Cele polityki pieniężnej

advertisement
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
1
Polityka pieniężna
(1) Wprowadzenie.
Istota, cele i strategie
polityki pieniężnej
dr Sylwia Grenda
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
2
Polityka pieniężna
(1) Wprowadzenie.
Istota, cele i strategie
polityki pieniężnej
• Informacje nt. przedmiotu
organizacja zajęć i egzamin
literatura
kontakt
• Podstawy polityki pieniężnej
definicja
cele
strategie
dr Sylwia Grenda
1
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
3
Organizacja zajęć
•
Wykłady: 30 godzin, zgodnie z planem wykładów
•
Egzamin z części wykładowej: test wielokrotnego wyboru
4
Literatura
Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), 2008, Współczesna polityka
pieniężna, Difin, Warszawa
Sławiński, A. (red.), 2011, Polityka pieniężna, Difin, Warszawa
Przybylska-Kapuścińska, W., Szyszko M., (red.), 2012, Wyzwania współczesnej
polityki pieniężnej, Difin, Warszawa
Skopowski, M., Wiśniewski, M., 2012, Instrumenty współczesnej
polityki pieniężnej, Materiały dydaktyczne nr 266, Wydawnictwo
UEP, Poznań
Szpunar, P., 2000, Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE,
Warszawa
Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert D.B., 1996, Teoria
pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa
Kokoszczyński, R., 2004, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE,
Warszawa
dr Sylwia Grenda
2
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
5
Kontakt
dr Sylwia Grenda
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum pok. 1620
e-mail: [email protected]
http://ktpipp.ue.poznan.pl
6
Plan wykładów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Istota polityki pieniężnej
Cele i strategie polityki pieniężnej
Inflacja – definicja i pomiar. Oczekiwania inflacyjne
Prognozowanie inflacji.
Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej
Bankowość Centralna
Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania NBP
Polityka pieniężna w strefie euro, funkcjonowanie ESBC
Niezależność, przejrzystość i odpowiedzialność banku
centralnego
10. System instrumentów współczesnej polityki pieniężnej.
Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej w dobie
kryzysu gospodarczego
dr Sylwia Grenda
3
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
7
Wprowadzenie
1.
Dlaczego polityka pieniężna jest ważna?
2. Jaki wpływ na nas (podmioty indywidualne, gospodarcze)
ma polityka pieniężna?
3. Co na dziś wiemy o polityce pieniężnej?
8
Wprowadzenie
dr Sylwia Grenda
4
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
9
Wprowadzenie
10
Wprowadzenie
dr Sylwia Grenda
5
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
11
Wprowadzenie
12
Wprowadzenie
Klient zamierza zaciągnąć kredyt hipoteczny:
• na 30 lat.
• kwota kredytu wynosi 300 tys.
• łączny dochód gospodarstwa domowego wynosi 5 tys.
Kwota do zwrotu
2 000 000,00
1 800 000,00
1 600 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
dr Sylwia Grenda
Wysokość raty
6 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
6
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
13
Inflacja a siła nabywcza naszych dochodów
- konsumpcja vs. oszczędności
Założenia:
•
Zarabiamy 5 tys PLN. Możemy odłożyć co miesiąc 1,5 tys PLN
•
Przez 5 lat brak podwyżki.
•
2 scenariusze
6000
6000
inflacja 5%
inflacja 7%
5000
5000
1500
1325
1141
948
746
1500
1255
993
712
412
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
4000
4000
Oszczędności
3000
3000
Konsumpcja
2000
2000
1000
1000
0
0
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
14
Definicja polityki pieniężnej
Co jest istotą polityki pieniężnej?
Na co wpływa polityka pieniężna?
Jak klasyfikuje się politykę pieniężną?
dr Sylwia Grenda
7
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
15
Czym jest polityka?
„sprawowanie władzy lub dążenie do jej osiągnięcia”
„działanie w imię określonej ideologii”
„sztuka rządzenia Państwem”
„zespół sądów, określających bliższe lub dalsze cele i kierunki działania
oraz sposoby ich realizacji”
Czym jest polityka pieniężna?
Polityką pieniężną nazywamy działalność banku centralnego
prowadzoną w imieniu Państwa, a polegającą na wyborze
pieniężnych celów makroekonomicznych i ich realizacji poprzez
regulowanie podaży pieniądza i popytu na pieniądz,
za pomocą wykorzystania wybranych instrumentów.
