Wiedza o gospodarce przykład 9

advertisement
Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,
z których tylko jedna jest prawidłowa.
1. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 2x + 4y = 100. Jeżeli dochód
konsumenta wzrósł o 50%, to linia ograniczenia budżetowego przesunęła się:
a) równolegle w prawo bez zmiany kąta nachylenia
b) równolegle w lewo bez zmiany kąta nachylenia
c) w lewo i zwiększył się kąt jej nachylenia względem osi odciętych
d) w prawo i zmniejszył się kąt jej nachylenia względem osi odciętych
2. Przeanalizuj rysunek i wskaż, które z poniższych zdarzeń mogło spowodować zaznaczoną
strzałką zmianę położenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta.
a) obniżenie stawki podatku VAT na dobro X
b) podwyższenie stawki podatku VAT na dobro X
c) obniżenie stawki podatku VAT na dobro Y
d) podwyższenie stawki podatku VAT na dobro Y
Y
0
X
3. Zachowania konsumentów preferujących różnorodność charakteryzują:
a) wklęsłe krzywe obojętności
b) wypukłe krzywe obojętności
c) linie obojętności będące prostymi o nachyleniu ujemnym
d) linie obojętności będące prostymi o nachyleniu dodatnim
1
4. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej i
wskaż prawidłową odpowiedź:
a) pole OABC to pole zysku ekonomicznego
b) pole BCDE to pole kosztu stałego
c) pole ODEA to pole kosztu stałego
d) pole ODEA to pole kosztu całkowitego
AVC
ATC
MC
MR
C
MC
ATC
MR
E
D
0
AVC
B
A
Q
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AVC – koszt przeciętny zmienny;
MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy
5. Które z poniższych stwierdzeń NIE może zostać zaliczone do założeń modelu pełnego
monopolu?
a) firma może wpływać na cenę swojego produktu
b) produkt wytwarzany na rynku ma liczne substytuty
c) monopolista zna potencjalne wielkości popytu na swój produkt przy różnych
poziomach cen
d) brak możliwości wejścia do gałęzi
6. Według modelu Bertranda oligopoliści spodziewają się, że zmieniając:
a) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta
b) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych
przez konkurenta
c) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta
d) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez
konkurenta
7. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier określenie „gra skończona” oznacza, że:
a) funkcje wypłat nie zawierają wypłat równych +∞ lub –∞
b) każdy z uczestników ma do dyspozycji skończoną liczbę strategii
c) rozstrzygnięcie gry jest z góry przesądzone
d) gra na pewno zostanie rozstrzygnięta
2
8. Popyt na czynniki produkcji nazywany jest popytem pochodnym, ponieważ:
a) jego wielkość obliczamy, stosując rachunek różniczkowy
b) wynika z zamiaru wytworzenia określonej ilości produktu finalnego
c) jest wynikiem analizy rynku czynników produkcji
d) jest zależny od popytu innych przedsiębiorców na czynniki produkcji
9. Działanie w warunkach ryzyka oznacza podejmowanie decyzji:
a) dotyczących zdarzeń przy braku informacji na temat prawdopodobieństwa, z którym
mogą one wystąpić
b) dotyczących zdarzeń, które mogą wystąpić ze znanym prawdopodobieństwem
c) w sytuacji, kiedy nie mamy informacji na temat zdarzeń, jakie mogą wystąpić
d) w sytuacji, kiedy nie mamy informacji na temat wartości oczekiwanej danej gry
10. Twierdzenie Coase’a dotyczy:
a) warunków, w których negocjacje doprowadzą do osiągnięcia optymalnej wielkości
efektu zewnętrznego
b) sposobu ograniczania tzw. efektu gapowicza, pojawiającego się wraz z dobrami
publicznymi
c) warunków pozwalających na osiągnięcie pełnego zatrudnienia bez spowodowania
wzrostu inflacji
d) ustalania równowag w grach z wieloma równowagami Nasha
11. Jeżeli konsument kupuje wyłącznie dwa dobra, na które przeznacza cały swój dochód, to
wzrost ceny każdego z nich o 50%, przy jednoczesnym wzroście dochodu konsumenta o
