ASPEKTY ETYCZNE BADAŃ NAUKOWYCH NA

advertisement
ASPEKTY ETYCZNE
BADAŃ NAUKOWYCH
NA ZWIERZETACH
Krzysztof Turlejski
Krajowa Komisja Etyczna
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Wydział Biologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Konflikty wartości, konieczność
kompromisu
• ISTNIEJE WIELE RÓŻNYCH WARTOŚCI ETYCZNYCH,
CZĘSTO KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ.
• ZASPOKOJENIE ICH WSZYSTKICH I W PEŁNI NIE JEST
MOŻLIWE.
• Nie jest możliwe takie działanie, które by zaspokajało
wszystkie istotne wartości jednocześnie.
• Wobec tego, musimy dokonywać wyborów - najczęściej na
drodze kompromisu.
• Kształt takiego kompromisu zmienia się, gdy zmienia się
sytuacja społeczna i waga przykładana do pewnych wartości.
• Reguła: dobry kompromis, to taki kompromis, który
nikogo całkowicie nie zadowala, ale pozwala
społeczeństwu funkcjonować.
Zmiana prawa europejskiego
o doświadczeniach na zwierzętach
(Dyrektywa EU 2010/63)
• 10 lat negocjacji, walka o kształt nowego kompromisu
• Zasady nadrzędne: 3R, unifikacji prawa europejskiego („even
playground”)
• Zmiana w ostatniej chwili: możliwość stawiania wyższych
wymagań tam, gdzie były, po wcześniejszej notyfikacji Rady
Europy.
• Uznanie oceny etycznej doświadczeń na zwierzętach za
obowiązkowy i nieodłączny ich składnik. Jednocześnie
oddalenie skrajnych akcji zmierzających do wprowadzenia
zakazu takich doświadczeń (n.p. Inicjatywa Europejska na
rzecz delegalizacji doświadczeń na zwierzętach, oddalona w
czerwcu 2015).
Sympatia do zwierząt
• Zwierzęta są z nami ewolucyjnie związane. Różnią się
między sobą więcej, niż my od niektórych z nich.
• Układy emocji są ewolucyjnie stare i wykazują wiele
międzygatunkowych podobieństw. Łatwiej jest nam
zrozumieć emocje zwierząt, niż ich procesy myślowe.
• Kto nie odczuwa potrzeby obecności zwierząt,
obserwowania ich swobodnego zachowania i radości z takiej
obserwacji, nie będzie dobrym naukowcem w tej dziedzinie.
• Łagodne i nacechowane empatią zachowanie badacza i
opiekunów sprawia, że i zwierzęta i badacz są mniej
zestresowani, a cała interakcja mniej etycznie
problematyczna.
1
Niezbywalna wartość życia
Kultura troski o zwierzęta
• Stwierdzenie takie zapisane jest w preambule Dyrektywy
• Życie biologiczne jednostki oczywiście MA dla niej wartość.
• Jednak życie jednostkowe nie jest i nie może być jedyną
wartością, gdyż życie na ziemi jest współzależnym systemem;
• Każdy osobnik jest zależny od innych (rozmnażanie drogą
płciową, łańcuchy troficzne). Konflikty różnych wartości.
• Ta sama Dyrektywa wyłącza spod oceny Komisji Etycznej
doświadczenie, w którym zwierzę jest jedynie uśmiercane.
• To, że reguły etyczne obowiązują jedynie ludzi stanowią
potwierdzenie wyjątkowości naszego gatunku.
• Jednak: odebranie życia MA WARTOŚĆ ujemną, jest
KOSZTEM także wtedy, gdy zabicie jest usprawiedliwione
realizacją innego ważnego dobra.
• Europejskie instrukcje wprowadzania Dyrektywy o
doświadczeniach na zwierzętach w krajach
członkowskich podkreślają potrzebę tworzenia
„culture of care” – kultury (atmosfery, obyczaju) troski
o zwierzęta doświadczalne powierzone naszej opiece.
• Każdy badacz powinien czuć się osobiście
odpowiedzialny za zapewnienie zwierzętom
doświadczalnym odpowiednich warunków i za
odpowiednie ich traktowanie w czasie doświadczenia.
