnionego geodetę (wzór nr 8, instrukcja G-5).
2.3. Ustalenie stanów prawnych nieruchomości gruntowych dotyczyć będzie między innymi
przypadków: braku określenia tytułów własności lub władania w dotychczasowym operacie
ewidencyjnym, braku podania numeru księgi wieczystej w przypadkach powstania
i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, rozbieżności w zakresie działek ewidencyjnych
pomiędzy bazami ewidencyjnej mapy numerycznej a danymi opisowymi.
2.4. Przygotować i przedstawić Zamawiającemu tabelaryczny wykaz z porównania treści zbadanych
ksiąg wieczystych ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków (w postaci
analogowej i cyfrowej), wraz z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności oraz propozycją
sposobu ich usunięcia w oparciu o zgromadzoną przez Wykonawcę dokumentację pozyskaną
m.in. z: części geodezyjno-prawnej operatu ewidencyjnego (dowodów zmian), ksiąg
wieczystych (informacja o rodzaju, dacie i sygnaturze dokumentu). Rozbieżności w zakresie
powierzchni działek należy przedstawić dodatkowo w postaci wykazu zgodnego z zał. nr 4 do
niniejszych Warunków.
str. 17
2.5. Ustalić właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i § 11
ust. 1 rozp. 2001, w oparciu o wpisy w księgach wieczystych oraz zgromadzone przez
Starostwo dokumenty.
2.6. Stany prawne działek będą wykazane na mapie numerycznej za pomocą obiektów „DOK”,
o których mowa w pkt 25 załącznika nr 4 do rozp. 2001.
2.7. Uzupełnić dane ewidencyjnych właścicieli nieruchomości oraz władających między innymi
w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON. Identyfikatory osób fizycznych
w postaci numeru PESEL pozyskuje się z bazy danych systemu ewidencji ludności PESEL na
podstawie art. 44h ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 476) lub
bezpośrednio od osób zainteresowanych podczas czynności ustalenia danych podmiotowych.
2.8. Wykonawca dokona weryfikacji i doprowadzi do zgodności dane ewidencyjne dotyczące
podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB z danymi:
1. PESEL - w odniesieniu do osób fizycznych,
2. REGON - w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym
uzupełni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery
identyfikacyjne REGON.
Zadanie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy osób fizycznych ujawnionych w egib, w
odniesieniu do których zgromadzone w tej ewidencji dane nie umożliwiają jednoznacznej
identyfikacji tych osób w rejestrze PESEL. Listę tych osób zawierającą pełen zestaw ich
danych ewidencyjnych Wykonawca włączy do operatu technicznego.
2.9. Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych oraz osób władających zawarte w dotychczasowej
bazie danych należy zweryfikować i uzupełnić według zasad podanych w §26-32 oraz §121 ust.
4 i 5 instrukcji G-5, przy wykorzystaniu przykładów oznaczeń właścicieli i innych władających
nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek podziału terytorialnego państwa podanych
we wzorze nr 28 do instrukcji G-5.
2.10. Sporządzić wykazy: podmiotów ewidencyjnych w układzie alfabetycznym (wzór nr 1 do
instrukcji G-5), osób, jednostek organizacyjnych i organów władających gruntami Skarbu
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (wzór nr 2 do instrukcji G-5), natomiast w
przypadku gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo
innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli należy wykazać w ewidencji gruntów i
budynków osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego
posiadania.
2.11. Organ prowadzący ewidencję udostępni w procesie modernizacji ewidencji dokumenty
stanowiące podstawę opisu praw, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz inne dokumenty dostarczone przez właścicieli nieruchomości w procesie
aktualizacji ewidencji.
3. Wykonanie wywiadu terenowego i pomiarów terenowych oraz uzupełnienie numerycznej mapy
ewidencyjnej
3.1. Przygotować mapę wywiadu terenowego.
3.2. Wykonać wywiad terenowy w celu weryfikacji i uczytelnienia mapy ewidencyjnej oraz
inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej dla terenów wymagających wykonania pomiarów
(granice działek, znaki graniczne, budynki i ewentualnie inne elementy potrzebne do
wyjaśnienia przebiegu granic, jak np. ślady graniczne).
3.3. Na mapie wywiadu należy wykazać różne sytuacje ujawnione w terenie, takie jak np.: brak
budynków na analogowej mapie zasadniczej, zmiana geometrii budynku, budowle nie zaliczone
do budynków ewidencyjnych, zmiana funkcji budynku i numeru porządkowego, budynki w
trakcie budowy. Budynki, które zgodnie z rozp. 2001 podlegające ewidencji należy oznaczyć
kolorem niebieskim (obwódka wewnątrz konturu budynku). Budynki nie podlegające ewidencji
skreślić kolorem jasno-zielonym, budynki, których nie ma na mapie, a są w terenie wkreślić
orientacyjnie kolorem czerwonym. Budynki, które zostały wyburzone w terenie skreślić kolorem
czerwonym. Mapa wywiadu przekazywana do odbioru powinna zawierać również zakresy i nr
szkiców polowych (arkuszy spisowych), na których wykazano szczegółowo wyniki pomiarów
terenowych.
str. 18
3.4. Dla terenów wymagających wykonania pomiarów terenowych zaprojektować i zastabilizować
trwale punkty osnowy pomiarowej oraz wykonać ich pomiar i wyrównanie.
3.5. W terenie zurbanizowanym o utwardzonych nawierzchniach stabilizację wykonać bolcami
z nierdzewnej stali z napisem „znak pomiarowy” oraz oznaczyć farbą tak aby możliwe było ich
sprawne odszukanie przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych. Poza tymi obszarami jako znaki
osnowy pomiarowej wykorzystać znaki starej osnowy geodezyjnej oraz elementy
zagospodarowania terenu łatwe do odszukania i jednoznacznej identyfikacji w terenie (np.
elementy armatury naziemnej uzbrojenia terenu). W przypadku braku takich elementów punkty
zastabilizować prętami lub rurkami stalowymi.
3.6. Przy pomiarach osnowy pomiarowej należy stosować odpowiednią sygnalizację punktów
osnowy (np. znaki na statywach, sprawdzone typy i jakość luster) w sposób zapewniający
otrzymanie wymaganych w niniejszych Warunkach Technicznych dokładności, określonych
w rozp. 2011.
3.7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dokonywał pomiarów punktów i śladów granicznych
bezpośrednio przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) należy dodatkowo
wykonać w terenie stabilizacje i pomiar punktów kontrolnych (osnowy pomiarowej),
rozmieszczonej w taki sposób, aby możliwa była zarówno kontrola samych pomiarów GNSS
(powtórny pomiar tych samych punktów metodą klasyczną lub satelitarną), jak i kontrola oraz
łatwe wyznaczanie metodą klasyczną pomierzonych przez Wykonawcę punktów, w tym
punktów granicznych (minimum 1 punkt na hektar).
3.8. Sporządzić mapę przeglądową i opisy topograficzne założonych punktów osnowy pomiarowej w
postaci plików dgn i pdf z podaniem współrzędnych X,Y w układach „1965” i „2000”. Każdy
punkt powinien być zapisany w odrębnym pliku dgn i pdf o nazwie zawierającej godło mapy
topograficznej w skali 1: 10 000 i numer właściwy punktu.
3.9. Jeśli w bazie prowadzonej przez PODGiK w Nowym Sączu lub w operatach znajdujących się w
zasobie istnieją aktualniejsze informacje dotyczące poszczególnych punktów granicznych (np.
punkty z nowego podziału nieruchomości), to należy je wykorzystać do aktualizacji mapy
numerycznej.
3.10. Materiały zgromadzone w PODGiK wykorzystuje się do numerycznego opisu granic działek
ewidencyjnych, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych,
wykonanych zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami technicznymi lub instrukcją
techniczną G4, umożliwiających obliczenie współrzędnych punktów granicznych w układzie
„2000”.
3.11. Obliczyć współrzędne pomierzonych punktów w układzie „1965” i „2000” (niezależne
obliczenia w oparciu o źródłowe obserwacje terenowe). Sporządzić raporty z wykonanych
pomiarów i obliczeń w postaci wydruku i cyfrowej. W operacie należy zamieścić również
cyfrowe pliki z obserwacjami (np. pliki WinKalka).
3.12. Sporządzić zbiorczy wykaz współrzędnych pomierzonych punktów (pliki tekstowe) w układzie
„1965” i w układzie „2000” oraz osobne zestawienia dla granic, działek i użytków.
3.13. Wprowadzić wyniki pomiarów na roboczą numeryczną mapę ewidencyjną (mapa znajdująca się
u Wykonawcy, niezależna od bazy prowadzonej na bieżąco w PODGiK) z zachowaniem
informacji o źródle i dokładności pozyskania danych.
3.14. Sporządzić statystyki dotyczące obrębu modernizowanego (zał. nr 12 do niniejszych Warunków
Technicznych).
4. Analiza istniejących danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się
w Wydziale Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w tym
w zasobie PODGiK.