50% spowoduje:
a) wzrost nachylenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta
b) że linia ograniczenia budżetowego konsumenta nie zmieni swojego położenia
c) spadek nachylenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta
d) przesunięcie równolegle w prawo linii ograniczenia budżetowego konsumenta
12. Przeanalizuj poniższy rysunek i wskaż taki fragment funkcji produkcji, na którym działa
prawo malejących przychodów krańcowych:
a) OA
b) AB
c) BC
d) AC
3
Q
C
B
A
0
L – zatrudnienie, Q – wielkość produkcji
L
13. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej
działającej w krótkim okresie i wskaż prawidłową odpowiedź:
a) firma optymalizuje swoją produkcję
b) firma – mimo strat – powinna kontynuować produkcję, ale po warunkiem, że
zmniejszy ją do takiego poziomu, dla którego MC = MR
c) firma generuje straty, dlatego też powinna wstrzymać działalność
d) firma – mimo strat – powinna kontynuować produkcję, ponieważ minimalizuje
przeciętne koszty wytwarzania
AVC
ATC
MC
MR
MC
ATC
AVC
MR
0
Q*
Q
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AVC – koszt przeciętny zmienny;
MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy; Q* − wielkość produkcji wytwarzana przez
firmę
14. Monopolista optymalizuje swoją produkcję, jeżeli:
4
a)
b)
c)
d)
koszt przeciętny całkowity jest równy utargowi krańcowemu
koszt przeciętny całkowity jest równy utargowi przeciętnemu
koszt krańcowy jest równy cenie
koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu
15. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
a) zmienną decyzyjną w modelu Bertranda jest wielkość produkcji
b) zmienną decyzyjną w modelu Bertranda jest cena, po jakiej oferowany jest produkt
c) zmienną decyzyjną w modelu Cournota jest wielkość zysku
d) zmienną decyzyjną w modelu Cournota jest cena, po jakiej oferowany jest produkt
16. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier określenie „gra nieskończona” oznacza,
że:
a) funkcje wypłat zawierają wypłaty równe +∞ lub –∞
b) bierze w niej udział nieskończona ilość uczestników
c) gra może trwać nieskończenie długo
d) przynajmniej jeden z uczestników gry ma do dyspozycji nieskończoną liczbę strategii
17. W konkurencji monopolistycznej firmy konkurują ze sobą pozacenowo, aby:
a) móc obniżyć koszty wytwarzania
b) zwiększyć produkcję
c) ograniczyć konkurencję cenową
d) w długim okresie utrzymać zyski nadzwyczajne
18. Zależność, zgodnie z którą krańcowy produkt pracy (MPL) obniża się, nosi nazwę:
a) prawa malejących przychodów
b) prawa rynków Say’a
c) prawa Engla
d) zasady Laffera
19. Niepewność występuje wtedy, gdy:
a) nie mamy informacji na temat rozkładu prawdopodobieństwa zdarzeń
b) podejmujemy decyzje dotyczących zdarzeń, które mogą wystąpić ze znanym
prawdopodobieństwem
c) podejmujemy decyzje w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, jakie zdarzenia mogą
wystąpić, znając jednak wartość oczekiwaną danej gry
d) podejmujemy decyzje wyłącznie w oparciu o wartość oczekiwaną danej gry
20. Sytuacja, w której osoba odbierająca sygnał radiowo – telewizyjny nie płaci za
abonament, w ekonomii nazywana jest:
a) negatywnym efektem zewnętrznym
b) prawem Coase’a
c) defektem koordynacji
d) problemem gapowicza
5
21. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 4x + 5y = 200. Jeżeli dobro x (oś
odciętych) jest droższe o 1 zł, to linia ograniczenia budżetowego:
a) przesunęła się równolegle w prawo
b) przesunęła się równolegle w lewo
c) zwiększyła kąt nachylenia względem osi odciętych
d) zmniejszyła kąt nachylenia względem osi odciętych
22. Przeanalizuj poniższy wykres i udziel prawidłowej odpowiedzi na pytanie, który z
punktów przedstawionych na wykresie przedstawia taką kombinację pracy i kapitału,
jaka pozwala wytworzyć dany poziom produkcji po najniższym koszcie?
a) A
b) B
c) C
d) D
K
C
.
