PIERWSZE CYWILIZACJE – ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU

advertisement
PIERWSZE CYWILIZACJE – ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU
DLA KLASY 2La










TREŚĆ PODRĘCZNIKA STR 11 – 71
CECHY KULTURY PALEOLITYCZNEJ
REWOLUCJA NEOLITYCZNA I JEJ KONSEKWENCJE
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RELIGII CZŁOWIEKA
PALEOLITU, NEOLITU, STAROŻYTNYCH MEZOPOTAMII,
EGIPTU, PERSJI, IZRAELA I INDII ORAZ ICH PORÓWNYWANIE
WPŁYW WARUNKÓW NATURALNYCH NA ROZWÓJ
CYWILIZACJI NA PRZYKŁADZIE MEZOPOTAMII, EGIPTU,
INDII, CHIN I FENICJI
USTROJE POLITYCZNE I SPOŁECZNE OMAWIANYCH
CYWILIZACJI ORAZ ICH PORÓWNYWANIE
MAPKA STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU
ZDOBYCZE CYWILIZACYJNE OMAWIANYCH KULTUR
DZIEJE STAROŻYTNYCH HEBRAJCZYKÓW
ORIENTACJA CHRONOLOGICZNA DOTYCZĄCA
NAJWAŻNIEJSZYCH ETAPÓW ROZWOJU I PRZEŁOMOWYCH
WYDARZEŃ W ROZWOJU CYWILIZACJI STAROŻYTNEJ
MEZOPOTAMII, EGIPTU, PALESTYNY I PERSJI
PODSTAWOWE TERMINY I POSTACIE
Ewolucja, szamanizm, Żyzny Półksiężyc, system irygacyjny, piktogram, pismo klinowe,
hieroglify, zikkuraty, faraon, monarchia despotyczna, politeizm, monoteizm,
antropomorfizm, zoomorfizm, kolonizacja, Filistyni, Stary Testament, Arka Przymierza,
niewola babilońska, diaspora, satrapa, kasty, pariasi, reinkarnacja, nirwana
Sargon Wielki, Hammurabi, Asurbanipal, Nabuchodonozor II, Narmer, Cheops, Ramzes II,
Abraham, Mojżesz, Saul, Dawid, Salomon, Cyrus Wielki, Dariusz Wielki, Budda,
Zaratustra, Aśoka, Shi Huangshi
PRZYKŁADOWE POLECENIA
1. Na podstawie tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
I umyślił […] zbudować dom imieniu Pańskiemu […]. Posłał [...] do Hirama, króla Tyru,
mówiąc: Jak czyniłeś z Dawidem, ojcem moim, i posłałeś mu drzewo cedrowe, aby zbudował
sobie dom, w którym mieszkał, tak uczyń i ze mną, abym zbudował dom imieniu Pana, Boga
mego [...].
Poślij mi tedy człowieka umiejętnego, [...] który by umiał [...] wykonywać rzeźby z tymi
rzemieślnikami, których mam przy sobie w żydowskiej ziemi.
A. Podaj imię władcy będącego inicjatorem wzniesienia budowli sakralnej, o której
mowa w tekście.
...................................................................................................................................................
B. Dokończ zdanie:
Miejscowość, w której znajdowała się budowla sakralna opisana w tekście źródłowym to
........................... .
2. Przyporządkuj poniżej wymienione imiona bogów miejscom narodzin ich kultu.
Anubis, Isztar, Izyda, Marduk, Śiwa, Wisznu, Aryman, Moloch
Mezopotamia - ……………………………….
Indie - …………………………………
Egipt - ………………… Fenicja - ….................. Persja - ………………………………
3. Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.
Naprzód biegnie dookoła [miasta] głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na
pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Kopiąc rów, sporządzali
jednocześnie cegły z ziemi wynoszonej z rowu, a skoro wystarczającą ilość cegieł zgarnęli,
wypalali je w piecach [...].
Miasto składa się z dwóch części, bo dzieli je rzeka, która zwie się Eufrat. [...] W jednejstał
pałac królewski w obrębie wielkiego i silnego muru obwodowego, w drugiej była świątynia
Marduka.
A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Starożytne miasto opisane w tekście to
1. Memfis.
2. Jerozolima.
3. Babilon.
4. Aleksandria.
B. Podaj przykład wpływu warunków naturalnych na rozwój miasta opisanego
w tekście.
..................................................................................................................................................
4. Uporządkuj chronologicznie symbole literowe podanych wydarzeń.
A)panowanie króla Salomona
B)zniszczenie Judei przez Imperium Nowobabilońskie
B)wtargnięcie Hebrajczyków do Palestyny D)spustoszenie Samarii przez Asyryjczyków
E)panowanie króla Dawida
1 - ………
2 - ………….
3 - …………
4 - ……….
5 - ………
5. Podkreśl jedną z podanych w podpunktach odpowiedzi, którą uznasz za poprawną.
Wiara w to, że każdy przedmiot, zwierzę itd. posiada własną duszę jest cechą:
a)religii monoteistycznych
b)szamanizmu
c)ludu starożytnego Egiptu
d)Ariów podbijających Indie w II tysiąclecia p.n.e.
Początki rolnictwa związane były z:
a. rewolucją paleolityczną
b. rewolucją neolityczną
c. powstaniem pierwszych państw
d. pojawieniem się ludzi neandertalskich
Konsekwencja rewolucji neolitycznej to:
a)przejście na koczowniczy tryb życia
b)dominacja szamanizmu w religii
c) przejście na osiadły tryb życia
d)rozwój myślistwa i zbieractwa
Czynnik przyspieszający łączenie się osad rolniczych w organizmy państwowe Egiptu i
Mezopotamii to:
a)wiara w życie pozagrobowe
b)rządy monarchów despotycznych
c)odkrycie i zastosowanie żelaza
c)budowa i zarządzanie systemami irygacyjnymi
Wyznawcami religii zakładającej wiarę w wędrówkę dusz przez kolejne wcielenia byli
starożytni:
a) Sumerowie
b) Hebrajczycy c) Ariowie
d) Asyryjczycy e) Fenicjanie
Download