ochrona środowiska - Wydział Kształtowania Środowiska i

advertisement
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Propozycje tematów prac inżynierskich
OCHRONA ŚRODOWISKA S1
Rok akademicki 2016/2017
Lp.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tytuł
Opiekun
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Wpływ substancji biologicznie czynnych na łagodzenie
Dr inż. M. Krupaskutków stresu solnego u pomidora (Lycopersicon esculentum)
Małkiewicz
w kulturach in vitro
Wpływ witaminy C i amidu kwasu nikotynowego na
Dr inż. M. Krupanamnażanie w kulturach in vitro celozji pierzastej (Celosia
Małkiewicz
argentea var. cristata) w warunkach stresu solnego
Wykorzystanie kultur in vitro w ochronie zasobów genowych
Dr hab.
roślin zagrożonych wyginięciem na przykładzie solanki
D. Kulpa
kolczystej (Salsola kali L.)
Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
Rola witamin w zwiększaniu odporności roślin na stresowe
Dr hab. inż.
czynniki środowiskowe
B. Smolik
Aktywność fizjologiczna wybranych gatunków drzew
Dr hab. inż. K.
rosnących w środowisku miejskim
Malinowska
Wpływ metali ciężkich i kwasu askorbinowego na wybrane
Dr hab. inż. K.
cechy fizjologiczne wierzby wiciowej (Salix viminalis L.)
Malinowska
Wykorzystanie parametrów biochemicznych w ocenie
Dr hab. inż.
oddziaływania wybranych niesteroidowych leków na
A. Telesiński
środowisko glebowe
Reakcja fizjologiczna wierzby wiciowej klonu ‘Bjor’ na
Dr hab. inż.
podwyższone stężenie soli w warunkach zróżnicowanego
M. Mikiciuk
żywienia potasem
Analiza zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae)
Dr hab. M.
występujących w różnych typach zbiorowisk roślinnych na
KarbowskaPobrzeżu Bałtyku
Dzięgielewska
Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Stężenia ditlenku siarki i ditlenku azotu w warunkach pogody
Prof. dr hab.
wyżowej i niżowej w Trójmieście
M. Czarnecka
Temperatura powietrza a zmienność stężeń ozonu
Prof. dr hab.
troposferycznego w okresie letnim w Szczecinie
M. Czarnecka
Warunki pogodowe w okresach podwyższonej imisji ozonu
Prof. dr hab.
troposferycznego w wybranym mieście
M. Czarnecka
Występowanie inwersji temperatury a stężenia wybranych
Prof. dr hab.
zanieczyszczeń powietrza w sezonie zimowym 2015/16 we
M. Czarnecka
Wrocławiu
Dr inż.
Topoklimat obszarów zurbanizowanych na przykładzie
J. NidzgorskaSzczecina
Lencewicz
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
Wpływ uprawy na cele energetyczne spartiny preriowej i
Dr hab. inż.
mozgi trzcinowatej na właściwości chemiczne gleby lekkiej
R. Malinowski
Analiza zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na
Dr hab. inż.
wybranym obszarze
E. Możdżer
Wpływ uprawy na cele energetyczne miskanta olbrzymiego i
Dr hab. inż.
ślazowca pensylwańskiego na właściwości chemiczne gleby
R. Malinowski
lekkiej
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Udział roślinności pionierskiej na wybranym obszarze miasta
Dr hab.
Szczecin
R. Gamrat
Dr hab.
Rola wysp środowiskowych jako korytarzy ekologicznych
R. Gamrat
Dr hab. inż.
Bioakumulacja rtęci w zwierzynie łownej wybranego powiatu
J. Podlasińska
Bioakumulacja rtęci w grzybach zebranych w wybranym
Dr hab. inż.
rejonie
J. Podlasińska
Dr hab. inż.
Ocena wpływu wybranej fermy norek na środowisko naturalne
J. Podlasińska
Środowiskowe problemy rozwoju sektora małych i średnich
Dr inż.
przedsiębiorstw na wybranym obszarze gminy województwa
E. Dusza
Zachodniopomorskiego
Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
Udział halofitów we florze siedlisk przydrożnych wybranych
Dr hab.
ciągów komunikacyjnych prawobrzeżnej części miasta
M. Wróbel
Szczecina
Udział metalofitów we florze siedlisk przydrożnych wybranych
Dr hab.
ciągów komunikacyjnych prawobrzeżnej części miasta
M. Wróbel
Szczecina
Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Badania możliwości wykorzystania wybranych gatunków
Dr hab. inż.
roślin wodnych do oceny zanieczyszczenia wód na terenie
M. Gałczyńska
Rezerwatu Świdwie
Ocena oddziaływania nowoczesnych konserwantów
Dr hab.
przemysłowych na mikroorganizmy pożyteczne dla człowieka
M. Błaszak
Ocena ryzyka biokumulacji wybranych środków ochrony roślin
Dr inż. M.
przez organizmy żywe
Włodarczyk
Wpływ koagulacji na zmiany wybranych wskaźników jakości
Dr hab. inż.
wody w procesie jej oczyszczania
H. Siwek
Wpływ wybranych antybiotyków na zawartość biomasy
Prof. dr hab.
żywych drobnoustrojów w glebie
K. Cybulska
Katedra Fizyki i Agrofizyki
Charakterystyka właściwości materii organicznej osadów
Dr hab.
dennych wybranych jezior
L. Mielnik
Download