16
Definicja pieniądza
Pieniądz
• powszechnie akceptowany środek zwalniania
od zobowiązań
Rodzaje definicji pieniądza
• statystyczna
• funkcjonalna
dr Sylwia Grenda
8
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
17
Funkcje pieniądza
Ekonomiczne funkcje pieniądza
•
•
•
•
płatnicza
środka wymiany
cyrkulacyjna
obrachunkowa (miernika wartości)
tezauryzacyjna
Społeczne funkcje pieniądza
•
•
•
•
•
informacyjna (komunikacyjna)
motywacyjna
behawioralna
dezintegracyjna
integrująca (instytucjonalna)
18
Rodzaje pieniądza oraz jego „moc”
Rodzaje pieniądza – krótka historia
•
•
•
•
•
pierwotny
kruszcowy
papierowy
bezgotówkowy
elektroniczny
Źródła „mocy” pieniądza w zwalnianiu
od zobowiązań
• używanie na terenie danego państwa waluty tego kraju
jest przymusowe
• w skali międzynarodowej jest ono dobrowolne
i wynika głównie z działań sił rynkowych
(z pewnymi wyjątkami)
dr Sylwia Grenda
9
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
19
Podaż pieniądza
• definicja
• sposób kalkulacji
• „odpowiednia jej ilość”
Popyt na pieniądz
• definicja
• motywy utrzymywania pieniądza
• determinanty
Stopa procentowa
• definicja
• rodzaje
20
Cechy charakterystyczne polityki pieniężnej
•
wielopłaszczyznowe oddziaływanie, wynikające z wielości
i różnorodności jej odbiorców (np. gospodarstwa domowe)
•
zróżnicowanie nakładanych na nią celów (np. pieniężne)
•
konkurencyjność, komplementarność, bądź spójność z innymi
rodzajami polityki gospodarczej
dr Sylwia Grenda
•
horyzont czasowy jej wpływu (np. krótko- i długoterminowa)
•
charakter polityki pieniężnej (np. narodowa)
10
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
21
Systematyka polityki pieniężnej
Kryterium kształtowania
celów i realizacji polityki
pieniężnej
Kryterium horyzontu
czasowego
Kryterium sposobu
oddziaływania na
gospodarkę
Kryterium kosztu
pieniądza w gospodarce
• Polityka pieniężna ustrojowa
• Polityka pieniężna procesowa
• Polityka krótkookresowa
• Polityka średniookresowa
• Polityka długookresowa
• Polityka ekspansywna
• Polityka restrykcyjna
• Polityka neutralna
• Polityka taniego pieniądza
• Polityka drogiego pieniądza
22
Polityka pieniężna ustrojowa
Polityka pieniężna ustrojowa obejmuje regulowanie w ramach
istniejącego systemu walutowego stosunku między walutą krajową
a walutami obcymi oraz w ramach ustroju pieniężnego – zasady
gwarantowania gospodarce odpowiedniej ilości pieniądza.
Polityka pieniężna ustrojowa prowadzona jest w celu:
•
realizacji zmian określonych celów polityki walutowej i pieniężnej
•
wyznaczenieapolityce pieniężnej i walutowej konkretnych ram działania
w zakresie wyboru instrumentów
•
kształtowania zmian w postępowaniu banków i podmiotów gospodarczych
na rynku finansowym
•
realizacji zmian w strukturze i kontroli systemu bankowego oraz zmian
w obsłudze gospodarki i handlu zagranicznego
dr Sylwia Grenda
11
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
23
Polityka pieniężna procesowa
Polityka pieniężna procesowa stanowi kombinację celów
i środków polityki pieniężnej, której zadaniem jest sterowanie
procesem gospodarowania pieniądzem.
Polityka pieniężna procesowa:
•
wpływa na występujące w czasie zmiany podaży i popytu na pieniądz oraz
zmieniające się relacje między tymi wartościami
•
charakteryzuje się dużą dynamiką
•
powinna być wrażliwa na wszelkie zmiany rynkowe dotyczące pieniądza
•
realizuje, w ramach polityki pieniężnej ustrojowej, cele polityki pieniężnej
poprzez bieżące dostosowywanie narzędzi polityki pieniężnej do istniejących
warunków ogólnogospodarczych
24
Systematyka polityki pieniężnej
– kryterium horyzontu czasowego
• Polityka krótkookresowa:
▫ nastawiona na realizację bieżących, doraźnych zadań
▫ prowadzona jest w celu elastycznego reagowania na zmieniające się
warunki ekonomiczne w trakcie przebiegu cyklu koniunkturalnego
• Polityka średniookresowa:
▫ skoncentrowana na realizacji wzrostu gospodarczego
▫ pomaga neutralizować negatywne skutki odchyleń PKB od wyznaczonej
ścieżki wzrostu
• Polityka wieloletnia (strategiczna):
▫ określa drogę dochodzenia i gwarantowania siły nabywczej pieniądza
dr Sylwia Grenda
12
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
25
Systematyka polityki pieniężnej
– kryterium sposobu oddziaływania na gospodarkę
• Polityka restrykcyjna:
▫ ogranicza i hamuje działalność gospodarczą
▫ preferuje metody i środki administracyjne regulacji obiegu pieniądza
• Polityka ekspansywna:
▫ wspomaga aktywność gospodarczą
▫ liberalizuje istniejące ograniczenia administracyjne
▫ wprowadza więcej zasad rynkowych
• Polityka neutralna:
▫ pozostawia „rynkowi” swobodę działania
▫ pieniądz spełnia rolę ewidencyjną, obrachunkową
26
Systematyka polityki pieniężnej
– kryterium kosztu pieniądza w gospodarce
• Polityka taniego pieniądza:
▫ ma za zadanie stymulować gospodarkę
▫ „ekspansja kredytowa”
• Polityka drogiego pieniądza:
▫ ma za zadanie hamowanie nadmiernego ożywienia gospodarczego
▫ „podrożenie kredytów”
dr Sylwia Grenda
13
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
27
Amerykańska systematyka polityki pieniężnej
Władza monetarna
systematyczna
antycypowana
Publiczność
nieantycypowana
szoki
(niesystematyczna)
znana funkcja
reakcji polityka
wiarygodne
ogłoszenie funkcji
reakcji
niespodziewane
przejście do nowej
funkcji reakcji,
która jest
ogłaszana
losowe szoki
– zmiany funkcji
reakcji
28
Cele polityki pieniężnej
Co może być celem polityki pieniężnej?
Czy polityka pieniężna może mieć wiele celów?
Jak przekłada się wybór celu/celów polityki pieniężnej
na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa?
dr Sylwia Grenda
14
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
29
Systematyka celów polityki pieniężnej - kryteria
Kryterium skali
oddziaływania
• cele makroekonomiczne
• cele mikroekonomiczne
Kryterium
przedmiotowe
• cele pieniężne
• cele ogólnogospodarcze
Kryterium
podmiotowe
Kryterium
horyzontu
czasowego
Kryterium sposobu
określenia
i realizacji polityki
• cele własne banku centralnego
• cele całego systemu bankowego
• cele krótkookresowe
• cele strategiczne
• ujęcie tradycyjne (triada celów)
• ujęcie nowoczesne, wieloparametryczne
30
Przykłady celów polityki pieniężnej
Kryterium
Kryterium skali
oddziaływania
Kryterium sposobu
określenia
i realizacji polityki
Kryterium
przedmiotowe
Kryterium
podmiotowe
Kryterium
horyzontu
czasowego
dr Sylwia Grenda
Rodzaje celów
Przykładowe cele
Cele makroekonomiczne
Wzrost gospodarczy, wysokie zatrudnienie,
stabilność rynków finansowych
Cele mikroekonomiczne
Wywoływanie pożądanych reakcji u podmiotów
gospodarczych
Ujęcie tradycyjne (triada celów)
Cele finalne, pośrednie i operacyjne
Ujęcie nowoczesne,
wieloparametryczne
Bezpośredni cel inflacyjny
Cele pieniężne
Kształtowanie siły nabywczej pieniądza, relacje
kursowe
Cele ogólnogospodarcze
Restrukturyzacja gałęzi gospodarki, polityka
zatrudnienia, stymulowanie wzrostu gospodarczego
Cele własne banku centralnego
Kształtowanie emisji pieniądza, rezerw walutowych,
stóp procentowych banku centralnego
Cele całego systemu bankowego
Kształtowanie polityki depozytowo-kredytowej
banków, usprawnianie systemów rozliczeń
międzybankowych
Cele krótkookresowe
Bieżący poziom stóp procentowych
Cele strategiczne
Stabilizacja siły nabywczej pieniądza
15
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
31
Polityka pieniężna jako element polityki
gospodarczej
Polityka gospodarcza
Polityka
fiskalna
Polityka
pieniężna
Polityka
kursowa
Polityka
dochodowa
32
Elementy polityki gospodarczej
• Polityka fiskalna
Cel: utrzymanie obciążeń podatkowych na poziomie
optymalizującym tempo wzrostu i zaspokojenia potrzeb
finansowych państwa
• Polityka pieniężna
Cel: stabilizacja cen
• Polityka kursowa
Cel: dążenie do równowagi bilansu płatniczego
• Polityka dochodowa
Cel: zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia
i zgodnego tempa wzrostu zarobków z tempem wzrostu
wydajności pracy
dr Sylwia Grenda
16
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
33
Polityka pieniężna i fiskalna w szkołach
głównego nurtu teorii ekonomii – skuteczność i uwarunkowania (1/2)
Szkoły
w makro-ekonomii
Celowość prowadzenia polityki
stabilizacyjnej oraz podstawowe
założenia
celowa aktywna
i dyskrecjonalna
p. stabilizacyjna,
Szkoła
przeciwdziałająca
keynesowska
krótkookresowym zakłóceniom
w gospodarce; preferowana
p. fiskalna
interwencja państwa może
pogłębić nierównowagę; nacisk
na tworzenie stabilnych podstaw
Szkoła
gospodarki; polityka wg reguł;
monetarystyczna
dominująca rola p. pieniężnej
Nowa
szkoła
klasyczna
prowadzenie p. stabilizacji
niecelowe; cała polityka (w tym
głównie pieniężna) nastawiona
na osiągnięcie stabilnej,
możliwie najniższej stopy
inflacji (teza o nieefektywności
polityki); znaczenie
wiarygodności
Skuteczność polityki
pieniężnej
Neutralność
Ramy czasowe
Oczekiwania
pieniądza
i przyczynowość
p. pieniężna może
nie jest
pośrednio (poprzez stopy neutralny
procentowe) wpływać na
popyt, co przekłada się na
wzrost produkcji
„zwierzęce
instynkty”,
adaptacyjne
krótki okres,
normalna
przyczynowość
p. pieniężna wpływa
w długim okresie
na wielkości nominalne,
w krótkim okresie
możliwy wpływ na
zmienne realne
jest
neutralny
adaptacyjne
krótki i długi
okres,
normalna
przyczynowość
p. pieniężna neutralna
w krótkim i długim
okresie, ewentualne
nieoczekiwane zmiany
polityki mogą przynieść
krótkookresowe efekty
jest
neutralny
racjonalne
brak rozróżnienia
horyzontów,
normalna
przyczynowość
34
Polityka pieniężna i fiskalna w szkołach
głównego nurtu teorii ekonomii – skuteczność i uwarunkowania (2/2)
Szkoły
w makro-ekonomii
Szkoła
realnego cyklu
koniunkturalnego
Nowa
szkoła
keynesowska
Próba nowej
neoklasycznej
syntezy
dr Sylwia Grenda
Celowość prowadzenia
polityki
stabilizacyjnej oraz
podstawowe założenia
Skuteczność polityki
pieniężnej
prowadzenie polityki
stabilizacji niecelowe,
wahania produktu są
pożądane i optymalne;
preferowane reguły
p. pieniężna nie wpływa na
wielkości realne, jedynie jej
okresowe zmiany mogą
prowadzić do niewielkich
„efektów płynności”
prowadzenie
p. stabilizacyjnej
uzasadnione istniejącymi
sztywnościami; tzw.
