Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

advertisement
SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SULECHOWIE
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów
tel. (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja)
fax (0-68) 385 22 19 / (0-68) 352 87 59
NIP 927-16-77-943
Sulechów, dn. 26.03.2015 r.
Dotyczy postępowania nr sprawy 1/ZP/2015 „Dostawa leków”
PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Dla wskazanego przez Zamawiającego w poz.3pak.L mleka dla wcześniaków
PreNAN producent zmienił opakowania na 32 szt x 70ml. Czy Zamawiający wyraża
zgodę na wycenę powyższych pełnych opakowań w ilości 12 zgodnie z przeliczeniem
pojemności?
Odp. Tak, ale ilość zgodna z SIWZ
2. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie R poz. 9 i 10 (Budesonid 0,5 i 0,25 mg/ml
2ml do nebulizacji) posiadał zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem
krupu- ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli-niezależnie od etiologii ?
Odp. Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający w pakiecie N poz. 3 (BupivacainE Spinal Heavy 0,5% 4ml)
wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry ?
Odp. TAK
4. Czy Zamawiający w pakiecie J poz. 15( Meropenem (Meronem) 1g fiol. )
wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu
wynosiła ponad 1 godzinę i była potwierdzona stosownymi zapisami w
Charakterystyce Produktu Leczniczego?
Odp. Zamawiający dopuszcza
5. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez
Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była
zgodna z SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
6. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk
(tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne
ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc
po przecinku)?
Odp. Ilość zgodna z SIWZ
7. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany
lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym
można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży
oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Dotyczy : Pak.N1 poz.10- Neostigminumamp.,
Odp. Należy podać ostatnią cenę sprzedaży
8. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki
lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w
SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej,
tabletki dojelitowej ,oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i
odwrotnie?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę
9. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z
Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż
dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują
sztuki lub mg., tabl., flak. ,worki ? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie
cen jednostkowych za sztukę, mg, ml mg., tabl., flak. ,worek netto i brutto z
dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odp. Zgodnie z SIWZ
10. Dotyczy Pak. F poz.9,12,20,
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania typu worek ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
11. Dotyczy Pak. J poz.7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania typu ampułka?
(producent zakończył produkcję preparatu w fiolkach)
Odp. Zamawiający wyraża zgodę
12. Dotyczy Pak. J poz.10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu immunoglobuliny
antyHBs do podaży domięśniowej w dawce 180j.m./1ml x 1 fiol. w postaci
liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu?
Odp. Zgodnie z SIWZ
13. Dotyczy : Pak. J poz.21
Czy Zamawiający w pakiecie J poz. 21 wymaga, aby opakowanie zawierało gotowe
do użycia, jednorazowe worki do infuzji wykonane z wielowarstwowej powłoki
poliolefinowej, pokryte folią laminowaną. Takie opakowanie ma szereg istotnych
cech, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta:
- sterylne porty, nie wymagające dezynfekcji zapobiegają skażeniu roztworu,
- samouszczelniająca się membrana przeciwdziała wyciekaniu leku, jeśli z jakichś
powodów infuzja musi zostać przerwana, a zestaw do podawania odłączony od worka,
- do worka nie trzeba podłączać dodatkowego przewodu napowietrzającego, dzięki
czemu znacznie zmniejszone zostaje ryzyko kontaminacji leku w czasie trwania
infuzji,
- zewnętrzna torebka zapewnia czystość worka do ostatniej chwili przed podaniem
leku, a także chroni Linezolid przed szkodliwym wpływem światła widzialnego, oraz
ultrafioletu.
Odp. Zamawiający dopuszcza
14. Czy Zamawiający w pakiecie J poz. 21 (Linezolid), ze względu na potencjalne
korzyści finansowe, wymaga od Wykonawców dostarczenia produktu zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego w dawce 0,2g/ml worek 100ml zamiennie z dawką
0,2g/ml worek 300 ml, co umożliwia lepsze dostosowanie dawki minimalizując
potencjalne straty, ograniczając przy tym koszty terapii a także wykorzystując
przedmiot zamówienia w powyższym pakiecie w optymalny sposób zgodnie z
wymogami terapeutycznymi poszczególnych oddziałów?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
15. Dotyczy: Pak. V poz.5
W związku z brakiem dostępności preparatu w opak. 150 ml czy Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie preparatu w poj. 100 ml – 3 op.?
Odp. Zamawiający dopuszcza
16. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz
różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w
SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki
powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub
odwrotnie)?
