Poloznictwo i ginekologia 2013-2014

advertisement
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia
Nazwa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Nazwa przedmiotu
Język wykładowy
Rodzaj modułu
Rok studiów
Semestr studiów
Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia
Ratownictwo medyczne
studia pierwszego stopnia
studia niestacjonarne
Położnictwo i ginekologia
polski
Moduł 3 Przygotowanie merytoryczne w zakresie treści kierunkowych
trzeci
VI
Punkty ECTS
2
Liczba godzin
30 ćw. (16 w., 14 ćw.)
Przedmioty
Anatomia człowieka, Fizjologia, Patofizjologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia
wprowadzające
Założenia i cele kształcenia:
Wykłady: Zapoznanie studentów z etiopatogenezą i postępowaniem w stanach nagłych w położnictwie
i ginekologii.
Ćwiczenia: Omówienie i demonstracja postępowania w nagłych zagrożeniach ginekologicznych i
położniczych.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Efekty: W_01 - W_07 oraz U_01 - U_13 będą sprawdzane w trakcie zajęć, na kolokwiach pisemnych.
Efekty : K_01 - K_07 będą sprawdzane podczas ćwiczeń, w trakcie pracy indywidualnej i grupowej,
poprzez dyskusję oraz wyrażanie swoich opinii przez studentów.
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę
ćwiczenia: warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów pisemnych
obejmujących materiał zaprezentowany na ćwiczeniach, uzupełniony wiedzą z literatury, oceny z
prezentacji multimedialnych, sprawozdania z ćwiczeń.
wykłady: zaliczenie pisemne. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie
składa się z pytań zamkniętych, pytań otwartych i opisowych obejmujących materiał zaprezentowany
na wykładach uzupełniony wiedzą z literatury.
Wymagana jest obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione
(materiał realizowany na tych zajęciach należy zaliczyć), kolejne nieobecności skutkują obniżeniem
oceny.
Elementy składowe oceny: Ocena końcowa jest średnią oceny z ćwiczeń i wykładów.
Treści programowe :
Wykłady:
1. Zdrowie kobiet. Podstawy anatomii i fizjologii narządów płciowych w okresie dojrzewania,
dojrzałości płciowej oraz po menopauzie.
2. Bóle w obrębie miednicy: obraz kliniczny, ocena kliniczna, zalecenia.
3. Krwawienia z dróg rodnych w okresie ciąży. Poronienie: patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie
różnicowe, badania dodatkowe.
4. Ciąża pozamaciczna: patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe, badania dodatkowe.
5. Łożysko przodujące i przedwczesne odklejenie łożyska: patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie,
badania dodatkowe.
6. Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży: obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe, ocena kliniczna,
zalecenia.
7. Poród w Izbie Przyjęć: ocena zaawansowania porodu, zwroty podczas porodu, postępowanie.
8. Powikłania w czasie porodu: postępowanie z ciężarną z powikłaniami porodowymi, zalecenia.
9. Poród przedwczesny: patofizjologia, obraz kliniczny, leczenie.
10. Nieprawidłowości podczas porodu związane z położeniem lub ustawieniem płodu.
11. Krwotok po porodzie – rozpoznanie i leczenie.
12. Zapalenie pochwy, szyjki macicy i stany zapalne miednicy.
13. Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych u pacjentek nie będących w ciąży - zaburzenia
miesiączkowania, choroba trofoblastyczna, uraz narządów płciowych, nowotwory.
14. Zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki: etiologia, obraz kliniczny, leczenie.
15. Nowotwory łagodne lub złośliwe
16. Przestępstwa na tle seksualnym - obraz kliniczny, wywiad i zalecenia.
ćwiczenia:
1 Bóle w obrębie miednicy: obraz kliniczny, wywiad i zalecenia.
2. Krwawienia z dróg rodnych w okresie ciąży. Poronienie: obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe,
badania dodatkowe.
3. Ciąża pozamaciczna: obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe, badania dodatkowe, zalecenia.
4. Łożysko przodujące i przedwczesne odklejenie łożyska: obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe,
badania dodatkowe.
5. Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży: obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe, zalecenia.
6. Poród w Izbie Przyjęć: ocena zaawansowania porodu, zwroty podczas porodu, postępowanie.
7. Powikłania w czasie porodu: postępowanie z ciężarną z powikłaniami porodowymi, zalecenia.
8. Poród przedwczesny: obraz kliniczny, leczenie.
9. Nieprawidłowości podczas porodu związane z położeniem lub ustawieniem płodu.
10. Krwotok po porodzie - rozpoznanie i leczenie.
11. Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych u pacjentek nie będących w ciąży. Uraz narządów
płciowych.
