zrodla-prawa-w-niemczech-1

advertisement
3
ŹRÓDŁA PRAWA W NIEMCZECH
Partykularyzm prawny Rzeszy. rozpad państwa frankońskiego → powstanie państwa niemieckiego
→ władca Otton I uzyskał koronę cesarską → konflikt między cesarstwem a papiestwem zmuszenie cesarzy (tzw. polityka włoska) do wydawania licznych przywilejów na rzecz niemieckich
panów → podstawa rozbicia politycznego Niemiec.
Szczególnie trwały partykularyzm prawny - co utrwalało rozbicie. Szlachta - prawo ziemskie
(Landrecht), ludność miejska - prawo miejskie, chłopi - prawo dworskie (Hofrecht).
utrzymała się dominacja prawa zwyczajowego
nikła działalność władców w skali ogólnej ustawy o pokoju ziemskim (Landfrieden, Constitutiones
pacis) - cel: zabezpieczenie ładu wewnętrznego przez ograniczanie wojen prywatnych. tendencje
unifikacyjne w XVI w. - ogólnoniemiecki kodeksu karnego (Carolina). W dziedzinie prawa
prywatnego - recepcja prawa rzymskiego.
Źródła prawa ziemskiego. Zwierciadło Saskie. brak oficjalnych spisów prawa zwyczajowego
ziemskiego
posługiwano się prywatnymi pracami
Zwierciadło saskie - prawo zwyczajowe wschodniej Saksonii (XIII w.). Autorem: Eike von Repkov
(ławnik sądowy). Napisana po łacinie, potem po niemiecku. 2 części: prawo ziemskie (Landrecht) i
prawo lenne (Lehnrecht). uwzględnienie ustaw cesarskich i przepisów prawa kanonicznego →
wyższość władzy cesarskiej nad papieską → m.in. przepisy o niedopuszczalności wyklęcia cesarza
przez papieża oraz o nieuznawaniu prawa papieża do stanowienia praw sprzecznych z prawem
ziemskim → potępienie przez papieża 14 artykułów Zwierciadła jako heretyckich (w wielu
redakcjach opuszczane te art.)
Część pierwsza tłumaczona w wielu krajach, min. w Polsce jako oficjalny zbiór prawa w sądach
miejskich i wiejskich.
Zwierciadło Szwabskie (Cesarskie prawo ziemskie i lenne) - koniec XIII w.; zbiór prawa
zwyczajowego płd. Niemiec. → prawo zwyczajowe, prawo rzymskie i kanoniczne. Autor:
duchowny → wyższość papiestwa nad władzą świecką. Popularność również poza granicami
Rzeszy.
Źródła prawa miejskiego. przywileje i dokumenty lokacyjne → praktyka nadawania prawa miasta
już istniejącego (powiązanie miast - powstanie miast macierzystych, jak Magdeburg) → system
filialny spowodował powstanie takich źródeł prawa jak:
pouczenia prawne
orzeczenia sądowe miast macierzystych (ortyle)
wilkierze (w miastach posiadających samorząd)
prejudykaty - wyroki sądów miejskich
Statuty miejskie → oficjalne zbiory praw miejskich, ujednolicane i układane systematycznie.
(…)
… jako prawo cesarskie (legenda o Lotharze - on nakazał stosowanie prawa rzymskiego)
2 drogi przenikania prawa rzymskiego:
Sąd Kameralny Rzeszy (Reichskammergericht) - jedyny wspólny organ sądowy (sprawy cywilne)
powołany w XV w. Miał opierać się w wyrokowaniu na ustawach Rzeszy oraz na „prawie
powszechnym", czyli rzymskim. stosowano posiłkowo też w innych sądach.
uznano, że strona powołująca się na przepis…
…, ale i pojęcia wytworzone przez rzymską jurysprudencję
niemiecka doktryna prawnicza przystosowała wzory romanistyczne do aktualnych potrzeb → prawo
powszechne (Gemeines Recht) - posiłkowe w stosunku do partykularnych praw zwyczajowych,
stworzyło od XVII w. cały rozbudowany system określany jako usus modernus pandectarum.
Ustawodawstwo ogólnopaństwowe w XVI w. Carolina. Constitutio Criminalis Carolina…
Źródła prawa w Niemczech
Historia państwa i prawa - wykład 2
Źródła prawa Italii, Niemiec, Francji i Anglii-opracowanie
Wzmacnianie władzy monarszej-opracowanie
System i źródła prawa sądowego w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych-opracowanie
Źródła prawa wczesnonowożytnego
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download