Pani Prezes - Naczelny Sąd Administracyjny

advertisement
Przemówienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
wygłoszone podczas
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
w dniu 28 maja 2015 r.
Pani Prezes,
Panie i Panowie Sędziowie,
Szanowni Państwo,
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego jest dobrą okazją do
wymiany myśli i opinii na temat spraw ważnych dla orzecznictwa sądowego w
naszym kraju. Dialog pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym a Sądem
Najwyższym jest zauważalny w orzecznictwie obu Sądów. Prowadzony jest w
prawem określonych formach, między innymi, poprzez wzajemne korzystanie z
dorobku orzeczniczego.
Korzystanie z dorobku orzeczniczego Naczelnego Sądu Administracyjnego i
Sądu Najwyższego spełnia konstytucyjne standardy ochrony sądowej praw jednostki.
Kompetencje obu sądów zostały określone w Konstytucji, która w art. 177 w sposób
jednoznaczny wskazała właściwość sądów powszechnych we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych ustawowo dla innych sądów, natomiast art. 184 określił kognicję
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
oraz
innych
sądów
administracyjnych.
Wątpliwości co do właściwości sądu pojawiają się czasami w sprawach, w których
zaciera się granica pomiędzy prawem publicznym a prawem prywatnym. W takich
sytuacjach istotnym zagadnieniem jest wskazanie sądu kompetentnego do
rozstrzygnięcia sprawy, a tym samym rozstrzygnięcie niepewności co do właściwej
drogi ochrony sądowej praw jednostki.
W
tych
merytorycznego
sprawach
sądy
rozstrzygnięcia
administracyjne,
badają
swoją
przed
właściwość,
przystąpieniem
a
w
do
przypadku
rozbieżności korzystają z możliwości wnioskowania o podjęcie uchwały. Dodać
należy, że kilka wyroków Trybunału Konstytucyjnego w kwestii kognicji sądów
wydano w trybie pytania prawnego sądu administracyjnego. Szereg uchwał podjętych
przez Sąd Najwyższy także dotyczy tych zagadnień, np. (cytowana w wystąpieniu
Pani Prezes Sądu Najwyższego na Zgromadzeniu Ogólnym Naczelnego Sądu
1
Administracyjnego) uchwała z 22 czerwca 2008 r., III CZP 44/081 i powołane tam
inne uchwały Sądu Najwyższego i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Wskazano tam
jednoznacznie, że podział kompetencji między władzę wykonawczą i sądowniczą ma
źródło
w
konstytucyjnym
podziale
zadań
między
władze
publiczne,
a
przewidywalność trybu ochrony praw jednostek jest elementem koncepcji państwa
opartego na prawie, a nie samowoli władz (art. 2 Konstytucji).
Sądy administracyjne mają już pokaźny dorobek orzeczniczy w kwestii kognicji
sądów w sprawach, w których granica pomiędzy prawem publicznym a prawem
prywatnym jest płynna. W każdej takiej sprawie sądy uwzględniając regulacje
zawarte w art.177 i art.184 Konstytucji RP wskazują, że z ustawy zasadniczej nie
można wyprowadzać prawa podmiotowego do rozpoznania sprawy określonego
rodzaju przez sąd administracyjny2. W orzecznictwie przyjmowane jest szerokie
rozumienie sprawy cywilnej, za którą uważa się także sytuacje, gdy zdarzeniem
wywołującym skutki cywilnoprawne nie jest czynność prawna, czyn niedozwolony czy
bezpodstawne
wzbogacenie,
lecz akt
administracyjny czy inne
orzeczenie
wywołujące skutki w zakresie prawa cywilnego3.
Przytoczone
wyżej
argumenty
pozwoliły
Naczelnemu
Sądowi
Administracyjnemu na rozstrzygnięcie, w uchwale z 24 lutego 2014 r., II GPS 4/13,
że do kognicji sądów powszechnych należą sprawy dotyczące zawiadomienia o
nieumieszczeniu przedsiębiorcy na liście, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z
dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności
przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych 4.