• Osobą osobiście odpowiedzialną za taki stosunek
wszystkich pracowników instytucji do zwierząt i
doświadczeń na nich jest kierownik placówki.
Ewolucja etyki
• Tak jak społeczeństwa, etyka też ewoluuje.
• Zmiany społeczne (np. urbanizacja) i
technologiczne (zmiana systemu rolnictwa)
sprawiają, że zmienia się ocena wielu
działań, które miały akceptację społeczną i
nie wywoływały wątpliwości etycznych.
• Dotyczy to także akceptowanego sposobu i
zakresu użycia zwierząt do celów i potrzeb
ludzkich.
Rozwój nauki stwarza konflikty
etyczne
• Każda działalność ludzka stwarza sytuacje, w
których pojawiają się konflikty różnych wartości.
• Rozwój nauki stwarza wciąż nowe konflikty
etyczne.
• Dzieje się tak dlatego, że wiedza naukowa ujawnia
wcześniej nie znane fakty i zależności, co
umożliwia sposoby działania, o których wcześniej
nie pomyślano, lub były niemozliwe.
• Postęp nauki inicjuje i przyspiesza zmiany status
quo, a więc stwarza ciągle nowe, wcześniej nie
znane konflikty wartości.
• Zmusza to do coraz częstszego negocjowania
coraz nowych kompromisów etycznych.
2
Ważniejsze konflikty wartości
stworzone przez postęp nauki
• - sekcja trupów ludzkich
• - doświadczenia na żywych zwierzętach
• - energia jądrowa, jej użycie do celów cywilnych i wojskowych
- wpływ zwierząt i roślin GMO na rolnictwo i środowisko
- użycie leków zmieniających świadomość i emocje
- zapłodnienie in vitro u ludzi
- eutanazja ludzi na ich życzenie
- sztuczna inteligencja
- ….. (n>100)
Kwestionowanie użycia zwierząt do doświadczeń jest
przejawem jednego z wielu konfliktów etycznych
dotyczących prowadzenia i wykorzystania wyników
badań naukowych.
Społeczeństwo, etyka i nauka
Konflikty wartości związane z
doświadczeniami na zwierzętach
• Doświadczenia na zwierzętach stwarzają konflikty moralne.
• Są to konflikty dotyczące kosztów realizacji pewnych
wartości, na przykład:
- z jednej strony etyczna zasada pomocy cierpiącym
ludziom i zwierzętom, oraz wartość poszerzania wiedzy;
- z drugiej zasada nie krzywdzenia, nie zadawania śmierci
i cierpienia nikomu, zarówno ludziom i zwierzętom.
• Wartości tych jednocześnie i w całości zrealizować się nie
da.
• Toteż doświadczenia na zwierzętach nie mogą być
prowadzone bez żadnych ograniczeń, musi być zawarty
pewien społecznie zaakceptowany kompromis.
Aspekt społeczny doświadczeń na
zwierzętach
• Badania naukowe rozwinęły się w społeczeństwach
zaawansowanych w rozwoju. Społeczeństwa takie
zaakceptowały pewne wspólne wartości, takie (między
innymi) jak wartość poznania i komunikowania prawdy,
wartość wiedzy i badań naukowych dla funkcjonowania
społeczności.
• Podstawowe badania naukowe, w tym badania na
zwierzętach, są finansowane przez rządy państw ze środków budżetowych, czyli z podatków.
Reprezentanci społeczeństwa mają wpływ na
ustanawianie prawa regulującego takie badania.
• Toteż przestrzeganie umowy społecznej, określającej, co
jest, a co nie jest postępowaniem etycznym jest kluczowe
dla rozwoju tych społeczeństw, a więc dla rozwoju nauki.
• Nie jest więc możliwe prowadzenie badań
naukowych (w tym badań na zwierzętach) bez
społecznego przyzwolenia na takie badania.
• Destrukcja wartości moralnych i etyki zagraża istnieniu
zarówno nauki, jak i rozwiniętych społeczeństw.
• Często jednak demokratyczna debata o realnych
problemach i zasadach jest dominowana przez
grupy aktywistów z obu stron o skrajnych
poglądach, usiłujących działać na emocje źle
poinformowanej opinii publicznej.
