Dorobek naukowy w latach 2009-2012

advertisement
Dorobek naukowy w latach 2009-2012
pracowników Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Prace oryginalne:
1. Małgorzata Janas-Kozik:
„Regulacyjna rola oreksyny A, oreksyny B, greliny i leptyny u chorych z jadłowstrętem
psychicznym leczonych psychoterapią w trakcie 6-cio miesięcznej obserwacji”.
2009r. – rozprawa habilitacyjna
2. Siwiec Andrzej, Surma Dorota, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena,
Hyrnik Joanna, Jakubczyk Aneta, Jelonek Ireneusz.:
Dylematy w zarządzaniu Oddziałem Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
w Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu w latach 1999-2007 – doświadczenia
własne.
Wiadomości Psychiatr. 2009,T 12, nr 1, 14-19
MNiI: 3
3.
Janas-Kozik Małgorzata, Stachowiak Ewa:
Obsessive-compulsive symptoms, depressiveness and anxiety in the course of anorexia nervosa.
Own suggestions regarding their understanding in the light of adolescence.
Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2009; No 4 p.11-30
MNiI:7
4. Lisik Małgorzata, Sieroń Aleksander, Janas-Kozik Małgorzata , Krupka-Matuszczyk Irena:
Psychological well-being of mothers of children with fragile X syndrome.
New Medicine 2010; No1.Vol. XIVp.7-11
MNiI:5
5. Janas-Kozik Małgorzata, Krzystanek Marek, Stachowicz Małgorzata. Krupka-Matuszczyk Irena,
Janas-Adam, Rybakowski K.J.:
Bright light treatment of depressive symptoms in patients with restictive type pf anorexia nervosa.
J. Affect. Disord. 2010; No 130,p. 462-465
MNiI: 35
IF: 3.517
6. Janas-Kozik Małgorzata, Stachowicz Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena, Janas Adam, Krysta
Krzysztof, Rybakowski K. Janusz.:
Plasma levels of leptin and orexin A in a restrictive type of anorexia nervosa
Regul. Pept.2011; 168p. 5-9
MNiI: 25
IF: 2.110
7. Dębska Ewa, Janas Adam, Bańczyk Wojciech, Janas-Kozik Małgorzata :
Depression or depressiveness In patients diagnosed with anorexia nervosa and bulimia nervosa –
pilot research.
Psychiatria Danubina 2011;Vol. 23.Suppl. 1, p.87-90
MNiI: 15
IF: 0.444
8. Pawlak Adam, Krejca Michał, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena, Rajewska
Jolanta, Bochenek Andrzej:
Ocena lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji
mięśnia sercowego.
Psychiatr.Pol. 2012 T.46 No 1 s. 63-74
IF: 0. 195
MNiI: 15
9. Krysta Krzysztof, Krzystanek Marek, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena:
Bright light therapy in the treatment of childhood and adolescence depression, antepartum
depression, and eating disorders.
Journal of Neuronal Transmission 2012; DOI 10.1007/s00702-012-0863-2 on-line
IF: 2.730
MNiI: 30
10. Krysta Krzysztof, Krupka-Matuszczyk Irena, Janas-Kozik Małgorzata, Stachowicz Małgorzata,
Szymszal Jan, Rybakowski K. Janusz:
Inferior performance on selected neuropsychological tests in abstinent schizophrenia patients who
have used cannabis.
Med Sci Monit.2012;18(8):s.
MNiI: 20
11. Krzystanek Marek, Krzystanek Ewa, Trzeciak I. Henryk, Małecki Andrzej, Krupka-Matuszczyk
Irena., Janas-Kozik Małgorzata, Rybakowski K., Janusz:
Effects of olanzapine and paroxetine on phospholipase D activity in the rat brain (short
communication).
Pharmacological Reports2013,65, in press
IF: 2.445
MNiI: 25
Kazuistyka:
12. Nowak Marta, Janas-Kozik Małgorzata:
Dialog w milczeniu – rozumienie i terapia pacjentki mutystycznej.