4.1. Wykonać inwentaryzację i analizę dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w
Wydziale Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod kątem
możliwości i zakresu jej wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Analizą objąć również
wyniki projektu LPIS. Starannej weryfikacji i aktualizacji poddać zwłaszcza tabele z działu analiza materiałów źródłowych (AMZ).
4.2. Sporządzić w postaci analogowej i cyfrowej wykaz przeanalizowanych materiałów źródłowych
zgodnie z zał. nr 3 do niniejszych Warunków.
str. 19
4.3. Wykonać wstępne porównanie bazy geometrycznej i opisowej ewidencji przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiającego na początku prac modernizacyjnych.
4.4. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zbadania wszystkich koniecznych dokumentów oraz
przygotowania pisemnych propozycji rozwiązania stwierdzonych rozbieżności. Rola
Wykonawcy nie może się w żadnym wypadku ograniczyć jedynie do stwierdzenia rozbieżności i
przekazania informacji pracownikom Starostwa. Pomoc Zamawiającego będzie dotyczyć
sposobu rozstrzygnięcia skomplikowanych przypadków.
4.5. Zweryfikować powstającą numeryczną mapę ewidencyjną pod kątem występowania
niepotrzebnych punktów granicznych, błędnie dodanych na prostoliniowych odcinkach granic w
trakcie wektoryzacji map. Usunąć błędne punkty z zaznaczeniem tego faktu w odrębnym
wykazie obejmującym nazwę obrębu, nr punktu i nr działki. Wykaz dołączyć do operatu.
4.6. Zebrać i przeanalizować szczegółowo materiały geodezyjno-prawne dla działek, na których:
a) występują w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami
działek (położenie budynku na dwóch nieruchomościach),
b) została przekroczona dopuszczalna odchyłka powierzchni pomiędzy bazą opisową, a
numeryczną mapą ewidencyjną,
c) istnieją kolizje granic obrębów i jednostek ewidencyjnych,
d) występują lokalne i systematyczne przesunięcia i skręcenia działek,
e) występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic wykazanym na mapach
analogowych, a przebiegiem wynikającym z operatów źródłowych, wykraczające poza
dokładność kartometryczną map analogowych.
4.7. Na podstawie wyników wyżej podanych pomiarów i analiz dokonać ewentualnych korekt
atrybutów punktów granicznych wykazanych w numerycznej mapie ewidencyjnej. Jeśli w bazie
prowadzonej przez PODGiK lub w operatach znajdujących się w zasobie istnieją aktualniejsze
informacje dotyczące poszczególnych punktów granicznych (np. punkty z nowego podziału
nieruchomości), to należy je wykorzystać do aktualizacji mapy numerycznej.
4.8. Sporządzić wykaz z porównania treści numerycznej mapy ewidencyjnej z analogową mapą
ewidencyjną w zakresie ewentualnych rozbieżności i kolizji przebiegu granic działek w stosunku
do elementów sytuacyjnych mających charakter śladów granicznych (np. trwałe ogrodzenia).
Wykaz sporządzić w postaci tabeli zgodnej z zał. nr 6 do niniejszych Warunków Technicznych
oraz załączników graficznych obrazujących poszczególne przypadki (pliki dgn i wydruki). Do
wykazu dołączyć ponumerowane zestawy dokumentów potrzebne do wyjaśnienia
poszczególnych przypadków (kopie map, szkiców polowych, protokołów granicznych itp.).
4.9. W przypadku, gdy granice działek pozyskane do numerycznej mapy ewidencyjnej na podstawie
danych zawartych w istniejących w zasobie operatach geodezyjnych, wykazują wyraźne
rozbieżności z trwałym i niezmiennym stanem na gruncie lub powodują niespójność przebiegu
granic, operaty te należy poddać procedurze badania wiarygodności zgodnie z §67 rozp. 2001.
Należy sporządzić dla tych przypadków szczegółowe opinie techniczne wraz z odpowiednimi
analizami i kopiami niezbędnych dokumentów źródłowych. Przy analizie dokumentów należy
zwrócić uwagę na wewnętrzną zgodność źródłowych protokołów granicznych ze szkicami
granicznymi oraz szkicami polowymi. W sytuacjach braku możliwości jednoznacznego
wyjaśnienia i usunięcia ww. różnic w położeniu granic działek należy przygotować
dokumentację potrzebną do ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 rozp. 2001.
Wykonawca sporządzi wykaz działek objętych ustalaniem przebiegu granic zgodnie z zał. nr 5
do niniejszych Warunków Technicznych.
4.10. Wszelkie porównania i analizy powierzchni działek należy wykonywać według wzoru
określonego w zał. nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych i dołączyć do operatu w postaci
cyfrowej i wydruku.
4.11. Wykaz w zakresie kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości sporządzić w postaci
tabeli zgodnej z zał. nr 6 (wydruk i wersja cyfrowa) do niniejszych Warunków Technicznych
oraz załączników graficznych obrazujących poszczególne przypadki (pliki pdf, dgn i wydruki).
Do wykazu dołączyć ponumerowane zestawy dokumentów potrzebne do wyjaśnienia
poszczególnych przypadków (kopie map, szkiców polowych, protokołów granicznych itp.).
4.12. Wykazy rozbieżności i kolizji oraz działki objęte ustalaniem przebiegu granic działek określone
w zał. o nr 4-6 do niniejszych Warunków Technicznych należy aktualizować i na bieżąco
przekazywać Zamawiającemu w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych.
str. 20
4.13. Przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia wyniki analiz co najmniej na 3 tygodnie przed
rozpoczęciem czynności ustalania przebiegu granic w trybie §37-39 rozp. 2001.
5.
Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
5.1. Działki ewidencyjne
5.1.1. Granice działek przyjąć na podstawie informacji zawartych w operatach pozyskanych z
PODGiK i mapach ewidencyjnych oraz w bazie danych LPIS, zweryfikowanych przez
Wykonawcę w sposób podany w niniejszych Warunkach Technicznych.
5.1.2. Uzupełnić numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków o wyniki analiz wykonanych
zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym w oparciu o dane zawarte w mapie numerycznej
powstałej w ramach projektu LPIS. Jeśli w wyniku analizy dokumentów znajdujących się
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Wykonawca znajdzie operaty geodezyjnoprawne (podziały, rozgraniczenia, wywłaszczenia itp.), które nie zostały ujawnione w
dotychczasowej ewidencji lub były wykazane jedynie na analogowych mapach
ewidencyjnych, to po zbadaniu dowodów zmian i stanu prawnego ujawnionego w
księgach wieczystych, Wykonawcza przygotuje dokumentację potrzebną do ujawnienia
uzasadnionych zmian w operacie ewidencyjnym (wykazy zmian danych ewidencyjnych,
mapy uzupełniające, kopie archiwalnej dokumentacji, badanie ksiąg wieczystych). Po
uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca wprowadzi zmiany wynikające z tej
dokumentacji do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Informacje na temat
wykrytych rozbieżności i sposobu ich usunięcia Wykonawca zamieści w polu „Uwagi”
kopii wykazu zmian danych ewidencyjnych sporządzonego w postaci cyfrowej i wydruku.
Wykaz rozbieżności w zakresie powierzchni działek Wykonawca sporządzi w postaci
wydruku i w postaci cyfrowej (plik xls lub doc) zgodnej z zał. nr 4 do niniejszych
Warunków Technicznych. Wykonawca sporządzi też wykaz działek przewidzianych do
ustalenia przebiegu granic zgodnie z zał. nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych
(plik xls lub doc).
5.1.3. Porównać tak utworzoną bazę działek mapy numerycznej z częścią opisową ewidencji
prowadzoną w Starostwie w programie Ewid 2007. W przypadku stwierdzenia
rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną ewidencji w zakresie oznaczeń
i liczby działek należy sporządzić wykaz rozbieżności zgodny z zał. nr 4 do niniejszych
Warunków wraz z opisem sposobu ich usunięcia lub propozycję usunięcia, jeżeli
wymagane byłoby odrębne postępowania administracyjne. W przypadku, jeśli wykryte
niezgodności można usunąć w oparciu o istniejące materiały archiwalne znajdujące się w
zasobie PODGiK, w Wydziale Geodezji Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu lub w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, Wykonawca zobowiązany
jest zgromadzić odpowiednią dokumentację i zamieścić ją w operacie oraz przekazać
kopię organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków. Po uzgodnieniu z
Zamawiającym Wykonawca wprowadzi zmiany wynikające z tej dokumentacji do bazy
danych ewidencji gruntów i budynków. W innych przypadkach, po uzgodnieniu z
Zamawiającym, należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic działek zgodnie z §3739 Rozp. 2001. Informacje na temat wykrytych rozbieżności i sposobu ich usunięcia
Wykonawca zamieści w polu „Uwagi” kopii wykazu zmian danych ewidencyjnych
sporządzonego w postaci cyfrowej i w postaci wydruku. Wykaz rozbieżności w zakresie
powierzchni działek Wykonawca sporządzi w postaci wydruku i w postaci cyfrowej
zgodnej z zał. nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych. Wykonawca sporządzi też
wykaz działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic zgodnie z zał. nr 5 do
niniejszych Warunków Technicznych (wydruk i wersja cyfrowa).
