Bogumił Pahl - Wydział Prawa i Administracji

advertisement
Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, katedra
Dr Stanisław Bułajewski, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wykaz dorobku naukowego (chronologicznie)
I. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation
Reports
II. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez European Reference
Index for the Humanities
III.
Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w
wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1. S. Bułajewski, Tryb podejmowania uchwał przez radę powiatu w III RP, „Studia
Prawnoustrojowe” Olsztyn 2005, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko
Mazurskiego w Olsztynie, s. 75-98.
2. S. Bułajewski, Komisja rewizyjna jako pomocniczy organ rady powiatu z
uwzględnieniem instytucji absolutorium, „Radca Prawny” 2005 nr 5, s. 86-97;
3. S. Bułajewski, E. Zębek, Zadania gmin w zakresie ochrony wód powierzchniowych i
gospodarki odpadami a działalność turystyczna w świetle regulacji prawnych, „Prawo
i Środowisko” Warszawa 2008, Wydawnictwo Maxpress, s. 44-57;
4. S. Bułajewski, Status prawny radnego powiatowego w samorządzie Rzeczypospolitej
Polskiej,
„Studia
Prawnoustrojowe”
Olsztyn
2009
wyd.
9,
Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, s. 257-275;
5. S.
Bułajewski, Instytucja komisji śledczej w Polsce, „Studia Prawnoustrojowe”
Olsztyn 2010, wyd. 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w
Olsztynie, s. 111-126;
6. S. Bułajewski, Statut jednostki samorządu terytorialnego jako akt prawa miejscowego
o charakterze organizacyjno-ustrojowym, „Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne” Józefów
2010, tom 7, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
De Gasperi w Józefowie, s. 85-102;
1
7. S. Bułajewski, Legalność uchwał organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego,
„Studia Ełckie” 2010, tom. 12, Wydawnictwo
Diecezjalne
Adalbertinum w Ełku, s. 229-241;
8. S. Bułajewski, Prawo do życia w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
„Studia Ełckie” 2011, tom. 13, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum w Ełku, s.
269-283;
9. S. Bułajewski, Prawo do własności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Journal
of Modern Science, „Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne” Józefów 2011, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, s.
95-110.
10. S. Bułajewski, Kontrola konstytucyjności prawa miejscowego w tym miejscowego
prawa podatkowego, „Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych”
Warszawa 2012, s. Wydawnictwo Taxpress, s. 25-30;
IV.
Autorstwo (współautorstwo) monografii
1. S. Bułajewski, A. Sylwestrzak, J. Juchniewicz, M. Augustyniak, T. Podlejski, D.
Ossowska, M. Dąbrowski (red.), Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i
problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej, Olsztyn 2003, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, ss. 203;
2. S. Bułajewski, Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola,
Olsztyn 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, ss.
287.
3. S. Bułajewski, M. Dabrowski, M. Giżynska, J. Juchniewicz, D. Lis-Staranowicz,
Prawo konstytucyjne – materiały, kazusy i orzecznictwo, Warszawa 2012, Wolters
Kluwer Polska – LEX, ss. 124.
V. Redaktor
naczelny
wieloautorskich
monografii
(podręczników
akademickich)
2
VI.
Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii
1. S. Bułajewski, M. Dąbrowski, Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne,
[w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2006, wyd. 1, Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 183-241.
2. S. Bułajewski, M. Dąbrowski, Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne,
[w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2008, wyd. 2, Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 151-198.
3. S. Bułajewski, Samorząd zawodowy i gospodarczy, jako samorządy specjalne, [w:] M.
Chmaj (red.), Wolność zrzeszania się w Polsce, Warszawa 2008, Wydawnictwo C.H.
Beck, s. 201-229.
4. S. Bułajewski, M. Giżyńska, M. Brzostek, Uzyskiwanie prywatnych korzyści przez
funkcjonariuszy publicznych – ocena działania administracji publicznej na przykładzie
wyników badania sondażowego przeprowadzonego w województwach: mazowieckim,
podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, [w] P. J. Suwaj, D. R. Kijowski (red.),
Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, s. 791-801.
5. S. Bułajewski, Głosowanie korespondencyjne w Polsce – nadzieje i zagrożenia,
„Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne” Józefów 2009 tom 6, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, s. 101-116.