Psychoterapia 2009, nr 1 (148), s. 57-64
MNiI: 5
13. Nowak Marta, Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata:
Nieprawidłowo kształtująca się osobowość w okresie adolescencji – trudności diagnostyczne oraz
dylematy terapeutyczne.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2010 Vol.10 nr 1 s. 45-51
MNiI: 4
14. Gawęda Agnieszka, Nowak Marta, Janas-Kozik Małgorzata:
Diagnoza ADHD – pomoc czy przeszkoda?
Psychiatr. Psychol. Klin. 2010 Vol.10 nr 2 s. 115-119
MNiI: 4
15. Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata:
Prowokacja odrzucenia czy pragnienie bliskości? Znaczenie relacji rodzic zastępczy - dziecko dla
niwelowania deficytów wynikających z diagnozy „zaburzenia więzi”.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2010 Vol.11 nr 1(11) s. 59-63
MNiI: 4
16. Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata:
Zjawisko euro sieroctwa a kierunki pracy terapeutycznej i leczenia psychiatrycznego – prezentacja
przypadku.
Psychiatr.Pol. 2012 T.XLVI No 2 s. 295-304
MNiI: 15
IF: 0.195
17. Barabasz Aleksandra, Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz:
Pomiędzy wiarą a nauką: zniewolenie duszy czy zaburzenia dysocjacyjne? Prezentacja przypadku.
Psychiatr.Pol. 2012 T.XLVI No 2 s. 305-312
MNiI: 15
IF: 0.195
18. Małgorzata Janas-Kozik, Agnieszka Gawęda, Marta Nowak, Cezary Żechowski, Antoni Jakubczyk,
Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik:
Różne oblicza anoreksji - model jej leczenia na Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii
Wieku Rozwojowego.
Psychoterapia2012, nr 2(161), s.65-73
MNiI: 5
Prace poglądowe:
19. Stochel Martyna, Janas-Kozik Małgorzata:
Przyjaciółki wirtualnej Any – zjawisko pro anoreksji w sieci internetowej.
Psychiatr. Pol.2010, T. 44 nr 5; 693-702
MNiI: 15
IF: 0.173
20. Janas-Kozik Małgorzata, Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Siwiec Andrzej:
Autyzm wczesnodziecięcy – objawy, zasady kierowania do specjalisty.
Lekarz 2010,12;61-67
MNiI: 4
21. Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata:
Fizjologiczny rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.
Seksuologia Pol. 2010; Vol.8, nr2, s. 64-70
MNiI: 3
22. Janas-Kozik Małgorzata, Gawęda Agnieszka, Cichoń-Lenart Agata, Klecka Małgorzata,
Krupka-Matuszczyk Irena:
Manifestacja kliniczna zespołu depresyjnego u dziecka z poalkoholowym uszkodzeniem płodu.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2011 Vol.11 nr 1(11) s.26-30
MNiI: 4
23. Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena:
Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych – przegląd narzędzi
diagnostycznych.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2010 Vol.10 nr 4 s. 298-302
MNiI: 4
24. Lisik Z. Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena, Sieroń L. Aleksander:
Zespół łamliwego chromosomu X – problem dziecka i rodziców.
Psychiatr.Pol. 2011 T.XLV No 3 s. 357-365
MNiI: 13
IF: 0.173
25. Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata:
Autyzm. Zaburzenia spektrum autystycznego w ujęciu teorii umysłu.
Nuroscience. Fakty. 2012 Vol.3,No2 (5),s.40-47
26. Janas-Kozik Małgorzata:
Komentarz [do art.: Interwencje psychobiospołeczne w autyzmie.]
Psychiatr.Dypl.2012; T.9, nr 4, s.11-12
MNiI: 3
27. Janas-Kozik Małgorzata, Zejda Jan, Stochel Martyna, Brożek Grzegorz, Janas-Adam,
Jelonek Ireneusz:
Ortoreksja – nowe rozpoznanie?