5.1.4. W sytuacjach braku możliwości jednoznacznego wyjaśnienia i skorygowania
występujących lokalnych, systematycznych przesunięć lub skręceń granic działek
ewidencyjnych, należy wykonać dodatkowe obserwacje w terenie oraz pomiary śladów
granicznych, mające na celu uściślenie położenia działek na mapie ewidencyjnej. W razie
konieczności należy przeprowadzić ustalenie przebiegu i pomiar granic zgodnie z §37-39
rozp. 2001. Wykonawca sporządzi też wykaz działek przewidzianych do ustalenia
str. 21
przebiegu granic zgodnie z zał. nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych (wydruk i
wersja cyfrowa).
5.1.5. Dla działek przecinających na mapie numerycznej kontury budynków wykonać analizę
dokumentacji geodezyjnej przechowywanej w zasobie PODGiK oraz wywiad i pomiary
terenowe w celu wyjaśnienia istniejących kolizji. Wykaz kolizji konturów budynków z
granicami nieruchomości sporządzić zgodnie z zał. nr 5 do niniejszych Warunków
Technicznych (wydruk oraz wersja cyfrowa).
5.1.6. Dla wyżej wspomnianych działek przecinających kontury budynków, w sytuacji braku
innych możliwości wyjaśnienia istniejących kolizji, przeprowadzić procedurę ustalenia
przebiegu i pomiar granic działek zgodnie z §37-39 rozp. 2001. Przypadek ten nie dotyczy
sytuacji, kiedy budynek rzeczywiście przekracza granice, na przykład w skutek
wewnętrznych uzgodnień właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca odbierze
w takich sytuacjach od zainteresowanych stron odpowiednie, pisemne oświadczenia
i dołączy je do operatu.
5.1.7. Przeanalizować i wyjaśnić przypadki wyraźnej niezgodności pomiędzy przebiegiem
granic działek na mapach analogowych, a przebiegiem wykazanym na mapie numerycznej
oraz mapach z projektu LPIS. Dotyczy to tych punktów granicznych pochodzących z
operatów źródłowych, których położenie na mapach analogowych przedstawiono
niewłaściwie, tzn. przekroczono przy ich nanoszeniu na mapy analogowe znacznie
dokładność kartometryczną tych map (ponad 5 mm w skali mapy) lub zniekształcono
konfigurację działki powodując np. zwężenie, a nawet likwidację wąskich i wydłużonych
działek, takich jak drogi, wody. Wykaz rozbieżności i wyniki analiz odnotować
odpowiednio w zał. o nr 4-6 (wersja cyfrowa oraz wydruk) do niniejszych Warunków
Technicznych.
5.1.8. W przypadku, gdy uwzględnienie w mapie numerycznej współrzędnych punktów
granicznych pozyskanych z operatów geodezyjnych znajdujących się w zasobie PODGiK
powoduje zaburzenie topologii mapy lub zniekształcenia geometrii działek w stosunku do
obrazu tych działek przedstawionych na dotychczasowych analogowych mapach
ewidencyjnych (np. znaczne zwężenie działek drogowych, odcięcie części działek itp.)
Wykonawca przeprowadzi wywiad terenowy oraz przygotuje pisemną analizę zebranej
dokumentacji i przedstawi ją Zamawiającemu celem uzgodnienia dalszego sposobu
postępowania. Przypadki takie należy zgłaszać Zamawiającemu na bieżąco.
5.1.9. Ustalenie przebiegu granic należy opisać w protokole ustalenia przebiegu granic działek
do celów ewidencji gruntów i budynków zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozp. 2001.
Wzór ten należy powiększyć i dostosować do sprawnego wykonania prac terenowych.
W kolumnie 3 protokołu należy podać również oznaczenie dowodu tożsamości, nr PESEL
oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela. Szkice graniczne stanowiące załącznik
do protokołu powinny zostać podpisane przez zainteresowane strony i powinny zawierać
informacje podane §22 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie
rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453). Należy do nich m.in. rysunek
rzutu poziomego trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla
określenia przebiegu granicy (np. trwałe ogrodzenia). Na szkicu granicznym umieścić
następującą informację: "Stwierdzam, że niniejszy szkic graniczny jest oryginałem
zawierającym dane wpisane przeze mnie osobiście bezpośrednio przy wykonaniu
pomiaru. Szkic graniczny stanowi integralną część protokółu granicznego z dnia ..........
20...r.".
5.1.10. Protokoły ustalenia przebiegu granic działek i szkice graniczne należy zeskanować
i dołączyć na płycie DVD do operatu. Format, rozdzielczość skanów i nazwy plików
należy uzgodnić szczegółowo z Zamawiającym i zapisać w Dzienniku Robót.
5.1.11. Punkty graniczne działek ewidencyjnych ustalone w trakcie modernizacji, o ile nie
stanowią trwałych jednoznacznych elementów sytuacyjnych (np. róg budynku, słupek
ogrodzenia), Wykonawca zamarkuje w obecności zainteresowanych stron, w sposób
zapewniający jednoznaczne ich oznaczenie i odnalezienie w przyszłości. Do
zamarkowania należy obowiązkowo użyć: bolców i trzpieni metalowych - dla terenów o
powierzchni utwardzonej, rurek metalowych o długości co najmniej 40 cm - dla
str. 22
pozostałych terenów. Fakt i rodzaj markowania należy opisać w protokole z ustalenia
przebiegu granic. W przypadku szczególnych, gdy zamarkowanie punku w terenie nie jest
możliwe, że względu na rodzaj nawierzchni (np. ograniczenia wynikające z art. 13 ust. 2 i
3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) lub narażenie na
zniszczenie znaku (punkty na skarpach, w jezdni itp.) należy wykonać markowanie w
punkcie mimośrodowym położonych na odpowiedniej linii granicznej. Przypadek ten
należy wyraźnie wskazać stronom i odnotować w protokole granicznym oraz na szkicu
granicznym.
5.1.12. Uzupełnić, po odpowiedniej weryfikacji, informacje o atrybutach punktów granicznych,
zgodnie z wymogami rozp. 2001 (załącznik nr 1, tabela 6). Jeśli w bazie systemu
prowadzonej przez Zamawiającego istnieją już aktualniejsze informacje dotyczące
poszczególnych punktów granicznych (np. punkty z nowego podziału nieruchomości), to
należy je zachować.
5.1.13. Określić różnice powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy bazą opisową i mapą
numeryczną zgodnie z rozp. 2011. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach,
uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym, możliwe jest zwiększenie dopuszczalnej
odchyłki powierzchni.
5.1.14. Dla terenów, które błędnie nie zostały ujawnione w operacie ewidencyjnym (np. tereny
położone na styku obrębów, pominięte na analogowych mapach ewidencyjnych) należy
zbadać dokumentację geodezyjno-prawną i przeprowadzić procedurę ustalenia przebiegu
granic zgodnie z §37-39 rozp. 2001. W przypadku, gdy obszar gruntu nie ujawniony
w dotychczasowym operacie ewidencyjnym należy do osoby będącej właścicielem
sąsiedniej działki, obszar ten należy włączyć do tej działki, a procedurą ustalania granic
objąć wszystkie granice tak utworzonej działki. W pozostałych przypadkach należy
utworzyć nową działkę. Rezerwację numerów działek należy uzgodnić ze Starostwem.
Wykonawca przygotuje w 3 egzemplarzach dokumentację potrzebną do ujawnienia
powyższych działek w operacie ewidencyjnym i w księgach wieczystych (wykazy, mapy
do celów prawnych).
5.1.15. Całość opracowania geometrycznego przeprowadzić w układzie współrzędnych PL-2000
strefa 7 i 1965 strefa 1.
5.1.16. Wykonać kontrolę punktów granicznych znajdujących się od siebie na mapie
numerycznej w odległości do 11 cm. Usunąć błędne punkty blisko-leżące oraz sporządzić
wykaz punktów bliskich z podaniem numeru i współrzędnych punktów, wzajemnej
odległości, przyczyny ich tak bliskiego położenia (ze wskazaniem operatów źródłowych)
oraz uwagi o ewentualnym usunięciu błędnych punktów.
5.1.17. Dokonać kontroli poprawności topologicznej obiektowej bazy działek.
5.1.19. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych za pomocą zobrazowań lotniczych lub
ortofotomapy, zgodnie z § 37 ust. 2 rozp. 2001, jest dopuszczalne, jeżeli:
- zachodzą okoliczności, o których mowa w § 37 ust. 1 rozp. 2001, tj. w państwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest dokumentacji geodezyjnej, o której
mowa w § 36 rozp. 2001, lub zawarte w tej dokumentacji dane nie są wiarygodne;
- przebieg ustalanej granicy można określić w odniesieniu do szczegółów sytuacyjnych
odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofotomapie w sposób określony w §
39 ust. 1 lub 2 rozp. 2001.
5.1.20. Podjęcie decyzji co do metody ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych należy
do Wykonawcy prac geodezyjnych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy
wg oświadczeń zainteresowanych właścicieli nieruchomości, na zobrazowaniach
lotniczych lub ortofotomapie nie odwzorowały się znaki lub ślady graniczne, czynności
ustalenia granic wykonywane za pomocą tych zobrazowań lub ortofotomapy Wykonawca
uzupełni ustaleniami dokonywanymi bezpośrednio na gruncie.
