CHIRURGIA ŚLEDZIONY

advertisement
UKŁAD CHŁONNY
DEFINICJA UKŁADU
CHŁONNEGO
Układ chłonny to zintegrowane
czynnościowo:układ naczyń chłonnych, płyn
tkankowy i chłonka oraz obecne i krążące z
krwią limfocyty i prekursory różnych typów
komórek odpornościowych, a także
zorganizowana tkanka chłonna tj.
ww.chłonne, śledziona, grasica, szpik kostny,
oraz zgrupowania limfocytów jelita, płuc i
wątroby.
ZAPALENIE NACZYŃ I
WW.CHŁONNYCH
1.
2.
Przyczyny – zakażenia bakteryjne
(paciorkowce β-hemolizujące ,
gronkowce)
Objawy:
-przekrwienie w postaci czerwonej
smugi
-ruch zajętej kończyny wywołuje ból
-posocznica
ZAPALENIE NACZYŃ I
WW.CHŁONNYCH
3. Leczenie:
-unieruchomienie kończyny
-antybiotykoterapia
-opracowanie chirurgiczne ogniska zakażenia
4. Powikłania:
-powtarzające się stany zapalne mogą być
przyczyną przewlekłego obrzęku chłonnego
OBRZĘKI
CHŁONNE
Podział obrzęków
chłonnych wg Kinmontha
Obrzęki chłonne
Podział wg Kinmotha
Obrzęki pierwotne
Anaplastycze
hipoplastycze
Obrzęki wtórne
hiperplastyczne
OBRZĘKI CHŁONNE





PIERWOTNE
1.Wrodzone
A)wrodzone
wyst.rodzinnie (ch.
Milroya)
2.Wczesne (do 30
r.ż.)
3.Późne (po 30 r.ż.)





WTÓRNE
1.Ch.nowotworowe
2.Operacje
3.Radioterapia
4.Ch.pasożytnicze
DIAGNOSTYKA

Limfoscyntygrafia
LECZENIE ZACHOWAWCZE
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Uniesienie chorej kończyny.
Pończochy elastyczne.
Unikanie urazów i zakażeń kończyny.
Leki moczopędne i antybiotyki.
Masaże ciśnieniowe.
LECZENIE CHIRURGICZNE
1. Zespolenie chłonno-żylne.
 2. Zespolenie chłonno-chłonne.
 3. Operacja sposobem Thompsona.

WSKAZANIA DO WYKONANIA
ZESPOLENIA CHŁONNOŻYLNEGO
1. Wczesny obrzęk pochirurgiczny.
 2. Obrzęk hiperplastyczny z
poszerzonymi naczyniami chłonnymi
 3. Zastój chłonki w badaniu
limfoscyntygraficznym w okolicy
pachwiny lub pachy.

GUZY UKŁ. CHŁONNEGO
Guzy łagodne:
a) torbiel wodnista – występuje u
dzieci
2. Guzy złośliwe:
a) mięsakonaczyniak chłonny
3. Przerzuty do układu chłonnego.
1.
CHIRURGIA
ŚLEDZIONY
HIPERSPLENIZM – niedokrwistość,
leukopenia, małopłytkowość
SPLENOMEGALIA – powiększenie
śledziony
WSKAZANIA DO
SPLENEKTOMII
Choroby krwi :
-niedokrwistość hemolityczna wrodzona
sferocytoza
-talasemia (niedokrwistość
śródziemnomorska)
-niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
-niedokrwistość na tle niedoboru kinazy
pirogronianowej