12. Przestępstwa na tle seksualnym - obraz kliniczny, wywiad i zalecenia.
Literatura podstawowa:
1. Bręborowicz G. :„ Położnictwo i ginekologia” tom I i II, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005 i późniejsze
Literatura uzupełniająca:
1. Pisarski T. : „ Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów” Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1993
2. Pschyrembel V. : „ Praktyczne położnictwo” Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1997
Symbol
efektu
W_01
Efekty kształcenia
WIEDZA
posiada podstawową wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i
biologicznych procesów fizjologicznych zachodzących w okresie ciąży i
poza ciążą
Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
W_02
posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu kobiety, jej
układów i narządów, opisuje budowę organizmu.
K_W02
W_03
zna zaburzenia prowadzące do powstania stanów zagrożenia życia i
zdrowia, ich przyczyny, mechanizmy, przebieg oraz sposoby
diagnozowania i postępowania wobec nagłych stanów chorobowych
K_W04
W_04
zna podstawowe procesy emocjonalne zachowań indywidualnych oraz
relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem, pojęcia i mechanizmy
psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną
K_W05
W_05
zna podstawy farmakologii wybranych grup leków ze szczególnym
uwzględnieniem leków stosowanych w stanach zagrożenia życia ciężarnej
i poza ciążą
K_W09
W_06
zna metody ograniczenia bólu
K_W10
W_07
zna cele i zadania promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, czynniki
determinujące zdrowie oraz aktualne problemy zdrowotne ludności i
metody zapobiegania, zna metody dydaktyczne
K_W14
U_01
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi komunikować się z pacjentką, rodziną lub opiekunem, udzielać
wsparcia psychologicznego w stanach zagrożenia życia i zdrowia kobiety
K_U03
U_02
przeprowadza wywiad z pacjentką, jej rodziną lub opiekunem, potrafi
identyfikować problemy ciężarnej
K_U04
U_03
prowadzi szkolenia i inne działania edukacyjne z zakresu promocji
zdrowia i pierwszej pomocy
K_U06
U_04
potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, podejmuje i
prowadzi medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia
zdrowia i życia
K_U07
U_05
podejmuje zaplanowane medyczne czynności ratunkowe, które mogą być
samodzielnie wdrożone przez ratownika medycznego
K_U13
U_06
wykonuje medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane
przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza
K_U14
U_07
posiada umiejętność przygotowania i obliczenia dawek leków, objętości
płynów i zna sposoby ich podania
K_U15
U_08
potrafi korzystać z technik informacyjnych celu pozyskiwania,
przechowywania i analizy danych oraz przygotować prezentację
multimedialną
K_U18
U_09
potrafi w praktyce identyfikować błędy i zaniedbania w realizowanych
procedurach i je korygować
K_U19
U_10
korzysta z medycznej literatury fachowej i internetowych baz danych
oraz potrafi interpretować zawarte w nich dane liczbowe
K_U20
U_11
potrafi prowadzić wymaganą przepisami dokumentację medyczną
dotyczącą podejmowanych działań
K_U21
U_12
posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o
własne działania lub dane źródłowe
K_U24
U_13
posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych
działań i przemyśleń
K_U25
K_01
K_02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania i pogłębiania swojej
wiedzy, podnoszenia kompetencji zawodowych i doskonalenia
umiejętności praktycznych
potrafi dokonać samooceny własnych umiejętności, jest świadomy
własnych ograniczeń, w szczególności rozpoznaje sytuacje, w których
K_K01
K_K02
niezbędny jest kontakt z przełożonym
K_03
okazuje szacunek wobec pacjentki, przestrzega zasad etyki zawodowej
oraz praw pacjenta
K_K03
K_04
prezentuje postawę odpowiedzialności za podejmowane decyzje i
czynności zawodowe
K_K04
K_05
potrafi współdziałać z lekarzem, pielęgniarką przedstawicielami
niemedycznych służb i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
ponosząc odpowiedzialność za wspólnie realizowane działania
K_K05
K_06
potrafi formułować opinie dotyczące pacjentek w sposób zapewniający
przestrzeganie tajemnicy zawodowej zachowując ostrożność i krytycyzm
w ich wyrażaniu,
K_K09
K_07
dba o stan własnego zdrowia oraz poziom sprawności fizycznej
niezbędnej dla wykonywania zawodu ratownika medycznego
K_K10
Bilans nakładu pracy studenta w godzinach
Aktywność
Obciążenie studenta (godz.)
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
Wykonanie zadań domowych (sprawozdań)
Udział w konsultacjach z przedmiotu
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Nakład pracy studenta związany z zajęciami
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z pracą własną
Jednostka realizująca: Wyższa Szkoła Zawodowa
Ochrony Zdrowia
16
14
10
10
2
52
2
32
Data opracowania programu: 15. 09. 2013 r.
20
Osoby prowadzące: prof. Tadeusz
Laudański, lek. Karolina Kulesza
Program opracował: prof. Tadeusz
Laudański,
Download