5.1.21. Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie zobrazowań
lotniczych lub ortofotomapy Wykonawca poprzedzi wyjaśnieniami, udzielonymi
zainteresowanym, dotyczącymi tej kwestii. Zaleca się, aby udzielenie takich informacji
nastąpiło na zebraniach wiejskich/osiedlowych. Sposób realizacji tej czynności
Wykonawca opisze w sprawozdaniu technicznym, które będzie częścią składową operatu
technicznego przekazywanego do PZGiK.
str. 23
5.1.22. Czynności mające na celu ustalenie granic zgodnie z § 37 ust. 2 rozp. 2001 wykonuje się
za pomocą urządzeń umożliwiających w szczególności wyświetlenie zobrazowania
lotniczego lub ortofotomapy na ekranie oraz oznaczenie ustalonych punktów granicznych
oraz przebiegu ustalonej granicy. Wykonawca w trakcie tych czynności będzie wyjaśniał
zainteresowanym treść zobrazowania lub ortofotomapy.
5.1.23. W razie potrzeby wystąpić, w porozumieniu ze Starostwem, do zarządców terenów
zamkniętych o udostępnienie danych odnoszących się do gruntów, a także budynków,
położonych na terenach zamkniętych, którym nie została przyznana klauzula tajności na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Należy z odpowiednim
wyprzedzeniem wykonać analizę potrzeby takiego wystąpienia i przygotować stosowne
wnioski zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie
wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów,
budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).
5.2. Kontury użytków gruntowych i klas bonitacyjnych (klasoużytków).
5.2.1. Uzupełnić powstającą numeryczną mapę ewidencji gruntów o kontury użytków
gruntowych i klas bonitacyjnych (klasoużytków) w oparciu o wyniki analiz wykonanych
zgodnie niniejszymi Warunkami, w tym w oparciu o mapy klasyfikacji gruntów,
ortofotomapę i pomiar w terenie.
5.2.2. Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa
ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierające informacje
o tych konturach.
5.2.3. Kontury użytków gruntowych określone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach
jednostkowych PZGiK podlegają weryfikacji za pomocą ortofotomapy oraz w drodze
wywiadu terenowego.
5.2.4. Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych,
uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, z treścią ortofotomapy a
także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego,
Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.
5.2.5. Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów użytków gruntowych Wykonawca
pozyska w drodze:
-geodezyjnych pomiarów kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie z
uwzględnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej;
-geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych, w przypadku gdy dane niezbędne do
numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca pozyskuje w drodze
takich pomiarów;
-geodezyjnych pomiarów terenowych.
Kontury użytków muszą wypełnić obszar obrębu ewidencyjnego w sposób topologicznie spójny.
5.2.6. Wykonać wstępne rozliczenie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych
w działkach. Należy doprowadzić do spójności konturów użytków gruntowych i klas
bonitacyjnych (klasoużytków) wykazanych na mapie numerycznej i w bazie opisowej
ewidencji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy przeanalizować ich przyczynę
i sporządzić wstępny wykaz rozbieżności wraz z opisem sposobu ich usunięcia.. Do
usunięcia rozbieżności należy wykorzystać dane zawarte w bazie opisowej programu
Ewid 2007 (z powołaniem się na wykazane tam operaty jednostkowe i wydane decyzje),
mapy klasyfikacji gruntów i inne dokumenty przechowywane w części geodezyjnoprawnej operatu ewidencji gruntów i budynków. Informacje na temat wykrytych
rozbieżności i sposobu ich usunięcia Wykonawca zamieści w polu „Uwagi” kopii
wykazu zmian danych ewidencyjnych sporządzonego w postaci cyfrowej (plik xls) i
wydruku zgodnie ze wzorem nr 25 dołączonym do instrukcji G-5.
5.2.7. Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych
geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów
klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek
ewidencyjnych.
5.2.8. Sporządzić wykaz ostatecznych decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub
leśnej w oparciu o informacje pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
zawierający nr działek oraz powierzchnie wyłączone. Powierzchnia odpowiedniego
str. 24
użytku z grupy użytków zabudowanych i zurbanizowanych ujawniona w operacie
ewidencyjnym w wyniku obecnej modernizacji nie może być mniejsza dla danej
nieruchomości od powierzchni wykazanej w decyzji, jeśli nastąpiło faktyczne wyłączenie
tego terenu z produkcji rolnej lub leśnej. Brak faktycznego wyłączenia lub ewentualne
inne uwagi należy zaznaczyć w odrębnej kolumnie ww. wykazu.
5.2.9. Głównie dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w tym komunikacyjnych)
zweryfikować drogą wywiadu terenowego aktualność i poprawność oznaczeń oraz
przebieg konturów użytków gruntowych przedstawionych na mapach ewidencyjnych i
mapach klasyfikacji gruntów. Weryfikacją objęte zostaną też pozostałe użytki gruntowe.
Uwzględnić między innymi grunty faktycznie wyłączone z produkcji rolniczej oraz
użytki posiadające w operacie ewidencyjnym nieprawidłowe oznaczenia rodzajów
użytków typu: LzIV, LzV, dr-RIIIb. W przypadkach niezgodności w zakresie przebiegu
i rodzaju użytków należy pozyskać dane potrzebne do wprowadzenia zmian w operacie
ewidencyjnym. Dla gruntów pod wodami znajdzie zastosowanie §82a ust.1 rozp. 2001.
5.2.10. Dla wszystkich jednostek rejestrowych objętych grupą 7. należy w bazie opisowej
ewidencji, w polu określającym typ jednostki (GSP) podać odpowiedni rodzaj jednostki
rejestrowej (wartości ze słownika: 0, 1 albo 2). Dla określenia podgrupy rejestrowej
wykorzystać oświadczenia stron na temat sposobu wykorzystania gruntów sporządzone
zgodnie z zał.nr 7 do niniejszych Warunków.
5.2.11. Zamawiający wymaga zwrócenia szczególniej uwagi na poprawne określenie wielkości
użytków należących do kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, w
szczególności użytku „B” – tereny mieszkaniowe. Określenie obszaru użytku „B” w
ramach poszczególnych działek powinno uwzględniać elementy podane w zał. nr 5 rozp.
2001.
5.2.12. Pomiaru zmienionych konturów użytków gruntowych można dokonać na jednoznacznie
zidentyfikowane szczegóły terenowe I grupy dokładnościowej, wymienione w rozp.
2011, przedstawione na mapie ewidencyjnej lub na mapie zasadniczej. Zaleca się
wykorzystanie w pierwszej kolejności punktów granicznych ustalonych w trakcie obecnej
modernizacji oraz tych elementów treści wyżej wymienionych map, których współrzędne
określono na mapie numerycznej lub w operatach pomiarowych będących w zasobie
PODGiK.
5.2.13. Numery i przebieg dróg publicznych należy ustalić protokolarnie z zarządcami dróg
i wnieść na mapę z podaniem numerów nadanych na podstawie przepisów o drogach
publicznych. Do wykonania uzgodnień należy sporządzić mapy przeglądowe dróg na tle
granic działek ewidencyjnych z zaznaczeniem w odpowiednich kolorach poszczególnych
kategorii dróg (gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe).
5.2.14. Jeżeli z porównania numerycznej mapy ewidencyjnej z ortofotomapą oraz z wywiadu
terenowego wynika, że w terenie uległy zmianie granice pasów drogowych, na skutek
działań zarządców tych dróg lub ich użytkowników, w stosunku do stanu
uwidocznionego w operacie ewidencyjnym, a zmiana ta dotyczy dróg publicznych oraz
dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) niezaliczanych do terenów mieszkaniowych lub
terenów rolnych zabudowanych (np. prywatne dojazdy do budynków), Wykonawca
stwierdzone zmiany sprawdzi w terenie i uwzględni przy określaniu rodzaju i położenia
konturów użytków gruntowych, oznaczając grunty zajęte pod te drogi symbolem „dr”.
Należy wykorzystać informacje zebrane przez Wykonawcę, dotyczące przebiegu dróg
publicznych na terenie miasta Grybów oraz dokonać uzgodnień z Zamawiającym.
5.2.15. Sporządzić ostateczny wykaz porównawczy konturów klasyfikacyjnych i użytków
gruntowych bazy opisowej i geometrycznej ewidencji zgodny ze wzorem nr 25
załączonym do instrukcji G-5. W kolumnie "Uwagi" podać uzasadnienie dla
ewentualnych rozbieżności, uzgodnionych i zaakceptowanych pisemnie przez
Zamawiającego, których nie można było usunąć w ramach obecnych prac
modernizacyjnych.
5.2.16. Wykonać rozliczenie klasoużytków w działkach. Przeanalizować spójność bazy działek
z bazą klasoużytków między innymi poprzez analizę tzw. małych powierzchni
str. 25
(powierzchni klasoużytków w działkach w zakresie od 1 do 10 m2) i usunąć ewentualne,
wykryte błędy.