WSKAZANIA DO
SPLENEKTOMII
-idiopatyczna, autoimmunologiczna
niedokrwistość hemolityczna
-idiopatyczna plamica małopłytkowa
-zakrzepowa postać plamicy
małopłytkowej
-zaburzenia mieloproliferacyjne
-chłoniaki nieziarnicze, białaczki i ziarnica
złośliwa
WSKAZANIA DO
SPLENEKTOMII
-zespół Felty’ego (reumatoidalne zap.
Stawów, splenomegalia i neutropenia)
-sarkoidoza
-choroba Gauchera (dziedziczne
zaburzenie objawiające się nadmiernym
gromadzeniem cerebrozydów
glikopolisacharydowych w komórkach
ukł. siateczkowo-śródbłonkowego
NOWOTWORY ŚLEDZIONY
1.Chłoniak nieziarniczy
2.Mięsak wywodzący się naczyń
krwionośnych (angiosarcoma)
3.Mięsak gładkokomórkowy
4.Mięsak włóknisty
5.Szpiczak
NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE
1.Naczyniaki krwionośne (haemangioma)
2.Naczyniaki chłonne (lymphangioma)
3.Tłuszczaki
GUZY PRZERZUTOWE
1.Rak sutka
2.Rak płuca
3.Czerniak
4.Rak trzustki
5.Rak okrężnicy
TORBIELE ŚLEDZIONY
KLASYFIKACJA TORBIELI ŚLEDZIONY
Torbiele pierwotne
(prawdziwe)
Torbiele wtórne
(rzekome)
niepasożytnicze
wrodzone
nowotworowe
pasożytnicze
ROPNIE ŚLEDZIONY
ETIOLOGIA
- Rozsiew drobnoustrojów drogą
krwiopochodną
- Wtórne zakażenie w miejscu uszkodzenia
śledziony (krwiak pourazowy, zawał
śledziony)
- Miejscowe szerzenie się zakażenia z narządów
sąsiadujących (perforacja żołądka lub
okrężnicy, ropień trzustki)
INNE SCHORZENIA
Pęknięcie śledziony:
a) pourazowe
b) jatrogenne
c) samoistne
2. Tętniak tętnicy śledzionowej.
3. Śledziony dodatkowe i ektopowe
4. Choroba Hodgkina
1.
INNE SCHORZENIA
5. Zaburzenia przepływu krwi w
śledzionie:
a) nadciśnienie wrotne
b) zakrzep żyły śledzionowej
LECZENIE
OPERACYJNE
Przygotowanie
przedoperacyjne
SPLENEKTOMIA Z PRZYCZYN
HEMATOLOGICZNYCH
•
•
Osoby dorosłe – szczepinie pzakażeniom wywoływanym przez
Pneumoccocus
U dzieci – dodatkowo p-zakażeniom
wywoływanym przez H. influenzae
SPLENEKTOMIA W GUZACH
ŚLEDZIONY
1.
2.
3.
4.
5.
Profilaktyczna antybiotykoterapia.
Przygotowanie jelita grubego.
Preparaty krwiopochodne.
U chorych z małopłytkowością (pon.50
tys./mm³) – koncentrat krwinek
płytkowych.
Profilaktycznie szczepienie poliwalentną
szczepionką p-pneumokokową.
TECHNIKA OPERACYJNA
1.
2.
3.
Splenektomia.
Częściowe wycięcie śledziony ( u
dzieci, oraz w każdym przypadku
niezłośliwego nowotworu lub
niepasożytniczej torbieli śledziony)
Splenektomia laparoskopowa.
POWIKŁANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Niedodma lub lewostronne zapalenie
płuc.
Uszkodzenie okolicznych narządów
(ściana żołądka, ogon trzustki)
Krwotok pooperacyjny
Ropień podprzeponowy
Posocznica
Luekocytoza i trombocytoza
OPIEKA POOPERACYJNA
1.
2.
3.
4.
5.
Fizykoterapia i ćwiczenia oddechowe.
Wczesne uruchamianie chorych.
Trombocytoza pow.1 mln/mm³ - leki
przeciwpłytkowe
Informowanie chorych o wyższym ryzyku
wystąpienia zakażeń bakteryjnych,
wirusowych, pasożytniczych.
U dzieci podawanie profilaktyczne penicyliny
do 18 r.ż.
Download