3
Oczekiwania obywateli UE odnośnie
standardów etycznych naukowców
• Eurobarometr 2014 - raporty „Odpowiedzialna Nauka” i
„Percepcja Nauki”
• 70% obywateli UE sądzi, że respektowanie zasad
etycznych jest gwarancją, iż badania naukowe i
innowacje spełnią ich oczekiwania;
• 84% uważa, że wszyscy naukowcy powinni
przechodzić obowiązkowe kursy etyki;
• 83% uważa, że wszyscy młodzi naukowcy powinni
składać przysięgę, że będą przestrzegać zasad
etycznych i prawa, podobną do Przysięgi
Hipokratesa;
Zastrzeżenia społeczeństwa do
doświadczeń na zwierzętach
• Tylko mniejszość obywateli EU bez zastrzeżeń popiera
prowadzenie doświadczeń na zwierzętach.
• Bardzo często wyrażane są negatywne opinie:
- to, że wykonuje się doświadczenia na zwierzętach jest
godne ubolewania/potępienia;
- doświadczenia na zwierzętach nic nie wnoszą do nauki
ani do sposobów leczenia ludzi i zwierząt, są robione dla
kariery i pieniędzy;
- wszystkie zwierzęta poddawane doświadczeniom
straszliwie cierpią;
- ogólna liczba zwierząt użytych do doświadczeń jest
„niezwykle duża”.
- naukowcy używają do badań nadmiernej liczby zwierząt i
niepotrzebnie powtarzają doświadczenia.
Czy obywatele Unii Europejskiej
akceptują badania na zwierzętach?
• Wnioski raportu Science and Technology
Eurobarometer na temat badań na zwierzętach
(czerwiec 2010):
• 44% obywateli EU zgadza się z opinią, że
należy pozwolić naukowcom na badania na
zwierzętach, 37% nie zgadza się;
• 44% uważa, że można zaakceptować badania
na takich zwierzętach, jak pies, czy małpa
• 66% uważa, że naukowcom powinno się
zezwolić na badania na zwierzętach takich, jak
mysz, jeśli te badania mogą wyjaśnić przyczyny
chorób ludzkich (18% nie zgadza się).
Doświadczenia na zwierzętach
• Opinia publiczna coraz częściej
kwestionuje potrzebę i moralne prawo
prowadzenia doświadczeń naukowych na
zwierzętach.
• Czy takie badania są wciąż potrzebne?
Jakie jest ich miejsce pośród innych badań
naukowych?
• Jak dużym problemem moralnym są takie
badania?
4
Konkluzja części opinii społecznej:
Z doświadczeń na zwierzętach wyniknęło
wiele ich cierpień, nie było natomiast
żadnego pożytku, ani dla ludzi, ani dla
zwierząt. Obecnie takie badania są
całkowicie zbędne.
Gdyby tych doświadczeń
zakazano, cierpienie zwierząt
znacząco by się zmniejszyło.
Wpływ filozofii Kartezjusza
Rene Descartes (1595 – 1650)
Francuski filozof i matematyk.
Był inżynierem wojskowym.
„Myślę, więc jestem”.
Dowodem na nasze istnienie
jest myślenie i świadomość (dusza).
• KARTEZJUSZ dowodził, że funkcje psychiczne i
świadomość należą do sfery duszy. Do funkcji duszy
należy także zdolność odczuwania, w tym odczuwanie
bólu i emocji - lęku, przyjemności, smutku.
• Ciało, zarówno ludzkie jak zwierzęce, jest nieświadomym
automatem (mechanizmem).
• Zgodnie z Biblią, jedynie ludzie mają duszę daną od Boga,
zatem zwierzęta są automatami, niezdolnymi do odczuć i
uczuć. Sprawiają tylko pozory istnienia tych procesów.
• Błędy z niewiedzy. Centralnie w mózgu położona
szyszynka steruje przepływami duszy, jest więc jego
najważniejszą częścią.
Źródła sprzeciwu wobec badań na
zwierzętach
• XIX-wieczne metody badań na zwierzętach (Claude Bernard)
• Biologicznie uwarunkowany, instynktowny lęk i awersja do
scen spostrzeganych jako zagrażające, w tym do widoku
krwi. Mylenie etyki i estetyki.