5.2.17. Dokonać redakcji numerycznej mapy ewidencyjnej w taki sposób, aby istniała możliwość
automatycznego sporządzanie wyrysów w Starostwie, bez konieczności dodatkowej,
ręcznej redakcji mapy (dotyczy to zwłaszcza rozmieszczenia takich napisów na mapie,
jak: nr działek, nr budynków, oznaczenia użytków itp.).
5.2.18. Sporządzić dokumentację potrzebną do ujawnienia zmian w operacie ewidencyjnym
(mapy uzupełniające, wykazy zmian gruntowych, zawiadomienia o zmianach użytków
gruntowych w postaci analogowej w 3 egzemplarzach oraz plikach rtf i pdf).
6. Przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia roboczej bazy ewidencyjnej oraz wyników
analiz przed przeprowadzeniem czynności ustalenia przebiegu granic w trybie §37-39 rozp.
2001.
7. Aktualizacja i weryfikacja przebiegu oraz oznaczeń konturów użytków gruntowych i klas
bonitacyjnych (klasyfikacyjnych) pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami
ewidencyjnymi
7.1. Wykonać analizę i weryfikację przebiegu oraz oznaczeń konturów użytków gruntowych i klas
bonitacyjnych (klasyfikacyjnych) pod kątem zgodności z rozp. 2001.
8. Uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali
8.1. Przygotować dokumentację potrzebną do pozyskania danych dotyczących budynków i lokali
(arkusze danych ewidencyjnych budynków - arkusze spisowe, posiadające na odwrocie
fragmenty mapy zasadniczej i zweryfikowanej mapy ewidencyjnej opracowanej przez
Wykonawcę).
8.2. Zebrać dane dotyczące atrybutów budynków z odpowiednich instytucji podanych w pkt IV.2.
niniejszych Warunków. Uwzględnić informacje zawarte w dowodach zmian przechowywanych w
Wydziale Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz w
dokumentacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W zakresie danych dotyczących
budynków i lokali ujawnić w ewidencji dane wynikające ze stanów prawnych nieruchomości
budynkowych i lokalowych.
8.3. W procesie modernizacji należy uwidocznić w ewidencji budynków wszystkie istniejące
w terenie budowle, spełniające definicję budynku w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
i wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (§78 rozp. 2001). Budynki spełniające
powyższe kryteria (tzw. budynki ewidencyjne) należy wykazać w ewidencji niezależnie od tego,
czy został zakończony proces budowlany (budynek został formalnie przekazany do użytkowania),
czy budynek został wzniesiony w sposób legalny (uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę).
W związku z powyższym należy przyjąć zasadę ujawniania w ewidencji budynków od stanu tzw.
„surowego zamkniętego”. Pozostałe budowle i budynki wykazane w bazie systemu Ewid 2007,
nie podlegające ewidencji budynków (budynki nieewidencyjne), należy oznaczyć w bazie danych
w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
8.4. Zgodnie z §71 rozp. 2001 informacje na temat powierzchni użytkowej budynków należy
pozyskiwać jedynie z dokumentacji opracowanej przez osobę legitymującą się odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi. Dla budynków oddanych do użytkowania Wykonawca ma
obowiązek pozyskać informacje o powierzchni użytkowej z dokumentacji budowlanej będącej
w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, ewentualnie Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
8.5. Numerację porządkową nieruchomości (adresy) należy przyjąć według danych pozyskanych z
Urzędu Miasta Grybowa.
8.6. Zbieranie atrybutów opisowych budynków i lokali wykonać na arkuszach danych ewidencyjnych
budynków oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali (arkuszach spisowych), zgodnych ze
wzorami dołączonymi do niniejszych Warunków (zał. o numerach 8 i 9). Na arkuszach
spisowych należy zaznaczyć dodatkowo źródło, z którego pochodzą atrybuty obiektów (np.
str. 26
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
księgi wieczyste, decyzje architektoniczne, dokumentacja architektoniczno-budowlana,
oświadczenie stron). Zaleca się zbieranie w arkuszach spisowych czytelnych podpisów
zainteresowanych stron, udzielających informacji na temat budynków.
Jeden arkusz spisowy budynku określony w zał. nr 8 do niniejszych Warunków Technicznych
będzie zasadniczo przeznaczony do ujawnienia informacji o budynkach położonych na jednej
działce lub na kilku działkach, jeśli sąsiadują ze sobą i wchodzą w skład tej samej nieruchomości.
W sytuacji małych działek i bliskiego sąsiedztwa dopuszcza się ujawnienie na jednym arkuszu i
na jednym szkicu informacji o budynkach wchodzących w skład różnych nieruchomości. Na
odwrocie arkusza należy wydrukować:

tytuł „KOPIA MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW”

nazwę i nr obrębu,

skalę mapy,

fragment mapy zasadniczej obejmującej przedmiotową działkę oraz działki sąsiednie
(ewentualnie fragment tych działek), powiększoną w przybliżeniu do skali 1:500, a w
razie konieczności do skali 1:1000 lub 1:250,

kierunek północy,

godła sekcji mapy zasadniczej w układzie „1965” i „2000”,

numer szkicu.
W trakcie wywiadu terenowego należy sprawdzić i zaznaczyć na arkuszu spisowym, w części
zawierającej wydrukowaną mapę zasadniczą, aktualność położenia i kształtu budynków (w tym)
oraz informacji o funkcji, ilości kondygnacji i numerze porządkowym. Budynki podlegające
ewidencji zgodnie z rozp. 2001 oznaczyć kolorem niebieskim (obwódka wewnątrz konturu
budynku), budynki nie podlegające ewidencji skreślić kolorem jasno-zielonym, budynki, których
nie ma na mapie, a są w terenie wkreślić kolorem czerwonym, budynki, które zostały wyburzone
w terenie skreślić kolorem czerwonym (przekreślić). Należy dokonać obmiaru czołówek dla
wszystkich budynków oraz wykazać również miary od ścian budynków po przedłużeniu do
granic działek w sytuacji, gdy budynki znajdują się w pobliżu granic działek (do 4,25 m), a w
terenie istnieją jednoznaczne ślady graniczne w postaci znaków granicznych, ogrodzeń itp. Na
szkicu należy również wykazać kolorem czerwonym nowe wydzielone użytki gruntowe oraz
miary terenowe pozwalające na ich wprowadzenie do mapy numerycznej.
W sytuacjach niejednoznacznego przebiegu granic działek w stosunku do konturu budynku (np.
przecinanie się granic działek z konturami budynku) wynikającego z faktu, że położenie punktów
załamania granic działki ewidencyjnej nie jest określone z odpowiednią dokładnością, podaną
w rozp. 2011 (0,10 m), należy przeprowadzić dodatkowe obserwacje lub pomiary terenowe,
mające na celu uściślenie położenia budynków względem granic działek ewidencyjnych. W
sytuacji braku innych możliwości wyjaśnienia kolizji, przeprowadzić procedurę ustalenia i
pomiar przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 rozp. 2001. Informacje na ten temat umieścić
w zestawieniach określonych przez zał. nr: 4, 5 i 6 do niniejszych Warunków.
Wykazać na mapie numerycznej wszystkie budynki zgodnie z dokładnością jak dla szczegółów
terenowych I grupy, podaną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) –
(w skrócie rozp. 2011). Należy skorzystać z istniejących w zasobie PODGiK operatów
pomiarowych, a przypadku braku informacji o budynkach wykonać konieczne pomiary terenowe
(w tym pomiar czołówek).
Korzystając z wyników wykonanych pomiarów terenowych oraz danych pozyskanych z operatów
geodezyjnych znajdujących się w zasobie PODGiK Wykonawca dokona kartowania budynków
na mapę numeryczną.
Ustalić numery ewidencyjne budynków w postaci liczby naturalnej od 1 do n w ramach obrębu.
Należy je zapisać na mapach wywiadu terenowego i w arkuszach spisowych przeznaczonych dla
budynków.
Po zakończeniu prac terenowych wykonać skanowanie w 256 kolorach z rozdzielczością 300 dpi
map wywiadu terenowego z naniesionymi wynikami prac terenowych oraz ich kalibrację w
układzie "1965" . Skalibrowane rastrowe mapy wywiadu zapisać w formacie GeoTIFF (tif + tfw)
z kompresją jpg i dołączyć do operatu na nośnikach DVD. Wykonać również skanowanie arkuszy
str. 27
spisowych budynków i lokali wraz ze szkicami. Nazewnictwo plików uzgodnić z Zamawiającym.
Po zakończeniu wyłożenia wykonać skanowanie wykazu uwag i zastrzeżeń, a nazewnictwo
plików uzgodnić z Zamawiającym.
9. Szczegółowe wytyczne opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków i
przekazania danych.
Wykonawcy zostaną udostępnione dane opracowane w wyniku realizacji projektu LPIS.
Wykonawcy zostanie udostępniona numeryczna, nieobowiązująca mapa ewidencji gruntów obr.
1, 2, 3 miasta Grybowa, oraz mapa z projektu LPIS dla obr. 4.