D
B
A
0
L
L – zatrudnienie; K – kapitał
23. Jeżeli koszt całkowity wytworzenia 100 jednostek produktu wynosi 800 jednostek
pieniężnych, zaś koszt całkowity produkcji 101 jednostek wynosi 810 jednostek
pieniężnych, to koszt krańcowy wynosi:
a) 8 jednostek pieniężnych
b) 81 jednostek pieniężnych
c) 10 jednostek pieniężnych
d) 1 jednostkę pieniężną
24. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej
i wskaż prawidłową odpowiedź:
a) odcinek EF to wartość krańcowego utargu firmy
b) odcinek EB to wartość przeciętnego kosztu zmiennego
c) odcinek AF to wartość przeciętnego utargu firmy
d) odcinek AB to wartość przeciętnego kosztu stałego
6
AVC
ATC
MC
MR
G
MC
ATC
F
AVC
D
E
C
B
0
A
MR
Q
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AVC – koszt przeciętny zmienny;
MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy
25. Monopolista optymalizujący poziom produkcji powinien zmniejszyć produkcję wtedy,
gdy:
a) utarg krańcowy jest mniejszy od kosztu krańcowego
b) cena produktu jest niższa od kosztu przeciętnego całkowitego
c) utarg krańcowy jest mniejszy od kosztu przeciętnego całkowitego
d) cena produktu jest niższa od kosztu krańcowego
26. Zgodnie z modelem tzw. załamanej krzywej popytu:
a) zmiana popytu nie spowoduje zmiany utargu krańcowego
b) niewielka zmiana popytu nie spowoduje zmiany utargu krańcowego
c) możliwa jest taka zmiana kosztów, która nie spowoduje zmiany wielkości produkcji
na rynku
d) każda zmiana kosztów spowoduje zmianę poziomu ceny na rynku
27. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier termin „strategia dominująca” oznacza
taką strategię, która :
a) jest wybierana przez większość graczy
b) pozwala wygrać
c) jest wybierana przez gracza niezależnie od decyzji innych graczy
d) jest stosowana przez dominującego gracza
28. Czy w konkurencji monopolistycznej mamy do czynienia ze zmową producentów?
a) tak, ponieważ występuje tu niewielu producentów
b) tak, ponieważ zmowa zapobiega obniżaniu cen
c) tak, ponieważ zmowa umożliwia wzrost produkcji
d) nie, ponieważ w konkurencji monopolistycznej nie występują zmowy producentów
7
29. Na doskonale konkurencyjnym rynku pracy pracodawca:
a) musi obniżyć płace, by zatrudnić więcej pracowników
b) zatrudnia wszystkich pracowników wg tej samej stawki płac
c) musi płacić więcej niż konkurencja, by zatrudnić więcej pracowników
d) dyktuje poziom płac
30. Dobra publiczne od dóbr prywatnych różnią się między innymi:
a) jakością – dobra publiczne są lepsze
b) ceną, jaką trzeba zapłacić za korzystanie z nich – dobra publiczne są tańsze
c) efektem zewnętrznym, który dobrom publicznym zawsze towarzyszy
d) sposobem konsumpcji − konsumenci nie konkurują o możliwość używania dóbr
publicznych
31. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu konsumenta rośnie jego popyt na dany towar, to mamy
do czynienia:
a) z dobrem normalnym
b) z dobrem niższego rzędu
c) z dobrem Giffena
d) z dobrem Marshalla
32. W teorii postępowania producenta „izokwanta” to linia jednakowego:
a) produktu
b) kosztu
c) zysku
d) nakładu
33. Wśród poniższych stwierdzeń o koszcie krańcowym wskaż FAŁSZYWE:
a) koszt krańcowy mierzy się jako nachylenie stycznych w poszczególnych punktach
krzywej opisującej funkcję kosztu całkowitego
