Dr Maciej Kowalewski Instytut Socjologii Uniwersytet Szczeciński

advertisement
Dr Maciej Kowalewski
Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński
Dorobek naukowy (aktualizacja: 23.01.2014)
Monografie:
1. Kowalewski M. (2010), Środowisko społeczne lokatorów TBS-ów, wyd. Adam Marszałek, Toruń
Redakcja i współredakcja monografii:
1. Kowalewski M. (red.)(2012), Miejsca, Mieszkania, Dzielnice. Szczecin i wybrane miasta województwa
zachodniopomorskiego w badaniach młodych socjologów, wyd. Zapol, Szczecin
2. Kowalewski M., Królikowska A. M. (red.)(2011), Miasto i sacrum, wyd. NOMOS, Kraków
3. Kowalewski M., Krasucki E., Miedziński P., (red.)(2010), Historia, miasto, pamięć. Grudzień 70 – Styczeń
71 (perspektywa szczecińska), wyd. IPN, Szczecin
4. Kowalewski M. (red.)(2008), Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji, wyd. Economicus,
Szczecin
Artykuły w czasopismach recenzowanych:
1. Kowalewski M. (2013), Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich [w:]
„Przestrzeń Społeczna (Social Space)", 2(6), s. 99-124
2. Kowalewski M. (2013), Wandalizm jako forma oporu wobec współczesnej sztuki ulicy [w:] "Kultura
Współczesna", 4(79), s. 153-164
3. Kowalewski M. (2013), Miasto jako arena protestów [w:] „Konteksty Społeczne”. t. 1(1), s. 18-24
4. Izdebska K., Kowalewski M. (2012), Artysta i badacz w archiwum. Czy digitalizacja danych zawsze
oznacza
ich
upublicznienie?
[w:]
„Kultura
i
Historia”,
nr
21/2012
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3303
5. Kowalewski M. (2011), „Tam, gdzie kiedyś był Komitet Wojewódzki”. Czy istnieje wspólna pamięć o
mieście? [w:] „Przegląd Socjologiczny” LX/2-3,s. 343-365
6. Kowalewski M. (2011), Szczecińskie Jasne Błonia: Przestrzeń publiczna jako narzędzie budowania
tożsamości [w:] „Przegląd Zachodniopomorski”, t. XXVI (LV), zeszyt 2, s. 103-118.
7. Kowalewski M. (2011), Visual discourse of HafenCity in Hamburg. Preliminary results of the research
project [w:] „Roczniki Socjologii Morskiej. Annuals of Marine Sociology”, nr 2011/1, s. 56-63
8. Kowalewski M., Nowak A., Thurow R., (2011), Kultura narzędziem rozwiązywania problemów społecznych
miast [w:] „Praca socjalna”, Rok XXVI (2), s. 38-49
9. Kowalewski M., Ostrowski M. (2010), Mieszkanie – przestrzeń prywatna? Praktyki uniformizacji wnętrz [w:]
„Architecturae et Artibus” nr 1(3) /2010, s. 39-46
10. Kowalewski M., Thurow R. (2009), System pomocy społecznej w Szczecinie a wybrane problemy
społeczne miasta [w:] „Zeszyty Naukowe US. Studia Sociologica”, nr 19, ZN 566, s. 99-119
11. Kowalewski M. (2009), Poczucie własności mieszkania lokatorów Towarzystw Budownictwa Społecznego
[w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3/2009, s. 197-212
12. Kowalewski M. (2009), „Mieszkam w TBS-ach”. Społeczne identyfikacje mieszkańców budownictwa
społecznego [w:] „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(35), s. 95-109