9.3. Dane opisowe ewidencji gruntów prowadzone w systemie Ewid 2007 zostaną wydane
Wykonawcy w postaci pliku zapisanego w formacie SWDE po uzyskaniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
9.4. Wykonawca otrzyma powyższe dane cyfrowe na początku pracy i w trakcie jej realizacji oraz na
2 tygodnie przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków.
9.5. Zgodnie z wymogami art. 24a ust. 8 Prawa geodezyjnego i kartograficznego Wykonawca
następnego dnia roboczego po terminie końcowym wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego
dostarczy kompletne i poprawne pliki wsadowe w formacie SWDE (podstawowe i rozszerzone)
umożliwiające Zamawiającemu założenie w Starostwie bazy danych ewidencyjnych w systemie
Ewid 2007 i bieżącą obsługę stron.
9.6. Przed dopuszczeniem projektu operatu ewidencyjnego do wyłożenia do publicznego wglądu
(zakończenie I etapu prac), Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną i bazę
opisową ewidencji do kontroli w formacie SWDE (dane geometryczne i opisowe) oraz w postaci
plików doc lub pdf (rejestry i kartoteki) i dgn (mapa). Dodatkowo Wykonawca dostarczy raporty
z kontroli poprawności plików SWDE programami A-SWDE, V-SWDE i Raporter, zaopatrzone
w odpowiednie komentarze, jeśli sygnalizowane przez ww. programy błędy i ostrzeżenia są
nieuzasadnione (np. występuje niewłaściwa interpretacja danych przez program analizujący plik
zapisany w formacie SWDE).
9.7. Po dopuszczeniu projektu operatu ewidencyjnego do wyłożenia do publicznego wglądu,
Wykonawca przeprowadzi aktualizację opracowanego projektu operatu opisowokartograficznego w oparciu o zmiany, które wpłynęły do Starostwa od okresu przekazania
operatu do kontroli do rozpoczęcia wyłożenia. W okresie wyłożenia projektu operatu opisowokartograficznego ewidencji Zamawiający będzie wprowadzał do obowiązującej bazy danych
ewidencyjnych tylko konieczne zmiany, wynikające z pilnych i uzasadnionych żądań
zainteresowanych stron (np. dokumentacja potrzebna do celów notarialnych). Zamawiający
będzie informował Wykonawcę o tego typu przypadkach.
9.8. Przed wyłożeniem projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu Wykonawca
ponownie przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną i bazę opisową ewidencji w formacie
SWDE (dane geometryczne i opisowe ewidencji) oraz plików doc lub pdf (rejestry i kartoteki) i
dgn (mapa). Dodatkowo Wykonawca dostarczy raporty z kontroli poprawności plików SWDE
programami A-SWDE, V-SWDE i Raporter, zaopatrzone w komentarze, jeśli sygnalizowane
przez ww. programy błędy i ostrzeżenia są nieuzasadnione.
9.9. Po zakończeniu wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu Wykonawca
uzupełni sporządzony przez siebie operat ewidencyjny o te zmiany, które wpłynęły do Starostwa
w trakcie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.
9.10. Wykonawca przeprowadzi na bazie dany ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w
Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu prace konieczne do wsadowego załadowania
zmodernizowanych danych oraz zagwarantowania ich poprawnej redakcji i wewnętrznej
spójności (uzgodnienia styków obrębów ewidencyjnych, weryfikacja słowników, powiązanie
jednostek budynkowych i lokalowych, redakcja i uczytelnienie treści mapy).
9.11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu m.in. zmodernizowane dane ewidencyjne w postaci
dwóch plików zapisanych w formacie SWDE, zawierających zintegrowane (geometrycznoopisowe) dane ewidencyjne. Jeden plik będzie zawierał zapis SWDE powszechnie stosowany i
akceptowany przez program A-SWDE, a drugi - zapis akceptowany przez system Ewid 2007
(SWDE - rozszerzony, w pełni spełniający wymagania §28 ust. 4 rozp. 2001). Pliki powyższe
będą potrzebne Zamawiającemu do wykonania kontroli i wsadowego zasilenia bazy danych
9.1.
9.2.
str. 28
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
10.
ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w systemie Ewid
2007. Ładowanie danych do systemu Ewid 2007 dokona Wykonawca na podstawie
dostarczonych przez siebie poprawnych plików.
Wykonawca usunie niezwłocznie ewentualne wykryte błędy o charakterze syntaktycznych lub
semantycznym, które uniemożliwiają poprawne wykonanie przez Zamawiającego importu
zmodernizowanych danych do systemu Ewid 2007 lub powodują powstanie błędów w
ewidencyjnej bazie danych. Jeśli ze względu na błędy lub braki występujące w dostarczonych
przez Wykonawcę plikach nie będzie możliwe poprawne załadowanie danych do Ewida 2007 lub
wygenerowanie prawidłowych raportów podstawowych i pomocniczych ewidencji, to
Zamawiający uzna, że operat jest niepoprawny i odmówi jego odbioru.
Po poprawnym załadowaniu danych do Ewid 2007 Zamawiający wygeneruje raporty
podstawowe i pomocnicze oraz pliki SWDE, kcd, dgn i pdf oraz przekaże je Wykonawcy do
kontroli oraz zamieszczenia w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Za zakończenie prac dotyczących przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego
objętych I etapem Umowy, uważa się wygenerowanie w siedzibie PODGiK w Nowym Sączu, w
systemie Ewid 2007, poprawnych raportów podstawowych i pomocniczych ewidencji.
Poprawność danych będzie sprawdzana m.in. poprzez eksport danych z systemu Ewid 2007 do
formatu SWDE i ich analizę programami A-SWDE, V-SWDE i RAPORTER.
Ze względu na powszechność stosowania formatu SWDE oraz doświadczenia związane z
modernizacjami ewidencji gruntów i budynków z lat poprzednich Zamawiający zdecydował się
na wybranie powyższego formatu wymiany danych. Zapis §7 Obwieszczenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 542) nie narzuca obowiązku stosowania formatu GML. Dane w
tym formacie nie były dotychczas importowane/eksportowane do/z systemu do prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków Zamawiającego, dlatego w celu uniknięcia błędów w trakcie
implementacji danych wybrano format SWDE.
Uwagi do sposobu ustalania konturów i funkcji budynków
10.1. Garażom stanowiącym integralną część budynku mieszkalnego należy przypisywać funkcję
mieszkalną. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki
mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej
jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jeśli konstrukcyjnie garaż stanowi przybudówkę do
zasadniczego budynku mieszkalnego, to na szkicu polowym należy zaznaczyć ten stan cienką
linią z przehaczeniem. W kartotece budynków oraz na numerycznej mapie ewidencji gruntów
i budynków będzie to jeden budynek, o jednym numerze ewidencyjnym z zaznaczeniem, tam
gdzie to uzasadnione, miejsca zmiany liczby kondygnacji. Zgodnie z Klasyfikacją Środków
Trwałych (KŚT) samodzielnym środkiem trwałym w ramach grupy 1 (budynki i lokale) jest
budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynależnymi do niego przybudówkami i
pomieszczeniami pomocniczymi.
10.2. Garaże wolnostojące wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, położone
w szczególności na terenie firm transportowych, należy wykazywać jako budynki transportu i
łączności („t”). Nie należy wykazywać w EGiB wiat i garaży nie spełniających definicji budynku
np. przenośnych „blaszaków”. Tego typu budowle będą przedstawiane na osobnych warstwach
numerycznej mapy ewidencyjnej oraz na mapie wywiadu terenowego.
10.3. Garaż wolnostojący spełniający definicję budynku, służący jako obiekt pomocniczy obsługujący
budynek mieszkalny, należy wykazywać jako odrębny budynek z funkcją „budynek transportu i
łączności” („t”). Dotyczy to zwłaszcza budynków tych garaży, które położone są w obrębie
działek o zabudowie jednorodzinnej i pełnią zarówno funkcje garażu jak i składu na różne
narzędzia.
10.4. Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane tradycyjnie na
mapie zasadniczej jako gospodarcze (litera „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu
bowiem KŚT budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze
dla rolnictwa. Zatem jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą
usługom rolniczym, to należy je wykazywać jako „Inne budynki niemieszkalne”.
str. 29
10.5. Zabudowane wiatrołapy, małe ganki (zwykle do 10 m2 powierzchni zabudowy) stanowiące rodzaj
wiatrołapów lub osłaniające schody do mieszkania oraz inne małe przybudówki mające charakter
obiektów pomocniczych nie należy wykazywać w ewidencji budynków (PN 9836:1997). Tego
typu budowle będą jednak obligatoryjnie przedstawiane na osobnych warstwach numerycznej
mapy zasadniczej, jako tzw. elementy strukturalne budynków, oraz na szkicach polowych.
10.6. Rok zakończenia budowy przyjmuje się m.in. na podstawie informacji uzyskanych od właściciela
lub zarządcy budynku podczas wywiadu terenowego oraz na podstawie innych wiarygodnych
źródeł informacji.