zgrubne/przybliżone
dostrajanie gospodarki
(coarse tuning)
jest miejsce dla
prowadzenia polityki
stabilizacyjnej
Neutralność
Oczekiwania
pieniądza
jest
neutralny
Ramy czasowe
i przyczynowość
racjonalne
brak rozróżnienia
horyzontów,
hipoteza
odwrotnej
przyczynowości
zasadniczo skuteczna p.
nie jest
pieniężna (nawet przewidziana neutralny
ekspansja pieniężna wywołuje
realne efekty w krótkim
okresie), wpływa również na
poziom bezrobocia
racjonalne,
choć nie
zawsze
uwzględniane
w modelach
przeważnie krótki
okres,
normalna
przyczynowość
p. pieniężna nakierowana na
przyszłość, stosowanie tzw.
ataku wyprzedzającego
(preemptive strike)
racjonalne
przeważnie krótki
okres, normalna
przyczynowość
nie jest
neutralny
17
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
35
Strategie polityki pieniężnej
Co to jest strategia polityki pieniężnej?
Jakie są rodzaje strategii polityki pieniężnej?
Jakie są zalety i wady poszczególnych strategii polityki
pieniężnej?
36
Strategia
dr Sylwia Grenda
•
program ogólny działalności podmiotu ukierunkowany
na wykorzystanie potencjału i zasobów dla osiągnięcia
zamierzonych celów
•
kierunek i zakres działania, który zamierza się przyjąć
w długim terminie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę
•
tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie sił dla
osiągnięcia celów
•
plan działania podmiotu opisujący jego zachowanie w każdej
możliwej sytuacji
18
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
37
Strategia polityki pieniężnej
Definicja:
sposób ustalania i realizacji polityki pieniężnej
~ jakie są cele?
~ jakie są warunki?
~ jakie są narzędzia?
Rodzaje strategii:
1. Strategie tradycyjne, np. triada celów
2. Strategie nowoczesne
a) Strategia Bezpośredniego Celu Inflacyjnego (BCI)
b) Strategia eklektyczna
38
Rodzaje strategii polityki pieniężnej
w zależności od sposobów realizacji określonych celów
dr Sylwia Grenda
19
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
39
Cechy strategii polityki pieniężnej
Strategia polityki
monetarnej
Cele
Agregaty
monetarne
Kurs
walutowy
Warunki
instytucjonalne
Niezależność
Przejrzystość
Odpowiedzialność
Proces
decyzyjny
Analizy
Dane
Prognozy
Stabilność
monetarna
40
Realizacja wyznaczonej strategii
1. Realizowanie polityki opartej na stałych regułach
– koncentrowanie się na realizacji wybranego celu
(wg określonego podejścia), ignorowanie bieżących zmian rynkowych
2. Realizowanie polityki elastycznej, dyskrecjonalnej
– dostosowanie działań BC do bieżącej sytuacji rynkowej
dr Sylwia Grenda
20
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
41
Cele finalne polityki pieniężnej
Narodowy Bank Polski
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu
cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu,
o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
Europejski Bank Centralny
Główny cel: „utrzymanie stabilności cen"
Dodatkowo: „Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki
gospodarcze we Wspólnocie, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia
celów Wspólnoty ustanowionych w artykule 2." (Traktat artykuł 105 ustęp 1)
Cele, które stawia przed sobą Unia (artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej),
to wysoki poziom zatrudnienia oraz osiągnięcie zrównoważonego i bezinflacyjnego
wzrostu.
42
Uzasadnienie wyboru stabilności cen jako
jedynego celu polityki pieniężnej
1.
2.
3.
4.
dr Sylwia Grenda
Efekty polityki pieniężnej charakteryzują
się długimi
i zmiennymi opóźnieniami
(time lags)
Akceptacja braku długookresowej
wymienności inflacji i bezrobocia (tzw.
pionowy kształt długookresowej krzywej
Phillipsa)
Problem tzw. niespójności czasowej
polityki pieniężnej
Uznanie, że stabilność cen zwiększa
efektywność funkcjonowania systemów
gospodarczych, a przez to przyczynia się do
wzrostu dobrobytu
21
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
43
Uzasadnienie wyboru stabilności cen jako
jedynego celu polityki pieniężnej
•
•
•
A - punkt początkowy to gospodarka w stanie równowagi, charakteryzująca
się brakiem inflacji rzeczywistej i inflacji oczekiwanej oraz brakiem zmiany
stopy płac nominalnych (W=Π=Πe=0%).
Państwo poprzez wzrost podaży pieniądza powoduje wzrost popytu na
rynkach dóbr i siły roboczej; poprzez wzrost masy pieniądza rosną też
ceny materiałowe i płace nominalne, ale ceny materiałowe rosną
szybciej niż płace nominalne, zatem tak naprawdę płace realne maleją.
Pracownicy ulegają jednak „iluzji pieniężnej” i nie widzą spadku płac
realnych. Sugerując się wzrostem płac nominalnych zwiększają oni podaż siły
roboczej (na którą jest popyt). Bezrobocie się zmniejsza (Uo → U1), przy
jednoczesnym wzroście płac nominalnych ( Wo → W1). Tym ruchom
wzdłuż krzywej Phillipsa odpowiada ruch: A → B.