Przesądzono także, że sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi
na decyzję wydaną w trybie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o
W uchwale tej SN uznał niedopuszczalność drogi sadowej z powództwa Skarbu Państwa – organu
celnego o zwrot kosztów przechowywania towaru, który uległ przepadkowi. Sąd Najwyższy stwierdził
m.in., że utworzenie sądów administracyjnych oraz zniesienie Kolegium Kompetencyjnego przy
Sądzie Najwyższym
usprawiedliwiało
związanie sądów powszechnych prawomocnymi
postanowieniami organu administracyjnego o zwrocie podania (art. 66 § 3 k.p.a.) lub postanowieniami
sądu administracyjnego odrzucającymi skargę (art. 58 § 1 pkt 1 P.p.s.a., a nie czynnościami
faktycznymi, do których należy skierowanie pozwu.
1
Zob. R.Mikosz, M.Zirk-Sadowski, Granice prawa do sądu administracyjnego w Rzeczypospolitej
Polskiej, ZNSA 2007/3
3 Np.: wyrok SN z 5 listopada 2009 r I CSK 16/09, wyrok SN z 22 sierpnia 2007 r III CZP 76/07
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 891
2
2
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 5 (tak rozstrzygnięto
także w postanowieniach z: 26 marca 2014 r., I OSK 2081/12 i I OSK 2840/13)
Przesądzając w uchwale z 11 czerwca 2013 r., I OPS 1/13 o braku
właściwości sądu administracyjnego do badania decyzji ostatecznej ZUS wydanej na
podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych6 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, w tym
odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji,
nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. NSA podkreślił, że jeżeli istnieje
przepis szczególny, w myśl którego właściwym w takim przypadku jest sąd
powszechny, to charakter sprawy, bez względu na to, czy będzie to sprawa cywilna,
czy administracyjna, będzie miał drugorzędne znaczenie. Zgodnie bowiem z art. 1 i
art. 2 § 1 K.p.c. cywilno-sądowa ochrona prawna w sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych jest realizowana przez sądy powszechne i sprawujący nad nimi nadzór
judykacyjny
Sąd
Najwyższy.
Natomiast
kognicja
sądów
administracyjnych
przewidziana została wyłącznie w sprawach wymienionych enumeratywnie w art. 83
ust. 4 ustawy systemowej. Unormowanie tego przepisu stanowi wyjątek od
ustanowionej w art. 83 ust. 2 u.s.u.s. zasady, że od decyzji wydawanych przez organ
rentowy w sprawach indywidualnych z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługuje
odwołanie do sądu powszechnego.
Przytoczę jeszcze motywy rozstrzygnięcia zawarte w uchwale z 25 listopada
2013 r., I OPS 12/13. Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w sprawie z
wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości 7 można
wnieść skargę do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania samorządowego kolegium odwoławczego 8. Należy
zauważyć, że sprawy o ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
których
rozstrzyganie
ustawodawca
powierzył
samorządowym
kolegiom
odwoławczym mają charakter majątkowy. Orzeczenia samorządowych kolegiów
odwoławczych zapadają w postępowaniu o charakterze administracyjnym, ale
5
Dz. U. z 2013 r., poz. 666 ze zm.
Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej: u.s.u.s.
7 art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.
8 na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w związku z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz w związku z
art. 45 ust. 1 i art. 184 Konstytucji RP.
6
3
stanowiącym tylko jedną z faz procedury aktualizacyjnej, która zmierza do
rozstrzygnięcia sporu odnoszącego się do cywilnego stosunku prawnego opartego
na cywilnoprawnej umowie. Sprawa ta w istotnym zakresie nie zmienia swego
charakteru przez przeniesienie jej do załatwienia przez organ administracji
publicznej. Przyjęcie, że orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego nie
stanowi żadnego z aktów przewidzianych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4a P.p.s.a. mogłoby
doprowadzić do konkluzji, że w razie bezczynności organu wieczysty użytkownik
zostałby pozbawiony jakichkolwiek możliwości dochodzenia swych praw na drodze
sądowej. NSA w tej uchwale przyjął utrwalony w orzecznictwie Sądu Najwyższego i
sądów administracyjnych pogląd, że w sprawach przekazywanych do właściwości
sądów powszechnych, które w pierwszej fazie są załatwiane przez organy
administracji, właściwość sądu administracyjnego jest wyłączona tylko w takim
zakresie, w jakim sąd powszechny może przejąć sprawę do dalszego jej
rozpoznania9.