10.7. Przez kondygnacje naziemne budynku rozumie się te części budynku położone między jednym
stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości
lub w przeważającej części powyżej poziomu terenu. Do kondygnacji naziemnych zalicza się
również sutereny oraz poddasza użytkowe. Jeśli ustalenie prawidłowej liczby kondygnacji budzi
wątpliwości lub właściciel kwestionuje ustalenia poczynione w trakcie oględzin terenowych,
należy koniecznie zweryfikować zebrane dane (nie dotyczy to oczywistych pomyłek, które
jednak należy opisać tak, aby zmiana kondygnacji była wiarygodnie uzasadniona). Wykonawca
powinien poprosić właściciela o możliwość wejścia do budynku i wykonania dodatkowych
pomiarów, a jeśli spotka się z odmową, wykorzystać inne dokumenty i rejestry pozwalające na
określenie liczby kondygnacji (np. dokumentację architektoniczno-budowlaną).
10.8. W przypadku budynku o zróżnicowanej liczbie kondygnacji poszczególnych jego części,
w kartotekach ewidencji wykazuje się maksymalną liczbę kondygnacji. Zmiana liczby
kondygnacji nie jest podstawą wyodrębnienia nowego budynku.
10.9. W przypadkach wystąpienia wątpliwości co do sposobu określenia obiektów budynkowych lub
ich atrybutów, należy sięgnąć do dokumentacji architektoniczno-budowlanej, wydanych decyzji
administracyjnych dotyczących nieruchomości (pozwolenia na budowę, pozwolenia na
użytkowanie) i rejestrów publicznych oraz dokonać dodatkowych oględzin w terenie.
11. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez
strony
11.1. Wykonawca dokona aktualizacji opracowanego projektu operatu ewidencyjnego w oparciu o
zmiany, które wpłynęły do Starostwa od momentu przekazania operatu do kontroli do
rozpoczęcia wyłożenia.
11.2. Wykonawca przygotuje dane numeryczne oraz raporty podstawowe i pomocnicze potrzebne do
wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków.
11.3. Wykonawca przygotuje dla Starostwa tekst ogłoszenia o terminie i miejscu wyłożenie projektu
operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Informacje te podlegają wywieszeniu na okres co najmniej 14 dni przed dniem
wyłożenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskim w Grybowie i Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu oraz ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym.
11.4. Wykonawca weźmie udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków. W tym celu Wykonawca prac przedłoży listę osób, które będą upoważnione
do wyłożenia projektu operatu. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób i sprzętu
komputerowego potrzebną do sprawnego przeprowadzenia wyłożenia operatu.
11.5. Wykonawca opracuje protokół wyłożenia projektu operatu, zgodnie z §41 rozp. 2001. Protokół
należy sporządzić zgodnie z zał. nr 10 do niniejszych Warunków Technicznych.
11.6. Wykonawca weźmie udział w rozpatrzeniu uwag zainteresowanych stron do danych
ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu ewidencyjnego (zał. nr 11). Upoważniony
pracownik Starostwa przy udziale Wykonawcy rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag
zgłoszonych do tego projektu, przy czym informuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia jego
uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w
protokole.
11.7. W sytuacji braku innych możliwości wyjaśnienia uwag zgłaszanych przez strony w trybie art. 24a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Wykonawca przeprowadzi
procedurę ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z § 37-39 rozp. 2001.
str. 30
VII. Kompletowanie dokumentacji powstałej w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia (operatu ewidencji gruntów i budynków)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
Sprawozdanie techniczne w postaci wydruku oraz w wersji cyfrowej.
Warunki techniczne obowiązujące Wykonawcę w trakcie realizacji pracy.
Dziennik robót.
Wykaz przeanalizowanych materiałów w postaci analogowej i cyfrowej zgodny z zał. nr 3 do
niniejszych Warunków.
Protokół zdawczo-odbiorczy operatów przekazanych przez PODGiK w Nowym Sączu.
Płyty CD/DVD z danymi otrzymanymi z PODGiK w Nowym Sączu.
Protokoły uzgodnienia granic obrębów.
Protokoły uzgodnienia granic z Państwowym Rejestrem Granic (PRG).
Protokoły z pozyskania informacji i przeprowadzonych uzgodnień z innymi instytucjami
wymienionymi w pkt IV.2. niniejszych Warunków Technicznych.
Mapa przeglądowa z zakresami i numerami szkiców polowych w formie wydruku i wersji
cyfrowej.
Pliki rastrowych map zasadniczych, ewidencyjnych i klasyfikacyjnych (po skanowaniu
i skalibrowaniu) wraz z raportami kalibracji (wykonanej zgodnie z wymaganiami Rozp. 2011).
Pliki zapisać w formacie GeoTIFF w układach „1965” i „2000”.
Mapy wywiadu terenowego z naniesionymi wynikami prac terenowych w układzie "1965" w
formie wydruku i formacie GeoTIFF (tif + tfw).
Skany operatów źródłowych znajdujących się w PODGiK.
Raporty kalibracji wykonanej zgodnie z wymogami rozp. 2011.
Protokoły badania ksiąg wieczystych w postaci papierowej podpisanej przez uprawnionego
geodetę.
Tabelaryczny wykaz (w postaci wydruku i wersji cyfrowej) z porównania treści zbadanych ksiąg
wieczystych ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków (w postaci analogowej
i cyfrowej – plik xls), wraz z zaznaczeniem w różnych kolorach ewentualnych rozbieżności oraz
propozycją sposobu ich usunięcia w oparciu o zgromadzoną przez Wykonawcę dokumentację
pozyskaną m.in. z: części geodezyjno-prawnej operatu ewidencyjnego (dowodów zmian), ksiąg
wieczystych (informacja o rodzaju, dacie i sygnaturze dokumentu).
Kopia wykazu zmian danych ewidencyjnych (wzór nr 25 do instrukcji G-5) z adnotacjami
w kolumnie „Uwagi” na temat: pozyskania przez Wykonawcę informacji o sposobie
wykorzystania gruntów (np. oświadczenie właściciela, zawiadomienie itp.), oświadczeń stron
dotyczących proponowanej korekty błędnych powierzchni działek (w postaci cyfrowej i wydruku
podpisanego przez geodetę uprawnionego).
Wykaz z porównania treści numerycznej mapy ewidencyjnej z analogową mapą ewidencyjną
i ortofotomapą w zakresie występowania przypadków lokalnych i systematycznych przesunięć
lub skręceń granic działek, pozyskanych do mapy numerycznej drogą wektoryzacji, w stosunku
do elementów sytuacyjnych mających charakter śladów granicznych (np. trwałe ogrodzenia).
Wykaz sporządzić w postaci tabeli zawierającej: nazwę obrębu, arkusz mapy, numery działek
objętych deformacją, informacje o kierunku i wartości wektora przesunięcia oraz ewentualny
komentarz Wykonawcy wyjaśniający przyczynę powstania przesunięcia (wydruk i wersja
cyfrowa) oraz załączników graficznych obrazujących poszczególne przypadki (wydruki
zawierające porównania map i danych pozyskanych z operatów źródłowych, tzn.: mapy
ewidencyjne przed i po korekcie przedstawione na tle map zasadniczych, ortofotomap i punktów
i śladów granicznych z operatów źródłowych).
Zestawienie rozbieżności w zakresie powierzchni działek ewidencyjnych zgodne z zał.nr 4 do
Warunków Technicznych (w postaci wydruku i w wersji cyfrowej).
Dokumentacja geodezyjno-prawna dla działek objętych korektą powierzchni (oświadczenia stron
dotyczące zgody na skorygowanie błędnych powierzchni działek, tabelaryczne zestawienie
działek zgodne z zał. nr 4 do Warunków Technicznych - wydruk i wersja cyfrowa).
Wykaz z porównania bazy opisowej z bazą geometryczną ewidencji z zaznaczeniem i opisem
tych rozbieżności, uzgodnionych z Zamawiającym, których nie można było usunąć w ramach
przeprowadzonych prac. Porównanie powinno zostać sporządzone w formie zgodnej ze wzorem
str. 31
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
nr 25 dołączonym do instrukcji G-5 (w postaci wydruku i w wersji cyfrowej). W kolumnie
„Uwagi” należy zamieścić wyjaśnienia poszczególnych przypadków z odwołaniem do
dołączonych analiz i kopii dokumentów źródłowych.
Wykazy: podmiotów ewidencyjnych w układzie alfabetycznym (wzór nr 1 do instrukcji G-5),
osób, jednostek organizacyjnych i organów władających gruntami Skarbu Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego (wzór nr 2 do instrukcji G-5), podmiotów wykazanych w ewidencji
jako władających nieruchomościami, na zasadzie określonej w §10 ust. 2 rozp. 2001.
Wykaz działek objętych ustalaniem przebiegu granic działek zgodny z zał. nr 5 do niniejszych
Warunków Technicznych (wydruk i wersja cyfrowa).
Zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień (sposób ułożenia uzgodnić szczegółowo
z PODGiK).
Mapa wywiadu terenowego ze szkicem przeglądowym szkiców pomiaru uzupełniającego
budynków i granic działek (w postaci analogowej i skalibrowanych plików rastrowych
zapisanych w formacie GeoTIFF w układzie "1965" i "2000"). Mapa powinna przedstawiać m.in.
następujące zmiany i rozbieżności w treści mapy ewidencji gruntów i budynków: zmiany
użytków gruntowych, brakujące budynki na dotychczasowej mapie, zmiany geometrii budynku,
przybudówki i budowle nie zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiany funkcji budynku
i numeru porządkowego, budynki w trakcie budowy, numery szkiców polowych.