13. Kowalewski M., Królikowska A. (2008), Autorytet w laboratorium demokracji. Analiza problemu lustracji
Kościoła [w:] „Przegląd Religioznawczy”, nr 4(230), s. 127-143
14. Kowalewski M. (2008), Budownictwo socjalne – pomiędzy wykluczeniem społecznym a inkluzją [w:]
„Zeszyty Naukowe US, Studia Sociologica”, nr 17/2007, ZN 484, WNUS, s. 73-89
15. Kowalewski M. (2007), Zmiany na cokołach. Uwagi o funkcjach pomników w przestrzeni miasta [w:] "Obóz.
Problemy narodów byłego obozu komunistycznego", nr 49, Studium Europy Wschodniej UW, s. 125-137
16. Kowalewski M. (2006), Zadowolenie z życia Polaków mieszkających na Zaolziu. Komunikat z badań [w:]
„Zeszyty Naukowe US, Studia Sociologica”, nr 16/2004, ZN 388, WNUS, s. 201-215
17. Kowalewski M. (2004), Wybrane zastosowania wiedzy socjologicznej w zarządzaniu miastem [w:]
„Edukacja Humanistyczna”, nr 1-2/2003, WSH TWP, s. 188-196
18. Kowalewski M. (2004), Określanie tożsamości miasta portowego [w:] „Roczniki Socjologii Morskiej”, t.
XV/2004, KSM PAN, s. 72-86
1
19. Kowalewski M. (2004), Segregacja przestrzenna. Mechanizmy instytucjonalne i rozwiązania prawne
powodujące powstawanie segregacji przestrzennej w Izraelu [w:] „Zeszyty Naukowe US, Studia
Sociologica”, nr 15/2003, ZN 373, WNUS, s. 153-167
Rozdziały w monografiach, artykuły w pracach zbiorowych:
1. Kowalewski M., Thurow R. (2011), Kobiety na rynku pracy. Fakty i opinie [w:] Człowiek-obywatel-pracownik
na rynku pracy. Wszyscy jesteśmy ekonomistami, red. Cz. Plewka, H. Bednarczyk, WSH TWP, Szczecin,
s. 363-374
2. Kowalewski M., Kowalewska D. (2011), Katedra jako stereotyp przestrzenny. Przypadek kościoła pw. św.
Jakuba w Szczecinie [w:] Miasto i sacrum, red. M. Kowalewski, A. Królikowska, NOMOS, Kraków, s. 75-87
3. Kowalewski M., Królikowska A. M. (2011), W poszukiwaniu przestrzeni świętej w mieście [w:] Miasto i
sacrum, red. M. Kowalewski, A. Królikowska, NOMOS, Kraków, s. 7-19
4. Kowalewski M. (2011), Mit miasta portowego jako atrakcja turystyczna [w:] Polskie Ziemie Zachodnie.
Studia socjologiczne, red. A. Michalak, A. Sakson, Ż. Stasieniuk, Ziemie Zachodnie, Studia i Materiały nr
26, Instytut Zachodni, Poznań, s. 225-239.
5. Kowalewski M. (2011), Charakterystyka metod i narzędzi w kontekście ich przydatności dla rodzaju i celu
konsultacji [w:] Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, red. Z. Zychowicz, Instytut Rozwoju
Regionalnego, Szczecin, s. 45-55.
6. Kowalewski M. (2010), Czyje jest budownictwo społeczne? Przekształcenia własnościowe sektora
mieszkań czynszowych [w:] Przemiany miast polskich po 1989, red. P. Kryczka, J. Bielecka-Prus, wyd.
WSPA, Lublin, s. 281-291.
7. Kowalewski M. (2010), Miasto, pamięć, konflikt. Szczecin w pamięci społecznej świadków Grudnia’70 [w:]
Historia, miasto, pamięć. Grudzień 70 – Styczeń 71 (perspektywa szczecińska), red. M. Kowalewski,
Krasucki E., Miedziński P., wyd. IPN, Szczecin, s. 185-197.
8. Kowalewski M. (2009), Narzekanie – ideologia codzienności? [w:] Społeczeństwo i codzienność. W stronę
nowej socjologii?, red. S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa, s. 206-220
9. Kowalewski M., Herrmann J., Królikowska A. i in. (2008), Gotteshäuser sind keine Museen. Symbolkirchen
in Szczecin und Gdansk aus der Perspektive der Kirchenbesucher [w:] Wie roter Berrnstein.
