protokół kontroli działalności sekretariatu zespołu

advertisement
XI WW 4191-4/16
PROTOKÓŁ
KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU ZESPOŁU
Dział I
Podstawa i zakres kontroli
I.1. Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 133 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012
roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością
administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 roku, poz.
69).
I.2. Prezes sądu
odpowiedzialny za
przeprowadzenie kontroli
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
I.3. Kontrolowany sekretariat
Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych
Sądu Rejonowego w Żorach
I.4. Osoba/osoby
przeprowadzająca/e kontrolę
Starszy inspektor ds. biurowości
Barbara Urbanek
I.5. Termin przeprowadzenia
kontroli
1-12 lutego 2016 roku
I.6. Zakres/przedmiot kontroli
I.7. Okres objęty kontrolą
•
•
•
•
Organizacja pracy zespołu, warunki i narzędzia pracy
Ruch spraw w zespole, obciążenie pracowników
Urządzenia ewidencyjne w zespole, stan i sposób ich prowadzenia
Prawidłowość i terminowość wykonywania czynności
sekretarskich, stan i sposób prowadzenia akt oraz teczek dozoru
1 lutego 2012 roku do 12 lutego 2016 roku
(w zakresie ruchu spraw i obsady średniookresowej przedstawiono i przeanalizowano
dane zawarte w sprawozdaniu MS-S40, obejmujące okres od 1.01.2012 roku do
31.12.2015 roku)
Dział IX
Wnioski
IX.2. Wnioski
Przeprowadzona kontrola sekretariatu zespołu wykazała, iż jego
pracę i organizację można ocenić pozytywnie. Zostały one szczegółowo
przedstawione we wcześniejszych działach niniejszego protokołu.
Nadzór nad całokształtem pracy sekretariatu zespołu, również nad
stanem funkcjonowania systemu informatycznego Sawa firmy Currenda
sprawuje Pani Kierownik zespołu. Przy pomocy wszelkich dostępnych
środków Pani Kierownik stara się należycie organizować pracę
w sekretariacie zespołu. Poprzez zmiany w organizacji m.in.
zmieniającymi się dostępnymi sposobami wykonywania powierzonych
czynności, jak również zmieniającymi się narzędziami pracy
umożliwiającymi i ułatwiającymi wykonywanie obowiązków, dążyła do
ciągłego usprawnienia funkcjonowania sekretariatu i całego zespołu.
Dba również o to, aby pracownikowi zespołu zapewnić jak najlepsze
warunki pracy. Na bieżąco zaznajamia go z wszelkimi przepisami
regulaminowymi i instrukcyjnymi dot. pracy sekretariatu.
Na podstawie wpisów dokonywanych w poszczególnych sprawach
w systemie, również na podstawie kontrolowanych teczek stwierdzono,
że czynności należące do zadań sekretariatu wykonywane są
w prawidłowy sposób, natomiast pewne zastrzeżenia budzi
terminowość wykonywania poleceń kuratorów zawodowych.
Od dnia utworzenia zespołu czynności z zakresu obsługi biurowej
zespołu, a wiec m.in. kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach
karnych wykonuje tylko jedna osoba w wymiarze 0,5 etatu. Pozostałą
część etatu osoba ta świadczy na rzecz Kuratorów wykonujących
orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Jeżeli chodzi o zadania
kuratorów zawodowych to z roku na rok ulegają one zwiększeniu.
Chodzi tutaj o m.in. wprowadzenie dozoru elektronicznego, możliwość
orzekania przez sąd kary mieszanej, anonimizację danych adresowych
świadków i pokrzywdzonych w sprawach karnych. Co za tym idzie
zwiększają się również obowiązki pracownika obsługującego zespół.
O dokadrowaniu sekretariatu pisałam również w protokole z kontroli,
która miała miejsce w 2012 roku, o tym fakcie wspominała również Pani
Kurator Okręgowy. Ponadto Pani Kierownik zespołu ten problem
przedstawiła Kierownictwu sądu, prosząc o podjęcie działań w kierunku
usprawnienia funkcjonowania pracy sekretariatu.
W przypadku obciążenia pracą pracownika obsługi zespołu to uznać
należy, że jest on w sposób maksymalny obciążony zadaniami, które
wykonuje na rzecz całego zespołu.
Aby sytuacja kadrowa uległa poprawie – zaleceniem według mnie
byłoby skierowanie do pracy w sekretariacie zespołu dodatkowej osoby.
W tym momencie kuratorzy sądowi mogliby skupić się nad zadaniami
powierzonymi im w ustawie.
Podstawowym narzędziem pracy sekretariatu jest prawidłowo
funkcjonujący system informatyczny Sawa aplikacja „Kuratela”.
Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie jest bardzo dużym
usprawnieniem pracy zespołu oraz dużym udogodnieniem. System daje
możliwości dokładniejszego odzwierciedlenia toku postępowania
w sprawie. Ewidencję spraw, odnotowywanie danych w poszczególnych
sprawach dokonuje się bezzwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich
zamieszczenia, a wpisy odzwierciedlają czynności dokonane
w poszczególnych sprawach. Zaś zapisy i adnotacje dokonane przez
pracowników sekretariatu, które widnieją w aktach/teczkach
poszczególnych spraw, dokonane są precyzyjne i starannie.
Na zakończenie kontroli omówiono z Panią Kierownik Zespołu
Kuratorskiej Służby Sądowej oraz pracownikiem sekretariatu zespołu
szczegółowo stwierdzone niedociągnięcia, udzielono wskazówek co do
sposobu ich wyeliminowania.
O wynikach kontroli poinformowano Panią Prezes oraz Pana
Dyrektora Sądu Rejonowego w Żorach.
IX.3. Materiał źródłowy, na
podstawie którego dokonano
ustaleń
Przy dokonywaniu ustaleń posłużono się wytycznymi zawartymi w:
• ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
• ustawie z dnia 18 grudnia 1988 roku o pracownikach sądów
i prokuratury (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.),
• rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007
roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.
z 2007 roku, Nr 38, poz. 249 z późn. zm.),
• rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca
2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz.U. z 2015 roku, poz. 925),
• rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia
2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz.U. z 2015 roku, poz. 2316),
• zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003
roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów
sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U.
z 2003 roku, Nr 5, poz. 22 z późn. zm.),
• zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia
2 kwietnia 2014 roku o nr Adm. 0181-9/14 w sprawie
prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w formie elektronicznej
w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i sądach rejonowych
gliwickiego okręgu sądowego,
• zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia
10 maja 2012 roku o nr Adm. 0181-42/12 w sprawie
wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Sądzie
Okręgowym w Gliwicach i jednostkach podległych,
• instrukcji użytkownika odnośnie funkcjonowania systemu Sawa
aplikacji Kuratela,
a ustaleń dokonano na podstawie:
• akt i teczek spraw,
• urządzeń
ewidencyjnych
prowadzonych
w
systemie
informatycznym, jak i tych prowadzonych w wersji tradycyjnej tj.
spraw z zakresu administracji i nadzoru,
• sprawozdań statystycznych MS-S40,
• zarządzeń wewnętrznych Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach.
Data sporządzenia protokołu
Podpis
7.03.2016 roku
Starszy inspektor ds. biurowości
Barbara Urbanek
Download