ochrona środowiska - Wydział Kształtowania Środowiska i

advertisement
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Propozycje tematów prac MAGISTERSKICH
OCHRONA ŚRODOWISKA S2
Rok akademicki 2015/2016
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Temat pracy dyplomowej
Opiekun pracy
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Zdrowotność lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.)
i lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos Scop.)
Dr hab. Iwona Adamska
wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych w
Szczecinie
Nasadzenia zastępcze jako element gospodarowania
Dr inż. Elżbieta Dusza
zielenią na obszarze miasta
Ślad ekologiczny jako miernik jakości życia
Dr inż. Elżbieta Dusza
społeczeństwa
Wpływ rodzaju nawożenia na emisję gazów
Dr hab. Renata Gamrat
cieplarnianych. Doświadczenie wazonowe
Wpływ warunków środowiskowych na emisję
Dr hab. Renata Gamrat
gazów cieplarnianych. Doświadczenie wazonowe
Rozwój szaty roślinnej przy zabudowie miejskiej
Dr hab. Renata Gamrat
wybranej parceli
Analiza oddziaływania akustycznego wybranej
Dr inż. Andrzej Łysko
inwestycji
Ocena zanieczyszczenia wybranymi metalami
Dr hab. Joanna Podlasińska
ciężkimi grzybów zebranych w rejonie …..
Ocena zanieczyszczenia fluorem opuszczonych
Dr hab. Joanna Podlasińska
muszli ślimaków lub małży zebranych w rejonie …..
Ocena zanieczyszczenia fluorem skorup jaj kurzych
z rejonu oddziaływania Z.Ch. Police i byłej huty
Dr hab. Joanna Podlasińska
aluminium w Koninie
Ocena zanieczyszczenia ołowiem, kadmem i
miedzią zwierzyny łownej pozyskanej z rejonu
Dr hab. Joanna Podlasińska
powiatu gryfickiego oraz kamieńskiego
Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
Efektywność kwasu askorbinowego w łagodzeniu
Dr hab. Katarzyna
skutków stresu solnego u wierzby wiciowej (Salix
Malinowska
viminalis L.).
Wpływ metali ciężkich i kwasu salicylowego na
Dr hab. Katarzyna
wybrane parametry fizjologiczne wierzby wiciowej
Malinowska
(Salix viminalis L.).
Wpływ zabiegu mikoryzacji na wybrane cechy
Dr hab. Małgorzata Mikiciuk
fizjologiczne wierzby wiciowej (Salix viminalis L)
Ocena możliwości wykorzystania nadtlenku wapnia
w ograniczeniu oddziaływania oleju kreozotowego
Dr hab. Arkadiusz Telesiński
na aktywność enzymatyczną gleby
Porównanie oddziaływania wybranych soli
zawierających anion fluorkowy ma aktywność
Dr hab. Arkadiusz Telesiński
enzymatyczną gleby
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Ocena wybranych parametrów biochemicznych u
roślin wykorzystywanych w fitoremediacji gleby
Dr hab. Beata Smolik
zanieczyszczonej biodieslem
Zastosowanie kwasu askorbinowego w celu
ograniczenia toksyczności związków ołowiu w
Dr hab. Beata Smolik
roślinie
Ocena oddziaływania kwasu askorbinowego w
Dr hab. Jacek Wróbel, prof.
ograniczeniu wpływu niklu na parametry
nadzw.
fizjologiczne wierzby wiciowej (Salix viminalis L.)
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Identyfikacja markerów PCR-SCAR dla genów
Dr hab. Beata Myśków
związanych z odpowiedzią roślin na stres suszy
Identyfikacja markerów PCR-SCAR dla genów
Dr hab. Beata Myśków
związanych z odpowiedzią roślin na stresy biotyczne
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
Zmiany właściwoci fizykochemicznych gleby pod
Dr hab. Edward Meller, prof.
wpływem nawożenia popiołami z biomasy
nadzw.
Zróżnicowanie pokrywy glebowej wzgórz
Dr hab. Ryszard Malinowski
Szczecińskich
Jakość nawierzchni trawnikowych zakładanych na
Dr hab. Teodor Kitczak,
gruncie antropogenicznym
prof. nadzw.
Charakterystyka florystyczna użytków zielonych z
Prof. dr hab. Henryk Czyż
udziałem słonoroślin
Kierunki zagospodarowania popiołów oraz ocena
Dr hab. Ewa Możdżer
ich właściwości fizycznych i chemicznych
Identyfikacja presji i ocena oddziaływań
Dr inż. Grzegorz
antropogenicznych na zasoby wodne wybranej
Jarnuszewski
zlewni
Dr hab. Tadeusz Durkowski,
Ocena gospodarki wodno-ściekowej w gminie….
prof. nadzw
Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
Fitoremediacja gleby zanieczyszczonej biodieslem z
Dr hab. Małgorzata Hawrotwykorzystaniem grochu siewnego odmiany
Paw
Blauwschokker
Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Zmienność stężeń komunikacyjnych zanieczyszczeń Prof. dr hab. Małgorzata
powietrza w Szczecinie
Czarnecka
Warunki pogodowe w okresach podwyższonej
Prof. dr hab. Małgorzata
imisji ozonu troposferycznego w wybranym mieście Czarnecka
Zmienność stężeń ditlenku siarki i pyłu
Prof. dr hab. Małgorzata
zawieszonego w Szczecinie w 2015 roku w
Czarnecka
zależności od kierunku wiatru
Stężenia ditlenku siarki i ditlenku azotu w
Prof. dr hab. Małgorzata
warunkach pogody wyżowej i niżowej w
Czarnecka
Trójmieście
Występowanie inwersji temperatury a stężenia
Prof. dr hab. Małgorzata
wybranych zanieczyszczeń powietrza w sezonie
Czarnecka
zimowym 2015/16 we Wrocławiu
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
Roślinność ruderalna zrekultywowanego
składowiska odpadów komunalnych w Gminie
Dr hab. Mariola Wróbel
Złocieniec
Zróżnicowanie szaty roślinnej terenu farmy
wiatrowej na Górze Kamieńskiej w powiecie
Dr hab. Mariola Wróbel
bełchatowskim
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Wpływ najpopularniejszych pestycydów na
równowagę biologiczną wybranych ekosystemów
Dr hab. Magdalena Błaszak
gleb
Biofiltracyjne usuwanie nieorganicznych
Prof. dr hab. Krystyna
zanieczyszczeń gazowych z powietrza emitowanych
Cybulska
z uciążliwych obiektów i urządzeń środowiskowych
"Biofiltracyjne usuwanie LZO z powietrza
Prof. dr hab. Krystyna
emitowanego z przemysłu lakierniczego
Cybulska
Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Ocena ryzyka bioakumulacji wybranych środków
Dr inż. Małgorzata
ochrony roślin przez organizmy żywe
Włodarczyk
Kontrolowanie uwalnianie - sposób na ograniczenie
Dr inż. Małgorzata
rozprzestrzeniania się agrochemikaliów w
Włodarczyk
środowisku
Wpływ rodzaju nawożenia na emisję ditlenku węgla Dr hab. Małgorzata
w uprawie traw
Gałczyńska
Ocena zmian stanu troficznego wybranych jezior
Dr hab. Hanna Siwek
poddawanych zabiegom rekultywacyjnym
Skład chemiczny komunalnych osadów ściekowych Dr hab. Małgorzata
w aspekcie ich przyrodniczego wykorzystania
Gałczyńska
Download