Odp. Zamawiający dopuszcza
17. Czy w pakiecie „R” w pozycji nr 6 Zamawiający wymaga wyceny produktu
leczniczego w postaci syropu?
Odp. Zamawiający wymaga
18. Czy w pakiecie „V” w pozycji nr 5 Zamawiający dopuszcza wycenę produktu Delacet
płyn, w dostępnej obecnie pojemności 100ml w ilości 3 fl?
Odp. Zamawiający dopuszcza
19. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 6 poprzez
wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę
uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
20. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust 1 A:
1.Obciążające Wykonawcę:
A/ w przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianych leków z przyczyn
powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy
dzień zwłoki po 5–ciu dniach od przekazanego zamówienia:
do 10 – go dnia zwłoki – po – 0,1% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy
natomiast po 10 - tym dniu – po – 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie
dostawy licząc na każdy następny dzień po uzgodnionym terminie, jednak nie więcej
niż 10% wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawy
Odp. Zgodnie z SIWZ
21. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w pakiecie F w pozycji 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma
niezależnymi portami, ponieważ:zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny
sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową,
Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu
oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze
strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są
niższe niż opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.
Odp. Zgodnie z SIWZ
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F w pozycji 12 preparatu
Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml,
ponieważ:
•
Mannitol 15 % i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych
jednostkach chorobowych a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu
terapetycznego leku
•
Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w
temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być
gotowy do użycia bez czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej
•
Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed
odklejeniem etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystapienia
pomyłki Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania
oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak
stanowiący integralną część worka.
Odp. Zgodnie z SIWZ
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F w pozycji 17, 22
nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml w opakowaniu worek
Viaflo?
Uzasadnienie:
PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie
i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity wchodzace w
skład Plasmalyte sa tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza.
Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co
zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte posiada w składzie
elektrolitowym (w mmol/l): Cl 98, Na 140, K 5.
Odp. Zgodnie z SIWZ
24. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w pakiecie F poz. 8 opakowania typu butelka PE?
Odp. Zgodnie z SIWZ
25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 2 10%
roztworu aminokwasów do podaży dożylnej w żywieniu parenteralnym noworodków
donoszonych i wcześniaków zawierającego cysteinę, taurynę oraz inne aminokwasy, a
nie zawierającego kwasu glutaminowego?
Roztwór aminokwasów bez kwasu glutaminowego jest rekomendowany dla
wcześniaków i dzieci po
zabiegach neurochirurgicznych, z uszkodzoną barierę
krew – mózg.
Odp. Zgodnie z SIWZ
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 3 produktu
leczniczego Aminosteril N-Hepa 8% 500ml - roztwór aminokwasów do żywienia
pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby?
Odp. Zgodnie z SIWZ
27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja
4,5,7,8,10,11,13-16,18,19 produktów leczniczych konfekcjonowanych w stojących
opakowaniach z dwoma różnymi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed
pierwszym użyciem?
Odp. Zgodnie z SIWZ
28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 22 płynu
wieloelektrolitowego fizjologicznego, izotonicznego zawierającego jony Na+ - 141
mmol/l, K+ - 5 mmol/l, Ca++ - 2mmol/l, Mg++ - 1 mmol/l, Cl- - 109 mmol/l, Octany
- 34 mmol/l, Cytryniany - 3 mmol/l?
Odp. Zgodnie z SIWZ
29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 23 emulsji
tłuszczowej Intralipid 10%?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 24 emulsji
tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml – zawierającej w 1000ml olej sojowy(60,0g),
tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony (50,0g),
olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 500ml do podawania również
wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową masą ciała?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 25 preparatu
Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów
(Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 26 preparatu
Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w izotonicznym
roztworze elektrolitów 500ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 27 produktu
leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu
worek 500ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 28 produktu
leczniczego Versylene Fresenius NaCl 0,9% 500ml
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F pozycja 30 produktu
leczniczego w opakowaniu typu fiolka?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę
36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F1 pozycja 1 worka 3
komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów
38,0g z tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją
tłuszczową 34g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju
rybiego) węglowodany 85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie F1 pozycja 2 worka 2
komorowego Aminomix 1 Novum zawierającego 50g aminokwasów, 8,0g azotu, 200g
glukozy, o energii pozabiałkowej 800 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność
1000ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie N1 pozycja 8 produktu
leczniczego Propofol MCT/LCT pakowanego po 5 amp.?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę
Download