Backsteinkirchen von Kiel bis Kaliningrad. Ihre Kraft in Zeiten religiöser und politischer Umbrüche, red. W.
Grünberg, A. Höner, Dölling und Galitz Verlag, Hamburg, s. 319-335
10. Kowalewski M., Kołodziejczak S. (2008), Metody jakościowe w badaniach przestrzeni społecznej
Szczecina: analiza fotograficzna i mapy ewaluatywne [w:] Nowa przestrzeń społeczna w badaniach
socjologicznych, red. Z. Rykiel, wyd. UR, Rzeszów, s. 113-122
11. Kowalewski M., Kowalewski J. (2008), Auf der Suche nach einer neue Definition der Multikulturalität. Eine
qualitative Diagnose zur Differenzierung der gesellchaftlischen Probleme in Stettin [w:] Formen des
sozialen Lebens im multikulturellen Europa. Polnische und deutsche Introspektionen, red. I. Kollak, A.
Kołodziej-Durnaś, Schibri-Verlag, Berlin, s. 79-95
12. Kowalewski M., Królikowska A. (2008), Methodologische Dilemmata von interkultureller
Forschungsprojekte in der Grenzregion. Eine oder mehrere Methodologien? [w:] Flussverbindung.
Polnische Sozialwissenschafter zu den Perspektiven der Oderregion, red. A. Michalak, J. V.Wedel, SchibriVerlag, Berlin, s. 32-41
13. Kowalewski M. (2008), Mały projekt modernizacyjny a konflikty na poziomie lokalnym [w:] Zmieniając
miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji, red. M. Kowalewski, Economicus, Szczecin, s. 86-93
14. Kowalewski M., Kołodzejczak S. (2007), Dzielnica Golęcino-Gocław w Szczecinie jako przykład
wielkomiejskiej strefy (samo)izolowanej [w:] Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, seria
Rozprawy i Studia t. 671, WNUS, s. 567-583
15. Kowalewski M. (2007), Jakie miasto widać na widokówce? [w:] Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej
ikonosfery, red. M. Krajewski, seria Badania Interdyscyplinarne nr 10, wyd. UAM, Poznań, s. 137-147
16. Kowalewski M. (2007), Co się dzieje na peryferiach? Rewitalizacja starych przedmieść [w:] Gettoizacja
polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Academica SWPS/Scholar, Warszawa, s.
135-143
17. Kowalewski M. (2007), Miejsce użytkowników i mieszkańców ogrodów działkowych w „grze o miasto” [w:]
Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, red. M. Malikowski, S.
Solecki, Nomos, Kraków, s. 385-394
18. Kowalewski M. (2007), Systemowy charakter kreacji struktur społeczno-przestrzennych. Przypadek
Towarzystw Budownictwa Społecznego [w:] Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, red. A. Majer, wyd.
UŁ, Łódź, s. 167-185
2
19. Kowalewski M. (2007), Narzekający taksówkarze. Ideologie zawodowe w działaniu [w:] W kręgu socjologii
interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, red. J. Leoński, U. Kozłowska, Economicus,
Szczecin, s. 208-225
20. Kowalewski M. (2007), Oczekiwania mieszkańców Szczecina wobec pomocy społecznej i poziom ich
zaspokojenia. Ekspertyza socjologiczna [w:] Region Zachodniopomorski – kolaż socjologiczny, red. A.