• Niemożność zrozumienia celu i wyników badań naukowych
przez szerokie kręgi społeczeństwa.
• Brak wiedzy i zrozumienia szerszego kontekstu kontaktów
człowieka z innymi gatunkami zwierząt. Abstrahowanie od
realiów życia biologicznego. Hipokryzja i podwójne standardy.
• Przemiany kulturowe: obecnie znaczna większość ludzi (a
więc wyborców w systemach demokratycznych) kontaktuje
się głównie, lub jedynie ze zwierzętami towarzyszącymi.
• Jednowymiarowy maksymalizm etyczny. Zawodowy
antywiwisekcjonizm.
Wczesne poglądy i badania
fizjologów - źródło ruchów
antywiwiskcjonistycznych
• Claude Bernard – skończył medycynę, pracował z fizjologiem
F. Magendie. 1847 - profesor Wydziału Fizjologii na Sorbonie.
1864 roku laboratorium przy Musée National d’Historie
Naturelle. W 1868 r. wybrany na członka Akademii
Francuskiej.
• Bernard zdał sobie sprawę, że w medycyna nie jest nauką, że
nie jest oparta na naukowo potwierdzonych faktach. Prowadził
i propagował eksperymenty na zwierzętach. Ponieważ nie było
wtedy środków znieczulających i narkozy, doświadczenia te
często były według dzisiejszych standardów bardzo okrutne.
• Bernard odkrył zasadę i wprowadził pojęcie homeostazy.
Zbadał rolę trzustki, ślinianek i wątroby, etapy utleniania w
organizmie i zasady reakcji odruchowych. Odkrył glikogen
i biochemiczne podstawy działania kurary.
5
Wczesne poglądy i badania
fizjologów - źródło ruchów
antywiwiskcjonistycznych
• Claude Bernard (być może dla uspokojenia sumienia)
podzielał poglądy Kartezjusza. Wykonywał prawdziwe
wiwisekcje na psach (wówczas pladze Paryża). Radził
uczniom ignorować wycie rozcinanych zwierząt i skupiać
się na przebiegu badania. W ślad za nim, postępowało
tak wielu fizjologów Europy.
• Próby zastosowania do narkozy eteru: 1836-1946,
chloroformu: od 1847 (USA). Europa – 1870-80.
• W 1845 Claude Bernard ożenił się z Fanny Martin, która
nie mogła znieść widoku doświadczeń męża. Ona i ich
córka stały się obrończyniami praw zwierząt
(antywiwisekcjonistkami). W 1869 roku Fanny rozwiodła
się z mężem.
BUAV – the British Union for the
Abolition of Vivisection
• BUAV powołała do życia w 1898 roku Frances Power Cobbe
(1822 to 1904), bojowniczka o prawa kobiet i filantropka.
• Cobbe zetknęła się z doświadczeniami na zwierzętach
podczas podróży po Europie w roku 1863.
• Głęboko poruszona cierpieniem zwierząt, zaczęła pisać
artykuły do prasy i wygłaszać przemówienia przeciw
‘torturowaniu’ zwierząt.
• Opinia publiczna była poruszona jej wystąpieniami. Królowa
Wiktoria uznała wiwisekcje za “hańbę dla Chrześcijaństwa i
ludzkości”. W końcu XIX wieku powstało wiele organizacji
nazywających się „antywiwisekcjonistycznymi”. Pięć takich
organizacji połączyło się w roku 1898 tworząc BUAV.
Wiwisekcja jako grzech
• W Anglii najwcześniej protestowano przeciw
okrucieństwu wobec koni.
• Te protesty dały początek zorganizowanym
ruchom obrony zwierząt przed okrucieństwem.
• Doświadczenia na zwierzętach (wówczas
rzeczywiście często wiwisekcje) uznano za
„grzech”.
MISJA BUAV
• ‘To keep unalterably before its members
and the public the fundamental principle of
their warfare with scientific cruelty,
namely, that it is a great Sin – which can
only be opposed effectively when opposed
absolutely, and without attempts at
delusive comprises of any kind.’
• Jest to do tej pory maksyma BUAV.