Psychiatr.Pol. 2012 T.46 No 3 s. 441-450
IF: 0. 195
MNiI: 15
Podręczniki i skrypty:
1. Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata:
Dziecko z FASD: rozpoznania różnicowe i podstawy terapii.
Warszawa: Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009
MNiI: 20
2. Janas-Kozik Małgorzata: Zespół Aspergera.
W: Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Red. M. Klecka, M. Janas-Kozik.
Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s. 15-17
MNiI: 4
3.
Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia więzi.
W: Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Red. M. Klecka, M. Janas-Kozik.
Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s. 23-27
MNiI: 4
4.
Janas-Kozik Małgorzata: Nastolatek z FASD. Adolescencja jako faza rozwojowa.
W: Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Red. M. Klecka, M. Janas-Kozik.
Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s. 29-33
MNiI: 4
5. Janas-Kozik Małgorzata: Poalkoholowe spectrum zaburzeń rozwojowych (FASD).
Zaburzenia (objawy) wtórne.
W: Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Red. M. Klecka, M. Janas-Kozik.
Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s. 33-38
MNiI: 4
6.
Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia zachowania i pojęcie agresji.
W: Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Red. M. Klecka, M. Janas-Kozik.
Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s. 38-47
MNiI: 4
7. Janas-Kozik Małgorzata: Depresja, depresja młodzieńcza i depresyjność.
W: Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Red. M. Klecka, M. Janas-Kozik.
Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s. 47-51
MNiI: 4
8.
Krupka-Matuszczyk Irena, Janas-Kozik Małgorzata:
Zaburzenia odżywiania – choroba czy sposób na życie? W: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy
w perspektywie psychologicznej. Red. K. Popiołek, A. Bańka.
Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2010, s. 107- 113
MNiI: 4
9. Janas-Kozik Małgorzata: Ból w psychiatrii rozwojowej.
W: Ból i depresja. Red. Dudek D.
Wyd. TerMedia, Poznań2011, s. 77-102
MNiI: 4
10. Krupka-Matuszcztk Irena, Janas-Kozik Małgorzata, Krzystanek Marek:
Zaburzenia psychiczne u kobiet w wieku podeszłym. W: Kryzysy, katastrofy, kataklizmyw
perspektywie psychologicznej. Red. K. Popiołek, A. Bańka.
Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2011, s. 283-290
MNiI: 4
11. Janas-Kozik Małgorzata: Anoreksja, bulimia u dziewcząt – współczesny pogląd.
W: Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Red.V.Skrzypulec-Plinta,
S.Radowicki.
Wyd. Bielsko-Biała 2011, s. 173-186
MNiI: 4
12. Janas-Kozik Małgorzata: Wybrane zagadnienia z psychiatrii rozwojowej.
W: Psychiatria dla studentów fizjoterapii. (Red.): I. Krupka-Matuszczyk.
Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2011, s. 46-56
MNiI: 4
13. Krysta Krzysztof, Krupka-Matuszczyk Irena, Janas-Kozik Małgorzata and Stachowicz Małgorzata
(2011).
Comorbidity of a Serious Mental Illness with an Addiction to Psychoactive Substances. In book:
Psychiatric Disorders -Trends and Developments, Toru Uehara (Ed.), ISBN: 978-953-307-745-1,
InTech, Rijeka, Croatia., p. 429-442
MNiI:5
14. Janas-Kozik Małgorzata, Stachowicz Małgorzata, Janas Adam , Jelonek Ireneusz, Krysta Krzysztof,
Krupka-Matuszczyk Irena:
The role of ghrelin, orexin A and leptin in restrictive type of Anorexia Nervosa . In book: Eating
Disorders. Toru Uehara (Ed.), ISBN: 978-953-307-727-7, InTech, Rijeka, Croatia, p. 119- 130
MNiI: 5
15. Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata:
Dieťa s FASD - Diferenciálna diagnostika a základy terapie,
Bratislava, Návrat o.z. 2012.
