enova365-informacja prasowa o systemie

advertisement
Informacja prasowa
enova365 – oprogramowanie ERP dla rozwoju biznesu
System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP, przeznaczone do kompleksowego
zarzą dzania firmami oraz instytucjami. Składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystują cych
wspólną bazę danych modułów, z których każ dy odpowiada za okreś lony obszar działalnoś ci
organizacji i wspomaga wystę pują ce w jego obrę bie procesy. Program jest instalowany stacjonarnie
oraz dostę pny w chmurze. Dzię ki dedykowanym interfejsom moż na z niego korzystać z dowolnego
urzą dzenia mobilnego. To jedyny multiinterfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych,
funkcjonalnoś ci, logiki biznesowej pozostaje taki sam.
Architektura modułowa
System łatwo daje się dostosować do potrzeb organizacji nie tylko na etapie wdroż enia, lecz takż e w
trakcie eksploatacji. Dostę pny jest w trzech odmianach funkcjonalnych (oznaczonych kolorami: srebrny,
złoty i platynowy) odpowiadają cych potrzebom małych, ś rednich i duż ych firm. Taki model pozwala
nie tylko łą czyć moduły w róż nych wariantach, ale takż e rozwijać system wraz z rosną cymi potrzebami
firmy. Przejś cie mię dzy wariantami odbywa się na zasadzie dodania funkcjonalnoś ci i nie wymaga
reorganizacji firmy, skomplikowanej wymiany baz, migracji danych czy zakupu nowego systemu.
Aplikacje dedykowane
Oprócz modułów o charakterze uniwersalnym (np. Księ gowoś ć , Kadry Płace, Handel, CRM,), które
doskonale spełniają
się
w wię kszoś ci przedsię biorstw, oprogramowanie enova365 moż na
rozbudować o szereg aplikacji dedykowanych dla konkretnych branż (np. sprzedaż internetowa,
produkcja czy spedycja). Ponieważ cią gły proces software development przebiega w popularnym
ś rodowisku programistycznym Microsoft .NET, HTML5/Java Script i przy zastosowaniu baz danych SQL,
nic nie stoi takż e na przeszkodzie, aby w razie potrzeby opracować na zamówienie klientów
indywidualne rozwią zania informatyczne typu custom made, odpowiadają ce unikalnym potrzebom
konkretnego przedsię biorstwa.
Modele instalacji
enova365 daje duż ą przewagę w budowaniu modeli biznesowych. System moż na instalować na
róż nych serwerach i urzą dzeniach, zarówno w modelu, w którym oprogramowanie enova365 jest
Soneta Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 349 28 00| www.enova.pl | [email protected] |
NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
instalowane na serwerach Klienta (podstawowy, dotychczasowo stosowany, inaczej nazywany „onpremise”), jak również w innowacyjnych modelach z dostę pem do serwerów zdalnych (modele
chmurowe tzw. „in-cloud”, w tym Windows Azure) oraz modelach mieszanych (hybrydowych).
Cztery twarze enova365
Wychodzą c naprzeciw rosną cym wymaganiom i potrzebom uż ytkowników enova365, w tym
popularyzacji urzą dzeń mobilnych, Soneta zdecydowała się rozwijać system w kierunku Modern UI.
enova365 została przystosowana do pracy na Windows 8 i Windows Phone, gdzie moż liwe jest
korzystanie z aplikacji za pomocą gestów.
Obecnie enova365 posiada 4 interfejsy, które odpowiadają róż nym potrzebom i preferencjom
uż ytkowników:
1) Interfejs okienkowy (Windows Forms) – skierowany do uż ytkowników, którzy lubią klasyczny
sposób korzystania z systemu, za pomocą tradycyjnych deskopów i myszki.
2) Interfejs przeglą darkowy (HTML 5) – dla mobilnych osób, które cenią sobie pracę z systemem
w dowolnym miejscu i czasie, z uż yciem dowolnego systemu operacyjnego (Windows, Mac OS,
Chrome OS).
3) Interfejs dotykowy (Windows 8) – dla uż ytkowników tabletów, którzy wolą korzystać z aplikacji
poprzez dotyk.
4) Interfejs komórkowy (Windows Phone) – skierowany do osób, które potrzebują mieć podglą d
danych lub moż liwoś ć zatwierdzania zdarzeń za pomocą smartfona.
enova365 niezależ nie od wykorzystywanego interfejsu posiada tę samą funkcjonalnoś ć . Drobne
róż nice mogą wynikać jedynie z konwencji interfejsów, co w konkretnych przypadkach ma lub bę dzie
miało wpływ na drobne róż nice w uż ywaniu funkcji programu.
Producent systemu
Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarzą dzania i księ gowoś ci – enova365.
Dzię ki wykorzystaniu najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej oraz kompetentnej obsłudze, firma
odniosła sukces rynkowy. Producent, jako pierwszy w Polsce udostę pnił swój system w chmurze oraz
wprowadzają c dodatkowe interfejsy oparte o zasady Modern UI, umoż liwił swoim uż ytkownikom
korzystanie z systemu na wielu urzą dzeniach (w tym tabletach i smartfonach). Na przestrzeni ostatnich
Soneta Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 349 28 00| www.enova.pl | [email protected] |
NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
lat firma odnotowuje stały wzrost obrotów, jest cenionym partnerem biznesowym, Złotym Partnerem
Microsoft, a takż e pewnym pracodawcą . Firma dostarcza swoje rozwią zania informatyczne poprzez
ogólnopolską sieć autoryzowanych partnerów, prowadzą cą sprzedaż , wdroż enia oraz serwis bież ą cy
systemu.
***
Wię cej informacji udziela:
Agata Kostecka
Z-ca kierownika ds. marketingu i PR
e-mail: [email protected]
tel.: +48 12 349 28 80
tel. kom.: + 48 605 529 523
www.enova.pl
Soneta Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 349 28 00| www.enova.pl | [email protected] |
NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
Download