6. S. Bułajewski, Bezpieczeństwo jednostki i rodziny a problem przemocy domowej w
ustawodawstwie polskim, [w:] M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W.
Pokruszyński
(red.),
Materiały
pokonferencyjne
–
publikacja
recenzowana
„Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii
Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian” Józefów 2009, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, s.
261-276.
7. S. Bułajewski, Konstytucyjny obowiązek ustawowego określenia zasad i trybu
stanowienia aktów prawa miejscowego – czy spełniony?, [w:] S. Bożyk, A. Jamróz
(red.), Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych. Prace
ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, Białystok 2010, Wydawnictwo
Temida II Białystok, s. 51-72.
8. S. Bułajewski, The Right to Life In the Light of Polish Constitution and the
International Treaties Binding on Poland, [w:] B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. W.
3
Bauknecht, G. Dammacco (red.), Human rights, Spiritual Values and Global Economy
USA 2011, Ecko House Publishing, s. 326-344.
9. S. Bułajewski, Elementy prawa konstytucyjnego, [w:] B. Sitek, P. Kubiński (red.),
Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych, Warszawa 2011,
Wydawnictwo Poltex, s. 35-67.
10. S. Bułajewski, Powiatowa komisja bezpieczeństwa i porządku jako instytucja
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, [w:] P. Majer, M. Sitek (red.),
Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy
Wyszechradzkiej z perspektywy europejskiej, Józefów 2011, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, s. 309-325,
(praca recenzowana).
11. S. Bułajewski, Administracja zespolona w województwie i powiecie, [w:] M. Chmaj
(red), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012, Wydawnictwo Dyfin, s. 155181.
12. S. Bułajewski, Administracja niezespolona, [w:] M. Chmaj (red), Administracja
rządowa w Polsce, Warszawa 2012, Wydawnictwo Dyfin, s. 182-203.
13. S. Bułajewski, Rada gminy jako organ stanowiący, [w:] M. Chmaj (red.), Status
prawny rady gminy, Warszawa 2012, Wydawnictwo Dyfin, s. 88-124.
14. S. Bułajewski, Rada gminy jako organ kontroli, [w:] M. Chmaj (red.), Status prawny
rady gminy, Warszawa 2012, Wydawnictwo Dyfin, s. 125-155.
15. S. Bułajewski, Odmienność ustrojowa rady w mieście na prawach powiatu, [w:] M.
Chmaj (red.), Status prawny rady gminy, Warszawa 2012, Wydawnictwo Dyfin, s.
259-273.
VII. Inne publikacje
1. S. Bułajewski, Prawa obywateli do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami
publicznymi wynikające z Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Europejskie
Zeszyty Naukowe” Płock 2008, nr 7, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Pawła
Włodkowica w Płocku, s. 101-112.
2. S. Bułajewski, Procedura stanowienia prawa lokalnego, „Wspólnota” 2011 – Pismo
Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Municypium, s. 6-23.
4
VIII. Udział w konferencjach naukowych z zaznaczeniem: funkcji
organizatora, współorganizatora, formy uczestnictwa (bierna,
czynna – tytuł zgłoszonego referatu)
1. XLIV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, nt.
„PRAWO WYBORCZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I PROBLEMY AKCESJI
POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ” Olsztyn 2002 – organizator.
2. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji
Publicznej nt. „PATOLOGIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ” Białowieża 26-28
kwietnia 2009 r. (udział i wygłoszenie referatu pt. „Uzyskiwanie prywatnych korzyści
przez funkcjonariuszy publicznych – ocena działania administracji publicznej na
przykładzie wyników badania sondażowego przeprowadzonego w województwach:
mazowieckim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim”).
3. Międzynarodowa Konferencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt. „BEZPIECZNA
RODZINA W BEZPIECZNEJ EUROPIE” Kętrzyn 22-23 październik 2009 (udział i
wygłoszenie referatu pt. „Problem przemocy w rodzinie wady i zalety polskich regulacji
ustawowych”).
4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Olsztynie w dniu 14 października 2011 r. nt.
„MODELE
SĄDOWEJ
KONTROLI
wygłoszenie referatu pt.
KONSTYTUCYJNOŚCI
PRAWA”
(udział
i
„Kontrola konstytucyjności prawa miejscowego”) –
organizator.