• POJĘCIE GRZECHU JEST POJĘCIEM
RELIGIJNYM
6
BUAV
• BUAV jest największą, najbardziej wpływową i
najbogatszą organizacją anty-wiwisekcjonistyczną
w Europie.
• W roku 1947 utracił status organizacji pożytku
publicznego, gdyż rząd Wielkiej Brytanii uznał, że jej
misja została wypełniona, że obecne doświadczenia
na zwierzętach nie są wiwisekcjami. BUAV nigdy
się z tym nie zgodził.
• BUAV szkoli działaczy i finansuje ruchy
antywiwisekcjonistyczne w całej Europie, także w
Polsce
Czy liczba zwierząt używanych do
doświadczeń jest „ogromna”?
Jak się ta liczba ma do liczby
zwierząt używanych do innych
celów?
Widok płynącej krwi wywołuje
instynktowny lęk
• Ciało migdałowate przodomózgowia, struktura odpowiedzialna
za generowanie emocji lęku, strachu i awersji reaguje
automatycznym, nieświadomym pobudzeniem na szereg
bodźców potencjalnie uszkadzających, takich jak:
widok ran i krwi
widok węży, pająków
widok ostrych przedmiotów zbliżanych do ciała
widok trupów, kału
• Są to reakcje instynktowne, wrodzone, które sprawiają, że sami
odczuwamy ból poszkodowanego, a więc unikamy miejsc, w
których i my moglibyśmy doznać urazu. W wielu zawodach, na
przykład w ratownictwie medycznym, chirurgii wymagane jest
przezwyciężenie, stłumienie tych odruchowych reakcji.
• Koszty etyczne: zobojętnienie, brak reakcji na cierpienie.
Czy liczba zwierząt używanych do
badań naukowych jest ogromna?
• Na całym świecie corocznie około 50-100
mln zwierząt jest używanych do
doświadczeń i testów. Udokumentowane jest
użycie 27 milionów zwierząt. Nic nie wiemy o
liczbach zwierząt użytych w Chinach,
Indiach, Rosji, Japonii.
• W najbardziej rozwiniętych krajach świata co
roku do doświadczeń używa się milionów
zwierząt (2-4 mln w największych krajach
Wspólnoty Europejskiej, w sumie 12 mln).
7
Liczba zwierząt używanych co roku
do celów naukowych (badania i
testy) w Unii Europejskiej
•
W UE corocznie używa się około 12-13 milionów zwierząt do
doświadczeń i testów (ESLAV Bulletin November 2010)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zjedn. Królestwo – 3.6 mln (2010)
Niemcy –
3.2 mln
Francja –
2.3 mln (2004; w 1984 - 4.8 mln)
Hiszpania –
1.4 mln (2009)
Włochy –
1.1 mln
Holandia –
0.5 mln
Belgia –
0.4 mln
Skandynawia –
0.5 mln
Europa Wschodnia – poniżej 1 mln
(Polska – 0.2 mln w 2013, liczba użytych zwierząt stale spada)
Ile zwierząt obciąża sumienie obywatela
rozwiniętego państwa UE w ciągu całego
jego życia?
Każdy obywatel - 2 myszy i jeden szczur.
Dla 50% obywateli czwartym zwierzęciem będzie
rybka akwaryjna Danio rerio.
Dla 20% - jednodniowe kurczę.
Dla 10% - inny mały gryzoń.
Dla 10% - inny kręgowiec.
Mniej niż jedna osoba na 10 000 musi się zgodzić
na to, że w ciągu jego całego życia, w jego
imieniu do celów naukowych zostanie użyty jeden
pies, kot lub małpa.
Miliony ludzi, miliony zwierząt i
relacje między nimi
• Biorąc pod uwagę liczby obywateli różnych
państw i liczby użytych tam zwierząt
doświadczalnych, dochodzimy do wniosku,
że każdy obywatel rozwiniętego państwa
musi się zgodzić na to, by raz na 20-40 lat
w jego imieniu poświęcono życie jednego
zwierzęcia doświadczalnego.
• A więc, by w ciągu całego jego życia 2-4
zwierzęta zostały użyte do celów
naukowych w jego imieniu.
