Document

advertisement
Pytania dla VI roku
Zasady egzaminu
 Egzamin jest egzaminem ustnym
 Egzaminowane są kolejno po dwie osoby
 Zapisy na egzamin: w sekretariacie Kliniki
– osobiście lub telefonicznie: 81-7440967
 Na egzamin ustny składa się odpowiedź na
dwa losowo wybrane pytania; istnieje
możliwość wymiany pytań, ale każdorazowo
ocena jest obniżana o jeden stopień;
niedostateczna odpowiedź na każde pytanie
egzaminu ustnego liczona jest za 0; do
zdania egzaminu w części ustnej konieczne
jest uzyskanie z dwu pytań oceny średniej >
2.5
 Na ostateczną ocenę składa się wynik
równania: ocena z zaliczenia ćwiczeń +
ocena z egzaminu praktycznego + 2xocena z
egzaminu ustnego = suma / 4
Życzę SUKCESU!
1. Osie diagnostyczne DSM-IV
2. Uzależnienie od opiatów
3. Objawy uzależnienia od alkoholu
4. Uzależnienie od środków
psychostymulujących
5. Zaburzenia orientacji – diagnoza.
6. Ilościowe i jakościowe zaburzenia
świadomości.
7. Objawy zaburzeń uwagi – przykłady.
8. Amnezja – rodzaje, przykłady.
9. Uzależnienie od benzodiazepin
10. Omamy typowe dla schizofrenii i psychoz
organicznych.
11. Zespół abstynencyjny alkoholowy –
postacie, terapia
12. Dysmorfofobia, derealizacja,
depersonalizacja, metamorfopsje,
halucynoidy – opis, przykłady.
13. Psychiczne i somatyczne manifestacje
lęku.
14. Obsesje i kompulsje.
15. Apatia, depresja, anhedonia;
Euforia,
dysforia, mania.
16. Psychozy alkoholowe.
17. Urojenia depresyjne i wielkościowe –
przykłady.
18. Urojenia prześladowcze – przykłady.
19. Funkcje psychiczne związane z płatami
czołowymi.
20. Deficyty parcjalne.
21. Zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem
uwagi.
22. Autyzm dziecięcy.
23. Anoreksja psychiczna – objawy psychiczne
i behawioralne.
24. Anoreksja psychiczna – objawy
somatyczne.
25. Anoreksja psychiczna – cele i metody
terapii.
26. Bulimia psychiczna – objawy somatyczne.
27. Bulimia psychiczna – objawy psychiczne i
behawioralne.
28. Zespół lęku panicznego – obraz kliniczny
i terapia; różnicowanie z chns
29. Fobia socjalna – obraz kliniczny,
następstwa, terapia
30. Zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne –
obraz kliniczny i terapia
31. Zespół stresu pourazowego – przyczyny,
obraz kliniczny
32. Zaburzenie somatopodobne – obraz
kliniczny i różnicowanie
33. Choroba afektywna dwubiegunowa –
diagnoza, postacie, następstwa
34. Depresja – objawy psychiczne.
35. Depresja – objawy somatyczne.
36. Dystymia – obraz kliniczny, różnicowanie
z depresją
37. Depresja psychotyczna – obraz kliniczny
i terapia
38. Zasady farmakologicznej terapii
depresji.
39. Zasady farmakologicznej terapii lęku.
40. Charakterystyka leków antydepresyjnych z
grupy środków trójpierścieniowych.
41. Charakterystyka leków antydepresyjnych z
grupy SSRI.
42. Schizofrenia – objawy wytwórcze.
43. Schizofrenia – objawy ubytkowe.
44. Koncepcje etiologiczne schizofrenii.
45. Zapobieganie nawrotom schizofrenii.
46. Rola psychoedukacji w terapii
schizofrenii – główne zagadnienia
psychoedukacji schizofrenii
47. Leki antypsychotyczne I generacji –
charakterystyka, zasady stosowania
48. Leki antypsychotyczne II generacji –
charakterystyka, zasady stosowania
49. Charakterystyka podstawowych leków
normotymicznych – zasady stosowania
50. Badania dodatkowe przy monitorowaniu
terapii lekami psychotropowymi.
51. Charakterystyka benzodiazepin, zasady
stosowania
52. Postępowanie z pacjentem agresywnym.
53. Czynniki ryzyka samobójstwa.
54. Depresja maskowana – różnicowanie z
chorobami somatycznymi
55. Wskazania i przeciwwskazania do ELD.
56. Podstawowe choroby psychosomatyczne.
57. Depresje okresu okołoporodowego.
58. Mania, hipomania, stan mieszany – obraz
kliniczny i terapia.
59. Obraz kliniczny choroby Alzheimera
60. Terapia zaburzeń snu.
61. Zasady kierowania do szpitala
psychiatrycznego.
62. Pograniczne zaburzenie osobowości.
63. Terapia choroby Alzheimera.
64. Otępienie naczyniowe – obraz kliniczny.
65. Przyczyny depresji wieku podeszłego.
66. Obraz kliniczny depresji wieku
podeszłego.
67. Zasady terapii depresji wieku podeszłego
68. Zastosowanie psychoterapii w leczeniu
zaburzeń psychicznych.
69. Zastosowanie terapii rodzinnej w
psychiatrii.
70. Osobowość antysocjalna.
71. Osobowość pograniczna
72. Zasady badania psychiatrycznego.
73. Uzależnienie od kanabinoidów
74. Uzależnienie od benzodiazepin
75. Depresja młodzieńcza – obraz kliniczny
76. Zaburzenia zachowania u dzieci
77. Upośledzenie umysłowe
78. Podstawowe zaburzenia psychoseksualne
79. Podstawowe kierunki psychoterapii
80. Główne objawy zaburzeń osobowości
81. Schizofrenia paranoidalna – obraz
kliniczny, terapia
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards