zestawienie załączników 2_5 - Starostwo Powiatowe w Kłobucku

advertisement
Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/32/06
..................................................
(pieczęć adresowa firmy oferenta)
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:
....................................................................................................................................................
Adres*: .......................................................................................................................................
tel.* .........………….....……………………………………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………………………
NIP*: …………………………………....………………………………………………………
Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ......................................................
email* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .......................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika,
Starostwo Powiatowe
w Kłobucku
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku przetarg
nieograniczony - Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i
lokali dla gm. Lipie, obręby Grabarze, Napoleon, Kleśniska, Rozalin, przedkładamy niniejszą
ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.
1. Oferujemy przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji
budynków i lokali, zgodnie z postanowieniami i zakresem przedstawionym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:
brutto:..............................................................zł.
słownie:...............................................................................................................................zł.
w tym VAT: ..... % .......................................................... zł.
słownie:...............................................................................................................................zł.
netto:..............................................................zł.
słownie:...............................................................................................................................zł.
2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie od dnia podpisania umowy - etap I – do
23.10.2006r; etap II – do 15.12.2006r..
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oferta została złożona na ............stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr.....
7. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Podpisano:
…………............................................................................................................................................................................................................
/Wykonawca/
Miejscowość rok, m-c, dzień/
Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/32/06
…...................................................
(pieczęć adresowa firmy oferenta)
OŚWIADCZENIE
( zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych )
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla
gm. Lipie, obręby Grabarze, Napoleon, Kleśniska, Rozalin
oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.):
1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub
czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Podpisano
.......................................................................................................................................................
/Wykonawca/
…………….……..…………….
/ Miejscowość, rok, m-c, dzień/
Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/32/06
…...................................................
(pieczęć adresowa firmy oferenta)
OŚWIADCZENIE
( zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych )
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla
gm. Lipie, obręby Grabarze, Napoleon, Kleśniska, Rozalin
oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania.
Podpisano
.......................................................................................................................................................
/Wykonawca/
…………….……..…………….
/ Miejscowość, rok, m-c, dzień/
Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr ZI.I – 3432/32/06
UMOWA NR ……………………………………………..
Zawarta w dniu …………………. w Kłobucku, pomiędzy Starostwem Powiatowym
w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym nr NIP: 574-17-83-156, REGON
151399048 w imieniu którego występują:
1. Starosta
Krzysztof Nowak
2. Wicestarosta
Stanisław Garncarek
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
wpisaną do rejestru ………………. prowadzonego przez ………………… pod numerem
…………………….. , NIP …………………. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
Na podstawie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I – 3432/32/06 Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizację ewidencji gruntów oraz założenie
ewidencji budynków i lokali dla gm. Lipie, obręby Grabarze, Napoleon, Kleśniska, Rozalin
§2
Produktem finalnym realizacji niniejszej umowy jest wykonanie zadania określonego w § 1 w
dwóch etapach opisanych w pkt. 6 SIWZ zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi
załącznik nr 1 do SIWZ
§3
1.
Cenę realizacji zadania określoną w procedurze przetargowej ustala się na kwotę:
brutto:..............................................................zł.
słownie:...............................................................................................................................zł.
w tym VAT:..... % .......................................................... zł.
słownie:...............................................................................................................................zł.
netto:..............................................................zł.
słownie:...............................................................................................................................zł.
2. Cena wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania
niezbędne do jego wykonania.
§4
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia:
a. etap I –
do 23.10.2006r;
b. etap II –
do 15.12.2006r.
§5
1. Ustala się, że wszystkie szczegóły technologiczne związane z realizacją zadania
Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w ramach dziennika robót geodezyjnych.
Ponadto ustala się Pana Macieja Kuk jako inspektora kontroli, z którym wykonawca
będzie dokonywał wszelkich uzgodnień z zakresu wykonywanej pracy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej realizacji zlecenia, bez prawa do
podzlecania całości lub części prac.
§6
1. Wykonawca w formie pisemnej zawiadamia zamawiającego o zakończeniu wykonanych
czynności wraz z przekazaniem sporządzonego projektu operatu ewidencji gruntów i
budynków.
2. Miejscem odbioru prac określonych w § 1 i 2 będzie siedziba zamawiającego po
zgłoszeniu zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia prac.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru technicznego opracowania w terminie 3 dni od daty
zgłoszenia zakończenia opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający i wykonawca mogą skorzystać z powołanych przez siebie i na swój koszt
rzeczoznawców.
5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanego przedmiotu
umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez komisję odbioru powołaną
przez zamawiającego.
6. W przypadku pozytywnego protokółu, za termin zakończenia roboty uważa się datę
zgłoszenia pisemnego o gotowości do odbioru wykonanych czynności.
7. W przypadku naliczenia kar umownych obowiązuje termin ostatniego zgłoszenia o
gotowości do odbioru wykonanych czynności skutkujący pozytywnym protokółem
opisanym w pkt.5.
§7
1. Zrealizowane i odebrane na podstawie podpisanego przez - obydwie strony protokółu
zdawczo-odbiorczego, etapy prac płatne będą w dwóch ratach:
a. etap I
- 80 % ceny z § 3
b. etap II
- 20 % ceny z § 3
2. Faktura płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury (miejsce złożenia faktur - Kancelaria Starostwa
Powiatowego p 20) po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
3. Fakturę należy wystawić dla – Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku, ul. Rynek im Jana Pawła II 13,
42-100 Kłobuck, Nr NIP – 574-17-83-156.
4. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
5. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
6. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w wysokości 0,2 % wartości umowy za
każdy dzień zwłoki, liczonej od ustalonego w zleceniu terminu zakończenia.
7. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu
ustalonego w zleceniu, zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia
dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku
zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonej wartości umowy.
8. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania
umowy z winy zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.
9. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w
sytuacji gdy kary umowne nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody.
10. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym wykonawcę na piśmie w
terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Wówczas wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do
wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym
przypadku zastosowania i wykonawca nie może żądać odszkodowania.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i
zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wykrytych w tym okresie usterek na koszt własny.
§9
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards