zamawiający wykonawca

advertisement
UMOWA Nr ............ /2013 – wzór umowy
zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego z siedzibą przy ul Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz w
osobach:
Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak - Wicestarosta Bydgoski
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………….
NIP: ……………….
REGON………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.)
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do
budowy chodnika w miejscowości Wilcze gmina Koronowo” zwana dalej Przedmiotem
Umowy.
2. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem materiałów
budowlanych i kruszyw naturalnych w następującym asortymencie:
1) kostka brukowa betonowa, gr. 6 cm, fazowa, kolor szary, w ilości ok. 205 m2,
2) krawężnik drogowy betonowy prosty o wym. 15x30x100 cm w ilości ok. 137 szt.,
3) obrzeże drogowe betonowe o wym. 6x20x100 cm w ilości ok. 137 szt.,
4) cement zwykły w ilości ok. 2,93 Mg
5) piasek zwykły (kopany) frakcji 0-2 mm, w ilości ok. 20,80 Mg
6) pospółka frakcji 0-8 mm, w ilości ok. 39,55 Mg
7) beton C15/20 w ilości ok. 7,71 m3
8) palety transportowe w ilości ok. 10 szt.
3. Miejscem dostawy materiałów wskazanych w ust. 2 pkt.
………………………… w miejscowości Wilcze w gminie Koronowo
1-6
będzie
4. Dostawy betonu będą się odbywały sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania
Zamawiającego transportem Wykonawcy na plac budowy chodnika w miejscowości
Wilcze w ciągu drogi powiatowej nr 1511C Sitowiec – Lucim w miejscowości Wilcze w
gminie Koronowo. Dostawy będą realizowane na wcześniejsze zamówienie złożone przez
Zamawiającego Wykonawcy określające: termin i ilość.
5. Prawo opcji. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie ilości zamawianych
materiałów z każdego w/w asortymentu w trakcie trwania Umowy o 10 %. Zamawiający
zakłada, że odbierze co najmniej 70% ilości wskazanej dla danego asortymentu
stanowiącego przedmiot zamówienia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił
żadnych roszczeń z tytułu mniejszego wynagrodzenia, które zostanie ustalone na
podstawie faktycznie dostarczonej ilości materiałów oraz cen jednostkowych z oferty
Wykonawcy.
6. Palety transportowe Wykonawca będzie odbierał każdorazowo od Zamawiającego we
własnym zakresie i na własny koszt. Ilość palet wskazana w zakresie Przedmiotu Umowy
jest szacunkowa i służy do porównania ofert. Przy dostawach Wykonawca nie będzie
obciążał Zamawiającego kosztami palet. Rozliczenie końcowe nastąpi według faktycznej
ilości palet, których Zamawiający nie zwróci Wykonawcy.
7. Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz
Oferta Wykonawcy z dnia …… 2013 r.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania
zawarte w obowiązujących normach jakościowych dla poszczególnych pozycji w
asortymencie.
2. Wszystkie wymienione w Przedmiocie Umowy materiały budowlane, muszą spełniać
wymagania obowiązujących norm jakościowych dla poszczególnych z nich, w
szczególności: PN-EN 197-1, 2, 4 cement; PN-EN 206 - 1,9, PN-EN 12350 i PN-EN
12390 beton; PN-EN 13369 wspólne wymagania dla prefabrykatów; PN-EN 1338
betonowe kostki brukowe, PN-EN 1340 krawężniki betonowe; PN-B 11113:1996
kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Wymienione normy nie stanowią katalogu
zamkniętego. Materiały budowlane muszą być legalnie wprowadzone do obrotu.
3. Wykonawca do każdej partii dostawy dołączy deklarację zgodności wystawioną przez
producenta wyrobu, określającą w sposób jednoznaczny daną partię towaru a w
odniesieniu do kruszyw potwierdzenie ich pochodzenia.
§3
1. Wykonawca
dostarczy
Zamawiającemu
Przedmiot
Umowy,
o
którym
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6, w terminie 1 tygodnia od dnia podpisania niniejszej Umowy
nie później jednak niż do dnia 20 lipca 2013 r.
2. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu Przedmiot Umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31.07.2013 r.
3. Zamówienie składane będzie telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego z 1
dniowym wyprzedzeniem do godziny 8:00. Dostawa odbędzie się następnego dnia do
godz. 8:00 chyba, że w zleceniu zostanie wyznaczona inna godzina.
