landrecht-pruski

advertisement
Landrecht Pruski, cz. cywilna i karna (1794)
Landrecht, był kodyfikacją ogólnoprawną prawa materialnego, czyli obejmował wszelkie dziedziny
prawa materialnego. (cywilne, karne, handlowe, administracyjne, kościelne, państwowe) Landrecht
to swego rodzaju prawny pomost pomiędzy epoką feudalną a czasami oświecenia, łączył zatem
zarówno elementy anachroniczne, związane z systemem feudalnym i podziałami stanowymi jak i
nieliczne elementy doktryny oświeconej. Był dziełem dalece kazuistycznym, przez co chciano
ograniczyć absolutyzm władcy, i ingerencje w prawo. Landrecht miał być kodeksem zupełnym,
który ujednolici prawo pruskie, zniweluje terytorialne partykularyzmy. Cel ten nie został osiągnięty,
ponieważ prawo Landrechtu utrzymało jedynie posiłkowy charakter względem innych
partykularnych systemów prawnych. Dzielił się wg nowatorskiej koncepcji na dwie części;
→ prawa jednostki/indywidualne
→ prawa i obowiązki jednostki w różnych społecznościach.
Taka systematyka byłą z jednej strony wyrazem wpływów oświeconych idei, z drugiej jednak dalece
utrudniała posługiwanie się Landrechtem w praktyce.
Prawo cywilne w Landrechcie;
→ źródłami zobowiązań były czynności prawne oraz umowy
→ swoboda umów
→ nieograniczone prawo własności na wzór rzymski (faktyczne władztwo nad rzeczą)
→ dziedziczenie umowne, testamentowe i ustawowe
→ adopcja na podstawie umowy pisemnej
→ wyodrębnienie spółek otwartych(cywilnych) i komandytowych
Prawo karne w Landrechcie;
→ formalna definicja przestępstwa (nullum crimen sine lege)
→ tradycyjny podział przestępstw na prywatne i publiczne
→ wprowadzenie pojęcia nieumyślności i związana z tym ograniczona odpowiedzialność
→ pojęcie obrony koniecznej, wyłączającej odpowiedzialność
→ odstraszająca rola kary, utrzymanie kwalifikowanej kary śmierci i kar cielesnych
→ uprzywilejowane traktowanie stanu szlacheckiego (junkerzy)
Landrecht pruski na ziemiach polskich
Kodyfikacje-opracowanie
Pruskie prawo krajowe
Informacje uzupełniające
Doktryna prawa natury
Landrecht pruski - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download