Pracownicy zdążyli się jednak zorientować, że tak naprawdę na tym (A → B)
stracili, ponieważ ich płace realne się obniżyły. Żądają dalszego wzrostu płac
nominalnych, tak aby realnie nie stracić. Gdy pracodawcy się na to zgodzą,
krzywa Phillipsa przesuwa się do góry i przy wyższych płacach nominalnych
(W2) osiągamy punkt C położony na nowej krzywej Phillipsa. Płace
nominalne będą rosły o oczekiwaną wartość inflacji (Πe) (na wyższy wzrost
prawdopodobnie nie zgodzą się pracodawcy). Zatem z tego wynika, że
odległość (B → C) odpowiada wysokości Πe. W wyniku wzrostu płac
realnych, przedsiębiorstwa będą musiały zwalniać pracowników i bezrobocie
będzie się zwiększać, aż płace będą maleć aż do W1. Ruch (C → D) oznacza
powrót do naturalnej stopy bezrobocia.
44
Strategie polityki pieniężnej.
Triada celów
dr Sylwia Grenda
22
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
45
Triada celów
- cele finalne, cele pośrednie, cele operacyjne
Cele
finalne
Cele pośrednie
Cele operacyjne
INSTRUMENTY
46
Triada celów – cele pośrednie
Cechy:
1. Cel pośredni powinien być mierzalny
2. Powinien znajdować się pod kontrolą BC
3. Powinien mieć przewidywalny wpływ na cel finalny
Najczęstsze cele pośrednie polityki pieniężnej
1. Kontrola kursu walutowego
2. Kontrola agregatów pieniężnych
3. Kontrola stóp procentowych
Powyższe cele pośrednie są wobec siebie alternatywne!
dr Sylwia Grenda
23
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
47
Trójkąt niespójności
MOBILNOŚĆ KAPITAŁU
KONTROLA KURSU
WALUTOWEGO
NIEZALEŻNOŚĆ
POLITYKI PIENIĘŻNEJ
48
Cele pośrednie.
(1) Kontrola kursu walutowego - cechy
1. Kontrola częściej stosowana w krajach rozwijających się
/powody: niepewność w handlu zagranicznym, powody polityczne,
niechęć do silnych wahań kursu/
2. Wybór systemu kursu walutowego zależy w dużym stopniu
od rozwoju rynków finansowych
3. Kontrola kursów walutowych ogranicza niezależność polityki
pieniężnej
dr Sylwia Grenda
24
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
49
Cele pośrednie. (1) Kontrola kursu walutowego. Klasyfikacja systemów kursu walutowego
Rodzaje kursów walutowych
Kursy sztywne
Systemy determinowane przez BC
Zobowiązanie władz do traktowania waluty obcej jako prawnego środka
płatniczego na terenie danego kraju (exchange arrangements with no separate
legal tender)
Dolaryzacja (dollarization)
Unia walutowa (monetary union)
Zarząd walutą (currency board arrangements)
Tradycyjny kurs sztywny (conventional fixed peg arrangements)
Kursy
pośrednie
Sztywne pasmo (pegged exchange rates within horizontal bands)
Pełzająca dewaluacja (crawling pegs)
Pełzające pasmo (exchange rates within crawling bands)
Kursy płynne
Kurs płynny kierowany (managed floating with no predetermined
path for the exchange rate)
Kurs płynny (independently floating exchange rate)
50
Cele pośrednie.
(1) Kontrola kursu walutowego – przykład Wielkiej Brytanii
dr Sylwia Grenda
•
Od wiosny 1987 do wiosny 1988 BA utrzymywał stały kurs
względem marki /1 GBP = 3 DEM/
•
Wiązało się to z obniżką stóp procentowych o 2,5 pp
•
Dalej nastąpił wzrost popytu wewnętrznego. Nie można było
podnieść stóp procentowych, ponieważ było to niespójne z celem
w postaci kursu
•
Ostatecznie podniesiono stopy procentowe, ale zbyt późno.
•
Efektem był wzrost inflacji do 11%!!!
25
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
51
Cele pośrednie.
(1) Kontrola kursu walutowego – przykład Bułgarii
•
Tradycyjna celem pośrednim kurs walutowy
•
Zarząd walutą: złożony z czterech elementów:
•
•
•
Sztywnego kursu waluty krajowej względem zagranicznej (kotwica)
•
Pełnej swobody wymiany waluty krajowej na zagraniczną po ustalonym
kursie
•
Zakazu kreacji pieniądza przez bank centralny – wielkość emisji ma w
pełni odpowiadać wielkości napływu walut zagranicznych
•
Długoterminowe zobowiązanie do utrzymania tego systemu zapisane
jest w ustawie o banku centralnym lub w konstytucji
Cel priorytetowy: stabilny poziom cen
Stały kurs walutowy 1EUR=1.95583BGN
• NBB nie ma wpływu na krajowe stopy procentowe,
• Wysoki poziom przejrzystości polityki.
52
Cele pośrednie.
(1) Kontrola kursu walutowego – zalety i wady
Zalety
• Stały lub administrowany kurs
• Cel jest jasny i zrozumiały
• Dobry odbiór społeczny
• Wzmacnia wiarygodność polityki
pieniężnej
• Osłabia oczekiwania inflacyjne
dr Sylwia Grenda
Wady
• Utrata niezależności polityki
pieniężnej przez uzależnienie się od
innej waluty
• Trudności z usztywnianiem kursu
waluty krajowej w obliczu
postępującej globalizacji
• Utrzymanie kursu walutowego
na określonym poziomie wymaga
utrzymanie stóp procentowych
na określonym poziomie
26
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
53
Cele pośrednie.