4. Odbioru ilościowego i jakościowego każdego dostarczonego materiału dokona
przedstawiciel Zamawiającego w miejscu wykonania Umowy.
5. Do materiału Wykonawca obowiązany jest dołączyć druk WZ potwierdzający
przekazywaną ilość asortyment materiałów oraz deklarację zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną.
6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezgodności ze złożonym pisemnym
zamówieniem (tak w odniesieniu do ilości, jakości, jak i asortymentu) może on odmówić
przyjęcia dostarczonego materiału.
7. Odbioru palet Wykonawca dokona w terminie do 3 dni od daty dostawy ostatniej partii
materiału.
§4
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ………….., tel.
……………., .
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: …………….,
tel. ……………… , .
3. Dopuszcza się możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2 pisemnym
zawiadomieniem. Zmiana osób nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy.
§5
1. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn
jednostkowych cen zamawianych materiałów określonych w ofercie Wykonawcy i
faktycznie dostarczonej ilości materiałów.
2. Strony ustalają następujące wynagrodzenie szacunkowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy
(Formularz cenowy), wynoszące …………… zł brutto z uwzględnieniem 23% podatku
VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zostało obliczone wg cen z oferty Wykonawcy
stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy i zawiera wszelkie koszty związane z
realizacją Przedmiotu Umowy.
4. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania Umowy.
5. Wynagrodzenie szacunkowe może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od
potrzeb Zamawiającego. W przypadku zamawiania mniejszej ilości materiałów z każdego
asortymentu niż określone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych
roszczeń z tytułu mniejszego wynagrodzenia.
6. Wynagrodzenie ostateczne za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie ustalone jako
iloczyn faktycznie dostarczonej ilości materiałów oraz cen jednostkowych z oferty
Wykonawcy po dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego przez przedstawiciela
Zamawiającego.
7. Ostateczna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy nie będzie
mogła przekroczyć środków przewidzianych w budżecie Powiatu, tj. ………………… zł,
z uwzględnieniem zmiany podatku VAT, o której mowa w ust. 8.
8. Do przygotowania oferty Wykonawca przyjął 23% stawkę podatku VAT. W przypadku
gdy z odpowiednich przepisów wynikać będzie inna stawka podatku VAT niż 23% strony
zgodnie ustalają, że do dostaw będących przedmiotem umowy będą stosować stawkę
zgodną z obowiązującymi przepisami w dacie wykonania dostaw.
§6
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy - wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie
Wykonawcy, nastąpi po dostarczeniu ostatniej partii materiałów stanowiących Przedmiot
Umowy i dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego na podstawie faktycznie
dostarczonej ilości materiałów potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy podany w
fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury.
3. Wykonawca obowiązany jest doręczać fakturę Zamawiającemu wraz ze zbiorczym
zestawieniem
(ilościowo-jakościowym)
dostarczonych
materiałów
objętych
zamówieniem, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi. Termin gwarancji i rękojmi
wynosi 36 miesięcy od daty dostawy każdej partii materiałów z wyłączeniem cementu i
betonu, którego okres gwarancji wynika z gwarancji producenta oraz piasku i pospółki
które zostają wyłączone z zakresu gwarancji i rękojmi.
2. Dokumentem gwarancyjnym są faktury.
3. Przy składaniu reklamacji Zamawiający obowiązany jest dostarczyć dokument
stwierdzający zasadność zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca wadliwe wyroby będące
przedmiotem reklamacji, wymieni na wolne od wad. Zamawiający określi termin, w jakim
Wykonawca dostarczy wyroby wolne od wad.
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi realizowane będą na zasadach
Kodeksu Cywilnego.
§8
Strony ustalają odpowiedzialność za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wartości określonej w § 5 ust. 2 ,
b) zwłoki w dostawie jednego z elementów wymienionych w Przedmiocie Umowy w
wysokości 0,5 % wartości określonej w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki.
c) dostarczenia wadliwego, nie nadającego się do wbudowania, elementu Przedmiotu
Umowy w wysokości 1,0 % wartości określonej w § 5 ust. 2.
d) zwłoki, w stosunku do terminu określonego w reklamacji, w wymianie wadliwego
elementu Przedmiotu Umowy na wolny od wad w wysokości 0,5 % wartości
określonej w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.
2) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy spowodowanych
wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary
umowne w wysokości 10 % wartości określonej w § 5 ust. 2.
§9
Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych o których mowa w § 8 będą mogły
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być akceptowane przez obie strony
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§12
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download