Kołodziej-Durnaś, Difin, Warszawa, s. 39-49
21. Kowalewski M., Kozłowska U. (2006), Szczecińscy gimnazjaliści o przemocy w dzielnicy zamieszkania [w:]
Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, t.1, red. A Zduniak, A. Kozubska, wyd. WSB,
Poznań, s. 202-209
22. Kowalewski M. (2005), Struktury społeczno-przestrzenne miast polskich w perspektywie Europy
metropolitalnej [w:] Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej. Studia i
materiały, red. J. Leoński, R. B. Woźniak, seria Rozprawy i Studia t. 558, WNUS, Szczecin, s. 259-279
23. Kowalewski M. (2004), Przestrzeń jako zmienna w relacji człowiek-środowisko. Obszary socjologicznej
analizy [w:] Wokół socjologii przestrzeni, red. A. Majer, P. Starosta, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.
91-103
24. Kowalewski M, Carło M., Grzelak J., Kołodziej A. (2002), Opinie mieszkańców Pomorza Zachodniego o
korzyściach z przyjęcia Polski do Unii Europejskiej [w:] Socjologiczne oblicza europejskości Pomorza
Zachodniego, red. A. Michalak, Rozprawy i Studia t. 412, WNUS, Szczecin, s. 103-113
Recenzje:
1. Kowalewski M. (2008), W poszukiwaniu nowej miejskiej utopii (rec. Książki K. Nawratka, Miasto jako idea
polityczna) [w:] Studia Socjologiczne 191(4), s. 131-137
2. Kowalewski M. (2006), Wioleta Bryniewicz. Geneza i dzieje socjologii morskiej (Szczecin 2004) [w:]
„Roczniki Socjologii Morskiej”, wyd. PAN, t. XVII, s. 139-140
3. Kowalewski M. (2005), Liryczność miasta portowego – uwagi na marginesie książki M. Fiternickiej-Gorzko
„Miasta model liryczny. Obraz rzeczywistości lokalnej w prasie z lat 1946-1985” (Szczecin 2003) [w:]
„Roczniki Socjologii Morskiej”, wyd. PAN, t. XVI, s. 197-200
4. Kowalewski M. (2004), S. Low, 2003. Behind the Gates. Life, Security and the Pursuit of Happiness in
Fortress America [w:] “Studia Regionalne i Lokalne” nr 4(18)/2004, s. 180-181
Artykuły w materiałach konferencyjnych:
1. Witkowski A., J. Harff, Kowalewski M. i in. (2010), Interference of climate change, geosphere and
anthroposphere – A new focus of the Szczecin science community [w:] 6th Study Conference on BALTEX.
Conference Proceedings, ed. M. Reckermann, H-J. Isemer, International Baltex Secretariat, Publication no
46., ISSN 1681- 6471
2. Kowalewski M., Kołodziejczak S. (2009), Coastal communities and climate change: discussing
environmental risk and perspectives of tourism development in sociological terms [w:] International
Conference on Climate Change. The environmental and socio-economc response in the southern Baltic
Region. University of Szczecin, ed. A. Witkowski, J. Harff, H-J. Isemer, International Baltex Secretariat,
Publication no 42., ISSN 1681-6471
3. Kowalewski M. (2004), Uczestnictwo w młodym teatrze amatorskim jako alternatywna forma uczestnictwa
w kulturze. Spojrzenie socjologa [w:] II Międzynarodowa konferencja „Teatry w Europie”. Teatr – otoczenie
społeczne, prawne i finansowe, red. S. Flejterski, E. Roszkowska, wyd. Opera na Zamku, Szczecin, s. 101110
4. Kowalewski M. (2003), Wosprijatije i interpretacija prostranstwa kak nowaja otliczitielnaja czerta
intieligiencji [w:] Intieligiencija w obszcziestwie riska, wyd. RGGU, Moskwa, s. 347-35
Raporty z badań, opracowania, ekspertyzy:
1. Czubara T., Kowalewski M., Thurow R. (2012), Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie
zachodniopomorskim, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, Urząd Marszałkowski,
Szczecin
3
2. Kowalewski M., Nowak A., Thurow R. (2011), Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną? Studium
przypadku: szczecińskie podmioty kultury wobec problemów społecznych, Regionalny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szczecinie, Urząd Marszałkowski, Szczecin.
