enova365 Zbiory danych systemu enova

advertisement
enova365
Zbiory danych systemu enova
Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
www.enova.pl, www.enova365.pl
Spis treści
Spis treści
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Import
Kadry
Kalendarze
Kasa i wyciągi bankowe
Księgowość
Magazyny
Płace
Środki trwałe
Towary
Waluty
Windykacja
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
8
9
9
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual
Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i
bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014
lub bazą MySQL
Baza danych MSSQL lub MSDE – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką
stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych
pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji
szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych.
Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy
wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel.
Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub
zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem
operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych.
Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego
użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji
systemu.
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Lp.
Nazwa modułu
Opis
1
Business
2
Core
3
4
5
6
7
8
9
10
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
HR
Import
Kadry
Kalendarze
11
Kasa
12
Księga
13
Magazyny
14
Płace
15
Środki trwałe
16
17
18
Towary
Waluty
Windykacja
Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja
Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i
akcyzy
Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami
Deklaracje podatkowe i ZUS
Ewidencja VAT i akcyzy
Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac)
Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD
Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu)
Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami,
przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe.
Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis
analityczny.
Moduł gospodarki magazynowe. Definicje magazynów, obroty, zasoby.
Zarządzania wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki,
zaniechania podatkowe.
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na
środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja),
terminarz inwentarza
Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja.
Waluty, tabele kursowe, kursy.
Windykacja należności.
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są
informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń.
Business
3/10
Lp.
Nazwa zbioru
1
FeatureDefs
2
3
4
5
6
7
8
9
CfgNodes
CfgAttributes
Operators
OperatorRoles
Rights
Dictionary
SystemInfos
ChangeInfos
Opis
Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty
systemu.
Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego.
Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła.
Operatorzy, którzy mogą pracować na programie.
Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom.
Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu.
Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach.
Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.).
Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora.
Core
Lp.
Nazwa zbioru
1
Adresy
2 DaneKontrahentow
3
DefDokumentow
4
DokEwidencja
5
6
7
8
9
10
CentraKosztow
PodzielKosztow
HistPodzielnikow
ElemPodzielnikow
DefStawekVat
DefStawekAkcyzy
11
PozEwidZbiorczej
Opis
Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica,
nr domu lokalu itp.
Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane
adresowe.
Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie
numeracji dokumentów.
Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data
zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent).
Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod.
Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa.
Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik.
Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość.
Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis.
Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis.
Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji
zbiorczej, a tą ewidencją.
CRM
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
Banki
ZUSY
UrzedySkarbowe
UrzedyCelne
Kontrahenci
Opis
Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy.
Lista oddziałów ZUS.
Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod.
Lista urzędów celnych. Nazwa, kod.
Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności.
Deklaracje
Lp.
1
Nazwa zbioru
Deklaracje
Opis
Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie
Ewidencja VAT
Lp.
Nazwa zbioru
Opis
1 DefinicjePOVAT Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada,
memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis.
2 NagEwidencjiVATT Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer
korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy.
Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto,
3 EleEwidencjiVATT parametry zakupu.
4/10
Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer
4 NagRozliczenVATT korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia.
Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy.Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto,
5 EleRozliczenVATT parametry zakupu, data rozliczenia.
Handel
LP.
Nazwa zbioru
1 DefDokHandlowych
2
3
4
DokHandlowe
SumyVAT
PozycjeDokHan
5
DefRelHandlowych
6
7
RelacjeHandlowe
PozRelHandlowej
Opis
Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowache tych dokumnetów
w systemie.
Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych.
Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT.
Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych.
Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące
właściwości powiązania.
Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych.
Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lp.
Nazwa zbioru
Opis
1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit
2
WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa.
3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny.
4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data.
5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość.
6
DefStanowisk
Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie.
Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia
7
Rekrutacje
i wycofania.
8
EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis.
9
Wyszukania
Algorytm wyszukania. Nazwa.
10 PozycjeWyszukan Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny,
parametry oczekiwane
Import
Lp.
Nazwa zbioru
1
KwotySadow
Opis
Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt
opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna,
proforma.
Kadry
Lp.
Nazwa zbioru Opis
1 DefPodstawStazu Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa.
2
Wydzialy
Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat.
3
GrupyZaszer Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu.
4 TytulyUbezpiecz4 Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i
ZUS.
Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena,
5 KursySzkolenia rozliczenie.
Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy.
6 PodstawyStazow Zatrudnienie, definicja.
Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy,
7 HistZatrudnien
okres zatrudnienia, staż pracy.
8
InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota.
9 ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne.
5/10
10
11
Pracownicy
Rodzina
12
ProgiPodatkowe
13
PracHistorie
14
PracHistorie2
15
KartyRCP
16
Umowy
17
Dodatki
18
DodHistorie
19 ProgiAkordow
20 DefinicjeAkordow
21
Akordy
22
AkordHistorie
23 SwiadczeniaSoc
24
NagrodyKary
25 BadaniaLekarskie
26
Schorzenia
27
SzkoleniaBHP
28
DefFundPozycz
29 FundPozyczkowe
30
Pozyczki
31
HistoriePozyczek
32
PracownicyIdx
33
UmowyIdx
Lista pracowników. Kod,
Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS.
Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent
zaliczki podatku.
Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu.
Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie
ubezpieczeniom
Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument,
kontakt, informacje o służbie wojskowej, ....
Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności.
Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki
ubezpieczenia).
Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa.
Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania.
Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość.
Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania.
Akordy. Pracownik, definicja, okres.
Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania.
Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data.
Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis.
Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data.
Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania
wkładu.
Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres,
wpisowe, wycofanie wkładu.
Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia,
kwota.
Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu,
definicja elementu.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od
wydziałów.
Kalendarze
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa zbioru
CzytnikiRCP
DefinicjeLimitow
LimNieobecnosci
DefinicjeStref
StrefyDni
DefinicjeDni
StrefyKalandarza
DniKalendarza
Opis
Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku.
Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania.
Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit.
Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy.
Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy.
Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy.
Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy.
Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy.
Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla
9
Kalendarze
kalendarzy wyjątków).
10
StrefyPracy
Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy
11 WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina.
12
DniPracy
Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy.
Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas
13 ZestawieniaPracy
pracy w okresie.
Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja
14 StrefyZestawien
strefy, ilość dni pracy, czas pracy.
Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na
15 DefNieobecnosci
zestawieniach i raportach.
6/10
16
17
18
Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje
dla nieobecności ZUS i urlopów.
DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy.
ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy.
Nieobecnosci
Kasa i wyciągi bankowe
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
RachBankPodmiot
FormyPlatnosci
Przelewy
PozycjePrzelewow
Platnosci
Opis
Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku.
Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin.
Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu.
Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota.
Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis.
Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie
6
EwidencjeSP
(bank, numer).
7
RaportyESP
Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe.
8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu.
Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer
9
Zaplaty
dokumentu, data dokumentu, opis.
10
RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana.
Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami.
11
RozliczeniaSP
Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty.
12 DokRozliczeniowe Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, ...).
Podmiot, data i numer dokumentu, opis.
Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty,
13
PozDokRozlicz procent odsetek, kwoty.
Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data,
14
RozrachunkiIdx numer, kwota, data rozliczenia.
Księgowość
Lp.
1
2
Nazwa zbioru
OkresyObrach
Dziennik
3
ZapisyKsiegowe
4
RozliczeniaKS
5
Konta
6 PowiazaniaKont
7
DefSlownikow
8 ElemDefSlownikow
9 ObrotyKsiegowe
10 SchematyKsiegowe
11
12
13
14
PozSchemKsiegT
OpisAnalityczny
ZestawieniaKS
KolumnyZestKS
15
PozycjeZestKS
Opis
Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis.
Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma.
Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element
księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia
zapisu.
Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry
rozliczenia po stronie winien oraz ma.
Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta,
walutowość, bilans otwarcia.
Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika.
Definicje słowników kont. Nazwa.
Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy.
Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda.
Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry
schematu.
Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji.
Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis.
Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji.
Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie.
Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie,
sposób sumowania
Magazyny
7/10
Lp.
Nazwa zbioru
1
OkresyMag
2
3
4
Magazyny
Obroty
Zasoby
Opis
Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja
o stanie magazynowym.
Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar.
Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami.
Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie.
Płace
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa zbioru
DefListPlac
Opis
Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział.
Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm
DefElementow
naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności.
Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg,
ProgiStazuPracy wartość.
ListyPlac
Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania.
Wyplaty
Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość.
WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki.
WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość.
ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia.
PozycjePIT
Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji.
KodyRSA
Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA.
Zaliczki
Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona.
Środki trwałe
Lp.
Nazwa zbioru
1
KRST
2
3
4
5
MiejscaUzytk
TytulyDokST
ZestawyST
SrodkiTrwale
6
SrodkiTrwaleHist
7
DokumentyST
8
ObrotyST
9 ParametryOdpisow
10
EwidWyposazenia
11 EwidWyposazeniaH
12
TerminarzInw
Opis
Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w
innych klasyfikacjach.
Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis.
Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł.
Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis.
Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia.
Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba
odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość.
Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu
dodatkowego.
Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz
podatkowa.
Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody
dodatkowe odpisów.
Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia.
Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum
kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena.
Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis.
Towary
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa zbioru
Jednostki
Przeliczniki
PrzelTow
Opis
Lista jednostek miary.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów.
Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowoTowary
magazynowych.
ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt.
DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie.
8/10
7
Ceny
Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki.
Waluty
LP.
1
2
3
Nazwa zbioru
Waluty
TabeleKursowe
KursyWalut
Opis
Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR.
Tabele kursowe. Nazwa.
Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność.
Windykacja
LP.
1
2
Nazwa zbioru Opis
StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin.
Windykacje
Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin.
9/10
last-page
Pomoc techniczna - 12 261 36 45, [email protected]
Pomoc Handel - 12 261 36 44, [email protected]
Pomoc Księgowość - 12 261 36 43, [email protected]
Pomoc Kadry Płace - 12 261 36 42, [email protected]
Pomoc CRM - 12 261 36 48, [email protected]
Pomoc Workflow - 12 261 36 45, [email protected]
Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel./fax +48 12 261 36 41,
e-mail: [email protected],
www.enova.pl, www.enova365.pl
Download