Chciałbym podkreślić, że w kwestii właściwości sądów powszechnych i sądów
administracyjnych wypowiadał się także Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 10 lipca
2000 r., SK 12/99 Trybunał przesądził, że art. 1 K.p.c. rozumiany w ten sposób, iż w
zakresie pojęcia “sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące
zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, jest
niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Uznał zatem, że w
zakresie pojęcia “sprawa cywilna” mieszczą się także roszczenia dotyczące
zobowiązań
pieniężnych,
których
źródło
stanowią
akty
administracyjne,
w
szczególności – roszczenia o odsetki od należnych, a niewypłaconych w terminie
świadczeń.
Natomiast w wyroku z 19 października 2010 r., P 10/10 Trybunał uznał prawo i
obowiązek ustawodawcy do wyboru sądu odpowiedzialnego za rozstrzygnięcie danej
sprawy wg. następujących kryteriów:
-
rodzaju sprawy;
-
charakterystyki ustrojowej danego sądu;
-
procedury stosowanej przez konkretny rodzaj sądu;
uchwała NSA z 20 marca 2000 r., OPS 19/99, wyrok Sądu Najwyższego z 7 sierpnia 1981 r., IV CR
260/81, postanowienie Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 1988 r., IV CZ 111/, wyroki NSA z 18 czerwca
1998 r., IV SAB 23/98 oraz z 5 marca 1997 r., II SAB 142/96
9
4
-
konieczności
oraz
zapewnienia,
aby
wszystkie
sprawy
w
znaczeniu
konstytucyjnym były objęte kontrolą sądową
przy czym w razie „milczenia ustawodawcy” należy uznać dopuszczalność
rozpoznania sprawy przez sąd powszechny. Trybunał wskazał także na
dominujące stanowisko doktryny w kwestii podziału kompetencji między sądy
powszechne i sądy administracyjne, że art. 3 § 3 P.p.s.a. w świetle art. 184
Konstytucji
upoważnia
wprawdzie
do
poszerzenia
kognicji
sądów
administracyjnych w drodze ustaw szczególnych, ale tylko w bardzo wąskim
zakresie. Odsyła on wyłącznie do tych przepisów szczególnych, które przewidują
sądową kontrolę administracji publicznej10 wykluczając możliwość orzekania przez
sądy administracyjne w sprawach typowo cywilnych 11, a równocześnie dopuszcza
możliwość
orzekania
w
niektórych
sprawach
wynikających
z
działalności
administracji publicznej przez sądy powszechne w zależności od tego, czy
postępowanie sądowe ma polegać na kontroli działalności administracji, czy na
rozpoznaniu sprawy przekazanej sądowi do ostatecznego załatwienia.12 W konkluzji
Trybunał przesądził, że wskazanie przez ustawodawcę w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym13 sądu administracyjnego jako sądu
właściwego w sprawie kontroli legalności przyznania lub odmowy przyznania licencji
nie pozostaje w sprzeczności z art. 184 Konstytucji.
Przytoczone wyżej poglądy orzecznicze dotyczące właściwości sądów
powszechnych i administracyjnych nie budzą wątpliwości, a poglądy orzecznicze
Sądu
Najwyższego,
Trybunału
Konstytucyjnego
i
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego są spójne. Wskazane rozstrzygnięcia gwarantują jednostce prawo
do ochrony sądowej i spełniają standardy demokratycznego państwa prawnego.
Na
zakończenie
chciałbym
jeszcze
raz
podkreślić,
że
dla
sądów
administracyjnych duże znaczenie ma orzecznictwo Sądu Najwyższego, czego
wyrazem jest częste powoływanie się w uzasadnieniach wyroków i uchwał
Naczelnego Sądu Administracyjnego.
por. R. Hauser, A. Kabat, Właściwość sądów administracyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i
Socjologiczny” nr 2/2004, s. 28
11 np. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów i ustawy o KRS,
Warszawa 2002, s. 24; B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2009, s. 813
12 por. R. Hauser, Nieporozumienia wokół charakteru orzeczeń sądów administracyjnych, [w:] Ratio
est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s.
237; R. Hauser, A. Kabat, op.cit., s. 25-26
13 Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.
10
5
Ufam, że dialog wedle dotychczasowych, najwyższych merytorycznych
standardów, między Sądem Najwyższym a Naczelnym Sądem Administracyjnym –
jest już stałą, niezmienną wartością.
Proszę przyjąć gratulacje z powodu ogromu wykonanej pracy w minionym
roku. Przedstawione w Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 r.
wyniki aktywności SN budzą najwyższy szacunek.
6
Download