3. Kowalewski M., Kowalewski J., Thurow R. (2007), Ocena funkcjonowania systemu pomocy społecznej i
wybrane problemy społeczne w Szczecinie, Studio Badań Społecznych E-Sondaż, Szczecin. Badania
przeprowadzone na zlecenie Gminy Miasto Szczecin
4. Kowalewski M., Kowalewski J. (2005), Identyfikacja problemów społecznych i zjawisk patologicznych w
Szczecinie, analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej i poziom ich zaspokojenia. Fundacja na Rzecz
Uniwersytetu Szczecińskiego 2005. Badania przeprowadzone na zlecenie Gminy Miasto Szczecin
5. Kowalewski M., Kowalewski J., Kołodziejczak S. (2005), Społeczność lokalna dzielnic północnych
Szczecina (rejon ul. Światowida). Raport z badań socjologicznych. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu
Szczecińskiego 2005.Badania przeprowadzone na zlecenie Gminy Miasto Szczecin, raport dostępny pod
adresem: http://bip.um.szczecin.pl/icorumfiles/7099B83F_raport_internet.pdf
Udział w konferencjach, sesjach naukowych, sympozjach (tylko udział z referatem lub moderacja sesji):
Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultury kontestacji – dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy
społecznego sprzeciwu”, org. przez IS UW, IS UKSW i Oddział Warszawski PTS. Wygłoszony referat: Czy
karnawalizacja jest skuteczną taktyką protestu?, Warszawa, 20 – 21 listopada 2013
2. Ogólnopolska konferencja naukowa "Zieleń miejska - Naturalne bogactwo miasta. Ogrody działkowe w
systemie społeczno-przyrodniczym miasta", org przez PZTiTS oddział w Toruniu. Wygłoszony referat: Nie
wszystko jest na sprzedaż. Jaka przyszłość przed ogrodami działkowymi?, Toruń, 10-11 października 2013
r.
3. XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, “Co po kryzysie?”, wygłoszony referat: Dlaczego musimy bronić
ogrodów działkowych? Mieszkanie na działce jako alternatywa wobec budownictwa socjalnego i
społecznego. Szczecin, 11-14 września 2013
4. Międzynarodowa konferencja „Narrating Spaces, Reading Urbanity” org. przez Uniwersytet w Hamburgu
(Fakultät 5: Sprache, Literatur, Medien II. Institut für Anglistik und Amerikanistik), wygłoszony referat:
Postcards as visual narrations. Visual Discourse of the HafenCity in Hamburg. Hamburg, 7-9 września
2012
5. Międzynarodowa konferencja CCELSI BSR 2012 (Climate Change, Economy, Law and Society Interactions in Baltic Sea Region, 2012), org. przez Uniwersytet Szczeciński, wygłoszony referat:
Landscapes, sunsets and women. Visual discourse of postcards from West Pomeranian seaside resorts.
Szczecin, 28-30 maja 2012
6. Międzynarodowa konferencja “Second International Conference of Young Urban Researchers” (II
Międzynarodowa Konferencji Młodych Badaczy Miasta), org. przez Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL), CIES-IUL, wygłoszony referat: Preserving Life Style, Reproducing the City. Urban Allotment
Gardening in Poland. Lizbona, 11-14 października 2011
7. Międzynarodowa konferencja Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego “10th Conference of the
European Sociological Association. Social relations in turbulent times (ESA 2011 Conference)”, org. przez
ESA, wygłoszony referat: Producing the space, contesting the city: urban wild swimming, Genewa, 7-10
września 2011
8. Ogólnopolska konferencja „Homo narrator. Badanie opowieści o doświadczeniu”, org. przez Instytut Kultury
Polskiej UW, wygłoszony referat: Znajomość topografii miasta jako rama wspólnego doświadczenia
badacza i respondenta, Spała, 3-5 listopada 2010
9. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, org. przez PTS, wygłoszony referat: Kultura jako narzędzie
rozwiązywania problemów społecznych. Szczecińskie doświadczenia i wyzwania (wspólnie z R. Thurow, A.