Stały spadek liczby psów i kotów
używanych do doświadczeń w UE
Naukowcy
systematycznie
redukują liczbę
najbardziej
problematycznych
doświadczeń
Jednocześnie w Anglii co roku usypia się około 100 000 2-letnich
greyhoundów, które w poprzednim sezonie przegrywały w wyścigach
psów. Jest to jeden z częstych przypadków hipokryzji w stosunku ludzi
do zwierząt.
8
Liczba ssaków naczelnych użytych
do doświadczeń w Unii Europejskiej
rok 2009
Czym biedniejsze państwo, tym
mniej zwierząt używa do badań
naukowych
• Cała Europa – 9-10 000
• Zjednoczone Królestwo 4100 (stały wzrost
liczby)
• Francja – 3789 w 2004 (ostatnie dostępne dane)
• Niemcy – ? 2000
• Włochy – 502
• Hiszpania – 430
• Belgia – ca. 50 rocznie
• Europa Wschodnia – tylko Węgry (10-20
rocznie)
Koszt zwierzęcia to zawsze zaledwie kilka procent całkowitych
kosztów prowadzenia badań na nim. Zależnie od kraju i
rodzaju doświadczeń, jest to w przeliczeniu suma 3 – 100
TYSIĘCY złotych.
Z tego powodu już w państwach o średnim stopniu rozwoju,
używa się do celów naukowych proporcjonalnie 10-100 razy
mniej zwierząt, niż w państwach rozwiniętych.
Polska (38 mln ludzi) używa do badań i testów 0.2 mln
zwierząt, zamiast około 1.9 mln, których używała by jako
państwo rozwinięte.
Zatem w Polsce tylko 50% ludzi musi się zgodzić na to, żeby w
ciągu całego ich życia jedno zwierzę zostało użyte do celów
naukowych.
Ile zwierząt zjadają psy i koty
Ile zwierząt zjadają psy i koty
• Psy i koty utrzymywane są głównie jako zwierzęta
towarzyszące, dla zaspokojenia ludzkich potrzeb
emocjonalnych.
• Psy są wszystkożerne i mogą jeść niewiele mięsa.
Koty muszą otrzymywać jako karmę mięso innych
zwierząt.
• 5-7 mln psów, średnio 200 g mięsa na dzień. 4-6
mln kotów, średnio 200 g. mięsa na dzień.
• Zapotrzebowanie na karmę psów i kotów w Polsce: co
najmniej 1500 TON mięsa dziennie, 500 tys ton rocznie.
• Tyle karmy dla zwierząt można uzyskać- zabijając:
• - 350 mln kurcząt, lub
• - 10 mln świń, lub
• - 4 mln sztuk bydła.
• Konkluzja: Obywatele państw akceptujących
posiadanie zwierząt towarzyszących, zgadzają się
na hodowanie i zabijanie na ich karmę co najmniej
stukrotnie większej liczby zwierząt, niż jest
poświęcane na potrzeby nauki. 10-15%
hodowanych przez człowieka zwierząt jest
zjadanych prez psy i koty.
9
Szersza perspektywa
• Kręgowce używane do doświadczeń
stanowią co najwyżej 0.1% wszystkich
ptaków i ssaków używanych przez
człowieka do różnych celów.
• Roczna konsumpcja na całym świecie:
• Ryby –nieznana. Co najmniej 200 mld sztuk
większych ryb (nie licząc sardynek itp.).
• Drób – powyżej 100 mld.
• Świnie – 1 mld.
• Bydło – 0.1 mld.
Problem bólu i cierpienia zwierząt
doświadczalnych
• Warunki utrzymania zwierząt
doświadczalnych są z reguły dobre a
standardy są systematycznie podwyższane
(także mocą nowej Dyrektywy UE 2010/63).
• Nie jest prawdą, że każde zwierzę
doświadczalne cierpi. Odwrotnie, relatywnie
niewiele zwierząt doświadczalnych odczuwa
znaczny ból, stres lub dyskomfort na skutek
zastosowania procedur doświadczalnych.
Konkluzja:
• Uśmiercanie zwierząt do celów badań
naukowych to wąski margines całości
akceptowanych powodów uśmiercania zwierząt
przez człowieka do jego celów.
