Budżet na 2009 r.

advertisement
2009
Aneta Wilmańska
Zastępca Prezesa
PARP na rzecz
stabilności i rozwoju
Warszawa, 6 czerwca 2009 r.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi Gospodarki,
powołaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
Główne zadania:
 rozwój przedsiębiorczości i działalności
innowacyjnej,
 wdrażanie nowych technologii,
Informacje o organizacji PARP:
 Rada Nadzorcza,
 Prezes, Zastępcy Prezesa (3)
 21 Zespołów,
 rozwój eksportu,
 500 pracowników
 rozwój regionalny,
(90% zaangażowanych we
wdrażanie programów
współfinansowanych ze środków
unijnych).
 tworzenie nowych miejsc pracy,
 przeciwdziałanie bezrobociu,
 rozwój zasobów ludzkich,
 rozwój potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorców.
Budżet na 2009 r.: 2.889 mln PLN
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego
- ogólna niepewność i niestabilność w gospodarce,
- zmniejszenie popytu na rynkach zbytu,
- ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania,
- trudności z utrzymaniem płynności finansowej,
- spadek obrotów i konieczność redukcji kosztów, poziomu
zatrudnienia,
- ograniczenie działalności inwestycyjnej.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
PARP wobec trudności polskich przedsiębiorstw
Główne obszary działań Agencji:
-
szkolenia i doradztwo,
-
informacje i promocja,
-
rynki zagraniczne,
-
dostęp do finansowania,
-
badania i analizy.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Szkolenia i doradztwo (1/4)
Cykl seminariów PARP
-
alternatywne źródła finansowania - leasing, factoring,
franchising, forfaiting itd. (6 marca br.)
-
restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorcy względem banku
(27 marca br.)
-
kredyt kupiecki w dobie kryzysu - możliwości zabezpieczenia
transakcji z odroczonym terminem płatności (7 kwietnia 2009 r.)
-
zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach
(29 kwietnia br.)
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Szkolenia i doradztwo (2/4)
Cykl seminariów PARP
-
zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie oraz
wykorzystanie instrumentów pochodnych (21 maja br.),
-
zarządzanie zasobami ludzkimi w okresie kryzysu
(25 czerwca br.),
-
prawo upadłościowe i naprawcze (wrzesień br.)
-
rozpoczynanie działalności eksportowej (październik br.)
-
polscy przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych systemu narodów
zjednoczonych (listopad br.)
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Liczba uczestników projektów
w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL
Akademia PARP:
 25.000 uczestników
Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski
 2500 uczestników z 1600 firm i instytucji
Firmy Rodzinne
 300 uczestników z 50 firm
Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o
niskich kwalifikacjach
 1000 uczestników z 100 firm
Z wiekiem na plus
 2600 uczestników
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Liczba uczestników projektów
w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL
Inwestycja w kadry 3
 2200 uczestników z 600 firm
Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem
 6900 uczestników z 1100 firm
Zamówienia publiczne
 4000 uczestników z 3000 firm i instytucji
Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw
 2060 uczestników z 1400 firm i JST
Ogólnopolski program promocji i szkoleń Telepraca II
 2000 uczestników z 700 firm
Instrument Szybkiego Reagowania
 4000 uczestników z 200 firm
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Szkolenia i doradztwo (3/4)
Akademia PARP – od II połowy 2009 nowe moduły dotyczące:
 zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i zarządzania kryzysowego,
 instrumentów pochodnych, zabezpieczania transakcji, ryzyka
kursowego, niekonwencjonalnych źródeł finansowania,
 e-biznes – internet jako medium do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
 Dla:
 Pracowniów MMSP
 Osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą
 Instytucje szkoleniowe
 Działania:
 Szkolenia (e-learning, blended–learning, szkolenia tradycyjne)
 Promocja idei e-learningu
 Efekty:




12 szkoleń e-learningowych dostępnych
ponad 30 planowanych szkoleń
39 000 uczestników szkoleń do 2008 roku
Certyfikat otrzymało 3 600 osób
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Szkolenia i doradztwo (4/4)
Projekty systemowe PARP:
 Instrument Szybkiego Reagowania - kompleksowe wsparcie
szkoleniowo-doradcze przedsiębiorstw i ich pracowników,
zagrożonych negatywnymi skutkami zmiany gospodarczej,
(przewidywany termin uruchomienia III kw. 2009 r.)
 Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek
pracy w sektorach: stalowym, górniczym, przemyśle lekkim
(uruchomienie początek 2010 r.)
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Działalność informacyjna i promocyjna (1/3)
111 Punktów Konsultacyjne
Ponad 300 doświadczonych konsultantów
 Nowe usługi informacyjne PK związane ze spowolnieniem gospodarczym
 bieżąca aktualizacja pakietów informacyjnych w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej w warunkach spowolnienia.
Tematyka usług informacyjnych:
 administracyjno-prawne aspekty działalności gospodarczej,
 rozpoczynanie i kończenie działalności gospodarczej,
 bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
 finansowanie działalności gospodarczej,
 restrukturyzacja w przedsiębiorstwie.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Działalność informacyjna i promocyjna (2/3)
Biuletyn EuroInfo – artykuły dla przedsiębiorców:
Ukazały się:
 Mezzanine – sposób na finansowanie przedsiębiorstw,
 Factoring – bezpieczeństwo i finansowanie,
 Kryzys gospodarczy a banki – instytucje zaufania publicznego,
 Ubezpieczenia i gwarancje KUKE – szansa na bezpieczny
eksport.
www.een.org.pl
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Działalność informacyjna i promocyjna (3/3)
Publikacje dotyczące działalności gospodarczej:
 Bezpieczny obrót gospodarczy – jak ograniczyć ryzyko kursowe,
 Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców TURCJA;
Zintensyfikowanie kampanii informacyjnej na temat usług KSU
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Rynki zagraniczne – ekspansja (1/2)
Działanie 6.1 POIG Paszport do eksportu
Dofinansowanie na realizację projektów mających na celu:
 zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży,
 zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami
 zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i
firmowych na rynkach zagranicznych.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Rynki zagraniczne – ekspansja (2/2)
 misje handlowe, imprezy targowo-wystawiennicze, giełdy kooperacyjne
i fora biznesowe, m.in. do:
 Belgii, Chin, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Szwecji,
Tajwanu, Uzbekistanu, Włoch.
 wymiana ofert współpracy z zagranicą w ramach Enterprise Europe
Network (działalność ciągła),
 seminaria na temat wybranych rynków zbytu (m.in. Bałkany, Chiny,
Hiszpania, Kazachstan).
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Dostęp do finansowania – bezpośrednie instrumenty wsparcia
Dofinansowanie dla:
 Przedsiębiorców
 Instytucji otoczenia biznesu
Wsparcie na:
 Inwestycje
 Doradztwo
 szkolenia
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Dostęp do finansowania (2/2)
Pożyczka na innowacje dla MSP
–zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakup licencji,
–zakup i montaż maszyn i urządzeń, budowa, rozbudowa lub modernizacja
budynków lub instalacji,
–zakup usług doradczych,
–maksymalna wysokość pożyczki – 2 mln PLN.
Bony na innowacje:
 wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców,
 wysokość wsparcia – 15 tys PLN
 usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone
przez
jednostkę
naukową,
mające
na
celu
opracowanie
nowych
udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa
lub
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Dziękuję za uwagę
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Telefony Informatorium
22 432 89 91 – 93, 0 801 33 22 02
Punkty Konsultacyjne KSU
www.ksu.parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
20
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Warszawa, 20.08 2008
Download