(2) Kontrola agregatów pieniężnych – istota
Strategia monetarystyczna
BC powinien dbać o taki wzrost ilość pieniądza, który odpowiadałby
oczekiwanemu wzrostowi realnego PKB przy uwzględnieniu
oczekiwanych zmian w prędkości obiegu pieniądza, ale bez
uwzględnienia wahań koniunkturalnych.
Podejście to opiera się na długoterminowych badaniach
potwierdzających dominujący wpływ ilości pieniądza na nominalny
PKB oraz ilości pieniądza na poziom cen (równanie Fishera).
•
•
•
•
M = podaż pieniądza
V = szybkość obiegu pieniądza
P = poziom cen
T = ilość transakcji przeprowadzonych z użyciem pieniądza
M*V=P*T
Strategia zorientowana na potencjał
Strategia ta zmierza do ograniczenia wzrostu podaży pieniądza
odpowiednio do wzrostu potencjału produkcyjnego.
54
Cele pośrednie.
(2) Kontrola agregatów pieniężnych
Agregat pieniężny
Agregat M0
(baza monetarna)
– agregaty pieniężne wg NBP
Składowe
pieniądz gotówkowy w obiegu
wartość rachunków bieżących banków komercyjnych
wartość na rachunkach rezerwy obowiązkowej
Agregat M1
M0 +
wartość depozytów na żądanie w złotych i walutach obcych w
bankach komercyjnych
Agregat M2
M1 +
wszystkie depozyty w bankach komercyjnych o terminie zwrotu do 2
lat, depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy
Agregat M3
M2 +
bankowe papiery dłużne o terminie zwrotu nie przekraczającym 2
lata oraz zobowiązania banków z tytułu operacji z przyrzeczeniem
odkupu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
dr Sylwia Grenda
27
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
55
Cele pośrednie.
(2) Kontrola agregatów pieniężnych – zalety i wady
Zalety
• Prostota wymowy agregatów
• Łatwa w odbiorze społecznym
• Łatwa w prezentacji
• Gwarancje przejrzystości
prowadzonej polityki pieniężnej
• Zmniejsza oczekiwania inflacyjne
Wady
• Załamanie związku między
agregatami a inflacją
• Słaba czytelność kategorii
pieniężnych
• Niepewność impulsów
wynikających z agregatów ze
względu na załamanie stabilności
funkcji popytu na pieniądz
• Niemożność prowadzenia polityki
sztywnego kursu walutowego ze
względu na globalizację rynków
finansowych
• Występowanie substytutów
pieniądza
56
Cele pośrednie.
(2) Kontrola agregatów pieniężnych – zadanie
Wylicz podaż pieniądza w gospodarce wiedząc, że (dane w mld złotych):
1. depozyty a vista (bieżące) gospodarstw domowych – 50
2. gotówka w kasach banków – 5
3. depozyty budżetu państwa (rządu), dla których przewidziano
sześciomiesięczny termin wypowiedzenia – 5
4. gotówka w posiadaniu gospodarstw domowych - 10
5. obligacje z rocznym terminem zapadalności – 20
6. papiery wartościowe sprzedane przedsiębiorstwom z udzielonym przez bank
przyrzeczeniem odkupu – 10
7. depozyty overnight przedsiębiorstw – 40
8. ośmiomiesięczne depozyty przedsiębiorstw – 60
9. depozyty gminy Kołobrzeg z pierwotnym terminem 4 lata, zwrot depozytów
nastąpi za rok - 3
10. lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych o terminie 18 miesięcy – 35
11. czteroletnie papiery dłużne – 15
12. jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego – 1
13. depozyty gmin z miesięcznym terminem wypowiedzenia – 5
14. roczne depozyty banków – 12
dr Sylwia Grenda
28
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
57
Cele pośrednie.
(2) Kontrola agregatów pieniężnych – zadanie
Poz
Mld zł
M1
M2
M3
OUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
58
Cele pośrednie.
(3) Kontrola stóp procentowych – istota, założenia
1.
Wychodzi z założenia, że popyt na pieniądz określany jest przez
stopę procentową (strategia postkeynesowska).
2. Założenie niestabilności sektora prywatnego (generuje to wahania
płynności podmiotów).
3. Celem jest ukształtowanie równowagi na rynku stopy
procentowej. Stopa procentowa równowagi jest stopą
długookresową.
4. Aby polityka była skuteczna, konieczna jest odpowiednia
wrażliwość inwestycji na zmiany stopy procentowej.
Nie do końca rozpoznany jest mechanizm transmisji impulsów polityki
pieniężnej poprzez zmiany stopy procentowej!
dr Sylwia Grenda
29
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
59
Cele pośrednie.
(3) Kontrola stóp procentowych – zalety i wady
Zalety
Wady
• Ogranicza wahania popytu
globalnego i produkcji
• Mała elastyczność popytu na
pieniądz
• Łatwość obserwacji
• Problem w określeniu relacji
między stopami
procentowymi a stopniem
realizacji celu finalnego
(stabilność cen)
• Duży wpływ banku
centralnego na ten parametr
• Dobry regulator
• Łatwy w kontroli
60
Triada celów – cele operacyjne
Istota:
Cele operacyjne polityki pieniężnej są to wielkości poddające się
bezpośredniej kontroli w układzie dziennym, mające związek z celami
pośrednimi (wyznaczonymi w ramach strategii tradycyjnej).