• Przy tym: znaczna część zwierząt
doświadczalnych to zwierzęta użyte do testów
wymaganych przez prawo, do których
wyeliminowania skutecznie się dąży.
• Myszy, szczury, inne gryzonie, kurczęta i ryby
to ponad 90% zwierząt używanych do badań
naukowych.
• „Bardziej rozwinięte” zwierzęta są używane
bardzo oszczędnie (1-3%) i tylko do
specjalnych celów.
Większość zwierząt jest poddawanych
bezbolesnym doświadczeniom albo
odczuwa tylko niewielki, krótkotrwały ból.
•
•
•
•
W badaniach prowadzonych w
Europie, tylko około 7% zwierząt
doświadczalnych kiedykolwiek
odczuwa ból lub stres o średnim
lub silnym natężeniu. Ta proporcja
stale spada.
W przypadku około 50% zwierząt
jedyną procedurą jest uśmiercenie
w celu pobrania tkanek (ta
proporcja stale rośnie z powodu
rozwoju badań in vitro).
Ponadto, 10-15% zwierząt jest
obserwowanych, bezboleśnie
testowanych lub trenowanych
przed zabiciem.
Prawie 30% zwierząt jest
operowanych pod narkozą, a
następnie dostają środki
przeciwbólowe po operacji.
10
Najtrudniejsze do uniknięcia
przypadki zadawania bólu i
cierpień:
Bezsensowne badania?
200 lat temu wiedzieliśmy o budowie i
funkcjonowaniu organizmów niewiele więcej niż
greccy medycy i filozofowie 2000 lat wcześniej.
Ten postęp wiedzy zawdzięczmy systematycznym
badaniom naukowym, w tym badaniom na
zwierzętach, prowadzonych w ciągu ostatnich
dwóch wieków.
Postęp wiedzy w ciągu ostatnich 10 lat jest większy
niż wcześniej przez stulecia.
W ciągu ostatnich 3-4 pokoleń życie człowieka
wydłużyło się o ponad 20 lat (o całe pokolenie!).
Prawie całe to przedłużenie życia i lepsze
zdrowie zawdzięczamy wiedzy zdobytej w
doświadczeniach, prowadzonych w którejś fazie
także na zwierzętach.
- badania mechanizmów bólu i działania nowych
środków przeciwbólowych;
- badania nad nowotworami
- badania nad sposobami postępowania po
zawale serca
- okres pooperacyjny w doświadczeniach
chronicznych;
- badania nad stresem, wymagające uciążliwego
stresowania;
Zyski z badań na zwierzętach trafiają
z powrotem do zwierząt
•Miliony psów, kotów i innych ulubieńców, a także
zwierząt gospodarskich umierałoby na ponad 200
chorób, które są obecnie uleczalne, albo którym
zapobiega się przez szczepienia.
•Obecnie medycyna weterynaryjna w ciągu kilku
lat adaptuje do leczenia chorób zwierząt nowe
metody, które pierwotnie opracowano
eksperymentując na zwierzętach dla leczenia
ludzi. Ostatnio – wymiana zastawek serca.
NIERACJONALNE ZAKAZY
BADAŃ SZKODZĄ ZWIERZĘTOM
•
•
•
•
•
•
Domagamy się
- wprowadzenia zakazu eksperymentów na zwierzętach naczelnych,
zwierzętach dzikich oraz zwierzętach bezdomnych z wyłączeniem
przypadków WYJĄTKOWYCH, …
- dopuszczenia prowadzenia badań w celu ochrony środowiska
naturalnego JEDYNIE jeśli prowadzone są one w interesie zdrowia ludzi
lub zwierząt;
- zapewnienia udziału w KAŻDEJ komisji etycznej,…. minimum 3
przedstawicieli organizacji humanitarnej (nie gatunkowej) ochrony
zwierząt.
Ochrona przyrody wymaga monitoringu populacji i osobników, który
kwalifikuje się jako doświadczenia na zwierzętach. Ekolodzy są przerażeni
tą perspektywą. Stronnicy „ekologii głębokiej” triumfują.
Chronić rzadkie zwierzęta dzikie (n.p. niedźwiedzie) będzie bardzo trudno.