Nowak), Kraków, 8-11 września 2010
10. Ogólnopolska konferencja naukowa “Sacrum i przestrzeń święta w mieście”, org. przez Instytut Socjologii
US, wygłoszony referat: Stereotypy przestrzenne i wyobraźnia. Obrazy szczecińskiej katedry w
świadomości młodych mieszkańców miasta, Szczecin, 20 kwietnia 2010
11. Międzynarodowa konferencja “9th Conference of the European Sociological Association. European Society
or European Societies? (ESA 2009 Conference), org. przez ESA, wygłoszony referat: History and future
perspectives of Maritime Sociology, Lizbona, 2-5 września 2009
12. Międzynarodowa konferencja “International Conference on Climate Change. The environmental and socioeconomc response in the southern Baltic Region”, org. przez Baltex i Uniwersytet Szczeciński jako
moderator sesji Climate and Antroposphere interaction oraz udział w sesji posterowej (wsp. z S.
Kołodziejczakiem) z raportem Coastal communities and climate change: discussing environmental risk and
perspectives of tourism development in sociological terms; Szczecin, 25-28 maja 2009
1.
4
13. Międzynarodowa konferencja „Miasta Polski 1989-2009. 20 lat transformacji”, org. przez PTS oddział w
Lublinie i WSPA w Lublinie, wygłoszony referat: Co by tu jeszcze sprywatyzować? Przekształcenia
własnościowe sektora mieszkaniowego w Polsce; Lublin, 22-23 maja 2009 r.
14. Ogólnopolska konferencja „Grudzień’70/Styczeń’71 - perspektywa szczecińska” org. przez Instytut Historii i
Stosunków Międzynarodowych US, IPN o/Szczecin, wygłoszony referat: Miasto, pamięć, konflikt.
Grudzień’70/Styczeń’71 w pamięci społecznej mieszkańców Szczecina, Szczecin, 18 grudnia 2008
15. Ogólnopolska konferencja „Śródmieście – mieszkać inaczej”, org. przez Fundację Animatica i Urząd Miasta
Szczecin, wygłoszony referat: Śródmieście - arena konfliktów o przestrzeń, Szczecin, 19 czerwca 2008
16. Ogólnopolska konferencja „Społeczeństwo i codzienność”, org. przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks.
Józefa Tischnera, Instytut Socjologii UJ, WNSS AGH, wygłoszony referat: Narzekanie jako ideologia,
Kraków, 11-12 kwietnia 2008
17. Ogólnopolska konferencja „XXI Konwersatorium wiedzy o mieście. Funkcja turystyczna miast”, org. przez
Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, wygłoszony referat: Mit miasta portowego jako
atrakcja turystyczna, Łódź, 3-4 kwietnia 2008
18. Międzynarodowa konferencja „Społeczno - gospodarcze konteksty pogranicza polsko – niemieckiego”,
org. przez Uniwersytet Szczeciński, wygłoszony referat (wspólnie z A. Królikowską): Dylematy
metodologiczne badań na pograniczu, Eggesin (Niemcy), 15-16 października 2007
19. Ogólnopolska konferencja „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej. 3. Kaliskie Forum Architektury”,
organizowana przez Fundację Twórców Architektury, wygłoszony referat: Partycypacja społeczna w
procesach rewitalizacji, Kalisz, 16 maja 2007
20. Międzynarodowa konferencja „Miasta Nowych Ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna
komunizmu: ujęcie antropologiczne i socjologiczne”, org. przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie „Katedra
Kultury”, wygłoszony referat: Zmiany na cokołach. Uwagi o funkcjach pomników w przestrzeni miasta,
Poronin; 22-25 listopada 2006
21. Ogólnopolska konferencja „Enklawy życia społecznego” org. przez Instytut Socjologii i Psychologii USz,
wygłoszony referat: (wsp. z dr. S. Kołodziejczakiem) Golęcino – przykład wielkomiejskiej dzielnicy
(samo)izolowanej; Szczecin, 10-11 października 2006
22. Międzynarodowa konferencja „Symbolkirchen in religiösen und politischen Umbrüchen im Ostseeraum“
org. przez Uniwersytet w Hamburgu, wygłoszony referat (wsp. z dr Anną Królikowską): The St. Jacob's
Cathedral in Szczecin. Church on the borderland; Hamburg, 8-10 października 2006
23. Ogólnopolska konferencja „Przestrzeń społeczna. Ujęcia teoretyczne, kwestie metodologiczne, badania
empiryczne”, org. przez Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, wygłoszony referat (wsp. z dr. S.