Cechy:
• można na nie wpływać bezpośrednio za pomocą instrumentów polityki
pieniężnej
• łatwe w obserwacji, łatwo mierzalne
• odległe od celu finalnego
Bank Centralny, aby efektywnie kontrolować cele operacyjne musi posiadać szybki
dostęp do informacji o kształtowaniu się danej wielkości
dr Sylwia Grenda
30
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
61
Triada celów – cele operacyjne.
Rodzaje celów operacyjnych
1. Kontrola stóp procentowych.
Najbardziej pożądana w sytuacji wystąpienia szoku
popytowego (np. zmiany w wydatkach konsumpcyjnych).
Od strony technicznej polega na kontroli tzw. wolnych rezerw
systemu bankowego.
Zaletą jest to, że efekty zmian stopy procentowej pojawiają się
stosunkowo szybko.
2. Kontrola wąskiego agregatu pieniężnego.
Najbardziej pożądana w sytuacji wystąpienia szoków
podażowych (nagłe zmiany cen czynników)
Agregatowym celem operacyjnym może być pieniądz
rezerwowy lub wolne zasoby banków komercyjnych.
W przypadku kontroli pieniądza rezerwowego BC może
wpływać na wielkość podaży ogółem (istnieje relacja między
tymi wielkościami)
Kontrolując pieniądz rezerwowy, BC godzi się z większymi
wahaniami stóp procentowych
62
Triada celów - Wybór celów pośrednich polityki pieniężnej
(ze względu na zaburzenia w gospodarce)
Rodzaj zaburzenia
dr Sylwia Grenda
Cel pośredni
Cel operacyjny
Szoki popytowe
szeroki agregat pieniężny
pieniądz rezerwowy,
wolne rezerwy
Przesunięcia w strukturze
aktywów finansowych
stopy procentowe
stopy procentowe
Zaburzenia w podaży
pieniądza
agregat pieniężny lub
stopy procentowe
stopy procentowe
Szoki podażowe
• agregat pieniężny
dla celu inflacyjnego
• stopy procentowe
dla celu w postaci
realnego PKB
• pieniądz rezerwowy,
wolne rezerwy dla celu
inflacyjnego
• stopy procentowe dla
celu w postaci realnego
PKB
31
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
63
TRIADA CELÓW – przykład celów
Cel finalny
• stabilność
cen
Cel pośredni
• rynkowe stopy
procentowe
Cel operacyjny
• stopy procentowe
rynku
międzybankowego
Instrumenty
• operacje
otwartego
rynku
64
Dlaczego triada celów straciła na popularności
• kontrola stóp procentowych – nie sprawdziła się w praktyce,
• kontrola kursu:
– liberalizacja i globalizacja rynku finansowego,
– stosowana dalej w niektórych gospodarkach w szczególnych
warunkach,
• kontrola agregatów pieniężnych:
– załamanie związku między agregatami a inflacją,
– słaba czytelność kategorii pieniężnych,
– załamanie funkcji popytu na pieniądz,
– brak kontroli banku centralnego nad szeroką podażą pieniądza.
dr Sylwia Grenda
32
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
65
Strategie polityki pieniężnej.
Bezpośredni cel
inflacyjny (BCI)
66
Cechy charakterystyczne strategii BCI
Zobowiązanie się banku centralnego do osiągnięcia
i utrzymywania niskiego i stabilnego poziomu inflacji
System płynnego kursu walutowego
Dokonywanie prognozy inflacji, a niekiedy stosowanie jej jako
celu pośredniego
Odpowiedzialność banku centralnego za realizację celu
inflacyjnego
Jasna, przejrzysta polityka informacyjna
Wykorzystanie wszelkich dostępnych wskaźników i danych
o stanie gospodarki
Publiczne ogłaszanie średniookresowego celu inflacyjnego
dr Sylwia Grenda
33
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
67
Formy strategii BCI
Sztywna
strategia
BCI
• BC przyjmuje wąski przedział odchyleń rzeczywistej
inflacji od poziomu planowanego
• Przesunięcia czasowe w występowaniu skutków decyzji
polityki pieniężnej są nieznaczne
• Polityka pieniężna musi podlegać częstym modyfikacjom
Elastyczna
strategia
BCI
• Zgodnie z tym podejściem dopuszcza się szeroki przedział
odchyleń rzeczywistej inflacji od zakładanej
• Możliwa dłuższa analiza celem oszacowania przyczyn zmian
poziomu cen (czy są one np. wynikiem szoków, które
wchłonie rynek)
• Polityka uznawana za bardziej przejrzystą od pełnej strategii
BCI ze względu na rzadsze zmiany realizowanej strategii
(podejścia)
• Bank centralny koncentruje się na prowadzeniu
długoterminowej polityki dezinflacji
68
Odmiany strategii BCI
ze względu na kryterium przejrzystości i wiarygodności
1. Pełna strategia BCI (full-fledged inflation targeting)
Najpowszechniej znana forma strategii BCI
Stosowane przez kraje o średniej lub wysokiej wiarygodności
Jasne (sformalizowane) zobowiązanie banku centralnego
do realizacji wytyczonego celu
Stosowana m.in. w takich krajach jak: Nowa Zelandia (1990), Wielka
