Zarządzenie nr 10 r. szk. 2015/2016

advertisement
Okonek,06.10.2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 10/2015/2016
Dyrektora Gimnazjum w Okonku z dnia 06.10.2015 r.
w sprawie wprowadzenia kryteriów zwalniania nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w
Okonku.
Na podstawie:



Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz.
191),
Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze
zm.).
zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam kryteria pomocne przy zwalnianiu nauczycieli Gimnazjum w Okonku.
§2
„Kryteria pomocne przy zwalnianiu nauczycieli Gimnazjum w Okonku” stanowią
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 10/2015/2016
Dyrektora Gimnazjum w Okonku z dnia 06.10.2015 r. w
sprawie wprowadzenia kryteriów zwalniania nauczycieli
zatrudnionych w Gimnazjum w Okonku.
„Kryteria pomocne przy zwalnianiu nauczycieli Gimnazjum w Okonku”
1. Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie
mianowania nie może być odmowa wyrażenia zgody na zmniejszenie wymiaru
zatrudnienia (wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2006 r., III PKN 57/06),
2. Typując nauczyciela do zwolnienia, należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności
okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotu, którego liczba godzin
nauczania ulega zmniejszeniu, a nie ogólny czas wykonywania zawodu. Porównanie
kwalifikacji zawodowych, jako kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia
(przeniesienia w stan nieczynny), wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego
poziomu wykształcenia, ale także praktyki w nauczaniu przedmiotu (wyrok Sądu
Najwyższego z 10 stycznia 2002 r., I PKN 771/00),
3. W ocenie prawidłowego zastosowania kryteriów wyboru nauczyciela do zwolnienia
lub przeniesienia w stan nieczynny na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
decydujący jest moment dokonania tych czynności i dlatego nauczyciel
nielegitymujący się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w chwili przeniesienia w
stan nieczynny nie spełnia kryterium posiadania „pełnych kwalifikacji zawodowych”,
choćby późniejszy termin ukończenia studiów (egzaminu magisterskiego) był znany
dyrektorowi szkoły (wyrok Sądu Najwyższego z 14 lipca 1999 r., I PKN 156/99),
4. Nie jest dyskryminacją przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny na podstawie
niekorzystnej oceny jego pracy i osiągnięć w nauczaniu oraz wychowaniu uczniów
(wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2001 r., I PKN 61/00),
5. Nie narusza zasady równego traktowania pracownika ani zasady niedyskryminacji
przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela legitymującego się kwalifikacjami
zawodowymi równymi z innymi nauczycielami, lecz którego praca jest najniżej
oceniana przez przełożonych oraz uczniów i ich rodziców, a jego sytuacja osobista
nie jest gorsza niż pozostałych pracowników (wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada
1998 r., I PKN 42/98),
6. Podstawa nawiązania stosunku pracy stanowi usprawiedliwione kryterium doboru
do zwolnienia, a gdy pozostałe kryteria nie pozwalają na jednoznaczną ocenę
przydatności do dalszej pracy, nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę
powinien być wybrany do zwolnienia przed nauczycielem mianowanym (por. wyrok
Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r., I PKN 159/04),
7. Kryterium możliwości zatrudnienia nauczyciela w innej szkole oraz jego oceny z
punktu widzenia gwarancji sprostania pracy w pełnym wymiarze zajęć w
zatrudniającej go szkole stanowi ważny społecznie element decyzji personalnych
podejmowanych przez szkołę na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, zaś
interes szkoły, jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież, powinien mieć
pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela (wyrok Sądu
Najwyższego z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 57/00),
8. Długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole nieobecności nauczyciela w pracy z
powodu choroby mogą uzasadniać jego wybór do zwolnienia (wyrok Sądu
Najwyższego z 22 września 2000 r., I PKN 29/00),
9. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny
dyrektor może się kierować własnymi, uzasadnionymi potrzebami (wyrok Sądu
Najwyższego z 12 września 2000 r., I PKN 26/00). Natomiast ogólne powołanie się
nauczyciela na jego sytuację rodzinną, sprowadzające się do wskazania, że ma na
utrzymaniu dzieci, nie wystarcza do uznania, że pracodawca rozwiązał stosunek pracy
sprzecznie z zasadami współżycia społecznego (wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca
2000 r., I PKN 74/99),
10. Nieznaczne różnice w kwalifikacjach i w wykonywaniu obowiązków
pracowniczych, zachodzące między poszczególnymi pracownikami, z reguły nie dają
podstawy do kwestionowania dokonanego przez dyrektora wyboru danego
pracownika do zwolnienia (wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2003 r., I PK
104/03),
11. Spełnianie przez nauczyciela przesłanek uprawniających do emerytury jest
kryterium przemawiającym za rozwiązaniem z nim stosunku pracy. Kryterium
różnicującym jest bowiem w tym przypadku nie wiek, ale możliwość przejścia na
emeryturę, czyli możliwość pozyskiwania po rozwiązaniu stosunku pracy środków
utrzymania w ramach systemu ubezpieczenia społecznego (wyrok Sądu Najwyższego
z 18 września 2003 r., I PK 286/02 oraz z 24 września 2003 r., I PK 396/02).
12. Dyspozycyjność nauczyciela to jest zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły poza
godzinami dydaktycznymi.
13. Dyscyplina pracy w tym między innymi jakość i terminowość prowadzenia
wymaganej dokumentacji, punktualność i inne stany rzeczy z tym związane.
Powyższe przepisy stosuje się, kiedy nie maja zastosowania inne przepisy prawa
regulujące rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem. Poza ww.
kryteriami są osoby, których stosunek pracy jest szczególnie chroniony na mocy
ustawy o związkach zawodowych, społecznej inspekcji pracy i innych szczególnych
przepisów. Z tymi osobami można rozwiązać stosunek pracy po uzyskaniu zgody
właściwego organu.
.
Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej
Gimnazjum w Okonku 06.10.2015r.
-----------------------------------------------Sekretarz RP Gimnazjum w Okonku
Download