Treść zapytania

advertisement
Niechlów, dnia 17.01.2017 rok
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2015r. poz.2164 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami,
według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
W związku z realizacją projektu pn. „AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA w Gminie Niechlów”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: usługę zakupu i dostarczenia pomocy plastycznych dla 3
przedszkoli na terenie Gminy Niechlów
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Niechlów
ul. Głogowska 31, 56-215Niechlów
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162200-7 – pomoce plastyczne,
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje:
Przedmiotem zamówienia będą pomoce plastyczne dla 40 dzieci z 3 przedszkoli na terenie Gminy Niechlów
umożliwiające uczestnikom projektu edukacje wczesnoszkolną.
Wykaz pomocy plastycznych objętych zamówieniem:
L.P. NAZWA
Kredki świecowe zestaw 6
1 kolorów po 25 sztuk
2
Kredki ołówkowe zestaw w
drewnianej oprawie 10 kolorów
po 6 sztuk
ILOŚĆ
OPIS
Pakowane zbiorczo lub w dowolnej
konfiguracji - łącznie każdy zestaw musi
zawierać 150 kredek wymiar kredek minimum
3 dł. 8 cm • śr. 0,7 cm
Pakowane zbiorczo lub w dowolnej
konfiguracji - łącznie każdy zestaw musi
zawierać 60 kredek wymiar kredek minimum
8 dł. 12 cm • śr. rysika 0,5 cm
4
Blok rysunkowy A4 biały
minimum 20 kartek
Blok rysunkowy A4 kolorowe
kartki
różne wzory okładek, 1 szt. zawiera 20
160 białych arkuszy gramatura min. 80 g/m2
różne wzory okładek, 1 szt. zawiera min. 16
160 kolorowych arkuszy gramatura min. 80 g/m2
5
Blok techniczny A4 białe kartki
różne wzory okładek, 1 szt. zawiera min. 10
160 białych arkuszy gramatura min. 180 g/m2
6
Blok techniczny A4 kolorowe
kartki
różne wzory okładek, 1 szt. zawiera min. 10
160 kolorowych arkuszy gramatura min. 130 g/m2
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020
Nożyczki przedszkolne
Nożyczki z atestem dla dzieci przedszkolnych
wym. 14 cm
40 • okrągłe końcówki
8
Nożyczki ze wzorem
W zestawie muszą się znajdować nożyczki
które wykonują minimum 3 rodzaje wzorów 40 proporcjonalnie. Wymiar ok. 13 cm
9
Bibuła kolorowa karbowana opakowanie minimum 15 szt. Co
najmniej 6 kolorów
10
Zeszyt papierów
samoprzylepnych B5
11
Papier A4 biały ksero ryza 500
arkuszy
40 kolor biały gramatura minimum 80 g
12
Papier A4 kolorowy ksero ryza
500 arkuszy
W co najmniej 4 kolorach w odcieniu jasnym :
żółty, czerwony, niebieski, zielony. Gramatura
12 minimum 80 g
13
Klej szkolny w sztyfcie
80 Pojemność jednej sztuki minimum poj. 9 g
14
Farby akwarele 12 kolorów
40 Posiadające atest dla dzieci od lat 3
15
Pędzle do farb akwarelowych
80 Posiadające atest dla dzieci od lat 3
16
Plastelina zestaw przedszkolny
12 kolorów po 15 szt. - 1 zestaw
180 szt.
7
1 zestaw zawiera: min. 15 szt., wym. 200 x 50
8 cm
jeden zeszyt zawiera minimum 8 kolorowych
160 arkuszy
1 zestaw zawiera 12 kolorów po 15 szt.
8 Sztuka: śr. 1,3 cm dł. 7,7 cm
Wszystkie pomoce plastyczne winny być:
1. Nowe i nie posiadające znamion używania
2. W cenę pomocy należy wliczyć koszt dostawy
3. Wszystkie pomoce winny być możliwe do użytkowania przez dzieci powyżej 3 roku życia.
4. Cena jednostkowa sztuki nie może być wyższa niż 350 zł brutto.
Wymagania dotyczące zamówienia:
1.Nie przewiduje się możliwości wypłacenia Wykonawcy zaliczki.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia ) liczby wyszczególnionych pomocy
plastycznych, gdy wystąpi taka konieczność. Jednocześnie zmiany te nie spowodują zmiany cen wyszczególnionych
w formularzach cenowych dla poszczególnych pomocy plastycznych.
3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:
1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie wydane pomoce plastyczne przez wykonawcę.
2. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2017 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie materiałów plastyczne w ciągu 3 dni od złożenia przez zamawiającego
zamówienia.
4. WARUNKI UDZIAŁU
Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo
lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza
do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 1.
W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:
a) formularz ofertowy – wg załącznika nr 2
b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 1
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”
5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce: Gmina Niechlów województwo dolnośląskie.
3.
DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę.
4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – OCENA OFERT
a) Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%
CENA =
cena ofertowa minimalna
cena oferenta
x 100
Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.
5.
WYMAGANIA DOT.
DOSTARCZYĆ
ZAWARTOŚCI
OFERTY
–
DOKUMENTY,
KTÓRE
NALEŻY
W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:
a)
formularz ofertowy – wg załącznika nr 2
b)
oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 1
Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we
wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.
6.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 24.01.2017 r. do godziny 11:30 w Gminie Niechlów ul.
Głogowska 31 56-215 Niechlów pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na
przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:
Gmina Niechlów
ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów
Winna również posiadać napis:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Pomoce plastyczne dla uczestników projektu „AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA w Gminie Niechlów”
7.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.
INFORMACJE DODATKOWE
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowehttp://www.niechlow.pl
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektronicznej.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Lila Różańska
[email protected] 65 543 56 76
Załączniki:
1. Formularz ofertowy - wg zał. Nr 2
2. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 1
Wójt Gminy Niechlów
/ Beata Pona/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020
Download