MNiI: 5
Prace przedstawione na konferencjach krajowych, których streszczenia
wydrukowano w recenzowanych czasopismach polskich
1. Janas-Kozik Małgorzata: Biologiczny kontekst jadłowstrętu psychicznego.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol. 9. 24 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut 22-24. O5. 2009, streszcz. s. 51
MNiI: 6
2. Janas-Kozik Małgorzata: Wybrane zagadnienia w psychiatrii rozwojowej a miejsce walproinianów.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol. 9. 24 konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut 22-24. O5. 2009, streszcz. s. 52
MNiI: 6
3. Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz, Hyrnik Joanna.: Zespół Munchhausena z przeniesienia.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol. 9. 24 konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut 22-24. O5. 2009, streszcz. s. 52
MNiI: 6
4. Hyrnik Joanna, Nowak Marta, Janas-Kozik Malgorzata.: Nieprawidłowo kształtująca się osobowość
– problemy diagnozy i terapii w pracy z pacjentem młodzieżowym.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol. 9. 24 konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut 22-24. O5. 2009, streszcz. s. 49
MNiI: 6
5.
Witucka Eleonora, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata: Prezentacja Oddziału Dziennego
Psychiatrii i Psychoterapii wieku rozwojowego w Sosnowcu.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol. 9. 24 konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut 22-24. O5. 2009, streszcz. s. 72
MNiI: 6
6. Janas-Kozik Małgorzata, Stachowicz Małgorzata, Jelonek Ireneusz:
Jadłowstręt psychiczny w aspekcie badań na poziomie peptydów i macierzy oligonukleotydowych –
doświadczenia własne.
Psychiatr. Pol. 2010 T.44 Nr 3 Supl.: Świat współczesny a psychiatria - 43 Zjazd Psychiatrów Polskich,
Poznań 23-26.06.2010, streszcz. s.149.
MNiI: 13
IF: 0.173
7. Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna:
Przyjaciólki wirtualnej Any – zjawisko pro anoreksji w sieci internetowej.
Psychiatr. Pol. 2010 T.44 Nr 3 Supl.: Świat współczesny a psychiatria - 43 Zjazd Psychiatrów Polskich,
Poznań 23-26.06.2010, streszcz. s.145.
MNiI: 13
IF: 0.173
8. Janas-Kozik Małgorzata, Klecka Małgorzata :
Poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD) – diagnoza i terapia.
Psychiatr. Pol. 2010 T.44 Nr 3 Supl.: Świat współczesny a psychiatria - 43 Zjazd Psychiatrów Polskich,
Poznań 23-26.06.2010, streszcz. s.145.
MNiI: 13
IF: 0.173
9. Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata:
Rola rodzicielstwa zastępczego we wczesnym rozponaniu poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych
(FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder ). Psychiatr. Pol. 2010 T.44 Nr 3 Supl.: Świat współczesny a
psychiatria - 43 Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań 23-26.06.2010, streszcz. s.145.
MNiI: 13
IF: 0.173
10. Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz, Stochel Martyna, Nowak Marta, Gawęda Agnieszka,
Hyrnik Joanna:
W kręgu jadłowstrętu psychicznego – nowe spojrzenie. Endokrynologia. Otyłość i zaburzenia przemiany
materii 2011, T.7, nr 2: III zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Olsztyn 25-27.VIII.2011,
streszcz. s.64-65
MNiI: 6
11. Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz:
Oblicza anoreksji. Psychoterapia pacjentek w okresie adolescencji w warunkach oddziału stacjonarnego –
doświadczenia własne. Prezentacja wybranych przypadków klinicznych.
