1. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych 2. Ograniczone zaburzenia

advertisement
1. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych
2. Ograniczone zaburzenia psychiczne
2.1. Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem
2.2. Organiczny zespół amnestyczny (zespół lub psychoza Korsakowa)
2.3. Zespoły psychotyczne z zaburzeniami świadomości niewywołane alkoholem i substancjami
psychoaktywnymi
2.4. Zaburzenia psychiczne spowodowane zaburzeniami lub dysfunkcją mózgu albo schorzeniami somatycznymi
2.4.1. Zaburzenia psychiczne spowodowane zaburzeniami lub dysfunkcją mózgu
2.4.2. Zaburzenia psychiczne spowodowane schorzeniami somatycznymi
2.5. Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
4. Psychozy schizofreniczne, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne
4.1. Psychozy schizofreniczne
4.2. Zaburzenia schizotypowe
4.3. Psychozy schizoafektywne
4.4. Schizofrenia u dzieci i młodzieŜy
5. Zaburzenia urojeniowe
6. Choroby afektywne nawracające
6.1. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieŜy
7. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
7.1. Zaburzenia lękowe w postaci fobii
7.2. Zaburzenia lękowe uogólnione i napadowe
7.3. Zespół natręctw (obsesyjno-kompulsyjny)
7.4. Reakcja na cięŜki stres i zaburzenia adaptacyjne
7.5. Zaburzenia dysocjacyjne
7.6. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne)
7.7. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną: neurastenia i zespół
depersonalizacji (derealizacji)
8. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
8.1. Jadłowstręt psychiczny
8.2. Bulimia
8.3. Zaburzenia snu
8.4. Zaburzenia seksualne i zaburzenia identyfikacji płciowej
9. Zaburzenia osobowości
10. Upośledzenie umysłowe - niepełnosprawność intelektualna
11. Całościowe zaburzenia rozwojowe
12. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
13. Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i społeczne związane ze starzeniem się (psychogeriatria)
14. Choroby wywołane przez priony
Download