b) koszt krańcowy mierzy się jako nachylenie stycznych w poszczególnych punktach
krzywej opisującej funkcję kosztu przeciętnego całkowitego
c) jeżeli funkcja kosztu całkowitego jest ciągła i różniczkowalna, to koszt krańcowy
obliczamy jako pierwszą pochodną tej funkcji
d) koszt krańcowy to przyrost kosztu całkowitego przypadający na jednostkowy przyrost
produkcji
34. Firma doskonale konkurencyjna optymalizuje swoją produkcję, jeżeli:
a) różnica między utargiem przeciętnym i kosztem przeciętnym całkowitym jest
maksymalna
b) różnica między utargiem krańcowym i kosztem krańcowym jest maksymalna
c) różnica między utargiem krańcowym i kosztem krańcowym jest równa zero
d) różnica między utargiem przeciętnym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa
zero
35. Który z poniżej podanych sposobów konkurowania jest charakterystyczny dla
konkurencji monopolistycznej:
a) konkurowanie lokalizacją
b) tworzenie barier wejścia
c) doskonała konkurencja cenowa
d) tworzenie barier wyjścia
8
36. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację monopolisty i wskaż prawidłową
odpowiedź:
a) firma optymalizuje swoją produkcję
b) w celu optymalizacji produkcji firma powinna zmniejszyć jej poziom
c) w celu optymalizacji produkcji firma powinna zwiększyć jej poziom
d) firma powinna zwiększyć wytwarzaną produkcję do poziomu ATC = AR
ATC
MC
MR
AR
MC
ATC
MR
0
AR
Q
Q*
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AR – utarg przeciętny; MC –
koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy; Q* − wielkość produkcji wytwarzana przez firmę
37. „Zawracająca” krzywa podaży pracy ilustruje sytuację, w której:
a) wzrost wynagrodzeń jest wynikiem wzrostu kwalifikacji
b) przy wysokich stawkach godzinowych reakcją pracownika na wzrost płac jest
skrócenie czasu pracy
c) na rynku pracy mamy do czynienia z pracownikami o różnych kwalifikacjach
d) podaż pracy rośnie wraz ze wzrostem płac realnych, a maleje, gdy płace realne spadają
38. Zgodnie z teorią gier spośród dwóch gier o takiej samej wartości oczekiwanej i różnych
wariancjach osoba charakteryzująca się skłonnością do ryzyka wybierze tę, która:
a) ma niższą wariancję
b) ma wyższą wariancję
c) ma wariancję bliższą zeru
d) w zadaniu jest błąd, gdyż jeśli gry mają taką samą wartość oczekiwaną, to mają
również takie same wariancje
39. Według wykorzystywanej w ekonomii teorii gier równowaga Nasha jest wynikiem:
a) najlepszego działania każdego gracza przy założonym działaniu
konkurenta
b) przerwania gry przez najsłabszego gracza
c) kooperacji wszystkich graczy
d) zastosowania strategii mieszanych
9
40. Na rynku oligopolistycznym działają dwie firmy A i B. Wielkość produkcji firmy A
zaznaczona jest na osi odciętych (ścieżka reakcji firmy A to linia ZS), zaś wielkość
produkcji firmy B na osi rzędnych (ścieżka reakcji firmy B to linia MN). Przeanalizuj
poniższy wykres i wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
a) punkt W oznacza równowagę Cournota
b) punkt W oznacza równowagę Stackelberga
c) punkt W oznacza równowagę Bertranda
d) punkt W oznacza brak równowagi
B
ZS
W
MN
0
A
41. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe według teorii postępowania konsumenta?
a) zmniejszenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii
ograniczenia budżetowego w prawą stronę
b) zmniejszenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii
ograniczenia budżetowego w lewą stronę
c) zwiększenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii
ograniczenia budżetowego w prawą stronę
d) zmiana stawki podatku dochodowego nie wpłynie na położenie linii ograniczenia
budżetowego
42. Krańcowa stopa substytucji technicznej informuje o wielkości dodatkowego nakładu
jednego czynnika, niezbędnej do zrekompensowania ubytku czynnika drugiego tak, aby:
a) doszło do zwiększenia zysku
b) koszt wytwarzania się nie zmienił
c) koszt wytwarzania był optymalny
d) wielkość produkcji nie uległa zmianie
43. Które z poniższych stwierdzeń o korzyściach skali jest prawdziwe?
a) jeżeli koszty przeciętne maleją, to technikę charakteryzują rosnące korzyści skali
b) technikę charakteryzują rosnące korzyści skali, jeżeli koszt całkowity rośnie coraz
szybciej w stosunku do produkcji
c) technikę charakteryzują malejące korzyści skali, jeżeli koszt całkowity rośnie coraz
wolniej w stosunku do produkcji
d) jeżeli koszty przeciętne maleją, to technikę charakteryzują malejące korzyści skali
10
44. Firma doskonale konkurencyjna minimalizuje przeciętne koszty wytwarzania, jeżeli:
a) różnica między utargiem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest
maksymalna
b) różnica między utargiem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa
zero
c) różnica między kosztem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa
zero
d) różnica między kosztem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest
maksymalna
45. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację monopolisty i wskaż poziom
produkcji maksymalizujący jego utarg:
a) A
b) B
c) C
d) D
ATC
MC
MR
AR
MC
ATC
AR
MR
0
C
A
B
Q
D
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; MC – koszt krańcowy; MR –
utarg krańcowy; AR – utarg przeciętny
46. Zgodnie z teorią rynku oligopolistycznego w równowadze wg Cournota – w porównaniu
z równowagą wg Stackelberga – wielkość produkcji całego rynku:
a) jest większa, a cena produktu niższa
b) jest niższa, a cena produktu wyższa
c) oraz cena produktu są wyższe
d) oraz cena produktu są niższe
47. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier mianem „strategii czystej” określamy:
a) strategię wykorzystywaną jednorazowo
b) strategię uczciwą wobec konkurenta
c) strategię powtarzaną bez zmian
d) strategię zmienną, podejmowaną z nieznanym prawdopodobieństwem
11
48. Zgodnie z teorią gier asekurant to osoba, która:
a) nigdy nie przystąpi do żadnej gry
b) w sytuacji ryzyka wybierze zawsze grę o wyższej wariancji
c) nie chce brać udziału w grze, której wartość oczekiwana jest równa zeru
d) bierze udział tylko w grach sprawiedliwych
49. Wiedząc, że poniższy rysunek ilustruje sytuację przedsiębiorstwa działającego w ramach
konkurencji monopolistycznej, określ przypadek, z jakim mamy do czynienia:
a) długookresowa równowaga, przedsiębiorstwo osiąga zyski nadzwyczajne
b) przedsiębiorstwo przynosi zysk, w długim okresie powinno zwiększyć produkcję
c) krótkookresowa równowaga, przedsiębiorstwo przynosi zyski nadzwyczajne
d) przedsiębiorstwo powinno zwiększy produkcję tak, aby produkować w optimum
technicznym
P
MR
ATC
MC
MC
ATC
P
MR
Q
Q*
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; MC – koszt krańcowy; MR –
utarg krańcowy; P – cena; Q* − wielkość produkcji wytwarzana przez firmę
50. Przyczyną „zawracania” krzywej podaży pracy jest to, że pracownicy bardziej niż dochód
cenią sobie:
a) czas pracy
b) użyteczność dóbr i usług
c) czas wolny
d) miejsce pracy
51. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe według teorii postępowania konsumenta?