Psychiatr. Psychol. Klin. 2011, Nr1, Supl.. Psychiatria i psychologia okresu rozwojowego – wspólne cele 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Wrocław 28-30.09.2011, streszcz. s.29
MNiI: 6
12. Janas-Kozik Małgorzata, Klecka Małgorzata:
Spectrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych a zaburzenia psychiczne wieku
rozwojowego. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011, Nr1, Supl.. Psychiatria i psychologia okresu rozwojowego –
wspólne cele - 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, Wrocław 28-30.09.2011, streszcz. s.31
MNiI: 6
13. Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna:
Zaburzenia odżywiania się – współczesne spojrzenie. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011, Nr1, Supl.. Psychiatria
i psychologia okresu rozwojowego – wspólne cele - 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocław 28-30.09.2011, streszcz. s.31
MNiI: 6
14. Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata:
Śląski model interdyscyplinarnej pomocy terapeutycznej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży z
wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011, Nr1, Supl.. Psychiatria
i psychologia okresu rozwojowego – wspólne cele - 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocław 28-30.09.2011, streszcz. s.34
MNiI: 6
15. Janas-Kozik Małgorzata, Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Jelonek Ireneusz, Stochel Martyna.
Hyrnik Joanna:
Hipoteza lęku i hipoteza nagrody w zaburzeniach odżywiania się.
Wiadomości Psychiatr. 2012,T:15, Supl.Poznanie i funkcjonowanie społeczne-zaburzenia u dzieci i
młodzieży.
26 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Warszawa 21-22.09.2012r., streszcz. s.27
MNiI: 3
Prace przedstawione na konferencjach zagranicznych, których streszczenia
wydrukowano w recenzowanych czasopismach zagranicznych
1. Klasik A., Krupka-Matuszczyk I., Przybyło J., Janas-Kozik M, Krysta K.:
Improvement in cognitive functioning in schizophrenia after 6-month treatment with olanzapine. World
J.Biol.Psychiatry 2009 Vol.10 Suppl.1: 9th World Congress of Biological Psychiatry, Paris [France] 28.062.07.2009, abstr. p.314[P-46-009].
MNiI: 3
2. Janas-Kozik M., Stachowicz M., Krupka-Matuszczyk I., Mazurek U., Krysta K., Jelonek I., Janas A.:
The panel of selected genes involving In regulation of food intake in anorexia nervosa patients.
Eur. Neuropsychopharmacol.2009 Vol.19 Suppl.3: 22 nd ECNP Conggress of the European College of
Neuropsychopharmacollogy, Istanbul [Turkey] 12-16.09.2009 abstr.p.694 [P.8.a.002]
IF: 3.510
MNiI: 24
3. Krysta K., Woźnica A., Krzych L., Pawlak A., Skarysz J., Eysmontt Z., Krupka-Matuszczyk I.,
Bochenek A., CisowskiM., Janas-Kozik M.: Analysis of correlation between intensity of ankiety,
depression and cognitive functions – nefore and after coronary artery bypass surgery.
Eur. Psychiatr. 2010 Vol.25 Suppl.1: 18th Association of European Psychiatrists Congress, Munich
[Germany]27.02- 2.03.2010, abstr. On CD-Rom [P1-. 278].
IF:1.273
MNiI: 15
4. Stochel M., Łosiak W., Janas-Kozik M.: „quo me nutrit, me destrukt” – the pro-anorexia
phenomenon: research on the Polish pro-ana virtual community.
Eur. Neuropsychopharmacol.2010 Vol.20 Suppl.3: 23 nd ECNP Conggress of the European College of
Neuropsychopharmacollogy, Amsterdam [The Netherlands] 28 VIII-1.09.2010 abstr.p.S 619 [P.7.b.002]
IF: 3.510
MNiI: 24
5. Krysta K., Brzezicki J., Lech M., Janas-Kozik M., Klasik A.: Personality and help-seeking attitudes
of pe ople with mental health problems.