Kołodziejczakiem): Metody jakościowe w badaniach nad przestrzenią społeczną: analiza fotograficzna i
mapy ewaluatywne; Zielona Góra, 30-31 maja 2006
24. Międzynarodowa konferencja “Young Scholar Conference: Social and Cultural Space of the City”,
organizowana przez Instytut Socjologii Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, przesłany referat:
Neighbouring in urban environment. Towards the „Flash community”?; St. Petersburg, 28-29 kwietnia 2006
25. II Ogólnopolskie Kwietniowe Sympozjum Socjologiczne „Gettoizacja polskiej przestrzeni”, organizowane
przez Katedrę Społeczności Lokalnych i Regionalnych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w
Warszawie. Wygłoszony referat: Co się dzieje na peryferiach? Rewitalizacja zdegradowanych "starych"
obszarów przedmiejskich; Warszawa, 19 kwietnia 2006
26. II Ogólnopolska konferencja naukowa „W kręgu socjologii interpretatywnej. Ponowoczesność i tożsamość”,
organizowana przez ISiP USz. Wygłoszony referat: Narzekający taksówkarze. Ideologie zawodowe w
działaniu; Szczecin, 3-5 kwietnia 2006
27. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wizualność miasta. Wytwarzanie ikonosfery”, organizowana przez
Pracownię Socjologii Wizualnej oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii przy Instytucie Socjologii UAM w
Poznaniu. Wygłoszony referat: O socjologicznej analizie widokówek; Poznań, 16-17 listopada 2005
28. Międzynarodowa konferencja „Struktura i tendencje przemian przestrzeni dużych miast w Polsce i w
wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na początku XXI wieku”, organizowana przez. Zakład
Socjologii Miasta i Regionu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Sekcję Socjologii Miasta
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wygłoszony referat: Miejsce użytkowników i mieszkańców
ogrodów działkowych w "grze o miasto"; Rzeszów, 19-21 maja 2005
29. Międzynarodowa konferencja „Power over Time-Space”, org. przez Wydział Społecznej i Ekonomicznej
Geografii Uniwersytetu w Lund. Wygłoszony referat: Temporal neighbourhood actions and permanent
conflict? – Lesson from “the Green Yards” project; Lund (Szwecja), 10-14 maja 2005
30. II Międzynarodowa konferencja „Teatry w Europie. Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe”,
referat oddany do druku: Uczestnictwo w młodym teatrze amatorskim jako alternatywna forma
uczestnictwa w kulturze. Spojrzenie socjologa; Międzyzdroje, 17-19 maja 2004
5
31. XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, org. przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, wygłoszony referat:
Systemowy charakter kreacji struktur społeczno-przestrzennych. Przypadek Towarzystw Budownictwa
Społecznego; Poznań, 15-18 września 2004
32. Międzynarodowa konferencja „Intieligiencija w obszcziestwie riska” („Inteligencja w społeczeństwie
ryzyka”), organizowana przez Ministierstwo Obrazowanija Rossyjskoj Federaciji, Rossyjskij
Gasudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwiersitiet (Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej i Rosyjski
Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie), wygłoszony referat: Wosprijatije i interpretacija
prostranstwa kak nowaja otliczitielnaja czerta intieligiencji („Postrzeganie i uczestnictwo w przestrzeni jako
nowa cecha dystynktywna inteligencji”; Moskwa, 26-27 marca 2003
33. Ogólnopolska konferencja PTS Sekcja Socjologii Miasta i Wsi, „Socjologia wsi – socjologia miasta –
socjologia przestrzeni?”, wygłoszony referat pt. Przestrzeń jako zmienna w relacji człowiek – środowisko;
