adjourning

advertisement
Zespół – podstawowe pojęcia
i zagadnienia
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
1
Agenda
• Zespół a grupa
• Cykl życia zespołu
• Role w zespole
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
2
Zespół vs Grupa
Czasami pojęcia używane są zamiennie.
Grupa – zbiór ludzi, którzy wchodzą ze sobą w
interakcje przez jakiś czas.
Zespół – grupa, która ma cel !
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
3
Cechy zespołów
1. Duża zależność członków między sobą
2. Współudział w podejmowaniu decyzji i kierowaniu,
3. Współodpowiedzialność za wyniki pracy
4. Wspólny cel, współudział w nagrodach
(za: www.businessdictionary.com )
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
4
Grupa czy zespół?
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
5
Cykl życia zespołuTuckman
1. formowanie (forming)
2. okres burzy i naporu (storming)
3. normowanie (norming)
4. działanie (performing)
5. pożegnanie (adjourning)
6. przekształcenie (transforming)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman's_stages_of_group_development
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
6
Cykl życia zespołu
http://aacecasablanca.wordpress.com/2012/03/19/w9_iqb_tuckman-analysis-part2/
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
7
Cykl życia zespołów, zwłaszcza
projektowych
Dlaczego tak ważny jest ostatni etap?
Zakończenie projektu/zadania/działania (adjourning)
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
8
Cykl życia 2 - Szczepanik
1. Budowa i integracja – dobór osób, zapoznanie z celami
(współtworzenie celów i zasad działania)
2. Docieranie się – nie/spodziewane konflikty
3. Tworzenie synergii – realizacja celów, delegowanie
4. Kryzys wieku średniego – trzymanie się stołków, wypalenie
5. Odnowa i reintegracja lub równia pochyła (reakcja na 4)
•
zmiana zakresu obowiązków
•
nowe zadania
• wprowadzenie nowych osób
• awanse
• dalsze delegowanie, zwłaszcza decyzyjności
• wyjazdy szkoleniowe, integracyjne, motywacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_(zarz%C4%85dzanie)
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
9
Czy to zespół?
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
10
Role członków zespołu - Belbin
Rola
Opis
Myśliciel (Plant)
Twórczy, z wyobraźnią, postępowy. Rozwiązuje trudne problemy.
Poszukiwacz źródeł (Resource Investigator)
Ekstrawertyczny, entuzjastyczny, komunikatywny. Bada możliwości.
Nawiązuje kontakty.
Koordynator (Co-ordinator)
Dojrzały, pewny siebie, dobry przewodniczący. Określa cele, zachęca do
podejmowania decyzji, trafnie przydziela zadania.
Lokomotywa (Shaper)
Stawia przed zespołem zadania, dynamiczny, potrzebuje presji. Odważny
i zdeterminowany w pokonywaniu przeszkód.
Krytyk wartościujący (Monitor Evaluator)
Rzeczowy, wnikliwy, ma talent strategiczny. Dostrzega różnorodne opcje.
Zdolny do obiektywnej oceny.
Dusza Zespołu (Teamworker)
Współpracujący, łagodny, uważny i dyplomatyczny. Słucha, buduje,
zapobiega tarciom, wprowadza spokój.
Realizator (Implementer)
Zdyscyplinowany, godny zaufania, konserwatywny i wydajny.
Przekształca pomysły w działania.
Skrupulatny wykonawca (Completer Finisher)
Pracowity, sumienny, niespokojny. Szuka błędów i zaniedbań.
Punktualny.
Specjalista (Specialist)
Samodzielny z inicjatywą. Potrafi wyznaczyć sobie jeden nadrzędny cel,
skłonny do poświęceń. Posiada rzadko spotykaną wiedzę i umiejętności.
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
11
Role – warto pamiętać
• Najważniejsza jest różnorodność, nie tylko kompetencji,
ale też temperamentów. Podobieństwa się przyciągają,
ale też mogą być pozorne, lub prowadzić do powstania
syndromu grupowego myślenia.
• Większość ludzi wykazuje sporą elastyczność i może
pełnić kilka ról, w zależności od okoliczności.
• Posiadanie w zespole „naturalnych” liderów i
kontrolerów jest ważne zwłaszcza w zespołach bez
mianowanych kierowników.
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
12
Role – wady
Rola
Dopuszczalne słabości
Niedopuszczalne słabości
Myśliciel (Plant)
Pomija szczegóły. Zbyt zajęty, żeby się efektywnie
Obstaje przy swoich indywidualnych pomysłach, podczas gdy
porozumiewać.
współpraca z innymi mogłaby doprowadzić do lepszych
rezultatów.
Poszukiwacz źródeł
Zbyt optymistyczny. Traci zainteresowanie z chwilą,
Zawodzi klientów, zapominając o dotrzymywaniu umów.
(Resource Investigator)
gdy mija pierwszy entuzjazm.
Koordynator (Co-
Może być postrzegany jako manipulator. W swojej
ordinator)
pracy wyręcza się innymi.
Lokomotywa (Shaper)
Może prowokować innych i ranić ich uczucia.
Nie umie ratować sytuacji dobrym humorem, ani przeprosinami.
Krytyk wartościujący
Mało energiczny, nie umie inspirować innych.
Popada w cynizm bez logicznego uzasadnienia.
(Monitor Evaluator)
Nadmiernie krytyczny.
Dusza Zespołu
Niezdecydowany w trudnych sytuacjach. Ulegający
(Teamworker)
wpływom.
Realizator (Implementer)
Mało elastyczny. W nowych sytuacjach reaguje z
Uważa, że jemu należą się pochwały za wysiłek całego zespołu.
Unika sytuacji, które mogłyby wiązać się z wywieraniem presji.
Utrudnia zmiany.
opóźnieniem.
Skrupulatny
Ma skłonność do zbytniego zamartwiania się.
wykonawca (Completer
Niechętnie przydziela zadania innym. Bywa
Finisher)
drobiazgowy.
Specjalista (Specialist)
Działa w wąskim zakresie. Koncentruje się na
Objawia skłonność do obsesyjnych zachowań.
Ignoruje czynniki spoza własnego obszaru specjalizacji.
szczegółach, nie dostrzega całościowego obrazu.
Małgorzata Rzeźnik-Knotek, 2013
13
Download