a) dobro niższego rzędu to takie, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodu
b) dobro niższego rzędu to takie, na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu
c) dobro normalne to takie, na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu
d) dobro wyższego rzędu to takie, na które popyt spada wraz ze wzrostem dochodu
52. Funkcja produkcji, przy danych nakładach czynników wytwórczych określa:
a) minimalną wielkość produkcji
b) maksymalną wielkość produkcji
c) optymalną wielkość produkcji
d) wielkość produkcji maksymalizującą zysk
12
53. Linia jednakowego kosztu to zbiór punktów pokazujących takie kombinacje pracy i
kapitału:
a) z których każda pozwala na wytworzenie jednakowej wielkości produkcji
b) które pozwalają zminimalizować koszt produkcji
c) z których każda kosztuje tyle samo
d) z których każda pozwala firmie zmaksymalizować zysk
54. Firma doskonale konkurencyjna działająca w okresie krótkim powinna kontynuować
produkcję mimo strat, jeżeli utarg przeciętny:
a) pokrywa się z utargiem krańcowym
b) pokrywa przeciętne koszty stałe
c) pokrywa przeciętne koszty zmienne i część przeciętnych kosztów stałych
d) pokrywa przeciętne koszty zmienne
55. W modelach rynku oligopolistycznego „naśladowca” według Stackelberga w porównaniu
z jednym z duopolistów według Cournota:
a) produkuje mniej i sprzedaje po niższej cenie
b) produkuje mniej i sprzedaje po wyższej cenie
c) produkuje więcej i sprzedaje po niższej cenie
d) produkuje więcej i sprzedaje po wyższej cenie
56. Poniższy rysunek przedstawia sytuację monopolisty. Odcinek AB wskazuje poziom:
a) utargu przeciętnego dla produkcji na poziomie A
b) przeciętnego kosztu całkowitego dla produkcji na poziomie A
c) zysku krańcowego dla produkcji na poziomie A
d) kosztu krańcowego dla produkcji na poziomie A
ATC
MC
MR
AR
MC
ATC
F
G
0
D
E
C
B
AR
MR
A
Q
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AR – utarg przeciętny; MC –
koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy
13
57. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier, „strategia mieszana”:
a) uwzględnia prawdopodobieństwo podjęcia określonych działań
b) zależy od decyzji konkurenta
c) prowadzi do otrzymania przez graczy różnych wypłat
d) jest nastawiona na kooperację
58. Zgodnie z teorią gier, „ryzykant” to osoba, która:
a) zawsze wybierze grę o niższej wartości oczekiwanej
b) zawsze wybierze grę o niższej wariancji
c) obojętnie traktuje gry sprawiedliwe
d) przystąpi do gry nawet, jeśli jest ona mniej korzystna niż gra sprawiedliwa
59. Mianem monopsonu określany jest:
a) monopol składający się z wielu zakładów
b) jedyny odbiorca danego dobra, usługi lub czynnika produkcji na rynku
c) lider w konkurencji monopolistycznej
d) jedyny producent czynników produkcji w danej okolicy
60. Poniższy wykres, ilustrujący sytuację długookresowej równowagi, jest typowy dla:
a) pełnego monopolu
b) oligopolu
c) konkurencji monopolistycznej
d) doskonałej konkurencji
P
MR
ATC
MC
MC
ATC
P*
P
MR
Q
Q*
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; MC – koszt krańcowy; MR –
utarg krańcowy; Q* − wielkość produkcji wytwarzana przez firmę; P – cena
14
ODPOWIEDZI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a
b
b
b
b
c
b
b
b
a
b
d
b
d
b
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
d
c
a
a
d
c
b
c
c
a
c
c
d
b
d
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
15
a
a
b
c
a
b
b
b
a
a
a
d
a
c
c
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
b
c
c
c
c
b
b
c
d
a
d
a
d
b
c
Download