Eur. Neuropsychopharmacol.2010 Vol.20 Suppl.3: 23 nd ECNP Conggress of the European College of
Neuropsychopharmacollogy, Amsterdam [The Netherlands] 28 VIII-1.09.2010 abstr.p.S 306 [P.1.f.002]
IF: 3.510
MNiI: 24
6. Stachowicz M., Janas-Kozik M., Jelonek I., Janas A., Krupka-Matuszczyk I., Krysta K.:
The roles of ghrelin and orexin A in patients with the binge-purging type of anorexia nervosa: preliminary
study. Eur. Neuropsychopharmacol.2011 Vol.21 Suppl.3: 24 nd ECNP Conggress of the European College of
Neuropsychopharmacollogy, Paris [France] 3-7.09.2011 abstr.p.S 599 [P.7.a.001]
IF: 3.510
MNiI: 24
Prace przedstawione na zjazdach, sympozjach i posiedzeniach naukowych krajowych
1. Janas-Kozik Małgorzata: Lęk i depresja u dzieci i młodzieży.
W: Ogólnopolska Konferencja – Postępy w pediatrii. Katowice 27-28.03.2009r. streszcz. online
Janas-kozik Małgorzata: Zaburzenia psychosomatyczne w psychiatrii rozwojowej.
W: 11 Konferencja Naukowa - Postępy w neurologii i psychiatrii. Sesja psychiatryczna: Psychosomatyka
czyli
między
ciałem
i
duszą.
Katedra
i
Klinika
Psychiatrii
i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice 26.03.2009 streszcz. s.17-19.
2. Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz: Pacjent młodzieżowy i dorosły z jadłowstrętem
psychicznym – możliwości psychiatry. W:III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna. Wisła 10-12.XII.2009 streszcz. s.
20
3. Hyrnik Joanna, Nowak Marta, Janas-Kozik Małgorzata: Nieprawidłowo kształtująca się osobowość
w adolescencji – trudności diagnostyczne oraz dylematy terapeutyczne. W:III Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria
konsultacyjna. Wisła 10-12.XII.2009 streszcz. s. 30
4. Witucka Eleonora, Janas-Kozik Małgorzata, Gawęda Agnieszka: Struktura osobowości borderline u
młodzieży – leczenie szpitalne czy ambulatoryjne? W:III Międzynarodowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna. Wisła 1012.XII.2009 streszcz. s. 31
5. Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia pozorowane. W:III Międzynarodowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna. Wisła 1012.XII.2009 streszcz. s. 32
6. Stochel Martyna, Bogaczyk Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata: Czy anoreksją można się zarazić?
– zjawisko pro-anoreksji w sieci internetowej. Poster nagrodzony. W: III Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria
konsultacyjna. Wisła 10-12.XII.2009 streszcz. s. 45
7. Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia psychiczne w okresie rozwojowym, a bóle głowy. W: 12
Konferencja Naukowa - Postępy w neurologii i psychiatrii. Sesja psychiatryczna: Bóle głowy w
psychiatrii i nie tylko- problem diagnostyczny i terapeutyczny. Katedra i Klinika Psychiatrii
i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice 18.03.2009 streszcz. s.18-19
8. Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna: Ortoreksja- w kręgu zaburzeń odżywiania czy zaburzeń
obsesyjno-kompulsyjnych? W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
Optymalizacja leczenia w psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s. 13
9. Gawęda Agnieszka, Nowak Marta, Janas-Kozik Małgorzata: Adolescencja – prorozwojowe i
patologizujące mechanizmy obronne ego. Studia przypadków. W: IV Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s. 28-29
10. Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata: Kiedy kobiecość nie pozwala żyć – prezentacja przypadku
pacjentki anorektycznej. W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja
leczenia w psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s. 31
11. Janas-Kozik Małgorzata : Różne oblicz autyzmu. Na czym polega fenomen autyzmu?
W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii.. Wisła 911.XII.2010 streszcz. s. 31-32
12. Witucka Eleonora, Stochel Martyna, Janas-Kozik Małgorzata: Użyteczność arteterapii w psychiatrii
rozwojowej. W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w
psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s. 39
13. Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata: Oblicza anoreksji. Prezentacja wybranych przypadków
klinicznych. 3 Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Anoreksja i bulimia psychiczna.