Brytania (1992), Węgry (2001), Słowacja (2005), Czechy (1997),
Polska (1999)
2. Eklektyczna strategia inflacyjna (eclectic inflation targeting)
Bank centralny posiada dużą wiarygodność, umożliwiającą
utrzymanie niskiej i stabilnej inflacji bez stosowania pełnej
przejrzystości i odpowiedzialności wobec celu inflacyjnego
Polityka pieniężna jest bardzo elastyczna
Stosowana m.in. w takich krajach jak: Szwajcaria, Singapur, EBC
3. Lekka strategia BCI (inflation targeting lite)
dr Sylwia Grenda
34
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
69
Instytucjonalne wdrożenie strategii BCI
Do najważniejszych instytucjonalnych uwarunkowań wprowadzenia
strategii bezpośredniego celu inflacyjnego należą:
1. Jasne zobowiązanie banku centralnego do osiągania niskiego
i stabilnego poziomu inflacji
2. Niezależność banku centralnego (przede wszystkim operacyjna,
a więc niezależność w wyborze stosowanych instrumentów,
a niekiedy również niezależność w ogłaszaniu celi inflacyjnego),
3. Wiarygodność banku centralnego w dążeniu do osiągania
wytyczonego celu
70
Techniczne aspekty strategii BCI
Techniczne elementy
strategii BCI
Rozwiązania
stosowane rzadziej
Cel w postaci pasma
Punktowe wyrażenie celu
inflacyjnego
Optymalna szerokość
pasma
Pasmo waha się od jednego
do kilku punktów
procentowych
Szerokie pasmo
Instytucja ogłaszająca
cel inflacyjny
Bank centralny,
rząd (także łącznie)
Jednostronne ogłaszanie
celu inflacyjnego
Horyzont czasowy
ogłaszanych celów
Przedział 1-4 lat
Okresy roczne.
Okresy wieloletnie.
Wybór miernika zmian
cen
CPI/HICP
CPI uwzględnia przyczyny
zmian cen niezależne od BC.
Określenie celu
inflacyjnego
dr Sylwia Grenda
Najczęstsze
rozwiązania
35
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
71
Sposoby wyrażania celu inflacyjnego
Wyrażenie celu inflacyjnego
Kraje
Cel wyrażony punktowo
Węgry, Finlandia, Norwegia, Wielka
Brytania, Czechy, Meksyk
Pasmo wahań +/- 2 p.p. lub mniej
Kanada, Australia, Chile, Izrael,
Szwecja, Hiszpania, Nowa Zelandia,
Polska, Kolumbia, Korea
Pasmo wahań +/- 2 p.p. lub więcej RPA, Tajlandia, Brazylia
Pasmo niesymetryczne
EBC (cel inflacyjny: poniżej, ale
zbliżony do 2%),
Szwajcaria (poniżej 2%)
72
Poziom celu inflacyjnego w wybranych krajach
Kraj
dr Sylwia Grenda
Poziom celu inflacyjnego
Polska
2,5% +/- 1 p.p.
Brazylia
4,5% +/- 2 p.p.
Chile
2-4%
Tajlandia
0%-3,5%
36
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
73
Podmiot wyznaczający cel inflacyjny
Cel ogłaszany przez
Kraje
Rząd
Wielka Brytania, Brazylia, Izrael,
Norwegia
Rząd i Bank Centralny
Nowa Zelandia, Kanada, Australia,
Węgry, Czechy, RPA
Bank Centralny
Finlandia, Polska, Kolumbia,
Meksyk, Szwecja
74
Zalety i wady strategii BCI
dr Sylwia Grenda
Zalety
Wady
• Eliminacja problemu dynamicznej
niespójności czasowej (prowadzącej do
powstania wyższego poziomu inflacji).
• Dzięki elastyczności sposobu realizacji
BCI może ona wspomagać stabilizowanie
dochodu
• Może prowadzić do obniżenia poziomu
oczekiwań inflacyjnych,
• Przejrzystość i jasność strategii
• Przyczynia się do wzrostu wiarygodności
banku centralnego
• Zmniejsza ryzyko prób wpływu władzy
fiskalnej na politykę pieniężną
• Spójne wykorzystanie szerokiego zakresu
informacji
• Pozwala na lepszą ocenę realizowanej
strategii ex post
• Wyznaczony cel inflacyjny w zasadzie nie
musi podlegać okresowym korektom
• Bank Centralny może kontrolować
inflację tylko w ograniczonym zakresie
(inflacja zależy od wielu czynników, na
które Bank Centralny nie ma wpływu)
• Efekty działań monetarnych są widoczne
z dość dużym opóźnieniem czasowym
• Nadmierne koncentrowanie się na inflacji
może prowadzić do większych fluktuacji
dochodów
• Wymaga płynnego kursu walutowego,
co wg niektórych zwiększa ryzyko
perturbacji w gospodarce
• Zbyt duża dyskrecjonalność strategii
• Słaba odpowiedzialność banku wobec
instytucji demokratycznych
37
PP. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej
2013/2014
75
Strategie polityki pieniężnej.
Strategia eklektyczna
76
Strategia eklektyczna polityki pieniężnej
1. Zapewnia swobodę działania, elastyczność dostosowań.
2. Bank nie formułuje celów pośrednich, może realizować wiele celów
finalnych.
3. W praktyce w krótkim okresie bank stabilizuje koniunkturę (przy
niskiej inflacji), w okresie wzrostu inflacji koncentruje się na jej
ograniczaniu.
dr Sylwia Grenda
38
Download