SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY

advertisement
1
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY
Kierunek – Ratowniczo-medyczny
Przedmiot – Podstawy pediatrii
Okres dydaktyczny - II rok - III semestr
Odpowiedzialny za realizację programu:
Wydział Nauk o Zdrowiu PAM
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Prof. PAM. Grażyna Czaja-Bulsa
Adiunkt: dr n. med. Dorota Strecker
Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia
Liczba godzin: 75
Wykłady - 30 godz.
Seminaria - 10 godz.
Ćwiczenia - 35 godz.
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Nabycie wiedzy z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie biologicznym i
psychicznym.
2. Zapoznanie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci zdrowych i chorych oraz różnymi
technikami odżywiania chorych.
3. Poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu wad wrodzonych i chorób wieku dziecięcego
oraz postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego w tych stanach.
4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozpoznawania stanów ostrych i
zagrażających życiu dzieci oraz przedstawienie możliwości podtrzymania zdrowia i życia
dziecka w tym okresie.
Warunki zaliczenia
egzamin: test jednokrotnego wyboru - IV semestr
2
Materiał nauczania
Tematy wykładów
1. Fazy rozwoju fizycznego i psychoruchowego niemowląt, dzieci i młodzieży.
Zaburzenia rozwoju (niedożywienie, otyłość, anoreksja, bulimia).
2. Zasady żywienia niemowląt i dzieci. Żywienie dzieci chorych.
3. Noworodek, wcześniak, dystrofik. Wady wrodzone.
4. Choroby alergiczne wieku dziecięcego.
5. Ukąszenia. Wstrząs anafilaktyczny i anafilaktoidalny.
6. Choroby zakaźne wieku dziecięcego. Szczepienia ochronne.
7. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób układu oddechowego u dzieci.
8. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób układu pokarmowego u dzieci. Diety.
lecznicze.
9. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób układu krążenia u dzieci.
10. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób układu nerwowego u dzieci.
11. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób układu moczowego i nerek u dzieci.
12. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób endokrynologicznych u dzieci.
13. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób krwi u dzieci.
14. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób nowotworowych wieku dziecięcego.
15. Posocznica i wstrząs u dzieci.
Tematy seminariów
1. Choroby i stany zagrażające życiu i zdrowiu noworodka i wcześniaka.
2. Cukrzyca. Śpiączka hipo- i hiperglikemiczna.
3. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób narządu ruchu i tkanki łącznej u dzieci.
Reumatoidalne zapalenie stawów.
4. Podstawy farmakoterapii w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci.
5. Postępowanie z dzieckiem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – stabilizacja
stanu pacjenta, przygotowanie i transport dziecka w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
6. Zespół maltretowanego dziecka.
Tematy ćwiczeń
1. Metody oceny rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci.
2. Zasady żywienia niemowląt i dzieci zdrowych (układanie jadłospisu).
3. Zasady i techniki żywienia dzieci chorych. Wskazania do odżywiania dojelitowego i
pozajelitowego. Diety lecznicze.
4. Wywiad pediatryczny.
5. Badanie fizykalne dziecka.
6. Najczęstsze zatrucia u dzieci – zasady postępowania.
7. Spożycie substancji żrących przez dziecko.
8. Ciało obce w drogach oddechowych, przewodzie pokarmowym, uchu zewnętrznym i
oku.
9. Duszność wdechowa i wydechowa u dzieci.
10. Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa u dzieci.
11. Wymioty. Biegunka ostra i przewlekła Krwawienie i krwotok z przewodu
pokarmowego u dzieci. Niedrożność przewodu pokarmowego.
3
12. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa u dzieci. Bilans płynów.
13. Gospodarka wapniowo-fosforanowa u dzieci. Krzywica, tężyczka.
14. Skąpomocz i bezmocz u dzieci.
15. Stany odwodnienia u dzieci. Bilans wodny.
16. Skazy krwotoczne.
17. Neuroinfekcje. Stany drgawkowe u dzieci.
18. Zaburzenia świadomości.
19. Choroby genetycznie uwarunkowane. Choroby metaboliczne u dzieci.
Wyniki nauczania przedmiotu (co student powinien wiedzieć, znać i umieć)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
W wyniku realizacji treści nauczania student powinien nabyć wiedzę:
o zasadach prawidłowego rozwoju psychofizycznego niemowląt, dzieci i młodzieży
o zasadach i technikach prawidłowego żywienia dzieci w zdrowiu i chorobie
o identyfikowaniu wad wrodzonych oraz chorób wieku dziecięcego w rozpoznawaniu
zagrożeń życia u dziecka w każdym okresie jego życia, metodach ich leczenia i
zapobiegania
jak ocenić stan ogólny dziecka
jak ocenić stan gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
jak rozpoznać reakcję na ból i współuczestniczyć w postępowaniu przeciwbólowym
jak udzielić pierwszej pomocy dziecku w stanach zagrożenia życia
Literatura podstawowa
1. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Skrypt dla studentów. Red.: CzerwionkaSzaflarska M., Wysocki P., Bydgoszcz 2004
2. Pediatria. Red.: Kubicka K., Kawalec W., Warszawa, PZWL
Literatura uzupełniająca
3. Pediatria. Diagnostyka, leczenie, stany nagłe. Red.:. Illing S., Spranger S. Wrocław,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner
4. Diagnostyka i terapia w pediatrii. Pfaundler L., Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban
& Partner
Download