Szkice polowe pomiaru konturów budynków lub łącznego pomiaru budynków i granic działek.
Zebrane dokumenty dotyczące stanu prawnego i danych technicznych budynków i lokali (zbiory
arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali, protokoły badanie ksiąg wieczystych i innych
dokumentów określających stan faktyczny i prawny itp.).
Mapa przeglądowa stanów prawnych i wykaz dokumentów określających stan prawny (wzór 9
i 10 do instrukcji G-5).
Tabelaryczny wykaz kolizji konturów budynków z granicami działek należącymi do różnych
jednostek rejestrowych, zgodny z załącznikiem nr 6 do niniejszych Warunków Technicznych (w
postaci wydruku i w wersji cyfrowej).
Zbiorczy plik z wykazem współrzędnych wszystkich zamierzonych w terenie punktów, ułożony
wg schematu: nr punktu, wsp. X i Y w układzie „1965”, wsp. X i Y w układzie „2000”.
Protokoły ustalenia przebiegu granic działek i szkice graniczne w postaci papierowej i rastrowej
(zeskanowana dokumentacja papierowa). Format i rozdzielczość skanów uzgodnić szczegółowo
z Zamawiającym.
Tekst indywidualnych zawiadomień i zwrotne potwierdzenia odbioru (sposób
skompletowania uzgodnić z Zamawiającym). Dokumentacje zawierającą zwrotne potwierdzenia
odbioru zaopatrzyć w tabelaryczny wykaz obejmujący: nr działek objętych zwrotką, nazwiska
osób i nr strony w dokumentacji.
Tabelaryczny wykaz ostatecznych decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej
zawierający nr działek oraz powierzchnie wyłączone (wydruk i wersja cyfrowa).
Zestawienie zmian podgrup rejestrowych w zakresie podgrup 7.1 i 7.2 (wydruk i wersja
cyfrowa).
Wykaz współrzędnych skorygowanych punktów bliskich wraz z podaniem ich wzajemnej
odległości, źródłem pochodzenia i komentarzem wyjaśniającym dopuszczalność ich korekty
(w postaci cyfrowej).
Tabelaryczne zestawienie współrzędnych znaków granicznych pozyskanych z istniejących
operatów i z nowych pomiarów opartych na osnowie I, II lub III klasy, wraz z porównaniem
współrzędnych i analizą dokładności (w postaci cyfrowej). Dla każdego punktu należy podać
dodatkowo nr operatu źródłowego i oznaczenie w tym operacie (OZR). Różnice przekraczające
odchyłki dopuszczalne należy zaznaczyć w kolorem czerwonym.
Tabelaryczny wykaz różnic miar czołowych (czołówek) obliczonych na podstawie kontrolnych
pomiarów terenowych i pozyskanych z operatów znajdujących się w zasobie PODGiK. Dla
każdego punktu i czołówki podać w wykazie odchyłki dopuszczalne zamieszczone w §64
instrukcji G-5. Różnice przekraczające odchyłki dopuszczalne należy zaznaczyć w kolorem
czerwonym.
Wyniki inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej (wydruk i wersja cyfrowa).
Dzienniki pomiaru osnowy pomiarowej (wydruk i wersja cyfrowa).
str. 32
1.40. Źródłowe pliki z wykonanych pomiarów zapisanych w rejestratorach polowych, pozwalające na
ich odczytanie w jednym z typowych komputerowych programów obliczeniowych (WinKalk,
Geonet itp.)
1.41. Komplet plików komputerowych potrzebnych do wykonania kontrolnych, powtórnych obliczeń
w jednym z typowych programów obliczeniowych.
1.42. Nazwa i wersja programu komputerowego oraz opis tych ustawień konfiguracyjnych programu,
które nie są czytane przez program z plików źródłowych, a są konieczne do pełnego powtórzenia
procesu obliczeniowego.
1.43. Raporty z wyrównania poziomej osnowy pomiarowej w układzie „1965” oraz niezależnie
w układzie „2000” (wydruk i wersja cyfrowa).
1.44. Wykazy współrzędnych wszystkich punktów założonej osnowy pomiarowej z podaniem: numeru
punktu, współrzędnych X,Y w układzie „1965", współrzędnych X, Y w układzie „2000” (wydruk
i wersja cyfrowa).
1.45. Mapy przeglądowe założonej osnowy pomiarowej w podziale sekcyjnym 1:10 000 (układ „1965”
i układ „2000”), zredagowane w taki sposób, aby mapy były maksymalnie czytelne (wydruk).
1.46. Opisy topograficzne osnowy pomiarowej zawierające: współrzędne X,Y punktów w układzie
„1965” współrzędne w układzie „2000” (wydruk i wersja cyfrowa).
1.47. Tekst zawiadomienia o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego z potwierdzeniem
jego publikacji w prasie o zasięgu krajowym (wydruk i plik doc).
1.48. Upoważnienie dla przedstawiciela Starostwa do przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu
ewidencyjnego.
1.49. Kopia ogłoszenia w prasie i w odpowiednich urzędach o terminie wyłożenia projektu operatu
ewidencyjnego.
1.50. Protokół wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu ewidencyjnego zgodny
ze wzorem nr 6 załączonym do instrukcji G-5.
1.51. Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wyłożenia do
wglądu osób zainteresowanych zgodny z zał. nr 10 do Warunków Technicznych. Protokół
powinien również zawierać adnotacje o sposobie rozstrzygnięcia poszczególnych zgłoszonych
uwag.
1.52. Opinie techniczne sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z zał. nr 11 do niniejszych Warunków
Technicznych, dotyczące propozycji rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez strony w trakcie
wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego (w postaci wydruku i w wersji cyfrowej).
1.53. Inne materiały dokumentujące przebieg wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowokartograficznego.
2.56. Raport z kontroli programami: A-SWDE, V-SWDE i RAPORTER pliku SWDE zawierającego
zintegrowane opisowo-geometryczne dane ewidencyjne, zaopatrzony w komentarze, jeśli
sygnalizowane przez ww. programy błędy i ostrzeżenia są nieuzasadnione (np. występuje
niewłaściwa interpretacja danych przez program analizujący plik w formacie SWDE). ???
2.57. Pliki numerycznej mapy ewidencyjnej w formacie SWDE zawierające następujące bazy
obiektowe: granice administracyjne, granice jednostek ewidencyjnych, obręby, działki, punkty
adresowe, kontury klasyfikacyjne, użytki gruntowe, budynki, rejony i obwody spisowe, numery
dróg, osnowę geodezyjną, stany prawne działek, mapę przeglądową oraz elementy redakcyjne.
Zapisu ww. plików należy dokonać na płytach CD/DVD w 3 kopiach.
2.58. Wydruk mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000 w kroju układu
„2000”, w technice barwnej.
Mapę ewidencyjną należy wydrukować na niekurczliwej folii o grubości 125÷175 µm,
dwustronnie matowanej. Nad górną ramką należy umieścić nazwę obrębu i sygnaturę operatu, a
pod dolną ramką m.in.: schemat układu arkuszy ewidencyjnych w dotychczasowym kroju, nazwa
mapy - „Mapa Ewidencji Gruntów i Budynków sporządzona w wyniku kompleksowej
modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w trybie art. 24a Ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn.
zm.)”. Ze względu na zachowanie czytelności i przejrzystości mapy analogowej przy jej redakcji
należy zachować następujące zasady:
 Dla odcinków konturów klasoużytków pokrywających się z granicami działek należy
zastosować linię poboczną utworzoną na bazie linii GUK i GUZ.
str. 33

2.59.
2.60.
2.61.
2.62.
2.63.
W celu zapisania ustawień i treści mapy wg stanu z dnia przekazania do PODGiK oraz
umożliwienia dodatkowych wydruków należy przekazać na CD/DVD warstwy rysunkowe
wraz z ramkami i opisami, wykorzystane przez Wykonawcę do sporządzenia wydruków.
Raporty podstawowe i pomocnicze ewidencji gruntów zaopatrzone w pieczęcie Starostwa
Powiatowego i podpisy upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego oraz
przedstawiciela Wykonawcy (wydruki i wersja cyfrowa). Raporty podstawowe ewidencji
powinny zawierać na każdej stronie adnotacje określone §114 instrukcji G-5.
Zawiadomienia o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków w postaci wydruków
(3 egzemplarze) i plików komputerowych w formacie rtf i pdf, z możliwością przeszukiwania
treści dokumentów wg zadanych informacji (np. nr działki ewidencyjnej).
Dokumentacja geodezyjno-prawna (wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy uzupełniające,
wykazy synchronizacyjne) w 2 egzemplarzach, potrzebna do usunięcia rozbieżności
i wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych
Wykaz zawartości krążków CD/DVD dołączonych do operatu (wydruk i wersja cyfrowa).
Inne dokumenty posiadające wartość użytkową.
str. 34
Download