Kultura, ciało, leczenie. Kraków 17-19.06.2011streszcz.s.16
14. Janas-Kozik Małgorzata, Gawęda Agnieszka, Nowak Marta: Choroba afektywna dwubiegunowa
wieku rozwojowego. W: XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne.
Pacjent trudny w terapii. Polańczyk 13-15.X.2011, streszcz s. 9
15. Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna: Ortoreksja-w kręgu zaburzeń odżywiania czy zaburzeń
obsesyjno kompulsywnych. W:Konferencja Naukowa. Otyłość problem interdyscyplinarny. Kraków
15.X.2011 streszcz.s. 23
16. Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna, Jelonek Ireneusz, Hyrnik Joanna: Zaburzenia odżywiania
się – nie tylko anoeksja…W: II Ogólnopolska Konferencja Pediatria 2011 Medforum. Wisła 2426.XI.2011r. streszcz. s.6-7
17. Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz: ADHD – objawy
kliniczne i metody pracy. Prezentacja przypadków. W: II Ogólnopolska Konferencja Pediatria 2011
Medforum. Wisła 24-26.XI.2011r. streszcz. s.19-20
18. Stochel Martyna, Witucka Eleonora, Janas-Kozik Małgorzata: Dziecko z problemem emocjonalnym
– Co robić? Gdzie kierować? W: II Ogólnopolska Konferencja Pediatria 2011 Medforum. Wisła 2426.XI.2011r. streszcz. s.20
19. Hyrnik Joanna, Jelonek Ireneusz, Janas-Kozik Małgorzata, Barabasz Aleksandra: Pomiędzy wiarą a
nauką – zniewolenie duszy czy zaburzenia dysocjacyjne? W: V międzynarodowa konferencja
Psychiatria 2011 Medforum. Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Wisła, 8-10.XII.2011r. streszcz.
s. 38
20. Janas-Kozik Małgorzata, Nowak /Marta, Gawęda Agnieszka, Hyrnik Joanna, Jelonek Ireneusz:
Anorexia Nervosa w dialogu… W: V Międzynarodowa Konferencja Psychiatria 2011 Medforum.
Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Wisła, 8-10.XII.2011r. streszcz. s. 39
21. Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz: Rola jakości więzi i
modelu deficytu w powstawaniu zaburzeń
zachowania – praca na przypadkach. W: V
Międzynarodowa Konferencja Psychiatria 2011 Medforum. Optymalizacja leczenia w psychiatrii.
Wisła, 8-10.XII.2011r. streszcz. s.39
22. Janas-Kozik Małgorzata, Klecka Małgorzata:
FAS i FASD w praktyce lekarza psychiatry. W: Konferencja Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w
Sosnowcu: „Trzeźwa matka-zdrowe dziecko”. Sosnowiec 29.10.2012r.streszcz.
23. Janas-Kozik Małgorzata: Dziecko z limbicznym zapaleniem mózgu – miejsce pediatry, neurologa i
psychiatry.
W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatria konsultacyjna. Innowacje w pediatrii
.Wisła, 8-10.11.2012r. streszcz. s. 7
24. Janas-Kozik Małgorzata: Kiedy psychiatrzy się mylą? Streszczenie on-line.
W:VI Międzynarodowa Konferencja Psychiatria Medrofum 2012. Nowe i naprawdę nowe zaburzenia
psychiczne. Wisła. 13-15.12.2012r.
25. Janas-Kozik Małgorzata, Martyna Stochel, Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik.
Ortoreksja. Streszczenie on-line.
W:VI Międzynarodowa Konferencja Psychiatria Medrofum 2012. Nowe i naprawdę nowe zaburzenia
psychiczne. Wisła. 13-15.12.2012r.
Download