Łódź 19-20 grudnia 2002
Zagraniczne staże naukowe, stypendia:
1) Stypendium KWERENDA Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Temat badawczy: Tradycje i innowacje form
protestu w przestrzeni miejskiej. Repertuar ruchów społecznych w Republice Federalnej Niemiec w latach
1945-1990. Umowa z dn. 8 listopada 2012 nr KW 1/2012
2) Stypendium DAAD na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich (Forschungs- und
Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler), Institut für Soziologie, Hamburg
Universität, pobyt miesięczny (luty 2012), opiekun stypendium: prof. Rolf von Luede
3) Grant na wyjazd dydaktyczny w ramach programu LLP/Erasmus Programme, Teaching Staff Mobility,
Glasgow Caledonian University, School of Law and Social Sciences, wrzesień 2009
Organizacja konferencji naukowych:
1) Członek komitetu organizacyjnego XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznej PTS, Szczecin, 11-14
września 2013
2) Członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji „Biznes Kultura Kreatywność. Wyzwania dla
polityki regionalnej”, 22-23 listopada 2012
3) Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej CCELSI BSR 2012 (Climate
Change, Economy, Law and Society - Interactions in Baltic Sea Region, 2012), org. przez Uniwersytet
Szczeciński, 28-30 maja 2012
4) Przewodniczący komitetu organizacyjnego (wspólnie z dr. Anną Królikowską) konferencji „Sacrum i
przestrzeń święta w mieście”, org. przez Instytut Socjologii USz, Szczecin, 10 kwietnia 2010
5) Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji “Enklawy życia społecznego - II”, org. przez
Instytut Socjologii US, 21-22 października 2008
6) Sekretarz konferencji „Społeczno-przestrzenne uwarunkowania życia mieszkańców Przyodrza”, Polska
Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku, Filia w Szczecinie (Komisja Socjologii Morskiej, Komisja Ekosfery,
Komisja Gospodarki i Polityki Przestrzennej Polski Północnej), Szczecin, 10 maja 2007
7) Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji „Enklawy życia społecznego”, IS US, 10-11
października 2006
Opieka nad studenckim ruchem naukowym:
Opiekun Koła Naukowego Socjologów „Rezus” od kwietnia 2004 roku
Udział w redakcjach czasopism naukowych:
1) Redaktor tematyczny czasopisma Studia Sociologica, Zeszyty Naukowe US (od 2011 roku)
2) Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Roczniki Socjologii Morskiej PAN (od 2010 roku)
Nagrody, wyróżnienia
1) Nagroda (wspólnie z T. Czubarą i R. Thurow) Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej za zgłoszoną pracę na konkurs „Prace analityczno-badawcze z zakresu polityki społecznej w
regionie zachodniopomorskim” pt.: ”Sytuacja kobiet na rynku pracy w woj. Zachodniopomorskim”. Nagroda
finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – nagroda indywidualna stopnia II za szczególne
osiągnięcia naukowe – 14.10.2011 r.
6
3) Nagroda (wspólnie z A. Nowak i R. Thurow) za pracę pt. Czy kultura może wzmacniać spójność
społeczną? Studium przypadku: szczecińskie podmioty kultury wobec problemów społecznych w konkursie
na najlepsze prace analityczno-badawcze z zakresu polityki społecznej w regionie, organizowanym przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. 04.08.2011
4) Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – nagroda indywidualna stopnia II za szczególne
osiągnięcia dydaktyczne – 14.10.2010 r.
5) Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w konkursie na najlepszego asystenta Uniwersytetu
Szczecińskiego – wrzesień 2008 r.
7
Download