11
Badania na zwierzętach przynoszą ogromne
TRWAŁE korzyści poznawcze i
ekonomiczne.
Coraz rzadziej badania te powodują
poważne zagrożenia dobrostanu żyjących
zwierząt.
Jednocześnie przepisy dotyczące użycia
zwierząt do doświadczeń naukowych są
najbardziej restrykcyjne spośród wszystkich
przepisów dotyczących użycia zwierząt do
potrzeb ludzkich i są stale zaostrzane.
Wiedza naukowa jest jednością
• Analiza prac cytowanych przez noblistów z
dziedziny fizjologii i medycyny, oraz prac
cytowanych w tych pracach pokazuje, że każde
odkrycie opiera się na bardzo szerokiej bazie
naukowej, praktycznie wymaga rozwoju wszystkich
gałęzi wiedzy.
• Badania na zwierzętach potrzebne są nie tylko w
medycynie czy ekologii. Badania neurofizjologiczne
bardzo wiele wniosły do rozwoju informatyki.
Badania aerodynamiki lotu ptaków pozwoliły
poprawić właściwości płatów nośnych samolotów.
Problemy medyczne dotąd nie rozwiązane
i niemożliwe do rozwiązania
bez dalszych badań na zwierzętach
Nowotwory
Usuwanie bólu chronicznego
Zapobieganie cukrzycy
Nadciśnienie
Degeneracje nerek i wątroby
Psychozy, depresja
Choroba Alzheimera, Parkinsona
Choroby zakaźne, nowe antybiotyki
Testowanie nieszkodliwości leków, poprawności procedur i
technik chirurgicznych. Uczenie umiejętności zawodowych.
W tych kierunkach badań i szkoleń, doświadczenia na
zwierzętach są nadal niezbędne jako jedna z metod.
Niezbędny jest dialog naukowców ze
społeczeństwem
• Musimy ze społeczeństwem prowadzić dialog.
• Musimy zaakceptować, że czasem będziemy pozostawać w
sporze z opinią społeczną i nie będziemy rozumiani.
• Opinia społeczna musi być przekonana, że mimo to,
jesteśmy zdecydowani respektować prawo.
• Nie rezygnując z własnych racji, musimy uważnie słuchać, co
mówi opinia społeczna i próbować zrozumieć dlaczego.
• Musimy się nauczyć wyjaśniać opinii społecznej cel i
znaczenie naszych badań, przedstawiać nasz system
wartości i naszą perspektywę.
• Bez akceptacji społecznej nie jest możliwe uprawianie nauki,
także badań na zwierzętach.
12
Państwo prawa czy państwo
ideologii
Naukowcy, konflikty etyczne,
społeczne kompromisy i prawo
• Współczesne państwa funkcjonują mając za
fundament zbiór praw i egzekwując wynikające
z nich obowiązki, a nie ideologię (ideę) i
wynikającą z niej moralność.
• W pierwszym przypadku mamy państwo prawa
w drugim mamy rządy ideologii
(komunistycznej, religijnej czy
nacjonalistycznej).
• Naukowcy mają prawo i obowiązek
brać udział w negocjowaniu
kompromisu dotyczącego
obowiązujących standardów etycznych,
natomiast nie mogą ignorować istnienia
konfliktów etycznych i prawa
społeczeństwa do wyrażania opinii i
negocjowania kompromisu wartości,
który ma obowiązywać w danym
miejscu i czasie – jako prawo.
Bądźmy świadomi zagrożeń
etycznych
• Życie jest nierozłącznie związane z cierpieniem i kończy
się śmiercią. Mimo tego, nikt normalny nie tylko nie cieszy
się ze śmierci i cierpienia, ale też nie jest na nie obojętny.
• Zadanie śmierci lub cierpienia nie może być rutyną nie
wymagającą refleksji. W czasie wykonywania takich
czynności, lepiej (także dla zwierząt) abyśmy nie działali w
stanie napięcia emocjonalnego. Zawsze jednak w takich
sytuacjach powinniśmy być świadomi, że kończymy życie
zwierzęcia, albo zadajemy mu cierpienie.
• Refleksja nad celem i skutkami działania powinna nam
zawsze towarzyszyć.
•
13
Download