UCHWA*A Nr 2

advertisement
UCHWAŁA nr 1/2017
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju
sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066, ze zm.),
Zgromadzenie
Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, uchwala:
Zgromadzenie Ogólne zgłasza poważne zastrzeżenia do zgodności z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej projektowanych zmian w ustawie o Krajowej Radzie
Sądownictwa, konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów
i niezawisłości sędziów, w zakresie zmieniającym pozycję ustrojową Krajowej Rady
Sądownictwa bez zmiany Konstytucji. Zgromadzenie Ogólne uznaje za konieczne
wyrażenie stanowiska, że projektowane zmiany odnoszące się do sposobu wyboru
sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, w tym selekcji kandydatów godzą
w konstytucyjne zasady trójpodziału władzy i równowagi władz, a projektowane
utworzenie dwóch Zgromadzeń Krajowej Rady Sądownictwa, organów nieznanych
Konstytucji, i określenie trybu postępowania przed tymi organami oraz wygaszenie
mandatów sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa w trakcie kadencji
w drodze ustawy zwykłej naruszają konstytucyjną zasadę działania organów władzy
publicznej na podstawie i w granicach prawa.
Zgromadzenie
Ogólne
zgłasza
zastrzeżenia
do
propozycji
dalszych
zmian
w ustawach odnoszących się do ustroju sądów ograniczających niezależność sądów
oraz niezawisłość sędziów i w tym zakresie popiera stanowisko sędziów sądów
powszechnych wyrażone na zebraniach ich przedstawicieli.
Zgromadzenie
Ogólne
wyraża
dezaprobatę
wobec
podejmowanych
działań
podważających legalność wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa
oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.
Przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego
Download