5. III
Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa
na
temat:
„BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA TLE INNYCH PAŃSTW UNII
EUROPEJSKIEJ - STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN” Józefów 16 listopad
2009 r. (udział i wygłoszenie referatu pt. „Bezpieczeństwo jednostki i rodziny a problem
przemocy domowej w ustawodawstwie polskim”).
6. Międzynarodowa Konferencja naukowa w Olsztynie w dniu 18 listopada 2011 r. nt.
„BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” (udział i wygłoszenie referatu
pt. „Rola rady powiatu, zarządu i starosty w wykonywaniu zadań powiatu z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego – zarys problemu”).
7. IV Międzynarodowa Konferencja naukowa w Józefowie w dniu 21 listopada 2011 r. nt.
„JAKOŚĆ W DZIAŁANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
PAŃSTW GRUPY WYSZECHRADZKIEJ Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ”, (udział i
5
wygłoszenie referatu pt. „Powiatowa komisja bezpieczeństwa i porządku jako instytucja
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”).
8. XII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, Bratysława 2012 – 1-2 czerwca 2012
r. pt. „COMMUNICATION AS A MEASURE OF PROTECTION AND LIMITATION OF
HUMAN RIGHTS” (udział i referat pt. „The right to public information in local
government units”).
9. Uczestnik (w latach 2001-2012) corocznych Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa
Konstytucyjnego.
IX.
Kształcenie kadr naukowych (chronologicznie)
X. Podnoszenie kwalifikacji
1.
Stopień doktora nauk prawnych - nadany 11 stycznia 2008 r. uchwałą Rady Wydziału
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; podstawą była praca pt. „Rada powiatu jako organ
stanowiący i kontrolny w III Rzeczypospolitej Polskiej”. Promotor – Prof. dr hab. Andrzej
Sylwestrzak, Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Galster, Prof. dr hab. Marian Grzybowski.
2.
Uzyskanie w 2005 r. uprawnienia radcy prawnego.
XI.
1.
Inne formy aktywności
Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych, „Wydawnictwo Taxpreess” –
recenzent.
2.
Mrągowskie Studia Humanistyczne, członek rady redakcyjnej od 1999 r. do nadal.
3.
Ekspert realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projektu „Dobre
prawo sprawne rządzenie”.
4.
Członek i wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Historycznego – Koło w Mrągowie.
5.
Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.
6.
Członek Senackiej Komisji Statutowej UWM w Olsztynie.
7.
Koordynator ds. Prawniczych Poradni Studenckich na terenie województwa warmińskomazurskiego.
6
8.
Udział w grupie badawczej i realizowanie tematu badań pt. Polityka UE w zakresie
poprawy ochrony praw człowieka i ochrony środowiska w jednostkach samorządu
terytorialnego.
9.
Członek komisji oceniającej pracowników WPiA UWM w Olsztynie.
10. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.
11. Przewodniczący Rady Powiatu Mrągowskiego.
12. Przewodniczący Rady Nadzorczej Góra Czterech Wiatrów, spółka z o.o. w Mrągowie.
13. Autor komentarzy w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
14. Prowadzący zajęcia na aplikacji radcowskiej OIRP w Olsztynie.
15. Powołany przez Ministra Sprawiedliwości do komisji przeprowadzającej egzamin
radcowski na kadencję 2012-2014.
XII. Nagrody i wyróżnienia
1.
Rok 2008 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za działalność
naukową.
2.
Rok 2011 – Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3.
Rok 2011 – Medal Honorowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko
– Mazurskiego w Olsztynie
4.
Laur Cezara 2010 i 2011 dla najsympatyczniejszego wykładowcy WPiA UWM w
Olsztynie
5.
Dwukrotny finalista konkursu Belfer (najlepszy wykładowca) UWM w Olsztynie – 2004
r. i 2008 r.
6.
W roku 2011 laureat wojewódzkiego konkursu „Barwy Wolontariatu”.
7.
Nominowany w konkursie Prawnik Pro Bono 2011 – Konkurs organizowany przez
Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i gazetę Rzeczpospolita.
8.
W roku 2012 laureat konkursu „Kryształowe serce radcy prawnego” organizowanego
przez KRRP w Warszawie.
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards